Uchwała Nr XXXI/148/2009

Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 27 sierpnia 2009r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Mordy

 

            Na podstawie art. 3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt.1 i art.40 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia                    8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Mordach uchwala:

 

STATUT MIASTA I GMINY MORDY.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwała określa:

1)      ustrój Miasta i Gminy Mordy,

2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,

3)      organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Mordach , komisji Rady Miejskiej, tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Mordy,

4)      zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Mordach,

5)      zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza oraz korzystania z nich,

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)   Mieście i Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę  Mordy,

2)   Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mordach,

3)   komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Mordach,

4)   Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej         w Mordach,

5)   Burmistrzu– należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Mordy,

6)   Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miasta i Gminy Mordy.

 

Rozdział II.  Miasto i Gmina

 

                                                              § 3.

1.      Miasto i Gmina położona jest w Powiecie Siedleckim  w Województwie Mazowieckim  i obejmuje obszar 170,02ha.

2.      Granice terytorialne Miasta i Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

 

§ 4.

1.      W celu wykonywania swych zadań Miasto i Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2.       Wykaz jednostek organizacyjnych  stanowi załącznik Nr 2 do Statutu .

 

§ 5.

Siedzibą organów Miasta i Gminy jest miasto Mordy.

 

             § 6.

1.      Zakres działania Miasta i Gminy określają:

1)      ustawy i akty wydane na podstawie  oraz w granicach  upoważnień ustawy ,

2)      porozumienia zawarte  z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami  administracji rządowej  , zadania  przejęte  od administracji rządowej w drodze porozumienia po zapewnieniu środków  finansowych  przez administrację rządową ,

3)      uchwały Rady podjęte  w celu realizacji  rozstrzygających  wyników referendum miejsko-gminnego  oraz inne uchwały podjęte  w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty .

2.      Miasto i Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej . Formy prowadzenia gospodarki gminnej określają  ustawy.

§ 7.

W ramach działania  na rzecz wspierania i upowszechniania  samorządności na terenie miasta i gminy może powstać  młodzieżowa rada miejska. Młodzieżową radę powołuję Rada nadając jej statut określający  tryb wyboru członków i zasady działania . młodzieżowa rada miejska ma charakter konsultacyjny .

 

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Miasta i Gminy

 

    § 8.

1.      W Mieście i Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice                      i osiedla.

2.      Wykaz jednostek pomocniczych  stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.

3.      O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Miasta i Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1)      inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Miasta i Gminy,

2)      utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3)      projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu                           z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4)      przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

4.      Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 3.

 

§ 9.

Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 3 powinny określać w szczególności:

1)      obszar,

2)      granice,

3)      siedzibę władz,

4)      nazwę jednostki pomocniczej.

 

§ 10.

Jednostki pomocnicze miasta i gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta i Gminy.

§ 11.

1.      Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych w pełnym zakresie wynikającym z ustawy o rachunkowości sprawuje Skarbnik Miasta i Gminy i przedkłada informacje  w tym zakresie Burmistrzowi.

2.      Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Miasta i Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 § 12.

1.      Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej mogą uczestniczyć                    w sesjach Rady.

2.      Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, na zasadach określonych dla radnych, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 § 13.

1.      Kadencja organów jednostki pomocniczej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

2.      Przewodniczący organu  wykonawczego jednostki pomocniczej pełni  swoje obowiązki do dnia wyboru nowego przewodniczącego.

3.      Burmistrz Miasta i Gminy  w drodze zarządzenia zarządza przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych.

 

Rozdział IV. Władze Miasta i Gminy

I Przepisy wspólne

 

                                                                    § 14.

Mieszkańcy miasta i gminy  podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Miasta i Gminy .

 

                                                                       § 15.

Organami Miasta i Gminy są :

1. Rada Miejska

2. Burmistrz.

 

§ 16.

1.      Działalność organów gminy jest jawna.  Ograniczenia jawności  mogą wynikać  wyłącznie z ustaw .

2.      Jawność działania organów  obejmuje w szczególności  prawo obywateli oraz uzyskania informacji  , wstępu  na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady, a także dostępu do dokumentów wynikających  z wykonywania  zadań publicznych  w tym protokołów               z posiedzeń organów i komisji Rady.

