Mordy, dnia 24 października 2018 r.

OA.526.2.1.2018.UK

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje o rozpoczęciu z dniem 02 listopada 2018 r. konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 

Podstawa prawna konsultacji : art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwała Nr XLI/198/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

1.       Przedmiot konsultacji.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

2.       Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Od 02.11.2018 r. do 15.11.2018 r. Uwagi i opinie wniesione po 15.11.201 r. nie będą rozpatrywane.

3.       Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach.

W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta i Gminy Mordy.

4.       Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta i Gminy Mordy.

5.       Formy konsultacji.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu konsultacji, dostępnym również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach: www.mordy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)       osobiście: pon. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, pt. w godz. 8.00-18.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9,

2)       drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl lub ug_mordy@pro.onet.pl ,

3)       za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/82a7tv1mmq

4)       za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, z dopiskiem „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

6.       Dokumenty .

Projekt programu współpracy i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Miasta i Gminy Mordy www.mordy.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.

7.       Wyniki konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej,
w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mordy
 


Załączniki:

1.       1. Projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

2.      2. Formularz konsultacji.

 

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
informacja_19.11.2018.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Urszula Kędziora
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-24 13:38:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Urszula Kędziora
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-22 13:12:35
  • Liczba odsłon: 1594
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495064]

przewiń do góry