Mordy: Dowóz dzieci do szkół w gminie Mordy

Numer ogłoszenia: 143394 - 2007; data zamieszczenia: 16.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, woj. mazowieckie, tel. 025 6415402, fax 025 6415403.

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół w gminie Mordy.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia realizowany jest przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy
08-140 Mordy;ul. Parkowa 2
tel. 025 6415189 fax 025 6415371
NIP 8211641757
REGON 710388061
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech zadań:
Zadanie I - część I
Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.
- gmina Mordy, pow. siedlecki.
Zadanie II - część II
Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Radzikowie Wielkim) na trasie Leśniczówka-Krzymosze-Wielgorz-Radzików Stopki-Radzików Kornica-Radzików Wielki i Ostoje- Pióry Pytki- Pióry Wielkie- Radzików Wielki i z powrotem w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.
- gmina Mordy, pow. siedlecki.
Zadanie III - część III
Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.
- gmina Mordy, pow. siedlecki.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.06.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 i nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.) oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków przetargu.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://umigmordy.bip.org.pl/?tree=175

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy
08-140 Mordy
ul. Parkowa 2.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy
08-140 Mordy
ul. Parkowa 2.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.
- gmina Mordy, pow. siedlecki..

 

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.
- gmina Mordy, pow. siedlecki..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2008.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Radzikowie Wielkim) na trasie Leśniczówka-Krzymosze-Wielgorz-Radzików Stopki-Radzików Kornica-Radzików Wielki i Ostoje- Pióry Pytki- Pióry Wielkie- Radzików Wielki i z powrotem w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.
- gmina Mordy, pow. siedlecki..

 

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Radzikowie Wielkim) na trasie Leśniczówka-Krzymosze-Wielgorz-Radzików Stopki-Radzików Kornica-Radzików Wielki i Ostoje- Pióry Pytki- Pióry Wielkie- Radzików Wielki i z powrotem w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.
- gmina Mordy, pow. siedlecki..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2008.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.
- gmina Mordy, pow. siedlecki..

 

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.
- gmina Mordy, pow. siedlecki..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2008.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

ZEASzGM/M/01/2007

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

           1. Zamawiający.

Miasto i Gmina Mordy - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Parkowa 2

tel. 025 6415189   fax 025 6415371

NIP  8211641757

REGON 710388061

 

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Usługi

Przetarg nieograniczony.

 

            3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech zadań:

Zadanie I – część I

Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.

- gmina Mordy,  pow. siedlecki.

Zadanie II – część II

Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Radzikowie Wielkim) na trasie Leśniczówka-Krzymosze-Wielgorz-Radzików Stopki-Radzików Kornica-Radzików Wielki i Ostoje- Pióry Pytki- Pióry Wielkie- Radzików Wielki i z powrotem w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.

- gmina Mordy,  pow. siedlecki.

Zadanie III – część III

Dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.

- gmina Mordy,  pow. siedlecki.

 

Wspólny  słownik zamówień (CPV): 60.11.72.00-3 

 

4. Opis części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych.

Oferent ma prawo złożyć tylko po jednej ofercie na wykonanie każdej części zamówienia. Oferent może złożyć ofertę na wykonanie jednej, dwóch lub trzech części zamówienia.

Zamówienie składa się z trzech części.

 

Część I

Zakres zamówienia części I obejmuje dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.

- przewidywana ilość dzieci do dowiezienia to ~ 64 uczniów

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40

- dzieci nie będą posiadały żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu

Termin wykonania części I zamówienia jest do 20 czerwca 2008 r.