 

II Organizacja wewnętrzna Rady

 

        § 17.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście i Gminie.

 

        § 18.

1.      Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza, w zakresie w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2.      Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności .

 

      § 19.

1.      Rada powołuje następujące stałe komisje:

1)     Rewizyjną,

2)     Finansów i Budżetu oraz Spraw Gospodarczych ,

3)     Oświaty Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego.

2.      Radny może być członkiem najwyżej 1 komisji stałej .

3.      W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

4.      Rada może ustalić maksymalny skład liczbowy komisji stałych.

 

     § 20.

1.      Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady .

2.      Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3.      Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1)     określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

2)     przygotowanie porządku obrad ,

3)     dokonanie otwarcia sesji,

4)     powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4.      Porządek obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza o stanie Miasta i Gminy.

 

§ 21.

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący,                            w szczególności:

1)   zwołuje sesje Rady,

2)   przewodniczy obradom,

3)   kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

4)   zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

5)   podpisuje uchwały rady,

6)   czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez                      radnych ich mandatu.

 

§ 22.

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie jego nieobecności lub wakatu na stanowisku Przewodniczącego .

 

III. Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

 

§ 23.

1.      Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach,                 a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2.      Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1)      postanowienia proceduralne,

2)      deklaracje – zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,

3)      oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4)      apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania

3.      Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany                 w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 24.

1.      Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.      Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3.      Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

4.      Sesje nadzwyczajne mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady, Burmistrza oraz przynajmniej ¼  ustawowego składu Rady z jednodniowym terminem powiadomienia Radnych z pominięciem procedury określonej w § 25 ust.  4. Podanie do publicznej wiadomości zawiadomienia o terminie, miejscu i przedmiocie obrad  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej następuje poprzez wywieszenie ogłoszenia  na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

2. Przygotowanie sesji

 

§ 25.

1.      Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady .

2.      Przygotowanie sesji obejmuje:

1)      ustalenie porządku obrad,

2)      ustalenie czasu i miejsca obrad,

3)      zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3.      Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub w wypadku jego nieobecności                               - Wiceprzewodniczący Rady.

4.      O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.

5.      Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu             i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 10 dni przed sesją.

6.      W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustępie 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

7.      Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 26.

1.      Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2.      W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik Miasta i Gminy.

3.      Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy miejsko-gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

 

§ 27.

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej                    w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§ 28.

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

§ 29.

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych                     w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 30.

1.      Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2.      Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3.      O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić                      w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4.      Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez uspra­wiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

 

§ 31.

1.      Sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub                              w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

2.      Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 24 ust. 4.

 

                                                                 § 32.

1.      Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2.      Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 33.

1.      Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2.      W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący  Rady.

§ 34.

1.      Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: “Otwieram …… sesję Rady …………………”.

2.      Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 32  ust. 2.

§ 35.

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady przedstawia porządek obrad a następnie stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

 

§ 36.

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1)      przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2)      sprawozdanie Burmistrza o pracach  okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

3)      rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

4)      interpelacje i zapytania radnych

5)      odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

6)      wolne wnioski i informacje.

§ 37.

1.      Sprawozdanie o jakim mowa w § 36 pkt. 2 składa Burmistrz  lub upoważniony przez niego Sekretarz .

2.      Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 38.

1.      Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.

2.      Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

3.      Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

4.      Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.  

5.      W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

 

§ 39.

1.      Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Miasta i Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2.      Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 38 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 40.

1.      Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając                       i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2.      Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3.      Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4.      Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5.      Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

§ 41.

1.      Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2.      Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę “do rzeczy”.

3.      Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego “do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4.      Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5.      Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 42.

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

§ 43.

1.      Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

1)      stwierdzenia  quorum,

2)      zmiany porządku obrad,

3)      ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

4)      zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

5)      zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

6)      zarządzenia przerwy,

7)      odesłania projektu uchwały do komisji,

8)      przeliczenia głosów,

9)      przestrzegania regulaminu obrad.

