Uchwały Rady Miejskiej  z dnia 1 października 2003 r.

 1. Nr XI/51/2003 w sprawie: uchwalenia procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Mordy ( uchwała ) (załącznik)
 2. Nr XI/52/2003 w sprawie: ustalenia opłaty stałej za korzystanie z usług Samorządowego Przedszkola w Mordach (uchwała)
 3. Nr XI/53/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Siedlcach, (uchwała)   /   (załączniki)
 4. Nr XI/54/2003 w sprawie: zamiany nieruchomości (uchwała
 5. Nr XI/55/2003 w sprawie: nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Mordy", (uchwała)  (załącznik)
 6. Nr XI/56/2003 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2003 rok (uchwała)

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2003 r.

 1. Nr XIII/57/2003 w sprawie: zmian w budżecie MiG Mordy na rok 2003 (uchwała)
 2. Nr XIII/58/2003 w sprawie: wyboru banku do obsługi MiG Mordy (uchwała)
 3. Nr XIII/59/2003 w sprawie: stawek podatku leśnego na 2004 r. (uchwała)
 4. Nr XIII/60/2003 w sprawie: stawek podatku rolnego na 2004 r. (uchwała)
 5. Nr XIII/61/2003 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych (uchwała)
 6. Nr XIII/62/2003 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (uchwała)
 7. Nr XIII/63/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego miasta i gminy Mordy (uchwała)
 8. Nr XIII/64/2003 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/193/2003 RM w Mordach w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i gminy Mordy (uchwała)
 9. Nr XIII/65/2003 w sprawie: zaciągnięcia kredytu (uchwała)

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2003 r

 1. Nr XIV/66/2003 w sprawie: zmian w budżecie miasta i Gminy Mordy na 2003 r. (zobacz)
 2. Nr XIV/67/2003 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/61/2003 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wyskokości stawek podatków i opłat lokalnych (zobacz)
 3. Nr XIV/68/2003 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Mordy na 2004 r. (zobacz)
 4. Nr XIV/69/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Miasta i Gminy Mordy (zobacz)
 5. Nr XIV/70/2003 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/195?2002 w sprawie opłat za wodę i urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Mordy, za ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej i dowożone na oczyszczalnię oraz składowanie odpadów na wysypisku gminnym w Mordach (zobacz)
 6. Nr XIV/71/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie sołectwu wsi Radzików-Stopki i Radzików-Kornica we wspólne posiadanie nieruchomości mienia komunalnego Miasta i Gminy Mordy w zarząd (zobacz)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2004 r.

 1. Nr XV/72/2004 w sprawie: określenia dodatków mieszkaniowych w mieście i gminie Mordy (zobacz)
 2. Nr XV/73/2004 w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Mordy na rok 2004 (zobacz)
 3. Nr XV/74/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/195/2002 w sprawie opłat za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Mordy, za ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej i dowożone na oczyszczalnię oraz składowanie odpadów na wysypisku gminnym w Mordach (zobacz)

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2004 r.

 1. Nr XVI/75/2004 w sprawie: podjęcia zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wojnowie (zobacz)
 2. Nr XVI/76/2004 w sprawie: podjęcia zamiaru likwidacji Zespołu Oświatowego w Mordach (zobacz)
 3. Nr XVI/77/2004 w sprawie: podjęcia zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Mordach (zobacz)
 4. Nr XVI/78/2004 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2004 rok (zobacz)
 5. Nr XVI/79/2004 w sprawie: udzielenia pomocy Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie w realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 w m. Wojnów gm. Mordy" (zobacz)

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

 1. Nr XVII/80/2004 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2003 rok (zobacz)
 2. Nr XVII/81/2004 w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Mordy do Programu ograniczenia Zanieczyszczeń Środowiska Składnikami Nawozowymi z Produkcji Zwierzęcej (zobacz)
 3. Nr XVII/82/2004 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2004 rok (zobacz)
 4. Nr XVII/83/2004 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Miasta i Gminy Mordy (zobacz)
 5. Nr XVII/84/2004 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2004 r.

