Sesja Rady Miejskiej Nr XXXVII z dnia 29 stycznia 2014 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXXVII/204/2014 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2014 r. (zobacz)

  - dochody i wydatki

  - limit wydatków inwestycyjnych na lata 2014 - 2016

  - uzasadnienie

- Uchwała Nr XXXVII/205/2014 w sprawie: inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania

  pieniężnego podatków: leśnego i od nieruchomości (zobacz)

- Uchwała Nr XXXVII/206/2014 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania

  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania (zobacz)

- Uchwała Nr XXXVII/207/2014 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku

  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem

  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-

  2020" (zobacz)

- Uchwała Nr XXXVII/208/2014 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działąlność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

  (zobacz)


Sesja Rady Miejskiej Nr XXXVIII z dnia 26 luty 2014 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)


Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXXVIII/209/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na  wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r. (zobacz)

- Uchwała Nr XXXVIII/210/2014 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki

  Komunalnej w Mordach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta i gminy Mordy (zobacz)

  - uzasadnienie

- Uchwała Nr XXXVIII/211/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektów systemowych dofinansowanych z

  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji

  Społecznej (zobacz)

- Uchwała Nr XXXVIII/212/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia

  2013 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego programu wspierania rodziny na terenie Miasta i Gminy Mordy na lata 2014 - 2016

  (zobacz)

- Uchwała Nr XXXVIII/213/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zobacz)


Sesja Rady Miejskiej Nr XXXIX z dnia 26 marca 2014 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)


Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXXIX/214/2014 w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania

  przestrzennego miasta Mordy (zobacz)

  - załącznik - mapa

  - analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany

- Uchwała Nr XXXIX/215/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/135/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia

  2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym Miasta i

  Gminy  Mordy na lata 2013 - 2017 (zobacz)

- Uchwała Nr XXXIX/216/2014 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu

  bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy (zobacz)

- Uchwała Nr XXXIX/217/2014 w sprawie: zmiany Miejsko-Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

  Alkoholowych na 2014 r. (zobacz)

  - załącznik - plan wydatków

- Uchwała Nr XXXIX/218/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 r. (zobacz)


Sesja Rady Miejskiej Nr XL z dnia 11 kwietnia 2014 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)


Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XL/219/2014 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2014 r. (zobacz)

  zał. 1 - dochody

  zał. 2 - wydatki

  zał. 3 - limity wydatków inwestycyjnych na lata 2014-2016

  zał. 4 - przychody i rozchody budżetu na 2014 r.

  zał. 5 - uzasadnienie do uchwały

- Uchwała Nr XL/220/2014 w sprawie: wprowadzenia zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025

  (zobacz)

  - zał. 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

  - zał. 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

- Uchwała Nr XL/221/2014 w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych będących własnością

  Miasta i Gminy (zobacz)

- Uchwała Nr XL/222/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/215/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca

  2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/135/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie

  uchwalenia " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata

  2013-2017 (zobacz)

- Uchwała Nr XL/223/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Siedlce w sprawie objęcia

  mieszkańców Miasta i Gminy Mordy opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy

  prowadzone przez Miasto Siedlce (zobacz)

  - porozumienie


Sesja Rady Miejskiej Nr XLI z dnia 25 kwietnia 2014 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)


Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XLI/224/2014 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

- Uchwała Nr XLI/225/2014 w sprawie: nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

  (zobacz)  


Sesja Rady Miejskiej Nr XLII z dnia 05 czerwca 2014r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)


Sesja Rady Miejskiej Nr XLIII z dnia 26 czerwca 2014r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)


Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XLIII/226/2014 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r. (zobacz)

- Uchwała Nr XLIII/227/2014 w sprawie:udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r. (zobacz)

- Uchwała Nr XLIII/228/2014 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2014 rok (zobacz)

  zał. 1 - dochody

  zał. 2 - wydatki

  zał. 3 - limity wydatków inwestycyjnych na lata 2014-2016

  zał. 4 - przychody i rozchody budżetu w 2014r.

  zał. 5 - uzasadnienie do uchwały

- Uchwała Nr XLIII/229/2014 w sprawie:wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2014-2025 (zobacz)  

  zał. nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

  zał. nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

  zał. nr 3 - objaśnienia do uchwały

- Uchwała Nr XLIII/230/2014 w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Mordy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (zobacz)

- Uchwała Nr XLIII/231/2014 w sprawie: określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy (zobacz)


Sesja Rady Miejskiej Nr XLIV z dnia 30 lipca 2014 r.