2.      Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu “za” i jednego głosu “przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 44.

1.      Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2.      Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

 

§ 45.

1.      Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2.      Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3.      Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 46.

1.      Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę “ Zamykam ……… sesję Rady ……………”.

2.      Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3.      Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 47.

1.      Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2.      Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej  niż na następnej sesji.

3.      Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

 

 

 

 

§ 48.

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

 

§ 49.

Pracownik Urzędu Miasta i Gminy, wyznaczony przez Burmistrza sporządza z każdej sesji protokół.

§ 50.

1.      Protokół z sesji musi odzwierciedlać jej przebieg.

2.      Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1)      numer protokołu, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia                         i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,

2)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3)      imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

4)      odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

5)      ustalony porządek obrad,

6)      przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7)      przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: “za”, “przeciw”                          i “wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

8)      wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

9)      podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

§ 51.

1.      W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta

2.      Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3.      Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

 

§ 52.

1.      Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2.      Odpis protokółu z sesji Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi w terminie  14 dni od dnia zakończenia sesji , nie dłużej niż do dnia zwołania  następnej sesji.

3.      Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, wynikających z tych dokumentów.

§ 53.

Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy.

 

 

3. Uchwały

 

        § 54.

1.      Uchwały, o jakich mowa w § 23 ust. 1 , są sporządzane w formie odrębnych dokumentów a deklaracje, oświadczenia i apele mogą zostać odnotowane w protokole sesji.

2.      Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

§ 55.

1.      Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2.      Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1)      tytuł uchwały,

2)      podstawę prawną,

3)      postanowienia merytoryczne,

4)      w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5)      określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia  sprawozdania po jej wykonaniu,

6)      ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3.      Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4.      Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

 

§ 56.

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

 

§ 57.

1.      Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

2.      Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika,                            że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

 

§ 58.

1.      Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.      Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

§ 59.

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

 

§ 60.

1.      Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz                           z protokołami sesji Rady.

2.      Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

4. Procedura głosowania

 

§ 61.

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 62.

1.      Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.      Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy “za”, “przeciw” i “wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3.       Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4.       Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

 

§ 63.

1.      W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2.      Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania                              i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3.      Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4.      Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5.      Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 

§ 64.

1.      Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta,              a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2.      W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3.      W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4.      Postanowienie ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 65.

1.      Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2.      Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.      W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4.      W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w  ust. 2.

5.      Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6.      Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7.      Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

§ 66.

1.      Głosowanie  zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów “za” niż “przeciw”. Głosów wstrzymujących się  i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących “za” czy “przeciw”.

2.      Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 67.

1.      Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2.      Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3.      Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4.      W razie nieparzystej liczby oddanych głosów  bezwzględną większość stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca  połowę ważnie oddanych głosów.

 

5. Komisje Rady

 

§ 68.

1.      Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2.      Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

 

§ 69.

1.      Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

2.      Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 70.

1.      Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2.      Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

3.      Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

4.      Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§ 71.

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany przez członków danej komisji.

 

§ 72.

1.      Komisje pracują na posiedzeniach.

2.      Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 73.

1.      Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

2.      Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.

§ 74.

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,                w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

5.      Radni

 

§ 75.

Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi  w ustawie o samorządzie gminnym oraz                     w innych ustawach  radny może:

1)      domagać się wniesienia pod obrady spraw wynikających z postulatów i wniosków  wyborców,

2)      podejmować działania  i składać wnioski  w organach  i jednostkach organizacyjnych                   na terenie Miasta i Gminy,

3)      żądać od Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy informacji w sprawach wynikających            z działalności radnego, a w szczególności  informacji o planach  i realizacji zadań budżetowo – gospodarczych, wydanych  rozstrzygnięciach, decyzjach dotyczących  mieszkańców, a także okazania dokumentów  znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy, jeżeli prawo tego nie zabrania.

 

§ 76.

1.      Radni  potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem                       na liście obecności.

2.      Radny w ciągu 7 dni  od daty odbycia się  sesji  lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając  stosowne wyjaśnienia Przewodniczącemu Rady lub przewodniczącemu komisji.

 

§ 77.