 

Część II

Zakres zamówienia części II obejmuje dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Radzikowie Wielkim) na trasie Leśniczówka-Krzymosze-Wielgorz-Radzików Stopki-Radzików Kornica-Radzików Wielki i Ostoje- Pióry Pytki- Pióry Wielkie- Radzików Wielki i z powrotem w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół

- dwa kursy rano i dwa kursy po zakończeniu zajęć na trasie Leśniczówka-...-Radzików Wielki - przewidywana ilość dzieci do dowiezienia to ~ 110uczniów

W powyższym jeden kurs rano i jeden kurs po zakończeniu zajęć przez Czuryły

- dwa kursy rano i dwa kursy po zakończeniu zajęć na trasie Ostoje-...-Radzików Wielki - przewidywana ilość dzieci do dowiezienia to ~ 45uczniów

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-9.00 natomiast odwiezienie 13.20-15.00

- dzieci nie będą posiadały żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu dlatego, że z dziećmi będzie jeździł opiekun, który będzie wiedział kto będzie uprawniony do przejazdu

Termin wykonania części I zamówienia jest do 20 czerwca 2008 r.

 

Część III

Zakres zamówienia części III obejmuje dowiezienie dzieci (do szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy w roku szkolnym 2007/2008 w dni pracy Szkół.

- jeden kurs rano i jeden kurs po zakończeniu zajęć na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy - przewidywana ilość dzieci do dowiezienia to ~ 68 uczniów

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.45 natomiast odwiezienie 14.10-15.00

- dzieci nie będą posiadały żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu dlatego, że z dziećmi będzie jeździł opiekun, który będzie wiedział kto będzie uprawniony do przejazdu

Termin wykonania części I zamówienia jest do 20 czerwca 2008 r.

 

5. Dodatkowe informacje o zamówieniu.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert  wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

 

6. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.

Zgonie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( D. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

      zamówienia,

      4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

W postępowaniu  o udzielenie zamówienia  mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  ( Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1/ wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2/ wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłości ogłoszono;

3/ wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przekupstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6/ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7/  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9/ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10/ wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.).

 

7. Dokumenty do oceny wiarygodności.

Zamawiający żąda od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

1/ Podpisanego oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  oraz że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.)

 

   8. Tryb udzielania wyjaśnień.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres:

            Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Parkowa 2

lub faksem:    numer fax:  025 6415371

 

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień pytającemu i wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

Andrzej Kicman – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Mordy w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 pod adresem:

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy; ul. Parkowa 2

 

9.  Wadium.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 

10. Termin związania ofertą.

Oferenci pozostają związani ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

          11.  Opis przygotowania oferty.

         Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na jedną część zamówienia.

Oferty mogą być złożone na realizację na realizację jednej, dwóch lub trzech części zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:

Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Parkowa 2

 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres podmiotu Zamawiającego:

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Parkowa 2

 

oraz oznakowane następująco:

dla części I

„Oferta na dowóz dzieci – część I

„Nie otwierać przed 24.08.2007 r. godz. 10:30”.

 

dla części II

„Oferta na dowóz dzieci – część II

„Nie otwierać przed 24.08.2007 r. godz. 10:30”.

 

dla części III

„Oferta na dowóz dzieci – część III

„Nie otwierać przed 24.08.2007 r. godz. 10:30”.

 

Oferta ma zawierać:

1/ Wypełniony i podpisany formularz oferty dla z podaniem ceny dla części I zamówienia, lub dla części II zamówienia, lub dla części III zamówienia.

2/ Oświadczenie o spełnieniu warunków przetargu wg wzoru.

 

12. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia  24 sierpnia 2007 r. do godz. 10:00 w:

Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Parkowa 2

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

 

13. Miejsce i termin otwarcia ofert.   

   Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2007 r.  o godz. 10:30 w:

Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Parkowa 2

Otwarcie ofert jest jawne.

Po otwarciu oferty, zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest

otwierana, cenę każdej części zamówienia.

Następnie odbędzie się ocena ofert.

O wynikach przetargu zamawiający zawiadomi pisemnie wykonawców, którzy ubiegali się o  udzielenie zamówienia.

 

14.  Kryterium oceny oferty.

           Cena – 100 %.

Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.

Z ofert spełniających wymogi określone przez Zamawiającego zostanie wybrana oferta o najniższej cenie dla każdej części zamówienia.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zadania, łącznie podatkiem od towarów i usług VAT.

