XXVI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej - Protokół nr XXVI/2020.pdf

Uchwały z XXVI sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXVI/195/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mordach na 2021 rok
  uchwala_nr_XXVI_195.pdf
 • Uchwała nr XXVI/194/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
  przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  uchwala_nr_XXVI_194.pdf
 • Uchwała nr XXVI/193/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
  przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
  uchwala_nr_XXVI_193.pdf
 • Uchwała nr XXVI/192/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
  uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach na lata 2021-2024"
  uchwala_nr_XXVI_192.pdf
 • Uchwała nr XXVI/191/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
  uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
  uchwala_nr_XXVI_191.pdf
 • Uchwała nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
  Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035
  uchwala_nr_XXVI_190.pdf
 • Uchwała nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok
  uchwala_nr_XXVI_189.pdf
 • Uchwała nr XXVI/188/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034
  uchwala_nr_XXVI_188.pdf

 

XXV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej - Protokół nr XXV/2020.pdf

Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  uchwala_nr_XXV_187.pdf
 • Uchwała nr XXV/186/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  zarządzenia wyborów uzupełniających sołectwa Stok Ruski
  uchwala_nr_XXV_186.pdf
 • Uchwała nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  powołania do składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej w Mordach
  uchwala_nr_XXV_185.pdf
 • Uchwała nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  uchwala_nr_XXV_184.pdf
 • Uchwała nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  zmiany Miejsko-Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
  uchwala_nr_XXV_183.pdf
 • Uchwała nr XXV/182/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  ustalenia zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Miasta i Gminy Mordy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Mordy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
  uchwala_nr_XXV_182.pdf
 • Uchwała nr XXV/181/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2021 rok
  uchwala_nr_XXV_181.pdf
 • Uchwała nr XXV/180/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
  uchwala_nr_XXV_180.pdf
 • Uchwała nr XXV/179/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
  uchwala_nr_XXV_179.pdf
 • Uchwała nr XXV/178/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
  uchwala_nr_XXV_178.pdf
 • Uchwała nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
  uchwala_nr_XXV_177.pdf
   
  Uchwała nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok
  uchwala_nr_XXV_176.pdf
 • Uchwała nr XXV/175/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020 - 2034
  uchwala_nr_XXV_175.pdf
 

XXIV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 listopada 2020 roku.

Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej - Protokół XXIV sesja.pdf

Uchwały z XXIV sesji Rady Miejskiej:

XXIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2020 roku.

Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej - Protokół XXIII sesja.pdf

Uchwały z XXII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXIII/173/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania do składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Mordach uchwala_nr_xxiii_173_2020.pdf
 • Uchwała nr XXIII/172/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej w Mordach uchwala_nr_xxiii_172_2020.pdf
 • Uchwała nr XXIII/171/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mordy uchwala_nr_xxiii_171_2020.pdf
 • Uchwała nr XXIII/170/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze stanowiskiem zawierającym zaniepokojenie i sprzeciw wobec zmian wynikających z ustawy z dnia 18 września 2020 r. o ochronie zwierząt oraz innych ustaw, tzw. "piątka dla zwierząt" uchwala_nr_xxiii_170_2020.pdf
 • Uchwała nr XXIII/169/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnej Spółki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala_nr_xxiii_169_2020.pdf
 • Uchwała nr XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za 2020 rok z tytułu trwałego zarządu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach uchwala_nr_xxiii_168_2020.pdf
 • Uchwała nr XXIII/167/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Mordy uchwala_nr_xxiii_167_2020.pdf
 • Uchwała nr XXIII/166/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok uchwala_nr_xxiii_166_2020.pdf

XXII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 września 2020 roku.

Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej - protokol_nr_xxii_20201026160300.pdf

Uchwały z XXII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXII/165/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie
  zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2020 rok
  uchwala_nr_XXII_165.pdf
 • Uchwała nr XXII/164/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 września 2020 r.
  określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2020/2021
  uchwala_nr_XXII_164.pdf
 • Uchwała nr XX/163/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie
  zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
  uchwala_nr_XXII_163.pdf
 • Uchwała nr XXII/162/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie
  przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach" w jednoosobową spółkę z o.o. Miasta i Gminy Mordy pod nazwą "Gminna Spółka Komunalna Mordy Sp. z o.o." z siedzibą w Mordach
  uchwala_nr_XXII_162.pdf
 • Uchwała nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 września 2020 r.
  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
  uchwala_nr_XXII_161.pdf
 • Uchwała nr XX/160/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok
  uchwala_nr_XXII_160.pdf
 • Uchwała nr XXII/159/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034
  uchwala_nr_XXII_159.pdf

 

XXI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej - Protokół_z_XXI_sesji.pdf

