Zapytanie ofertowe

 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług pn.:

„ Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi”

 

Zamawiający :

Miejsko -   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kilińskiego 9,

08-140 Mordy

tel. 25 641-54-26

Przedmiot zamówienia: wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Ogólny zakres wykonania czynności:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób korzystających z usług specjalistycznych z terenu Miasta i Gminy Mordy określonych przez MGOPS w Mordach na podstawie wydanych decyzji administracyjnej oraz prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w formie karty czasu pracy osoby świadczącej usługi. Zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 ze zm.).

Termin realizacji zamówienia : rok 2019

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje MGOPS w Mordach do złożenia zamówienia/zawarcia umowy.

Cena jest jednym kryterium ofert. W cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

Niezbędne wymagania:

1.       Specjalistyczne usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym winny być świadczone przez osobę posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.       Osoba świadcząca specjalistyczne usługi wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)       szpitalu psychiatrycznym;

2)       jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)       placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami   rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)       ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)       zakładzie rehabilitacji;

6)       innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.       W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4.       Osoba świadcząca usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1)       umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2)       kształtowania nawyków celowej aktywności;

3)       prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagane dokumenty:

1.       Oferta cenowa na wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

2.       CV.

3.       Dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne (kserokopia).

4.       Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).

5.       Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi .

Postanowienia umowne:

Zapłata za wykonane usługi specjalistyczne będzie dokonywana w terminach miesięcznych na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie usług specjalistycznych.

Termin składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu tut. Ośrodka ) do dnia 5 kwietnia 2019r. na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

     

Mordy, 25-03-2019

Kierownik MGOPS w Mordach

       Agnieszka Próchnicka - Pawlak


Informacja o wynikach zapytania ofertowego –  „ Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi”

 

 

Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczącego wykonywania ww. specjalistycznych usług opiekuńczych  wpłynęła 1 oferta. Oferta spełniała kryteria określone w zapytaniu ofertowym .

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:  Pana Mateusz Kołtuniak zam. Łosice,  na kwotę 60,00 zł brutto za 1 godzinę usługi.  

 

/-/ Kierownik MGOPS w Mordach

Agnieszka Próchnicka - Pawlak


Mordy, 13-05-2019--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na 2020 rok


Kierownik Miejsko - Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług pn.:

„ Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi”

zapytanie_ofertowe_na_swiadczenie_suo_w_2020_roku.pdf


Informacja o wynikach zapytania ofertowego:

informacja_o_wynikach_zapytania_ofertowego_-_suo.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Próchnicka-Pawlak Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-26 12:11:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Próchnicka-Pawlak Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-31 10:50:58
  • Liczba odsłon: 1561
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494168]

przewiń do góry