Sposób obliczania ceny dla każdej części zamówienia:

Oferta z najniższa ceną otrzymuje 100 punktów

Każda kolejna oferta obliczana będzie następująco:

 

           cena oferty najniższej

          -----------------------------  x 100 =  ………..  pkt

            cena ofert badanej

 

15. Informacje dotyczące walut rozliczenia.

Zamawiający ustala aby wszystkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą były prowadzone w walucie Rzeczypospolitej Polskiej w złotym.

 

16. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

O terminie i miejscu podpisania umowy oferent zostanie powiadomiony pisemnie przez zamawiającego.

 

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie ustala zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

18.   Istotne warunki umowy.

W załączeniu zamieszczono wzory umów dla każdej części zamówienia zawierające istotne  postanowienia.

W treści wzoru umowy wprowadzono wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy należy ustalić jako ryczałtowe z      doliczeniem obowiązującego podatku od towarów i usług VAT.

Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie

realizacji umowy.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie miesięcznych  faktur VAT.

Faktura ma być wystawiona na adres Zamawiającego: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy; 08-140 Mordy; ul. Parkowa 2.

Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

 

  19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

        postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacje na ten temat zawiera DZIAŁ VI  Środki ochrony prawnej  ustawy Prawo   zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.).

 

20. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1/ Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2/ Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego. O wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci, którzy złożyli ofert przetargowe.

3/ Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

21. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia      mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.).

 

22. Załączniki:

1a.  Wzór oferty dla części I zamówienia.

1b.  Wzór oferty dla części II zamówienia.

1c.  Wzór oferty dla części III zamówienia.

2a.  Wzór umowy dla części I zamówienia.

2b.  Wzór umowy dla części II zamówienia.

2c.  Wzór umowy dla części III zamówienia.

 

 

 

Mordy, dnia 16.08.2007 r.                                              ................................................

                                                                                             

 

 

Zał.1a

 

OFERTA  WYKONAWCY

 

Dane dotyczące oferenta

 

Nazwa ......................................................................................................................................

Siedziba .......................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu .......................................................................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ................................................................

Zamawiający

 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Parkowa 2

tel. 025 6415189   fax 025 6415371

NIP  8211641757

REGON 710388061

 

 

Zobowiązanie oferenta

 

Zobowiązuję się do wykonania zadania pod nazwą „dowożenie dzieci w roku szkolnym 2007/2008 na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w dni nauki. ” zgodnie obowiązującymi przepisami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

 

Cena netto:  ................................................................................................. PLN

Podatek  VAT:  ............................................................................................  PLN

Cena brutto (z podatkiem VAT): ................................................................ PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………… ).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniam  warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ).

                                  

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami przetargowymi.

Do dokumentów przetargowych nie wnoszę zastrzeżeń.

 

Oświadczam, że akceptuję proponowaną treści umowy.

 

Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w piśmie akceptującym.

 

 

Wyrażam zgodę na propozycję, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd miejscowy i rzeczowo właściwy dla zamawiającego.

 

 

 

 

 

            ……………………....                                         ……………………………..  

            (miejscowość, data)                                      (pieczęć firmowa oferenta)

 

 

 

                                                                                                

                                                                                          ……………………………...

                                                                                        (podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.1b

 

OFERTA  WYKONAWCY

 

Dane dotyczące oferenta

 

Nazwa ......................................................................................................................................

Siedziba .......................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu .......................................................................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ................................................................

Zamawiający

 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Parkowa 2

tel. 025 6415189   fax 025 6415371

NIP  8211641757

REGON 710388061

 

 

Zobowiązanie oferenta

 

Zobowiązuję się do wykonania zadania pod nazwą „dowożenie dzieci w roku szkolnym 2007/2008 na trasie Leśniczówka - Radzików Wielki i z powrotem, oraz Ostoje – Radzików Wielki i z powrotem w dni nauki. ” zgodnie obowiązującymi przepisami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

 

Cena netto:  ................................................................................................. PLN

Podatek  VAT:  ............................................................................................  PLN

Cena brutto (z podatkiem VAT): ................................................................ PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………… ).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniam  warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ).