Uchwały z XXI sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXI/158/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 sierpnia 2020 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2020 rok
  uchwala_nr_XXI_158.pdf
 • Uchwała nr XXI/157/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie
  przystąpienia MIasta i Gminy Mordy do stowarzyszenia pn. "Związek Samorządów Polskich"
  uchwala_nr_XXI_157.pdf
 • Uchwała nr XXI/156/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy
  uchwala_nr_XXI_156.pdf
 • Uchwała nr XXI/155/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie
  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  uchwala_nr_XXI_155.pdf
 • Uchwała nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok
  uchwala_nr_XXI_154.pdf
 • Uchwała nr XXI/153/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034
  uchwala_nr_XXI_153.pdf

 

XX sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Protokół z XX sesji Rady Miejskiej - Protokół_z_XX_sesji.pdf

Uchwały z XX sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XX/152/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r.  w sprawie
  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze"
  uchwala_nr_XX_152.pdf
 • Uchwała nr XX/151/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r.  w sprawie
  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3626W Mordy-Olędy-Paprotnia"
  uchwala_nr_XX_151.pdf
 • Uchwała nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r.  w sprawie
  określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Mordy
  uchwala_nr_XX_150.pdf
 • Uchwała nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r.  w sprawie
  zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
  uchwala_nr_XX_149.pdf
 • Uchwała nr XX/148/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie
  wskazania wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych
  uchwała_nr_xx_148.pdf
 • Uchwała nr XX/147/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie  
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok
  uchwala_nr_xx_147.pdf
 • Uchwała nr XX/146/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r.  w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie FInansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034
  uchwala_nr_XX_146.pdf
 • Uchwała nr XX/145/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r.  w sprawie
  udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
  uchwala_nr_XX_145.pdf
 • Uchwała nr XX/144/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
  uchwała_nr_xx_144.pdf
 • Uchwała nr XX/143/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie  
  wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  uchwala_nr_xx_143.pdf
 

XIX sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2020 roku.

Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej - Protokół_z_XIX_sesji.pdf

Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XIX/141/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2020 r.  w sprawie
  wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy w trybie bezprzetargowym
  uchwala_XIX_141_20200603092214.pdf
 • Uchwała nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok
  uchwala_XIX_140_20200603092030.pdf
 • Uchwała nr XIX/139/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie  
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034
  uchwala_XIX_139_20200603091811.pdf
 

XVIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej -  Protokół_z_XVIII_sesji_20200529151546.pdf
 
Uchwały z XVIII sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2020 r.  w sprawie
  określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2020
  uchwala_138_20200504130746.pdf
 • Uchwała nr XVIII/137/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2020 r.  w sprawie
  zmiany Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
  uchwala_137_20200504130700.pdf
 • Uchwała nr XVIII/136/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie
  zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
  uchwala_136_20200504130557.pdf
 • Uchwała nr XVIII/135/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie  
  zmiany uchwały nr XXI/111/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach
  uchwala_135_20200504130449.pdf
 • Uchwała nr XVIII/134/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2020 r.  w sprawie
  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  uchwala_134_20200504130359.pdf
 • Uchwała nr XVIII/133/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2020 r.  w sprawie
  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok
  uchwala_133_20200504130232.pdf
 • Uchwała nr XVIII/132/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok 
  uchwala_132_20200504125827.pdf
 • Uchwała nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie  
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034
  uchwala_131_20200504125531.pdf
 

XVII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 roku.

Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej -  Protokół_z_XVII_sesji_20200429154813.pdf
 
Uchwały z XVII sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała nr XVII/130/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie
  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Uchwała_130_20200302105902.pdf
 • Uchwała nr XVII/129/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie
  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_129_20200302095422.pdf
 • Uchwała nr XVII/128/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
  ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  Uchwała_128_20200302095348.pdf
 • Uchwała nr XVII/127/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 r.  
  zmieniająca chwałę Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_127_20200302095312.pdf
 • Uchwała nr XVII/126/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok
  Uchwała_126_20200305083611.pdf
 • Uchwała nr XVII/125/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034
  Uchwała_125_20200302093807.pdf
 

XVI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej - Protokół_20200302090816.pdf
 
Uchwały z XVI sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r. 
  zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta i Gminy Mordy
  124_20200203141229.pdf
 • Uchwała nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie
  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  123_20200203141142.pdf
 • Uchwała nr XVI/122/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie
  zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nz 2020 rok
  122_20200203141045.pdf
 • Uchwała nr XVI/121/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie
  przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2020 rok
  121_20200203140754.pdf
 • Uchwała nr XVI/120/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2020 rok
  120_20200203140636.pdf
 • Uchwała nr XVI/119/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie
  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Mordy
  119_20200203140444.pdf  
 • Uchwała nr XVI/118/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie
  przyjęcia do realizacji zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
  118_20200203140209.pdf
 • Uchwała nr XVI/117/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy mordy na 2020 rok
  117_20200207095416.pdf
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-14 14:29:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-22 15:37:05
 • Liczba odsłon: 3451
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494148]

przewiń do góry