2024

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie nr LU.ZUZ.4210.42.2024.AK z dnia 21.03.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Mordy, decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 28.04.2014 r. znak: RŚ.6341.15.2014 na odprowadzanie ścieków popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Czepielinie do ziemi poprzez zbiornik wodny, przeniesionego na rzecz Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Sp. z o.o. decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Nr 406/D/ZUZ/2021 z dnia 09.12.2021 r., znak: LU.ZUZ.2.4211.29.2021.MK.
Zawiadomienie.pdf

2022

Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 23 września 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. wykonanie przejścia kablowej linii światłowodowej w rurze osłonowej pod dnem rzeki Litewnik w km 7+420, z lokalizacją na działce o numerze 948 w miejscowości Chłopków, gmina Platerów, powiat łosicki; pod dnem rzeki Kałuża w km 7+522, z lokalizacją na działce o numerze 934 w miejscowości Falatycze, gmina Platerów, powiat łosicki oraz pod dnem rzeki Śliza w km 7+216, z lokalizacją na działce o numerze 127 w miejscowości Rogóziec, gmina Mordy, powiat siedlecki.
Obwieszczenie_Dyrektora_LU.ZUZ.2.4210.256.2022.MK.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie nr LU.ZUZ.2.4210.86.2022.CJ z dnia 04.04.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków położonej na działkach nr 977/2 i 979/3, obręb 0007 Kolonia Mordy, poprzez istniejący wylot kanalizacyjny do rowu melioracyjnego nr R-57, a następnie rzeki Kanał Mordy w km 9+141 z lokalizacją na działkach nr 795 i 889, obręb 0007 Kolonia Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
Obwieszczenie.LU.ZUZ.2.4210.86.2022.CJ.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie nr LU.ZUZ.2.4210.106.2022.CJ z dnia 04.04.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Miastu i Gminie Mordy decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Nr 140/D/ZUZ/2021 z dnia 07.06.2021 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.82.2021.CJ, na usługi wodne, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z gminnej oczyszczalni ścieków, położonej na działkach nr 977/2 i 979/3, obręb 0007 Kolonia Mordy, poprzez wylot kanalizacyjny do rowu  melioracyjnego  nr  R-57,  a  następnie  do  wód  -  rzeki  Kanał  Mordy  w  km  9+141, z lokalizacją na działce nr 889, obręb 0007 Kolonia Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, przeniesionej  decyzją Dyrektora  Zarządu  Zlewni w Sokołowie  Podlaskim  Nr 406/D/ZUZ/2021 z dnia 09.12.2021 r., znak: LU.ZUZ.2.4211.29.2021.MK, na Gminną Spółkę Komunalną Mordy Sp. z o.o.
Obwieszczenie.LU.ZUZ.2.4210.106.2022.CJ.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie nr LU.ZUZ.2.4210.21.2022.IC z dnia 21.03.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rozbiórkę przepustu na rowie przydrożnym oraz przebudowę rowu przydrożnego przez wykonanie przepustu na terenie nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 22 w miejscowości Płosodrza, gmina Mordy, powiat siedlecki
Obwieszczenie.LU.ZUZ.2.4210.21.2022.IC.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 07 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie rowu przydrożnego lewostronnego wraz z przepustami pod zjazdami i koroną drogi leśnej od km+004,50 do km 0+328,59 i od km 0+019,68 do km 0+037,00 drogi "X" oraz od km 0+004,00 do km 0+020,00 drogi "Z" na działkach nr 2017, 2018, 2019 i 2020, obręb 0006 Klimonty, gmina Mordy, wykonanie rowu przydrożnego prawostronnego wraz z przepustami pod zjazdami i koroną drogi leśnej od km0+004,50 do km 0+381,00 i od km 0+020,00 do km 0+037,00 drogi "X" na działkach nr 2017, 2018 i 2020, obręb 0006 Klimonty, gmina Mordy, oraz wykonanie rowu przydrożnego prawostronnego wzdłuż drogi powiatowej nr 3629W w celu wykonania przepustu pod koroną drogi leśnej w km 0+002,60 na działce nr 2031, obręb 0006 Klimonty, gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, dla zadania pn. "Przebudowa drogi leśnej między oddziałami 17/19 leśnictwo Mordy"
Obwieszczenie.LU.ZUZ.2.4210.36.2022.CJ.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 16 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową w rurze osłonowej pod dnem rzeki Kanał Mordy w km 3+920, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o numerze 766 w miejscowości Czepielin-Kolonia, gmina Mordy, powiat siedlecki
Obwieszczenie.LU.ZUZ.2.4210.413.2021.MK.pdf
 

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy na okres 18 miesięcy od dnia 01 stycznia 2022 roku.
Ceny i stawki opłat.pdf

2021
 
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WPN-II.6320.4.2021.AA o zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń zmieniających:
1) zarządzenie nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 20 I 4 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB 140002 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3825, z późn. zm.);
2) zarządzenie nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nad liwiecka PLH 140032 (Dz. Urz. Woj. Maz poz. 3827, z późn. zm.);
3) zarządzenie nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLBl40009 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3830, z późn. zm.);
4) zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4572, z późn. zm. i Dz. Urz. Woj. Lube!. poz. 1853, z późn. zm.);
5) zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Kazuńskie PLHl40048 (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 8156);
6) zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy PLBl40003 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3720, z późn. zm. i Dz. Urz. Woj. Łódzk. poz. 1660, z późn. zm.).
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 29 października 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych Miastu i Gminie Mordy na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego z własnych studni głębinowych, na odprowadzenie ścieków popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Czepielinie oraz na wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z gminnej oczyszczalni ścieków, na rzecz Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Sp. z o.o.
Obwieszczenie.LU.ZUZ.2.4211.29.2021.MK.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 25 października 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Liwiec, w km 139+166 oraz km 129+616 i rzeki Ciek B w km 2+428 przewodów w rurociągach osłonowych tj. kablowej linii światłowodowej HDPE  Ø100/6,3 mm.
Obwieszczenie.LU.ZUZ.2.4210.310.2021.MN.pdf
 
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 października 2021 r. o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów zarządzeń zmieniających:
Zarządzenie nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002
Zarządzenie nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032
Zarządzenie nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLB140009
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Kazuńskie PLH140048
Obwieszczenie.RDOŚ.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 27 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z gminnej oczyszczalni ścieków, położonej na działkach nr 977/2 i 979/3, obręb 0007 Kolonia Mordy, poprzez wylot kanalizacyjny do rowu melioracyjnego nr R-57, a następnie do wód - rzeki Kanał Mordy w km 9+141, z lokalizacją na działce nr 889, obręb 0007 Kolonia Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
Obwieszczenie_Dyrektora_LU.ZUZ.2.4210.82.2021.CJ.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z fermy drobiu zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 515/57 i 515/53 w m. Leśniczówka, gm. Mordy, pow. siedlecki
Obwieszczenie_Dyrektora_RZGW_20210125083603.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-06 10:36:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-27 15:07:36
  • Liczba odsłon: 1792
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494175]

przewiń do góry