                                  

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami przetargowymi.

Do dokumentów przetargowych nie wnoszę zastrzeżeń.

 

Oświadczam, że akceptuję proponowaną treści umowy.

 

Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w piśmie akceptującym.

 

 

Wyrażam zgodę na propozycję, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd miejscowy i rzeczowo właściwy dla zamawiającego.

 

 

 

 

 

            ……………………....                                         ……………………………..  

            (miejscowość, data)                                      (pieczęć firmowa oferenta)

 

 

 

                                                                                                

                                                                                          ……………………………...

                                                                                        (podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

Zał.1c

 

OFERTA  WYKONAWCY

 

Dane dotyczące oferenta

 

Nazwa ......................................................................................................................................

Siedziba .......................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu .......................................................................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ................................................................

Zamawiający

 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Parkowa 2

tel. 025 6415189   fax 025 6415371

NIP  8211641757

REGON 710388061

 

 

Zobowiązanie oferenta

 

Zobowiązuję się do wykonania zadania pod nazwą „dowożenie dzieci w roku szkolnym 2007/2008 na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy i z powrotem w dni nauki. ” zgodnie obowiązującymi przepisami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

 

Cena netto:  ................................................................................................. PLN

Podatek  VAT:  ............................................................................................  PLN

Cena brutto (z podatkiem VAT): ................................................................ PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………… ).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniam  warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ).

                                  

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami przetargowymi.

Do dokumentów przetargowych nie wnoszę zastrzeżeń.

 

Oświadczam, że akceptuję proponowaną treści umowy.

 

Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w piśmie akceptującym.

 

 

Wyrażam zgodę na propozycję, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd miejscowy i rzeczowo właściwy dla zamawiającego.

 

 

 

 

 

            ……………………....                                         ……………………………..  

            (miejscowość, data)                                      (pieczęć firmowa oferenta)

 

 

 

                                                                                                

                                                                                          ……………………………...

                                                                                        (podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

Zał.2a

U M O W A Nr 1/ZEASz/2007

 

zawarta w dniu  ……………………..r. pomiędzy Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Mordy ul. Parkowa 2, 08-140 Mordy NIP 821-16-41-757 zwanym w dalszej części umowy zamawiającym reprezentowanym przez ;

Andrzej Kicman - dyrektor

Elżbieta Zdunek - gł. księgowy

a

…………………………………………………………………………………………

zwanym dalej przewoźnikiem reprezentowanym przez ;

………………………………………….

 o treści następującej;

&1.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy zleca, a przewoźnik przyjmuje dowożenie dzieci szkolnych /szkoły podstawowej i gimnazjum/ na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w dni nauki szkolnej w okresie roku szkolnego 2007/2008 tj. od 3 września 2007r do 20czerwca 2008r.

wrzesień2007             -20dni

październik2007         -23dni

listopad2007              -21dni

grudzień2007 -15dni

styczeń2008               -22dni

luty2008                     -11dni

marzec2008                -17dni

kwiecień2008             -22dni

maj2008                     -20dni

czerwiec2008             -15dni

razem                         -186dni

 

&2.

Godziny odjazdów dla poszczególnych przystanków ustala się następująco;

W/g wykazu sporządzonego przez Panią Dyrektor Szkoły

Dzieci będą oczekiwały na przystankach autobusowych PKS lub innych wyznaczonych miejscach o których zamawiający powiadomi przewoźnika.

&3.

