ROZWÓJ OBSZARU POGRANICZA ...

     Podstawowym problem większości lokalnych władz samorządowych jest niedostateczny stan dróg i brak infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ich gminach. Zły stan dróg lub ich brak na niektórych odcinkach wpływa hamująca na mobilność mieszkańców czy turystów, powstrzymując tym samym rozwój handlu, utrudnia dojazd do miejsc pracy, placówek oświatowych czy obiektów o wartościach kulturowych narażający tym samym bezpieczeństwo podróżnych. Ważny jest również problem czystej, pitnej wody, która w większości gospodarstw domowych ma źródło z wód gruntowych, będących przyczyna zachorowań ludzi czy zwierząt. Drogi i sieć wodociągowa to dwa ważne elementy infrastruktury, mające pośredni wpływ na życie lokalnej społeczności, której duży procent nie posiada stałego zatrudnienia lub utrzymuje się jedynie z gospodarstw domowych. Do tego dochodzi problem degradacji środowiska naturalnego, niska atrakcyjność terenów dla inwestorów czy turystów. Wszystkie te czynniki hamują rozwój gospodarczo-społeczny danego regionu.

Władze samorządowe w różny sposób próbują rozwiązać uprzednie problemy, szukając rozwiązań poprzez nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami, regionami często z sąsiednich jednostek administracyjnych czy terytorialnych (krajowych). Współpraca ta na zasadzie porozumienia, wymiany, wspólnych inwestycji ma za zadanie przynosi korzyści gospodarcze jak i społeczne dla „obu” stron. Przykładem takiego współdziałania jest Program Sąsiedztwa INTERREG.

Program Sąsiedztwa INTERREG ma na celu pomóc w zawiązywaniu kontaktów międzyludzkich o charakterze społeczno-gospodarczym państw Unii Europejskiej z państwami – sąsiadami Wspólnoty, które nie są państwami członkowskimi.

Głównym celem koncepcji Programu Sąsiedztwa jest:

 • promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego w obszarach nadgranicznych;
 • wspólne stawianie czoła wyzwaniom w dziedzinie środowiska, zdrowia publicznego,
 • zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej,
 • zapewnienie sprawności obsługi ruchu granicznego i bezpieczeństwa na granicach;
 • promowanie wspólnych inicjatyw lokalnych typu „people to people”.

Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBC obejmuje swym zasięgiem region nadgraniczny, w skład, którego wchodzą jednostki terytorialne (po stronie polskiej) i jednostki administracyjne (po stronie białoruskiej i ukraińskiej). Polski region nadgraniczny tworzy 8 regionów stanowiących integralną całość historyczną, administracyjną i funkcjonalną tak zwanej „Ściany Wschodniej”. W skład, której wchodzą m.in.: region białostocko – suwalski oraz łomżyński (woj. podlaskie), bialskopodlaski, chełmsko – zamojski oraz lubelski (woj. lubelskie); rzeszowsko – tarnobrzeski oraz krośnieńsko – przemyski (woj. podkarpackie); ostrołęcko – siedlecki (powiaty: łosicki, węgrowski, sokołowski, siedlecki); podregiony lubelskiego oraz rzeszowsko – tarnobrzeskie. W skład jednostek administracyjnych Białorusi wchodzą regiony obwodu grodzieńskiego, brzeskiego i  7 zachodnich okręgów obwodu mińskiego, zaś na Ukrainie regiony: obwodu wołyńskiego, lwowskiego i zakarpackiego.

W ramach tego programu wystąpił Samorząd Miasta i Gminy Mordy stając się Beneficjentem końcowym. Powyższy Samorząd nawiązał współprace integracyjną z miastem Mołodeczno, na Białorusi (obwód miński), podpisując umowę 4 marca 2005 roku. Współpraca obejmuje m.in. obustronną wymianę w sferze ochrony środowiska naturalnego, kultury i sportu, poprzez organizacje konferencji dotyczących ochrony środowiska w strefie transgranicznej, spotkań naukowo – dydaktycznych i imprez sportowych.

Podpisano również porozumienie z partnerem krajowym Miastem i Gminą Łosice w sprawie budowy i finansowania wodociągu budowanego na terenie gminy Łosice ze stacji uzdatniania wody w Biernatach Średnich. Z powyżej wymienionej stacji zasilane są miejscowości: Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek i Rogóziec położone na terenie gminy Mordy.

Samorząd Miasta i Gmina Mordy w marcu 2005 roku złożył wnioski na dofinansowanie dwóch projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR ) w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004- 2006

 • Projekt nr 1 „Rozwój obszaru pogranicza poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w gminach Mordy i Łosice”
 • Projekt nr 2 „Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi gminnej Nr 3663011 na odcinku 1285 mb we wsi Czepielin gmina Mordy”

Wnioski po rozpatrzeniu pod względem merytorycznym i technicznym przez Wspólny Sekretariat Techniczny a następnie po zaopiniowaniu przez Komitet Sterujący przy Instytucji Zarządzającej – Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zyskały akceptację do dofinansowania z EFRR.

