STATUT

MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W MORDACH

 

 

I. Postanowienia ogólne

§1

 

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej M-GOK, jest instytucją, kultury, obejmującą zakresem działania teren miasta i gminy Mordy

2. Podstawą prawną działania M-GOK stanowi:

a) Ustawa z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu dzia1a1ności kulturalnej (Dz.U.2 1997 Nr 110, poz. 493 z póź. zmianami)

b) Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 8 maja 1991r w sprawie zakładów budżetowych ( Dz.U.Nr 42, poz. 183)

c) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dn. 23 kwietnia 1999r w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury, prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych ( Dz.U.Nr 45, poz. 446 z póź. zmianami)

d) Ustawa z 27 czerwca 1997r o bibliotekach ( Dz.U.Nr 85, poz. 539 zm. Dz.U 1998 Nr 106 poz. 668)

e) Statut Gminy Mordy

f) Niniejszy statut

  1. Siedzibą M-GOK jest budynek przy ulicy Parkowej 2 w Mordach

§2

M-GOK używa podłużnej pieczęci o brzmieniu:

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury

U1 Parkowa 2

08-140 Mordy

tel. (0-25) 6415-442

 

II. Cel i przedmiot działania

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinach:

a) wychowania, edukacji i upowszechniania kultury

b) rozwoju sportu, rekreacji i turystyki

c) czytelnictwa

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność, polegającą w szczegó1ności na:

          a) udostępnieniu wartości kultury narodowej i światowej

b) inspirowaniu i organizowaniu mieszkańców do aktywnego, twórczego rozwoju talentów I aktywności społecznej

c) kultywowaniu i rozwijaniu narodowych, regionalnych tradycji kulturalnych i twórczości ludowej

d) wzbogacaniu osobowości człowieka, kształtowaniu moralnych I patriotycznych postaw obywateli

e) umacnianiu więzi międzyludzkich

f) rozwijaniu kultury i czytelnictwa oraz kształtowania tradycji i form wypoczynku

§4

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność instruktażowoszkoleniową w stosunku do jednostek z nim współpracujących w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa, współdziałając z innymi domami kultury, klubami i organami, instytucjami i organizacjami

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi doskonalenie kadry poprzez:

a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników

b) szkolenie instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego

§5

 

1. Do podstawowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury należy:

a) rozpowszechnianie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i czytelniczych

b) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych

c) kształtowanie wzorów uczestnictwa w rozwoju kultury i czytelnictwa

d) edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę i czytelnictwo

e) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury

f) tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa

g) podejmowanie działań na rzecz kultywowania tradycji regionu poprzez rozwój folkloru i rękodzieła artystycznego

h) kształtowanie wzorów uczestnictwa rozwoju kultury oraz zainteresowania wiedzą, sztuką i czytelnictwem

§3

Bezpośredni nadzór nad Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach sprawuje Zarząd Gminy w Mordach.

2. Zadania wymienione w ust. I Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje

przez organizowanie:

a) imprez kulturalnych

b) zespolonego, samorządowego uczestnictwa w kulturze

c) różnorodnych form edukacji kulturalnej i czytelniczej

d) form indywidualnej aktywności kulturalnej i czytelniczej

e) propagowanie i popularyzacja kultury, czytelnictwa, sportu, rekreacji i turystyki

f) prowadzenie biblioteki

§6

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

a) organizowanie spektakli, wystaw, odczytów, prowadzenie zajęć w sekcjach i kołach zainteresowań

b) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych  i sportowych

c) organizowanie imprez zleconych ( oko1icznościowe, rodzinne )

d) realizowanie wystaw handlowych

e) świadczenie usług dla ludności, wynikających z prowadzonej dzialalności (usługi poligraficzne, fotograficzne, video-filmowe, wynajem sali, wynajem sprzętu, usługi plastyczne, reklamowe i handlowe)

2. Do dzia1a1ności biblioteki na1eży:

a) gromadzenie, opracowanie materiałów dotyczących własnego regionu

b) udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych

c) prowadzenie dzia1a1ności informacyjno-bibliotecznej

d) popularyzacja książek i czytelnictwa

e) współdziałanie z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa

3. Szczegółowy zakres działania oraz organizację biblioteki określa Regulamin organizacyjny.

III. Zarządzanie i organizacja.

§7

M-GOK prowadzi w szczególności dzia1alność w zakresie upowszechniania kultury na zasadach określonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§8

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie opracowuje plany dzia1a1ności merytorycznej i finansowej, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

§9

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zarządza majątkiem powierzonym zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

§10

1. Pracami M-GOK kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Gminy Mordy w drodze konkursu na czas okreś1ony lub nieokreślony.

2. Dyrektor może być odwołany przez Zarząd Gminy przed okresem, na który został powołany, w trybie ustalonym regulaminem działalności kulturalnej. W ustawie z dn.25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej (Dz.U. Nr 110, poz. 721 z póź. Zm.)

3. Regulamin konkursu o którym mowa w ust. I ustala Zarząd Gminy Mordy

§11

Do zadań dyrektora należy:

1. Kierowanie bieżąca działalnością M-GOK i reprezentowanie go na zewnątrz

2. Ustalanie podstawowych kierunków działalności M-GOK

3. Przedstawianie rocznych planów finansowych i przedkładanie sprawozdań z ich realizacji przed Zarządem Gminy

4. Czuwanie nad rea1izacją zadań statutowych

5. Na żądanie organów Urzędu Gminy przedstawia informacje o realizacji zadań statutowych oraz rozliczenia dotacji i środków pochodzących z budżetu gminy, na podstawie których Zarząd Gminy dokonuje oceny działalności tej jednostki.

 

IV. Majątek i finanse

 

          §12

Podstawa gospodarki działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jest plan rzeczowo-finansowy ustalony na zasadach określonych przepisami prawa budżetowego i zatwierdzonych przez Zarząd Gminy.

§13

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami określonymi przepisami prawa uchwałami organów

§14

Przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Klutury składają się:

1. Z otrzymanej dotacji z budżetu gminy

2. Z dochodów własnych

3. Z dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych

§15

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury może tworzyć i dysponować funduszami przeznaczonymi na:

1. Odtwarzanie i rozwój bazy materialnej

2. Cele socjalne i mieszkaniowe

3. Pokrycie ewentualnych strat

§16

1. Podstawą gospodarki finansowej M-GOK jest roczny plan działalności obejmujący przychody i rozchody, zatwierdzony przez Zarząd Gminy

2. Plan finansowy o którym mowa w ust. 1 ustala Dyrektor M-GOK

3. Podstawą zatwierdzenia planu jest zachowanie kwot dotacji z budżetu wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość określona została na podstawie odrębnych przepisów,

4. W planowaniu, ewidencji i spr
awozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów stosuje się odrębne kryteria, określone w przepisach o klasyfikacji dochodów I wydatków budżetowych.

5.  W planie finansowym M-GOK mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku lub mogą być realizowane wyższe od planowanych przychody I rozchody bez zmian planu pod warunkiem, ze nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu gminy.

§ 17

Nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym środki finansowe przechodzą, na rok następny.

V. Postanowienia końcowe.

§18

 

Wszelkie zmiany statutu mogą być wykonane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 15:04:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30 15:04:52
  • Liczba odsłon: 2621
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495070]

przewiń do góry