Strony ustalają, że należność za dowożenie zgodnie z ofertą przetargową w kwocie ………..zł/dziennie (brutto) (……………….) zamawiający ureguluje przelewem po otrzymaniu faktury od przewoźnika w terminie 14 dni od daty otrzymania.

wrzesień2007             -20dni  x …………… = ………………….

październik2007         -23dni x …………… = ………………….

listopad2007              -21dni x …………… = ………………….

grudzień2007 -15dni x …………… = ………………….

styczeń2008               -22dni x …………… = ………………….

luty2008                     -11dni x …………… = ………………….

marzec2008                -17dni x …………… = ………………….

kwiecień2008             -22dni x …………… = ………………….

maj2008                     -20dni x …………… = ………………….

czerwiec2008             -15dni x …………… = ………………….

razem                         -186dni x ……………= ………………….

 

&4.

Ustala się, że fakturowanie następować będzie sukcesywnie po zakończeniu każdego miesiąca.

&5.

W przypadku niedotrzymania terminu przez zamawiającego wynikającego z &3 przewoźnik naliczy ustawowe odsetki za okres zwłoki.

&6.

Strony ustalają, że w przypadku awarii autokaru przewoźnik w trybie natychmiastowym podstawi inny autokar o takim samym standardzie.

&7.

W przypadku nie wywiązania się przewoźnika z &6 lub nie dowiezienie  dzieci zamawiający ma prawo wynajęcia innego autokaru na koszt przewoźnika, a jeżeli sytuacja notorycznie zaczęłaby się powtarzać (przez trzy kolejne dni, itp.) zamawiający w trybie natychmiastowym ma prawo zerwać umowę, a przewoźnik z tego tytułu poniesie koszt różnicy wynajęcia innego autokaru (cena wynajęcia innego - cena przewoźnika = różnica) i zapłacenia jednorazowo kary umownej zamawiającemu w kwocie 1.500,00zł (jeden tysiąc pięćset zł)

&8.

Zmiana postanowień zawartych w niniejszej umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

 

&9.

Strony ustalają, że niniejsza umowa zawarta na czas określony jak w &1 nie podlega wypowiedzeniu z zastrzeżeniem &7.

&10.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

&11.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

&12.

Umowę niniejszą zakończono na &12 i sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

Załączniki;

Oferta przewoźnika

 

 

            ZAMAWIAJĄCY                                                     PRZEWOŹNIK

 

 

 

 

Zał.2b

U M O W A Nr 2/ZEASz/2007

 

zawarta w dniu  …………………………r. pomiędzy Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Mordy ul. Parkowa 2, 08-140 Mordy NIP 821-16-41-757 zwanym w dalszej części umowy zamawiającym reprezentowanym przez ;

Andrzej Kicman - dyrektor

Elżbieta Zdunek - gł. księgowy

a

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej przewoźnikiem reprezentowanym przez ;

………………………………………………………..

 

 o treści następującej;

&1.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy zleca, a przewoźnik przyjmuje dowożenie dzieci szkolnych /szkoły podstawowej i gimnazjum/ na trasie Leśniczówka-Krzymosze-Wielgorz-Radzików Stopki-Radzików Kornica-Radzików Wielki i Ostoje- Pióry Pytki- Pióry Wiwlkie- Radzików Wielki i z powrotem w dni nauki szkolnej w okresie roku szkolnego 2007/2008 tj. od 3 września 2007r do 20czerwca 2008r.

wrzesień2007             -20dni

październik2007         -23dni

listopad2007              -21dni

grudzień2007 -15dni

styczeń2008               -22dni

luty2008                     -11dni

marzec2008                -17dni

kwiecień2008             -22dni

maj2008                     -20dni

czerwiec2008             -15dni

razem                         -186dni

&2.

Godziny odjazdów dla poszczególnych przystanków ustala się następująco;

W/g wykazu sporządzonego przez Panią Dyrektor Szkoły

Dzieci będą oczekiwały na przystankach autobusowych PKS lub innych wyznaczonych miejscach o których zamawiający powiadomi przewoźnika.

&3.