 1. Nr XVIII/85/2004 w sprawie: powołania Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim (zobacz)
 2. Nr XVIII/86/2004 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojnowie i Dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim (zobacz)
 3. Nr XVIII/87/2004 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok 2004 (zobacz)
 4. Nr XVIII/88/2004 w sprawie: zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych (zobacz)

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2004 r.

 1. Nr XIX/89/2004 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2004 r. (zobacz)
 2. Nr XIX/90/2004 w sprawie: ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (zobacz)
 3. Nr XIX/91/2004 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVIII/86/2004 z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojnowie i Dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim (zobacz)
 4. Nr XIX/92/2004 w sprawie: ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP (zobacz)
 5. Nr XIX/93/2004 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zobacz)
 6. Nr XIX/94/2004 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2004 r.

 1. Nr XX/95/2004 w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mordy na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013  (zobacz) (załącznik)
 2. Nr XX/96/2004 w sprawie: szczegółowych zasad zwrotu wydatków na świadczenia w postaci zasiłków celowych i pomocy rzeczowej (zobacz)
 3. Nr XX/97/2004 w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia w postaci zasiłków okresowych (zobacz)
 4. Nr XX/98/2004 w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy rzeczowej w postaci posiłków (zobacz)
 5. Nr XX/99/2004 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i GminyMordy na rok 2004 (zobacz)
 6. Nr XX/100/2004 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zobacz)
 7. Nr XX/101/2004 w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego (zobacz)

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 października 2004 r.

 1. Nr XXI/102/2004 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok 2004 (zobacz)
 2. Nr XXI/103/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Edukacji Ekologicznej Miasta i Gminy Mordy (zobacz)
 3. Nr XXI/104/2004 w sprawie:zmiany uchwały Nr XXV/133/2000 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2000 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Mordy" (zobacz)
 4. Nr XXI/105/2004 w sprawie: nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Mordy" (zobacz)

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 11 listopada 2004 r.

 1. Nr XXII/106/2004 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok 2004 (zobacz)

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2004 r.

 1. Nr XXIII/107/2004 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2004 r. (zobacz)
 2. Nr XXIII/108/2004 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2005 rok. (zobacz)
 3. Nr XXIII/109/2004 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 rok (zobacz)
 4. Nr XXIII/110/2004 w sprawie: okreslenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005. (zobacz)

        zał. Nr 1 (zobacz)

        zał. Nr 2 (zobacz)

        zał. Nr 3 (zobacz)

        zał. Nr 4 (zobacz)

        zał. Nr 5 (zobacz)

        zał. Nr 6 (zobacz)

        zał. Nr 7 (zobacz)

 

   5.  Nr XXIII/111/2004 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  

       użytkowego stanowiącego własność Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004 r.

 

   1. Nr XXIV/112/2004 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok  

       2004 (zobacz)        

          zał. Nr 1 do uchwały - dochody (zobacz)     

   2. Nr XXIV/113/2004 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie  wygasają z 

       upływem roku budżetowego (zobacz)

          zał. Nr 1 - wykaz wydatków (zobacz)

          zał. Nr 2 wydatki nie wygasające (zobacz)

   3. Nr XXIV/114/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/109/2004 Rady Miejskiej 

       w Mordach z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatków i opłat

       lokalnych na 2005 r. (zobacz)

   4. Nr XXIV/115/2004 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na rok

       2005 (zobacz)

          zał. Nr 1   prognozowane wielkości dochodów na 2005 r. (zobacz)

zał. Nr 1a plan dotacji celowych na 2005 r. (zobacz)

zał. Nr 2   plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. (zobacz)

zał. Nr 2a plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami miastu i gminie na 2005 r. (zobacz)

zał. Nr 3   przychody i rozchody na 2005 r. (zobacz)

zał. Nr 4   prognoza długu (zobacz)

zał. Nr 5   zadania inwestycyjne i wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez miasto i gminę Mordy (zobacz)

zał. Nr 6   gospodarka pozabudżetowa w roku 2005 (zobacz)

zał. Nr 7   kwoty i zakres dotacji określonych w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2005 r. (zobacz)

zał. Nr 8   zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2005 r. (zobacz)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwały Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 lutego 2005 r.

