STATUT

ZAKŁADU GOSPODARKI

KOMUNALNEJ W MORDACH

/ tekst ujednolicony /

 

 

 

$1

Statut określa zasady działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach zwanego

dalej „ Zakładem „; jego zakres działań, organizację wewnętrzną i zasady gospodarki finansowej.

 

$2

Zakład działa na podstawie Uchwały Nr XXVIII/153/97 Rady Miejskiej w Mordach z dnia

30 czerwca 1997 r.

 

$3

Zakład jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, działającą w formie zakładu

budżetowego; prowadzi własną obsługę finansowo – księgową i rozlicza się z budżetem gminy.

 

$4

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy.

 

$5

Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej mieści się w Mordach przy ul. Parkowej 2.

 

$6

1. Zakład używa pieczątki podłużnej z napisem:

    ZAKŁAD GOSPODARKI

    KOMUNALNEJ

    08-140 Mordy ul. Parkowa 2

    REG 710490440

    NIP 821-13-13-906

2. Zakład w znakowaniu pism używa symbolu „ ZGK ”.

 

$7

Dla zapewnienia funkcjonowania Zakładu ustala się następujące stanowiska pracy:

1.Dyrektor Zakładu

2.Główny Księgowy

3.Pracownicy obsługi.

 

&8

Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy.

 

&9

Głównego Księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Zakładu.

 

 

 

$10

1.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym ustalania wynagrodzenia dla  

    dyrektora Zakładu dokonuje Burmistrz Miasta i  Gminy.

2.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy , w tym ustalania wynagrodzenia dla     

   Głównego Księgowego i pozostałych pracowników ustala dyrektor Zakładu.

 

&11

Podstawowe zadania Zakładu to eksploatacja:

1/ stacji uzdatniania wody

2/ oczyszczalni ścieków

3/ sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

4/ przepompowni pośrednich ścieków komunalnych

5/ składowiska odpadów komunalnych.

 

Pozostałe zadania związane są z :

1/ całorocznym oczyszczaniem miasta

2/ konserwacją zieleni

3/ wywozem nieczystości płynnych

4/świadczeniem drobnych usług remontowych i przewozowych w ramach możliwości  

   wynikających   z posiadanego sprzętu i wyposażenia

5/ zimowym utrzymaniem placów i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Mordy

6/ zwalczaniem gołoledzi na placach i drogach gminnych w obrębie miasta Mordy

7/ utrzymaniem czystości w bezodpływowym szalecie miejskim.

 

&12

Do zadań dyrektora Zakładu należy:

1/ kierowanie całokształtem działalności Zakładu i dbałość o właściwe warunki pracy

2/ realizowanie zadań wynikających z $11 Statutu

3/ składanie sprawozdań z działalności Zakładu

4/ reprezentowanie Zakładu na zewnątrz

 

&13

Dyrektor Zakładu jest kierownikiem Zakładu w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

 

&14

Bezpośrednim przełożonym dyrektora jest Burmistrz Miasta i Gminy.

 

&15

Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania Zakładu pochodzą z jego działalności

oraz dotacji z budżetu gminy.

 

&16

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przyjętym do jego uchwalenia.

 

 

 

     

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Syrocki Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-30 11:37:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Syrocki Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-01 14:13:55
  • Liczba odsłon: 1729
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484118]

przewiń do góry