Mordy,dnia24.08.2008 r.

 

 

  Dowóz dzieci do szkół w gminie Mordy

 

Numer ogłoszenia: 143394 - 2007; data zamieszczenia: 16.08.2007

 

 

                                                                     O G Ł O S Z E N I E                          

 

            Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 60 000 euro na wykonanie zamówienia pod nazwą:

 

Część I „Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.” została wybrana oferta:

Biuro Turystyczne „Iwona Trawel”

  08-110 Siedlce, ul. Armii Krajowej 11

Tel./fax:    (025) 632775

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT): 260 złotych/dziennie

(Słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100 dziennie ).            

 

Część II    „Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Radzikowie Wielkim) na trasie Leśniczówka-Krzymosze-Wielgorz-Radzików Stopki-Radzików Kornica-Radzików Wielki i Ostoje- Pióry Pytki- Pióry Wielkie- Radzików Wielki i z powrotem w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.” została wybrana oferta:

Waltrand - sped

08-110 Siedlce, Stok Lacki ul. Letnia 25

Tel./fax:    (025) 6444607

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT): 450 złotych/dziennie

(Słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych /100 dziennie).

 

Część III    „Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.”    została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej

08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22

Tel./fax:    (083) 3590729

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT): 322,50 złotych/dziennie

(Słownie: trzysta dwadzieścia dwa złote 50/100 dziennie).

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone było w BZP Numer ogłoszenia: 143394 - 2007; data zamieszczenia: 16.08.2007 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy i    stronie internetowej Zamawiającego      https://umigmordy.bip.org.pl/?tree=175

 

 

  Dziękuję oferentom za udział w przetargu

 

 

 

*********************************************

 

 

                                                                                   Mordy,dnia 16.10.2006 r.

 

 

 

 

 

ZEASzGM/M/05/2006                                            

 

 

           O G Ł O S Z E N I E                          

 

            Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na wykonanie zamówienia pod nazwą:

dostawa oleju opałowego do szkół na terenie gminy Mordy w sezonie grzewczym 2006/2007. szacowana ilość około 60 tys. litrów

 

została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe WAGAT Sp.J.

Wielogórski, Góral

07-100 Węgrów,   ul. Gdańska 95

tel. 0257923610 fax 0257923679

 

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT): 2,43 złotych za 1 litr

 

(Słownie: dwa złote 43/100).

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OWP/2006/09/26-2436242

z dnia 2006.09.26 było zamieszczone na stronie www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp

  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy i    stronie internetowej zamawiającego      http://www.umigmordy.bip.org.pl/

 

 

 

Dziękuję oferentom za udział w przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

                                                                                        Mordy,dnia22.06.2006 r.

 

 

ZEASzGM/M/01/2006

 

                                                         

 

           O G Ł O S Z E N I E                         

            Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Część I „Przebudowa dachu na budynku szkoły podstawowej w Mordach” została wybrana:

Firma Budowlana „CETUS”

08-200 Łosice, ul. Myśliwska 3

Tel./fax:   (083) 357-35-80

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT): 347 902,12 złotych

(Słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwa złotych 12/100 ).           

Część II   „Przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Mordach” została wybrana:

SAWHAL Sp. z o.o.

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 6

Tel./fax:   (025) 781-51-38

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT): 189 231,21 złotych

(Słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 21/100).

Część III   „Termomodernizacja ścian budynku szkoły podstawowej w Mordach”   została wybrana:

F.H.U. „PATRAS” Patryk Mech

07-130 Łochów, ul. Długa 12

Tel./fax:   (025) 781-28-88

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT): 194 622,06 złotych

(Słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dwa złotych 06/100).

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone było w BZP Nr 110 z dnia 2006.05.06 pozycja 23285 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy i   stronie internetowej Zamawiającego     http://www.umigmordy.bip.org.pl/

 

 

Dziękuję oferentom za udział w przetargu.

 

 

 

 

******************************************************

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy informuje, że przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

 

- na dowożenie dzieci w roku szkolnym 2006/2007 na trasie Leśniczówka - Radzików Wielki i z powrotem, oraz Ostoje – Radzików Wielki i z powrotem w dni nauki został roztrzygnięty.