 

   1. Uchwała Nr XXV/116/2005 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy   

       na 2005 r. (zobacz)

          zał. Nr 1 - dochody (zobacz)

          zał. Nr 2 - wydatki (zobacz)

   2. Uchwała Nr XXV/117/2005 w sprawie: określenia regulaminu wynagradzania

       nauczycieli (zobacz)

   3. Uchwała Nr XXV/118/2005 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży

       napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem  

       sprzedaży (za wyjątkiem piwa) na terenie Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2005 r.

 

   1. Uchwała Nr XXVI/119/2005 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy   

       na 2005 r. (zobacz)

          zał. Nr 1 (dochody), Nr 2 (wydatki) (zobacz)

   2. Uchwała Nr XXVI/120/2005 w sprawie: rachunku dochodów własnych jednostek  

       budżetowych Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

   3. Uchwała Nr XXVI/121/2005 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania

       Problemów Społecznych Miasta i Gminy Mordy na lata 2005 - 2007 (zobacz)

   4. Uchwała Nr XXVI/122/2005 w sprawie: regulaminu udzielania uczniom pomocy

       materialnej o charakterze socjalnym (zobacz)

   5. Uchwała Nr XXVI/123/2005 w sprawie: skierowania wniosku o przedłużenie

       funkcjonowania Zespołu Oświatowego (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2005 r.

 

   1.  Uchwała Nr XXVII/124/2005 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi

        Miasta i Gminy Mordy za 2004 rok. (zobacz)

   2.  Uchwała Nr XXVII/125/2005 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi

        Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

   3.  Uchwała Nr XXVII/126/2005 w sprawie: zatwierdzenia "Planu Rozwoju wsi

        Krzymosze" (zobacz)

           załącznik  "Plan Rozwoju wsi Krzymosze" 

   4.  Uchwała Nr XXVII/127/2005 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy

        na 2005 rok (zobacz)

           zał. Nr 1 (dochody), Nr 2 (wydatki) (zobacz) 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mordach z dnia 2 czerwca 2005 r.

 

   1.  Uchwała Nr XXVIII/128/2005 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy

        na 2005 r. (zobacz)

            zał. Nr 1 (dochody), Nr 2 (wydatki) (zobacz)

            zał. Nr 3 (wydatki na zadania inwestycyjne w 2005 r.) (zobacz)

   2.  Uchwała Nr XXVIII/129/2005 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim

        Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 lipca 2005 r.

 

   1.  Uchwała Nr XXIX/130/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie 

        nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

   2.  Uchwała Nr XXIX/131/2005 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy 

        na 2005 r. (zobacz)

            zał. Nr 1 (dochody), Nr 2 (wydatki) (zobacz)

            zał. Nr 3 (wydatki na zadania inwestycyjne w 2005 r.) (zobacz)

  3.   Uchwała Nr XXIX/132/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 

        nieruchomości mienia komunalnego (zobacz)

  4.   Uchwała Nr XXIX/133/2005 w sprawie: wniesienia udziałów do Towarzystwa

        Ubezpieczeń Wzajemnych TUW (zobacz)

Uchwały Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 wrzesnia 2005 r.