1.      W przypadku wniosku pracodawcy, zatrudniającego radnego, o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2.      Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3.      Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1, Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

 

§ 78.

Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

§ 79.

 

Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych                   z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

Rozdział IV. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1.Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

§ 80.

1.      Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz czterech członków Komisji.

2.      Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

 

§ 81.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi                    jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego.

 

§ 82.

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach                        w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2.      W sprawie wyłączenia członków Komisji  decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3.      O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4.      Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji                        o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

2. Zasady kontroli

 

§ 83.

1.      Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, jednostek organizacyjnych                    i jednostek pomocniczych Miasta i Gminy pod względem:

1)      legalności,

2)      gospodarności,

3)      rzetelności,

4)      celowości,

5)      oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2.      Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta i Gminy.

 

§ 84.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie                          i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

 

§ 85.

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1)      kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2)      problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

3)      sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

§ 86.

1.      Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

2.      Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 87.

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 45 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca – dłużej niż  20 dni roboczych.

 

§ 88.

1.      Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem,                 co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

2.      Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych .

3.      Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4.      Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

5.      Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym  przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak                    i  kontroli problemowych oraz sprawdzających.

 

§ 89.

1.      Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 90.

2.      Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3.      Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem.                  Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3.Tryb kontroli

 

§ 90.

1.      Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z trzech członków Komisji.

2.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3.      Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

4.      Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli, z zastrzeżeniem ust. 6.

5.      Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

6.      W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się                      w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje się straty równoważne lub większe od kwoty dziesięć tysięcy złotych.

7.      W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się – w najkrótszym możliwym terminie – do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

8.      W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody,              o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

 

§ 91.

1.      W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki                       i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2.      Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 92.

1.      Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2.      Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3.      Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4.      Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

 

§ 93.

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli

 

§ 94.

1.      Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty                      jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

1)      nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2)      imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3)      daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5)      imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6)      przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte                                w protokole,

7)      datę i miejsce podpisania protokołu,

8)      podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2.      Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

 

§ 95.

1.      W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2.      Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 96.

1.      Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2.      Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 97.

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 

§ 98.

1.      Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia                     31 stycznia  każdego roku.

2.      Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

1)      terminy odbywania posiedzeń,

2)      terminy i wykaz jednostek, które mogą zostać poddane kontroli kompleksowej.

3.      Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie               do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

§ 99 .

1.      Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2.      Sprawozdanie powinno zawierać:

1)      liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2)      wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3)      wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

4)      wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

5)      ocenę wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

3.      Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

§ 100.

1.      Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego,  zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.

3.      Posiedzenia, o których mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

1)      Przewodniczącego Rady,

2)      nie mniej niż 5 radnych,

3)      pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

4.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

1)   radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

2)   osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

5.      Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji.

 

§ 101.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

 

§ 102.

1.      Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2.      W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Miasta i Gminy.

 

§ 103.

1.      Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej                       z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.      Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji                       i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

§ 104.

Komisja Rewizyjna może występować do organów Miasta i Gminy w sprawie wniosków                            o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdział V. Zasady działania klubów radnych

 

§ 105.

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

§ 106.

1.      Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej                    3  radnych.

2.      Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3.      W zgłoszeniu podaje się:

1)      nazwę klubu,

2)      listę członków,

3)      imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4.      W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 107.

1.      Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2.      Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

§ 108.

1.      Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny                                  z rozwiązaniem klubów.

2.      Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

3.      Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.

 

§ 109.

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 

§ 110.

1.      Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2.      Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Miasta i Gminy.

3.      Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4.      Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

 

§ 111.

1.      Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji        i trybu działania Rady.

2.      Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 112.

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. Działalność klubów nie może obciążać budżetu .

 

 

 

Rozdz. VI . Burmistrz Miasta i  Gminy

 

§ 113.

Organem  wykonawczym w mieście i gminie  jest Burmistrz.

 

§ 114.

Podstawową formą aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza są zarządzenia.

 

§ 115.

1.      Zarządzenia Burmistrza ewidencjonuje się w rejestrze.

2.      Odpisy zarządzeń doręczą się kierownikom jednostek organizacyjnych lub         pracownikom Urzędu, którym powierzono wykonanie zarządzeń.

