LVIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Protokół z LVIII sesji Rady Miejskiej - Protokół.LVIII.2023.pdf

Uchwały z LVIII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr LVIII/422/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Uchwała_nr_LVIII_422.pdf
 • Uchwała nr LVIII/421/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie
  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała_nr_LVIII_421.pdf
 • Uchwała nr LVIII/420/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie
  zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Głuchów
  Uchwała_nr_LVIII_420.pdf
 • Uchwała nr LVIII/419/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie
  przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2024 rok
  Uchwała_nr_LVIII_419.pdf
 • Uchwała nr LVIII/418/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2024 rok
  Uchwała_nr_LVIII_418.pdf
 • Uchwała nr LVIII/415/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie
  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2024-2040
  Uchwała_nr_LVIII_415.pdf
 • Uchwała nr LVIII/414/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie
  zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok
  Uchwała_nr_LVIII_414.pdf
 • Uchwała nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039
  Uchwała_nr_LVIII_413.pdf

 

LVII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 roku.

Protokół z LVII sesji Rady Miejskiej - Protokół.LVII.2023.pdf

Uchwały z LVII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr LVII/412/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie
  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy za udział w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych
  Uchwała_nr_LVII_412.pdf
 • Uchwała nr LVII/411/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie
  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Uchwała_nr_LVII_411.pdf
 • Uchwała nr LVII/410/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie
  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Uchwała_nr_LVII_410.pdf
 • Uchwała nr LVII/409/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie
  zmiany uchwały nr LV/385/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Uchwała_nr_LVII_409.pdf
 • Uchwała nr LVII/408/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie
  przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_LVII_408.pdf
 • Uchwała nr LVII/407/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie
  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
  Uchwała_nr_LVII_407.pdf
 • Uchwała nr LVII/406/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie
  zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok
  Uchwała_nr_LVII_406.pdf
 • Uchwała nr LVII/405/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039
  Uchwała_nr_LVII_405.pdf

 

LVI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 roku.

Protokół z LVI sesji Rady Miejskiej - Protokół.LVI.2023.pdf

Uchwały z LVI sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr LVI/404/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie
  udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Siedleckiemu
  Uchwała_nr_LVI_404.pdf
 • Uchwała nr LVI/403/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie
  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
  Uchwała_nr_LVI_403.pdf
 • Uchwała nr LVI/402/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie
  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
  Uchwała_nr_LVI_402.pdf
 • Uchwała nr LVI/401/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie
  obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok
  Uchwała_nr_LVI_401.pdf
 • Uchwała nr LVI/400/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie
  wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2024 rok
  Uchwała_nr_LVI_400.pdf
 • Uchwała nr LVI/399/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie
  obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok
  Uchwała_nr_LVI_399.pdf
 • Uchwała nr LVI/398/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r.
  zmieniająca uchwałę Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_LVI_398.pdf
 • Uchwała nr LVI/397/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2023 rok
  Uchwała_nr_LVI_397.pdf
 • Uchwała nr LVI/396/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie
  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Uchwała_nr_LVI_396.pdf
 • Uchwała nr LVI/395/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie
  zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
  Uchwała_nr_LVI_395.pdf
 • Uchwała nr LVI/394/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie
  podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Uchwała_nr_LVI_394.pdf
 • Uchwała nr LVI/393/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie
  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_LVI_393.pdf
 • Uchwała nr LVI/392/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r.
  zmieniająca uchwałę Nr XXIX/183/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Uchwała_nr_LVI_392.pdf
 • Uchwała nr LVI/391/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie
  zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok
  Uchwała_nr_LVI_391.pdf

 

LV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 2023 roku.

Protokół z LV sesji Rady Miejskiej - Protokół.LV.2023.pdf

Uchwały z LV sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr LV/390/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 2023 r. w sprawie
  stanowiska Rady Miejskiej w Mordach w zakresie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Państwa Polskiego
  Uchwała_nr_LV_390.pdf
 • Uchwała nr LV/389/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 2023 r. w sprawie
  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3666W w m. Ostoje”
  Uchwała_nr_LV_389.pdf
 • Uchwała nr LV/388/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 2023 r. w sprawie
  ustalenia zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Miasta i Gminy Mordy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Mordy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
  Uchwała_nr_LV_388.pdf
 • Uchwała nr LV/387/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 2023 r. w sprawie
  zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok
  Uchwała_nr_LV_387.pdf
 • Uchwała nr LV/386/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 2023 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039
  Uchwała_nr_LV_386.pdf
 • Uchwała nr LV/385/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 2023 r. w sprawie
  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Uchwała_nr_LV_385.pdf

 

LIV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 1 sierpnia 2023 roku.

Protokół z LIV sesji Rady Miejskiej - Protokół.LIV.2023.pdf

Uchwały z LIV sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr LIV/384/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie
  zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok
  Uchwała_nr_LIV_384.pdf
 • Uchwała nr LIV/383/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039
  Uchwała_nr_LIV_383.pdf

 

LIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 roku.