 

  1.   Uchwała Nr XXX/134/2005 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy

        na 2005 r. (zobacz)

             zał. Nr 1 (dochody), Nr 2 (wydatki) (zobacz)

  2.   Uchwała Nr XXX/135/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia

        komunalnego (zobacz)

  3.   Uchwała Nr XXX/136/2005 w sprawie: zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa

        Siedlce dotyczącego uznania lasów położonych na terenie Miasta i Gminy Mordy 

        za  ochronne (zobacz)

  4.   Uchwała Nr XXX/137/2005 w sprawie: miejscowego Planu Zagospodarowania

        Przestrzennego miasta Mordy  (zobacz)

  5.   Uchwała Nr XXX/138/2005 w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych

        dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Siedlce (zobacz)

  6.   Uchwała Nr XXX/139/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie

        zabezpieczenia umów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 

        Rozwoju Regionalnego Projektów pod nazwami:" Rozwój obszaru pogranicza

        poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w gminach Mordy i Łosice" oraz

        "Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi gminnej

        Nr 3663011 we wsi Czepielin - gmina Mordy" realizowanych w ramach Programu

        Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina, INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006

         (zobacz)

Uchwały Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2005 r.

 

   1.   Uchwała Nr XXXI/140/2005 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na

         2005 r. (zobacz)

   2.   Uchwała Nr XXXI/141/2005 w sprawie: nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i

         Gminy Mordy" (zobacz)

   3.   Uchwała Nr XXXI/142/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

         (zobacz)

Uchwały Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 listopada 2005 r.

 

   1.   Uchwała Nr XXXII/143/2005 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego

         zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mordach z dnia 5 grudnia 2005 r.

 

   1.   Uchwała Nr XXXIII/144/2005 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy

         Mordy na 2005 r. (zobacz)

   2.   Uchwała Nr XXXIII/145/2005 w sprawie: uchylenia Uchwał Nr XXVIII/129/2005

         w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

         i Gospodarki wodnej w Warszawie, Nr XXXI/142/2005 w sprawie zaciągnięcia

         kredytu inwestycyjnego (zobacz)

   3.   Uchwała Nr XXXIII/146/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

         (zobacz)

   4.   Uchwała Nr XXXIII/147/2005 w sprawie: okreslenia wysokości stawek podatków

         i opłat lokalnych na 2006 rok (zobacz)

   5.   Uchwała Nr XXXIII/148/2005 w sprawie: określenia stawek podatku od środków

         transportowych na rok 2006 (zobacz)

         zał. nr 1

         zał. nr 2

         zał. nr 3

         zał. nr 4

         zał. nr 5

         zał. nr 6

         zał. nr 7

   6.   Uchwała Nr XXXIII/149/2005 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność

         Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

   7.   Uchwała Nr XXXIII/150/2005 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność

         Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

   8.   Uchwała Nr XXXIII/151/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie

         nieruchomości przeznaczonej pod lokalizację pompowni strefowej na sieci

         wodociągowej w m. Wyczółki (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

   1. Uchwała Nr XXXIV/152/2005 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy

       na 2005 r.

   2. Uchwała Nr XXXIV/153/2005 w sprawie: określenia regulaminu wynagradzania

       nauczycieli (zobacz)

       - regulamin (zobacz)

       - wniosek (zobacz)

   3. Uchwała Nr XXXIV/154/2005 w sprawie: określenia regulaminu nauczycielkiego

       dodatku mieszkaniowego + regulamin (zobacz)

   4. Uchwała Nr XXXIV/155/2005 w sprawie: zamiany Uchwały Nr XXVI/121/05 Rady

       Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii

       Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Mordy na lata 2005-2007

       (zobacz)

       - załącznik (zobacz) 

  5.  Uchwała Nr XXXIV/156/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia

       komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

  6.  Uchwała Nr XXXIV/157/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia

       komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

  7.  Uchwała Nr XXXIV/158/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia

       komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

  8.  Uchwała Nr XXXIV/159/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie

       nieruchomości (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

  1.  Uchwała Nr XXXV/160/2006 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy

       na 2006 r. (zobacz)

       - załąćznik Nr 1 "Prognozowane wielkości dochodów na 2006 r. (zobacz)

       - załącznik Nr 1a "Plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji

         rządowej (zobacz)

       - załącznik Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2006 r.

         UMiG/M-GOK/ZEASz (zobacz)

       - załącznik Nr 2a "Plan finansowy OSP" (zobacz)

       - załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2006 r.