 

Rozdział VII.

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji                    i Burmistrza

 

§ 116.

1.      Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:     

1)      protokoły z sesji,

2)      protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,

3)      rejestr uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,

4)      rejestr wniosków i opinii komisji Rady,

5)      rejestr interpelacji i wniosków radnych,

6)      inne dokumenty ogólnie dostępne wynikające z wykonywania zadań publicznych.

2.      Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem. 

 

§ 117.

Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji i Burmistrza udostępnia się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy , w dniach pracy Urzędu Miasta i Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów. 

 

§ 118.

1.      Z dokumentów wymienionych § 116 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy              i wyciągi, fotografować je lub kopiować.

2.      Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Miasta i Gminy i w asyście pracownika Urzędu Miasta i Gminy.   

 

§ 119.

1.      Uprawnionymi  do dostępu do informacji  są wszystkie osoby zainteresowane,  chcące uzyskać informacje  związane  z działaniem organów Miasta i Gminy.

2.      Ograniczenia obowiązku  udzielania informacji mogą wynikać z przepisów  ustaw,                   w szczególności ustawy  o ochronie informacji  niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy ordynacji podatkowej                    i ustawy ordynacji skarbowej .

3.      Informacji udziela się na wniosek  złożony ustnie lub pisemnie  w terminach określonych  przepisami ustawy  o dostępie do informacji publicznej.

4.      Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej  udostępnia się bez pisemnego wniosku.

5.      Dokumenty nie mogą być wynoszone z pomieszczenia  w którym są zwykle przechowywane.

6.      Osoba korzystająca  z dokumentów nie może dokonywać w nich poprawek, skreśleń                    i uzupełnień  oraz nanosić w dokumentach swoich uwag.

7.      W zakresie  nieuregulowanym  niniejszym rozdziałem  zastosowanie mają ogólnie  obowiązujące przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

§ 120.

Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w § 116 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.  

 

§ 121.

Uprawnienia określone w §  119- 120 nie znajdują zastosowania do spraw indywidualnych            z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 122

1.      Statut wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.      Traci moc uchwała  Nr IX/24/2003 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 03 czerwca 2003r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2

do uchwały  Nr XXXI/148/2009

Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 27 sierpnia 2009r.

 

 

 

Wykaz  Jednostek Organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy.

 

 

 

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach.
 2. Miejsko-Gminna Biblioteka  Publiczna w Mordach
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.
 4. Miejsko-Gminny Zespół- Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Mordach
 5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach.
 6. Zespół Oświatowy w Mordach.
 7. Gimnazjum Nr 1 w Mordach.
 8. Zespół Szkół w Radzikowie Wielkim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Załącznik  Nr 3

do uchwały  Nr XXXI/148/2009

Rady Miejskiej w Mordach

 z dnia 27 sierpnia 2009r..

 

Wykaz Jednostek Pomocniczych Miasta i Gminy Mordy.

 

 

 W skład  Miasta i Gminy wchodzą Sołectwa:

 1. Czepielin
 2. Czepielin-Kolonia
 3. Czołomyje
 4. Doliwo
 5. Głuchów
 6. Klimonty
 7. Krzymosze
 8. Leśniczówka
 9. Ogrodniki
 10. Olędy
 11. Pieńki
 12. Pióry-Pytki i Ostoje
 13. Pióry Wielkie
 14. Ptaszki
 15. Płosodrza
 16. Radzików-Kornica
 17. Radzików-Oczki
 18. Radzików-Stopki
 19. Radzików-Wielki
 20. Rogóziec
 21. Sosenki-Jajki
 22. Stara Wieś
 23. Stok Ruski
 24. Suchodołek
 25. Suchodół Wielki
 26. Wielgorz,
 27.  Wojnów
 28. Wólka-Biernaty
 29. Wólka-Soseńska
 30. Wyczółki.

 

 - załącznik:

- mapa z sołectwami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesława Zbieć
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-30 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-07 15:37:56
 • Liczba odsłon: 2960
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495101]

przewiń do góry