Strony ustalają, że należność za dowożenie zgodnie z ofertą przetargową w kwocie ………….zł/dziennie (brutto) (………………………………) zamawiający ureguluje przelewem po otrzymaniu faktury od przewoźnika w terminie 14 dni od daty otrzymania.

wrzesień2007             -20dni  x …………… = ………………….

październik2007         -23dni x …………… = ………………….

listopad2007              -21dni x …………… = ………………….

grudzień2007 -15dni x …………… = ………………….

styczeń2008               -22dni x …………… = ………………….

luty2008                     -11dni x …………… = ………………….

marzec2008                -17dni x …………… = ………………….

kwiecień2008             -22dni x …………… = ………………….

maj2008                     -20dni x …………… = ………………….

czerwiec2008             -15dni x …………… = ………………….

razem                         -186dni x ……………= ………………….

 

&4.

Ustala się, że fakturowanie następować będzie sukcesywnie po zakończeniu każdego miesiąca.

&5.

W przypadku niedotrzymania terminu przez zamawiającego wynikającego z &3 przewoźnik naliczy ustawowe odsetki za okres zwłoki.

&6.

Strony ustalają, że w przypadku awarii autokaru przewoźnik w trybie natychmiastowym podstawi inny autokar o takim samym standardzie.

&7.

W przypadku nie wywiązania się przewoźnika z &6 lub nie dowiezienie  dzieci zamawiający ma prawo wynajęcia innego autokaru na koszt przewoźnika, a jeżeli sytuacja notorycznie zaczęłaby się powtarzać (przez trzy kolejne dni, itp.) zamawiający w trybie natychmiastowym ma prawo zerwać umowę, a przewoźnik z tego tytułu poniesie koszt różnicy wynajęcia innego autokaru (cena wynajęcia innego - cena przewoźnika = różnica) i zapłacenia jednorazowo kary umownej zamawiającemu w kwocie 1.500,00zł (jeden tysiąc pięćset zł)

&8.

Zmiana postanowień zawartych w niniejszej umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

 

 

&9.

Strony ustalają, że niniejsza umowa zawarta na czas określony jak w &1 nie podlega wypowiedzeniu z zastrzeżeniem &7.

&10.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

&11.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

&12.

Umowę niniejszą zakończono na &12 i sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

Załączniki;

Oferta przewoźnika

 

 

            ZAMAWIAJĄCY                                                     PRZEWOŹNIK

 

 

 

 

 

Zał.2c

U M O W A Nr 3/ZEASz/2007

 

zawarta w dniu  ……………………..r. pomiędzy Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Mordy ul. Parkowa 2, 08-140 Mordy NIP 821-16-41-757 zwanym w dalszej części umowy zamawiającym reprezentowanym przez ;

Andrzej Kicman - dyrektor

Elżbieta Zdunek - gł. księgowy

a

…………………………………………………………………………………………

zwanym dalej przewoźnikiem reprezentowanym przez ;

………………………………………….

 o treści następującej;

&1.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy zleca, a przewoźnik przyjmuje dowożenie dzieci szkolnych /szkoły podstawowej i gimnazjum/ na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy i z powrotem w dni nauki szkolnej w okresie roku szkolnego 2007/2008 tj. od 3 września 2007r do 20czerwca 2008r.

wrzesień2007             -20dni

październik2007         -23dni

listopad2007              -21dni

grudzień2007 -15dni

styczeń2008               -22dni

luty2008                     -11dni

marzec2008                -17dni

kwiecień2008             -22dni

maj2008                     -20dni

czerwiec2008             -15dni

razem                         -186dni

 

&2.

Godziny odjazdów dla poszczególnych przystanków ustala się następująco;

W/g wykazu sporządzonego przez Panią Dyrektor Szkoły

Dzieci będą oczekiwały na przystankach autobusowych PKS lub innych wyznaczonych miejscach o których zamawiający powiadomi przewoźnika.

&3.