         (zobacz)

       - załącznik Nr 4 "Wydatki" (zobacz)

       - załącznik Nr 5 "Wydatki na zadania inwestycyjne w 2006 r. i wieloletnie

         programy inwestycyjne planowane do realizacji (zobacz)

       - załącznik Nr 6 "Gospodarka pozabudżetowa" (zobacz)

       - załącznik Nr 7 "Kwoty i zakres dodacji" (zobacz)

       - załącznik Nr 8 "Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

         Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r." (zobacz)

   2. Uchwała Nr XXXV/161/2006 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania

       wody i odprowadzaniae ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 marca 2006 r.

 

   1. Uchwała Nr XXXVI/162/2006 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy

       na rok 2006 (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2006 r.

 

   1. Uchwała Nr XXXVII/163/2006 w sprawie: zatwierdzenia "Planu Rozwoju wsi  

       Radzików Wielki (zobacz)  

       - załącznik - Plan Rozwoju wsi Radzików Wielki

   2.  Uchwała Nr XXXVII/164/2006 w sprawie: poparcia inicjatywy utworzenia 

        Mazowieckiej Wyższej Szkoły Zawodowej (zobacz)

   3. Uchwała Nr XXXVII/165/2006 w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju Miasta i

       Gminy Mordy (zobacz)

       - załącznik - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mordy

   4. Uchwała Nr XXXVII/166/2006 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy

       na 2006 r. (zobacz)

       - załącznik Nr 1 i 2 (dochody i wydatki) (zobacz)

       - załącznik Nr 3 (zadania inwestycyjne) (zobacz)

   5. Uchwała Nr XXXVII/167/2006 w sprawie: udzielenia pomocy Gminie Przesmyki w

       realizacji zadania pn. "Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze wewnętrznej

       Mordy Kol. - Głuchówek, działka Nr 1376" (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2006 r.

 

   1.  Uchwała Nr XXXVIII/168/2006 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi

        Miasta i Gminy za 2005 r. (zobacz)

   2.  Uchwała Nr XXXVIII/169/2006 w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony 

        Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

        - Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

        - Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

   3.  Uchwała Nr XXXVIII/170/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia

        komunalnego (zobacz)

   4.  Uchwała Nr XXXVIII/171/2006 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy

        Mordy na 2006 r. (zobacz)

        - załącznik Nr 5 (zadania inwestycyjne) (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2006 r.

 

   1.  Uchwała Nr XXXIX/172/2006 w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta i

        Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

        prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie na rok 2006 r.

        (zobacz) + program współpracy

   2.  Uchwała Nr XXXIX/173/2006 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy

        na 2006 r. (zobacz) (zał. Nr 1 i Nr 2)

   3.  Uchwała Nr XXXIX/174/2006 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim

        Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2006 r.

  

   1.  Uchwała Nr XL/175/2006 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na

        2006 r. (zobacz)

   2.  Uchwała Nr XL/176/2006 w sprawie: zasad i rozmiaru zniżek w tygodniowym

        obowiązkowym wymiarze godzin dla nauczycieli w szkołach i placówkach

        oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy (zobacz)

   3.  Uchwała Nr XL/177/2006 w sprawie: uchwalenia "Regulaminu utrzymania

        czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy" (zobacz)

   4.  Uchwała Nr XL/178/2006 w sprawie: zaciągnięcia kredytu (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 września 2006 r.

 

   1. Uchwała Nr XLI/179/2006 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na

       2006 r. (zobacz)

       zał. Nr 1 wydatki (zobacz)

       zał. Nr 2 wydatki na zadania inwestycyjne (zobacz)

   2. Uchwała Nr XLI/180/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

       przeznaczonej pod lokalizację stacji uzdatniania wody i studni głębinowych w

       miejscowości Czepielin (zobacz)

  3.  Uchwała Nr XLI/181/2006 w sprawie: zaciągnięcia kredytu (zobacz)

  4.  Uchwała Nr XLI/182/2006 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/174/2006 w

       sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

       Gospodarki Wodnej w Warszawie (zobacz)

  5.  Uchwała Nr XLI/183/2006 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o 

       przebiegu wykonania budżetu oraz planów finansowych przez jednostki

       organizacyjne Gminy (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 października 2006 r.