Protokół z LIII sesji Rady Miejskiej - Protokół.LIII.2023.pdf

Uchwały z LIII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr LIII/382/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie
  trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście i Gminie Mordy
  Uchwała_nr_LIII_382.pdf
 • Uchwała nr LIII/381/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie
  powołania Zespołu ds. wyboru ławników
  Uchwała_nr_LIII_381.pdf
 • Uchwała nr LIII/380/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie
  nadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Mordy
  Uchwała_nr_LIII_380.pdf
 • Uchwała nr LIII/379/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie
  zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok
  Uchwała_nr_LIII_379.pdf
 • Uchwała nr LIII/378/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039
  Uchwała_nr_LIII_378.pdf
 • Uchwała nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie
  udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
  Uchwała_nr_LIII_377.pdf
 • Uchwała nr LIII/376/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
  Uchwała_nr_LIII_376.pdf
 • Uchwała nr LIII/375/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie
  wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_LIII_375.pdf

 

LII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2023 roku.

Protokół z LII sesji Rady Miejskiej - Protokół.LII.2023.pdf

Uchwały z LII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr LII/374/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie
  rozpatrzenia petycji
  Uchwała_nr_LII_374.pdf
 • Uchwała nr LII/373/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie
  przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Mordy na lata 2023– 2025
  Uchwała_nr_LII_373.pdf
 • Uchwała nr LII/372/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie
  zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok
  Uchwała_nr_LII_372.pdf
 • Uchwała nr LII/371/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039
  Uchwała_nr_LII_371.pdf

 

LI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 roku.

Protokół z LI sesji Rady Miejskiej - Protokół.LI.2023.pdf

Uchwały z LI sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr LI/370/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie
  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje”
  Uchwała_nr_LI_370.pdf
 • Uchwała nr LI/369/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie
  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698”
  Uchwała_nr_LI_369.pdf
 • Uchwała nr LI/368/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie
  przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Siedleckiego z zakresu dróg powiatowych
  Uchwała_nr_LI_368.pdf
 • Uchwała nr LI/367/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie
  przystąpienia Miasta i Gminy Mordy do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
  Uchwała_nr_LI_367.pdf
 • Uchwała nr LI/366/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy
  Uchwała_nr_LI_366.pdf
 • Uchwała nr LI/365/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie
  zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok
  Uchwała_nr_LI_365.pdf
 • Uchwała nr LI/364/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039
  Uchwała_nr_LI_364.pdf

 

L sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2023 roku.

Protokół z L sesji Rady Miejskiej - Protokół.L.2023.pdf

Uchwały z L sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr L/363/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
  obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II
  Uchwała_nr_L_363.pdf
 • Uchwała nr L/362/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
  określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2023
  Uchwała_nr_L_362.pdf
 • Uchwała nr L/361/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
  zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
  Uchwała_nr_L_361.pdf
 • Uchwała nr L/360/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
  zmiany uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów
  Uchwała_nr_L_360.pdf
 • Uchwała nr L/359/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2023 r.
  Uchwała_nr_L_359.pdf
 • Uchwała nr L/358/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
  odmowy uchylenia uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Głuchów w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
  Uchwała_nr_L_358.pdf
 • Uchwała nr L/357/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
  zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok
  Uchwała_nr_L_357.pdf
 • Uchwała nr L/356/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039
  Uchwała_nr_L_356.pdf

 

XLIX sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 lutego 2023 roku.

Protokół z XLIX sesji Rady Miejskiej - Protokół.XLIX.2023.pdf

Uchwały z XLIX sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XLIX/355/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 lutego 2023 r.
  zmieniająca uchwałę Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Uchwała_nr_XLIX_355.pdf
 • Uchwała nr XLIX/354/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie
  zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XLIX_354.pdf

 

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 stycznia 2023 roku.

Protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej - Protokół.XLVIII.2023.pdf

Uchwały z XLVIII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XLVIII/353/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie
  przekazania skargi Prokuratora Okręgowego w Siedlcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Uchwała_nr_XLVIII_353.pdf
 • Uchwała nr XLVIII/352/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie
  zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  Uchwała_nr_XLVIII_352.pdf
 • Uchwała nr XLVIII/351/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie
  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Uchwała_nr_XLVIII_351.pdf
 • Uchwała nr XLVIII/350/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 stycznia 2023 r.
  zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  Uchwała_nr_XLVIII_350.pdf
 • Uchwała nr XLVIII/349/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie
  zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok
  Uchwała_nr_XLVIII_349.pdf
 • Uchwała nr XLVIII/348/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039
  Uchwała_nr_XLVIII_348.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-09 08:43:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-30 15:27:10
 • Liczba odsłon: 2835
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495011]

przewiń do góry