-Protokół z posiedzenia (czytaj)


Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XLIV/232/2014 w sprawie: Przystąpienia Miasta i Gminy Mordy do Porozumienia z Województwem Mazowieckim 

  w związku z realizacją projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające

  kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" w szkołach na terenie Miasta i Gminy (zobacz)


Sesja Rady Miejskiej Nr XLV z dnia 8 września 2014 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)


Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XLV/233/2014 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

  komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości  zamieszkałej (zobacz)

  - nowy wzór deklaracji

- Uchwała Nr XLV/234/2014 w sprawie: zmiany Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników

  przyrody  położonych na terenie powiatu siedleckiego (zobacz)

  - schemat rozmieszczenia pomników przyrody


Sesja Rady Miejskiej Nr XLVI z dnia 29 października 2014 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)


Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XLVI/235/2014 w sprawie: zatwierdzenia "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2014 - 2020"

  (zobacz)

  Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2014 - 2020

- Uchwała Nr XLVI/236/2014 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

- Uchwała Nr XLVI237/2014 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2014 r. (zobacz)

- Uchwała Nr XLVI/238/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy

  Mordy na lata 2014 - 20125 (zobacz)

- Uchwała Nr XLVI/239/2014 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

  (zobacz)

- Uchwała Nr XLVI/240/2014 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na

  obszarze Miasta i Gminy na 2015 r. (zobacz)

- Uchwała Nr XLVI/241/2014 w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku

  leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

- Uchwała Nr XLVI/242/2014 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 r. (zobacz)

- Uchwała Nr XLVI/243/2014 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. (z

  tabelami) (zobacz)


Sesja Rady Miejskiej Nr XLVII z dnia 29 października 2014 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)


----- Nowa kadencja ----


Sesja Rady Miejskiej Nr I z dnia 28 listopada 2014 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)


Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mordach (zobacz)

- Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mordach (zobacz)  


Sesja Rady Miejskiej Nr II z dnia 8 grudnia 2014 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj) 


Sesja Rady Miejskiej Nr III z dnia 15 grudnia 2014 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)


Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr III/3/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

- Uchwała Nr III/4/2014 w sprawie: powołania składów osobowych i liczbowych oraz określenia przedmiotu działania

  stałych komisji Rady Miejskiej (zobacz)

- Uchwała Nr III/5/2014 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej (zobacz)

- Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2014 r. (zobacz)

  - dochody - wydatki

  - uzasadnienie  


Sesja Rady Miejskiej Nr IV z dnia 30 grudnia 2014 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)


- Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr IV/7/2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015 - 2027 (zobacz)

  - załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

  - załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

  - załącznik nr 3 - objaśnienia do WPF

- Uchwała Nr IV/8/2014 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2015 r. (zobacz)

  - tabela nr 1 - dochody

  - tabela nr 2 - wydatki

  - tabela nr 3 - limity wydatków inwestycyjnych na lata 2015 - 2017

  - tabela nr 4 - przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

  - tabela nr 5 - dochody z zakresu administracji rządowej

  - tabela nr 6 - wydatki z zakresu administracji rządowej

  - tabela nr 7 - fundusz sołecki

  - załącznik nr 1 - dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publ.

  - załącznik nr 2- planowane przychody i koszty zakładów budżetowych na 2015 r.

- Uchwała Nr IV/9/2014 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych (zobacz)

- Uchwała Nr IV/10/2014 w sprawie: powołania składów osobowych i liczbowych oraz określenie przedmiotu działania

  Stałych Komisji Rady Miejskiej w Mordach (zobacz)

- Uchwała Nr IV/11/2014 w sprawie: uzgodnienia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu

  budżetowego (zobacz)


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesława Zbieć
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 11:22:37
  • Liczba odsłon: 3274
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483885]

przewiń do góry