 

  1. Uchwała Nr XLII/184/2006 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na

      2006 r. (zobacz)

      zał. wydatki na zadania inwestycyjne (zobacz)

      zał. 1 i 2 dochody i wydatki (zobacz)

  2. Uchwała Nr XLII/185/2006 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania

      przestrzennego gminy Mordy. (zobacz)

  3. Uchwała Nr XLII/186/2006 w sprawie: nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i

      Gminy Mordy" (zobacz)

  4. Uchwała Nr XLII/187/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

      lokalu użytkowego (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006 r.

 

  1. Uchwała Nr XLIII/188/2006 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na

      2006 r. (zobacz)

      zał. 1 i 2 dochody i wydatki (zobacz)

  2. Uchwała Nr XLIII/189/2006 w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i

      Gminy Mordy na lata 2007 - 2009 (zobacz)

  3. Uchwała Nr XLIII/190/2006 w sprawie: szczegółowych zasad umarzania należności

      pieniężnych Miasta i Gminy Mordy oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy

      Mordy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów

      ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności a także

      wskazania organów do tego uprawnionych (zobacz)

  4. Uchwała Nr XLIII/191/2006 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za

      zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzanie ścieków (zobacz)

 

***********************************************************************

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2006 r.

 

  1. Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w

      Mordach  (zobacz)

  2. Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w

      Mordach (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2006 r.

 

  1. Uchwała Nr II/3/2006 w sprawie: ustalenia składu liczbowego oraz określenia

      przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej (zobacz)

  2. Uchwała Nr II/4/2006 w sprawie: powołania składów osobowych komisji Rady

      Miejskiej (zobacz)

  3. Uchwała Nr II/5/2006 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych (zobacz)

  4. Uchwała Nr II/6/2006 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do podstawy 

      obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2007 r.  

      (zobacz)

  5. Uchwała Nr II/7/2006 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków i opłat

      lokalnych na 2007 rok (zobacz)

  6. Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie: określenia stawek podatku od środków

      transportowych na 2007 rok (zobacz)

      załączniki: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

  7. Uchwała Nr II/9/2006 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2006 r.

      (zobacz)

     - zał 1 i 2 dochody i wydatki (zobacz)

  8. Uchwała Nr II/10/2006 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i

      Gminy Mordy (zobacz)

 

Uchwały Rady Mierjskiej z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

  1. Uchwała Nr III/11/2006 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/121/05 z dnia 31

      marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów

      Społecznych Miasta i Gminy Mordy na lata 2005 - 2007 (zobacz)

      - załącznik (zobacz)

  2. Uchwała Nr III/12/2006 w sprawie: zarządzenia wyborów organów sołectwa

      (zobacz)

  3. Uchwała Nr III/13/2006 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla sołtysów za

      udział w naradach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

      (zobacz)

  4. Uchwała Nr III/14/2006 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na

      2006 rok (zobacz)

      - zał. 1 dochody (zobacz)

  5. Uchwała Nr III/15/2006 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na

      rok 2007 (zobacz)

      - zał. 1 dochody (zobacz)

      - zał. 2 wydatki (zobacz)

      - zał. 3, 3a, 4, 7, 8, 9, 10, 11  (zobacz)

      - zał. 5 (zobacz)

      - zał. 6 (zobacz)

  6. Uchwała Nr III/16/2006 w sprawie: określenia regulaminu wynagradzania

      nauczycieli (zobacz)

      - regulamin (zobacz)

      - wniosek (zobacz)

  7. Uchwała Nr III/17/2006 w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych

      zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-10-09 15:56:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-04 09:37:14
 • Liczba odsłon: 3672
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2007294]

przewiń do góry