STATUT

 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy

 

 

I. Postanowienia ogólne.

 

& 1.

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy z siedzibą w Mordach zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie;

a/ Uchwały  Nr XVII/95/96 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 lutego 1996 r.

b/ Ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty /Dz.U.Nr 95 poz. 425 z późn. zmianami/

c/ Ustawy z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela /Dz.U.Nr 19 poz. 132 z późn. zmianami/

d/ Ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych /Dz.U.nr 155,poz.1014 z póź.zm./

e/ Statutu Gminy Mordy i Statutu niniejszego.

 

& 2.

 

Zespół obejmuje swoją działalnością publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkole, klasy „0”, dowożenie, świetlice przy szkołach podstawowych.

 

& 3.

 

1. Zespół jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetem gminy.

2. Podstawą działania jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Radę Miejską w Mordach.

 

II. Cel i przedmiot działania.

 

&1.

 

Zespół powołany jest do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, klasy „0”, dowożenia, świetlic przy szkołach podstawowych, w tym do;

a/ obsługi administracyjno-gospodarcza i zaopatrzeniowa, oraz sprawy remontów i inwestycji,

b/ obsługi finansowo-księgowa placówek szkolnych, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac,

c/ wykonywanie budżetu po przez zgodnie z zasadami celowości gospodarowania i zgodności z prawem przyznanych przez gminę dotacji,

d/ planowanie i statystyka, oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu realizacji zadań rzeczowych poszczególnych placówek oświatowych i własnych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.

e/ opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługiwanych placówek we współpracy z tymi placówkami,

f/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej przez jednostki objęte zakresem działania,

g/ archiwizowanie dokumentacji,

h/ wykonywanie innych zadań zleconych odrębnymi umowami.

 

 

III. Zarządzanie i organizacja.

 

& 1.

 

1. Zespół nie posiada osobowości prawnej. Rozlicza się z przychodów i rozchodów z budżetem gminy.

2. Zespołem kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy.

3. Dyrektor Zespołu zarządza i reprezentuje go na zewnątrz w oparciu o zasady określone w Statucie i tak;

-gospodaruje mieniem Zakładu w zakresie wynikającym z udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy pełnomocnictwa,

- podejmuje decyzje zgodnie z prawem i statutem,

- ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację budżetu,

- ponosi odpowiedzialność za środki i materiały będące na wyposażeniu biura Zespołu,

- ponosi odpowiedzialność za opracowanie na bazie posiadanych środków projektów planów finansowych obsługiwanych placówek,

- podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Zespołu,

- określa kierunek i przedmiot kontroli wewnętrznej oraz podejmuje stosowne decyzje,

- ustala zasady obiegu dokumentów wewnętrznych biura z zapewnieniem sprawności ich obiegu,

- prowadzi obsługę remontowo-inwestycyjną podległych placówek,

- utrzymuje współpracę z zakładową organizacją związkową we wszystkich sprawach wynikających z Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych.

 

& 2.

 

1.Zespół oprócz Dyrektora składa się z następujących pracowników;

a/ główny księgowy

b/ specjalista d/s płac

c/ dwóch konserwatorów do obsługi podległych placówek

d/ kierowcy autobusu szkolnego

2. Zasady wynagradzania i kwalifikacji pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.

 

& 3.

 

1.Organizację pracy Zespołu, a zwłaszcza zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników ustala Dyrektor Zespołu.

2.Dyrektor Zespołu kieruje i sprawuje nadzór nad Zespołem jako jednostką budżetową a w szczególności;

-sprawuje nadzór nad opracowaniem zbiorczych projektów planów analiz ekonomicznych informacji i sprawozdań z zakresu działania Zespołu,

-opracowuje projekty planów remontów placówek oświatowych w gminie,

-ogłasza przetargi na remonty w placówkach oświatowych,

-sprawuje ogólny nadzór nad prowadzonymi remontami,

-odpowiada za prawidłowe rozliczanie remontów w obiektach oświatowych wykonanych przez wykonawców,

-współdziała z dyrektorami placówek oświatowych w zaopatrzeniu w pomoce naukowe, meble, sprzęt, opał itp. /zakupy hurtowe po wynegocjowanych niższych cenach/,

-zatwierdza do wypłaty wszystkie rachunki i faktury,

-odpowiada za zabezpieczenie środków płatniczych i druków ścisłego zarachowania,

-podpisuje czeki bankowe, przelewy i akceptuje inkasa,

-nadzoruje rozliczenie przeprowadzanych inwentaryzacji w placówkach oświatowych

-organizuje i przekazuje protokółem zdawczo-odbiorczym majątek w placówkach oświatowych przy zmianie stanowisk dyrektorskich,

-czuwa nad prawidłową realizacją budżetu i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej oświaty.

 

& 4.

 

Do podejmowania czynności przekraczających zakres ustalony statutem potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta i Gminy.

 

 

IV. Gospodarka finansowa.

 

& 1.

 

1.Finanse Zespołu pochodzą z;

a/ budżetu gminy

b/ środków własnych - środki specjalne

2.Środki określone w pkt. a i b przekazywane są na rachunek Zespołu w równych ratach miesięcznych.

 

& 2.

 

1.Dyrektorzy podległych jednostek przedkładają preliminarz wydatków na rok następny Dyrektorowi Zespołu do 10 października.

2.Dyrektor Zespołu w oparciu o otrzymane preliminarze i spodziewane dotacje z budżetu gminy przygotowuje zbiorczy plan wydatków dla wszystkich jednostek podległych do 15 października i przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy.

3.Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską w Mordach.

4.W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi.

 

& 3.

 

Do składania oświadczeń w imieniu Zespołu w Zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz dysponowania środkami finansowymi wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób, którymi są Dyrektor oraz Główny księgowy lub inne imiennie upoważnione osoby.

 

V. Postanowienia końcowe.

 

& 1.

 

Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

 

& 2.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

& 3.

 

Dokonywanie wszelkich zmian w statucie odbywa się w trybie tak jak dla jego nadania.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kicman Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-25 08:00:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Kicman Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-25 08:00:14
  • Liczba odsłon: 1806
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2493997]

przewiń do góry