 

Wybrano ofertę nr 1 - WALTRANS-SPED Wiesława Jaszczur , Stok Lacki ul.Letnia 25,   08-110 Siedlce      Cena oferty 425zł/dziennie (brutto)

 

******************************************************

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy informuje, że przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

 

- na dowożenie dzieci w roku szkolnym 2006/2007 na trasie Czepielin - Mordy w dni nauki. został roztrzygnięty.

 

Wybrano ofertę nr 1 - Biuro Turystyczne "Iwona TRAVEL" Adam Jurzyk ul.Armii Krajowej 11,   08-110 Siedlce      Cena oferty 240,00zł/dziennie (brutto)

 

----- 2009 -----

 

Mordy 24.07.2009r.

Miasto i Gmina Mordy

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy, ul. Parkowa 2

 

ZEASzGM/M/01/2009

 

OGŁOSZENIE

                                              

            Miasta i Gminy Mordy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia   przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dowożenie dzieci do szkół

Zadanie I – część I

Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w roku szkolnym 2009/2010 w dni pracy Szkół.

- gmina Mordy,   pow. siedlecki.

Zadanie II – część II

Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Radzikowie Wielkim) na trasie Leśniczówka-Krzymosze-Wielgorz-Radzików Stopki-Radzików Kornica-Radzików Wielki i Ostoje- Pióry Pytki- Pióry Wielkie- Radzików Wielki i z powrotem w roku szkolnym 2009/2010 w dni pracy Szkół.

- gmina Mordy,   pow. siedlecki.

Zadanie III – część III

Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy w roku szkolnym 2009/2010 w dni pracy Szkół.

- gmina Mordy,   pow. siedlecki.

 

zostały wybrane oferty niżej wymienionych Wykonawców:

 

Zadanie I – część I

Biuro Turystyczne „IWONA TRAVEL”

08-110 Siedlce, ul. Armii Krajowej 11

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT):   270,00 złotych /dziennie

(Słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 00/100).

 

Uzasadnienie wyboru oferty.

Oferta najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najniższa cena wykonania zamówienia.

 

Zadanie II – część II

WALTRANS-SPED Wiesława Jaszczur

08-110 Siedlce, Stok Lacki, ul. Letnia 28

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT):   505,00 złotych /dziennie

(Słownie: pięćset pięć zł 00/100).

 

Uzasadnienie wyboru oferty.

Oferta najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najniższa cena wykonania zamówienia.

 

Zadanie III – część III

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp.z o. o.

08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT):   374,50 złotych /dziennie

(Słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery zł 50/100).

 

Uzasadnienie wyboru oferty.

Oferta najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najniższa cena wykonania zamówienia.

 

Liczba złożonych ofert: 4   w tym;

Zadanie I – część I                   - 1 oferta

Zadanie II – część II                 - 2 oferty

Zadanie III – część III   - 1 oferta

Kryterium oceny ofert określone w SIWZ – cena 100 %.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty / część

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1 / III

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp.z o. o.

08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22

100

100

2 / II

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp.z o. o.

08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22

95

95

1 / II

WALTRANS-SPED Wiesława Jaszczur

08-110 Siedlce, Stok Lacki, ul. Letnia 28

100

100

1 / I

Biuro Turystyczne „IWONA TRAVEL”

08-110 Siedlce, ul. Armii Krajowej 11

100

100

 

Dziękuję oferentom za udział w przetargu.

                                                                                             

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjny

Szkół Gminy Mordy

  Mordy, dnia 24.07.2009 r.                                                       /-/ Andrzej Kicman

 

 

 

 

----- 2010 -----

 

 

- Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o dzielenie zamówienia pn. "Dowożenie dzieci do szkół na terenie miasta i gminy Mordy w roku szkolnym 2010/2011" (zobacz)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kicman Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-07-14 12:22:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-18 11:47:39
  • Liczba odsłon: 2052
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2493999]

przewiń do góry