Beneficjent końcowy - Miasta i Gmina Mordy podpisał w dniu 22 grudnia 2005 r. umowę z Wojewodą Mazowieckim to znaczy Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie obu projektów. Wartość kosztorysowa złożonego wniosku - Projektu nr1 wynosiła 4 550 000 PLN w tym koszty kwalifikowalne (podlegające współfinansowaniu z EFRR) 3 961 620 PLN. Kwota dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosiła 2 971 215 PLN. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość projektu zmniejszyła się. W dniu 16 lutego 2006 r. Samorząd podpisał aneks z Wojewodą Mazowieckim. Wartość projektu na dzień dzisiejszy wynosi 2 841 488, 60 PLN, w tym wartość kosztów kwalifikowanych 2 288 667, 16 PLN. Dofinansowanie z EFRR wynosi 1 716 500, 37 PLN

Wartość kosztorysowa złożonego wniosku - Projekt nr 2 wynosiła 1 012 119, 24 PLN w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosiła 757 589,18 PLN. Powyższy projekt jest na etapie procedur przetargowych.

Powyższe Projekty są realizowane zgodnie z Priorytetem 1 Programu Sąsiedztwa pn. „Wzrost konkurencyjności regionów przygranicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej”. Priorytet ten ma celu poprawę infrastruktury, która przyczyni się do lepszego i szybszego rozwoju potencjału wewnętrznego regionu. Rozwój regionalnych i lokalnych węzłów komunikacyjno - transportowych przylegających do granic państw sąsiadujących wzmocni system transportu tworząc „europejskie korytarze” łączące państwa Wspólnoty Europejskiej z   państwami, które nie są jej członkami.   Wraz z rozwojem usług transportowych zwiększy się „dostępność” i „atrakcyjność” obszarów dla turystów i inwestorów na terenie gmin Mordy i Łosice. W konsekwencji przyśpieszy to rozwój społeczny i gospodarczy podnosząc   standard życia i pracy mieszkańców danego regionu po stronie polskiej jak i   po jej wschodniej granicy. Ważnym celem projektu jest również ochronna i poprawa stanu środowiska naturalnego regionu m.in. poprzez rozwój systemu ochrony środowiska Euroregionu Puszcza Białowieska.

Celem ogólnym projektu nr 1 „Rozwój obszaru pogranicza poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w gminach Mordy i Łosice” jest wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wymienionych gmin oraz zintegrowanie społeczno – gospodarcze.

Cele szczegółowe mają za zadanie:

 • podniesienie standardu życia mieszkańców gmin Mordy i Łosice
 • poprawa jakości wody pitnej – zmniejszenie ilości zachorowań
 • ochrona i poprawa stanu środowiska regionu poprzez rozwój systemu ochrony
 • poprawa czystości wód rzeki Bug i jej dorzecza
 • rozwój ekologiczny rolnictwa
 • wzrost dochodów w gospodarstwach rolnych
 • tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i tym samym nowych miejsc pracy

Projekt ten obejmuję swym zasięgiem 17 miejscowości: Biernaty Średnie i Rudnik – gmina Łosice; Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wyczółki, Leśniczówka, Krzymosze, Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Kornica, Radzików Oczki, Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Pióry Pytki – gmina Mordy.

„Produktem” wymienionego projektu jest sieć wodociągowa o długości 43 836 mb i pompownia strefowa. Budowane przyłącza wodociągowe do posesji nie podlegają dofinansowaniu ze EFRR. Projekt realizowany jest w 5 etapach.

Do końca roku 2005 zrealizowano 2 etapy projektu. Wybudowano sieć wodociągową o długości 19 533 mb oraz 175 szt przyłączy na terenach miejscowości Biernaty Średnie i Rudnik – gmina Łosice, Płosodrza, Wólka Biernaty, Schodów Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wyczółki, Leśniczówka, Krzymosze. W lutym 2006 r. Burmistrz wystąpił z wnioskiem o płatność – refundację poniesionych kosztów na budowę etapu I i II projektu na kwotę 696 059, 54 PLN do Instytucji Pośredniczącej. Refundowane są tylko poniesione koszty kwalifikowane – na budowę sieci wodociągowej w 75 %.

  Projekt nr 2 „Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi gminnej Nr 3663011 na odcinku 1285 mb we wsi Czepielin gmina Mordy” ma na celu działanie wpływające na:

 • poprawę jakości nawierzchni dróg
 • wzrost kontaktów handlowych regionów przygranicznych
 • ożywienie gospodarcze
 • podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Czepielin i okolic
 • poprawa komfortu i bezpieczeństwa jazdy podróżujących

Projekt ten realizowany będzie w okresie kwiecień – czerwiec 2006 r.

            Dzięki zaangażowaniu Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mordy, Samorząd ma szanse pozyskać ze środków unijnych kolejne znaczące „pieniądze”, po Programie SAPARD (dofinansowanie pięciu inwestycji), na realizację inwestycji na terenie gminy Mordy. Pozyskiwanie przez Miasto i Gminę Mordy środków finansowych z funduszy strukturalnych czy też korzystanie z krajowych   programów pomocowych stwarza jedynie możliwość realizowania jakichkolwiek inwestycji na terenie gminy.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-10 15:55:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-10 16:02:17
 • Liczba odsłon: 2078
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484130]

przewiń do góry