Strony ustalają, że należność za dowożenie zgodnie z ofertą przetargową w kwocie ………..zł/dziennie (brutto) (……………….) zamawiający ureguluje przelewem po otrzymaniu faktury od przewoźnika w terminie 14 dni od daty otrzymania.

wrzesień2007             -20dni  x …………… = ………………….

październik2007         -23dni x …………… = ………………….

listopad2007              -21dni x …………… = ………………….

grudzień2007 -15dni x …………… = ………………….

styczeń2008               -22dni x …………… = ………………….

luty2008                     -11dni x …………… = ………………….

marzec2008                -17dni x …………… = ………………….

kwiecień2008             -22dni x …………… = ………………….

maj2008                     -20dni x …………… = ………………….

czerwiec2008             -15dni x …………… = ………………….

razem                         -186dni x ……………= ………………….

 

&4.

Ustala się, że fakturowanie następować będzie sukcesywnie po zakończeniu każdego miesiąca.

&5.

W przypadku niedotrzymania terminu przez zamawiającego wynikającego z &3 przewoźnik naliczy ustawowe odsetki za okres zwłoki.

&6.

Strony ustalają, że w przypadku awarii autokaru przewoźnik w trybie natychmiastowym podstawi inny autokar o takim samym standardzie.

&7.

W przypadku nie wywiązania się przewoźnika z &6 lub nie dowiezienie  dzieci zamawiający ma prawo wynajęcia innego autokaru na koszt przewoźnika, a jeżeli sytuacja notorycznie zaczęłaby się powtarzać (przez trzy kolejne dni, itp.) zamawiający w trybie natychmiastowym ma prawo zerwać umowę, a przewoźnik z tego tytułu poniesie koszt różnicy wynajęcia innego autokaru (cena wynajęcia innego - cena przewoźnika = różnica) i zapłacenia jednorazowo kary umownej zamawiającemu w kwocie 1.500,00zł (jeden tysiąc pięćset zł)

&8.

Zmiana postanowień zawartych w niniejszej umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

 

&9.

Strony ustalają, że niniejsza umowa zawarta na czas określony jak w &1 nie podlega wypowiedzeniu z zastrzeżeniem &7.

&10.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

&11.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

&12.

Umowę niniejszą zakończono na &12 i sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

Załączniki;

Oferta przewoźnika

 

 

            ZAMAWIAJĄCY                                                     PRZEWOŹNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR OWP/2006/09/26-2436242

www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp

 

*********************************************************

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/08/17-519965
Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy

Adres pocztowy:    

Ulica:
Parkowa 2
Miejscowość:     Kod pocztowy:     Województwo:    
Mordy 08-140 mazowieckie


Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
Andrzej Kicman 0256415189 lub 604558017
e-mail: Fax:
akicman@tlen.pl 0256415371

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// https://umigmordy.bip.org.pl/?tree=176Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa opału (węgiel, miał węglowy) do szkół na terenie gminy Mordy w sezonie grzewczym 2006/2007. szacowane ilości; 45 ton-węgiel kostka, 65 ton-miał węglowy

Kryteria oceny ofert:
cena jednej tony brutto z dowozem - 100%

Terminy

Termin składania ofert:   (jeżeli dotyczy)
Data:    08 / 09 / 2006  (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

biuro Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy,   ul. Parkowa 2

w godzinach pracy tj. 8 00 -16 00

 

****************************************************

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy ogłasza przetarg

- na dowożenie dzieci w roku szkolnym 2006/2007 na trasie Leśniczówka - Radzików Wielki i z powrotem, oraz Ostoje – Radzików Wielki i z powrotem w dni nauki.

Specyfikację istotnych warunków można otrzymać bezpłatnie w biurze Z.E.A.Sz.Gm.Mordy ul. Parkowa 2   od 11 lipca 2006r. w godzinach 8 00 - 16 00

Tel. Kont.025 64-15-189 lub 604558017

Nie wymaga się wpłaty wadium.

            Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

            cena (koszt) – 100% (najniższa)

            Zamówienie nie jest przedmiotem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wspólny słownik CPV 601172003

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni   na podstawie   art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1   ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177) oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty należy składać w biurze Z.E.A.Sz.Gm.Mordy ul. Parkowa 2 w terminie do 24 lipca 2006r.do godziny11 00   Rozpatrzenie ofert nastąpi 24 lipca 2006r. o godz.11 10 .

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy ogłasza przetarg na dowożenie dzieci w roku szkolnym 2006/2007 na trasie Czepielin - Mordy w dni nauki. Oferta (pisemna) powinna zawierać dane w/g specyfikacji, którą można bezpłatnie otrzymać w biurze Z.E.A.Sz.Gm.Mordy ul. Parkowa 2 w terminie od 11 lipca 2006r.

Tel. Kont.025 64-15-189 lub 604558017

Nie wymaga się wpłaty wadium.

            Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

            cena (koszt) – 100% (najniższa)

            Zamówienie nie jest przedmiotem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wspólny słownik CPV 601172003

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni   na podstawie   art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1   ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177) oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty należy składać w biurze Z.E.A.Sz.Gm.Mordy ul. Parkowa 2 w terminie do 25 lipca 2006r.do godziny12 00   Rozpatrzenie ofert nastąpi 25 lipca 2006r. o godz.12 10 .

*********************************************************************

 

 

BZP 110/2006, poz. 23285 Strona 1 http://www.uzp.gov.pl/biulety/2006/110/110_3285.html 2006-05-08 08:14:45 poprzednie .. spis treści .. następne Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 110 z dnia 06.05.2006 POZYCJA 23285 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Mordy: zadanie I - przebudowa dachu na budynku szkoły podstawowej,

zadanie II - przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej,

zadanie III - termomodernizacja ścian budynku szkoły podstawowej

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, do kontaktów: Kicman Andrrzej, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, woj. mazowieckie, e-mail: 16271562@pro.onet.pl , UG_Mordy@pro.onet.pl . 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy, Kicman Andrzej, ul. Parkowa 2, 08-140 Mordy, woj. mazowieckie, tel. 025 6415189, fax 025 6415371, e- mail: akicman@tlen.pl . 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zadanie I - przebudowa dachu na budynku szkoły podstawowej, zadanie II - przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej, zadanie III - termomodernizacja ścian budynku szkoły podstawowej. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie I - Przedmiotem tej części zamówienia jest wybudowanie konstrukcji dachu dwuspadowego wraz z pokryciem blachą trapezową na istniejacym stropodachu budynku szkoły podstawowej w Mordach. Zadanie II - Przedmiotem tej części zamówienia jest przebudowanie istniejacej kotłowni węglowej na olejową oraz wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Mordach. Zadanie III - Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie docieplenia styropianem z malowaniem ścian budynku szkoły podstawowej w Mordach. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Mordy; gmina Mordy; powiat siedlecki; województwo mazowieckie. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.26.10.00, 45.33.11.00, 45.32.00.00, 45.26.21.00, 45.44.21.00 (4544,1). 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia

BZP 110/2006, poz. 23285 Strona 2 http://www.uzp.gov.pl/biulety/2006/110/110_3285.html 2006-05-08 08:14:45 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60 000 euro.. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.09.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) Wymagane wadium: 3 000 PLN dla każdego Zadania. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) i spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. SEKCJA IV: TRYBY IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 19.06.2006. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.06.2006 godzina 10:00. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.06.2006, godzina 10:30, Urząd Miasta i Gminy w Mordach; ul. Kilińskiego 9; sala konferencyjna.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 27.04.2006. xxmMordy xxzBurmistrz Miasta i Gminy Mordy xxwmazowieckie xxrB xxpzadanie I - przebudowa dachu na budynku szkoły podstawowej, zadanie II - przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej, zadanie III - termomodernizacja ścian budynku szkoły podstawowej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kicman Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-28 14:35:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Kicman Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-16 15:12:47
  • Liczba odsłon: 46020
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2004617]

przewiń do góry