STATUT

GIMNAZJUM NR 1

MORDACH

UL. KILIŃSKIEGO 16

Stan na 1.01.2002r.

 

 

ROZDZIAŁ I

OGÓLNE INFORMACJE GIMNAZJUM

& 1

Gimnazjum Nr 1 w Mordach jest szkołą publiczną .

& 2

Siedziba Gimnazjum znajduje się w Mordach przy ul. Kilińskiego 16.

 

& 3

Gimnazjum jest prowadzone i utrzymywane przez Urząd Miasta i Gminy Mordy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

& 4

Cykl trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata.

& 5

Liczba uczniów w gimnazjum określona jest corocznie w arkuszu organizacyjnym.

 

 

RODZIAŁ II

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

 

& 6

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania ;
 2. przeprowadza rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje ustalone dla gimnazjum a)podstawy programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, b)ramowy plan nauczania,
 5. realizuje wewnętrzny system oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 19.04.99r.
 6. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum;
 7. umożliwia absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 8. uczniom mającym trudności w nauce umożliwia kontynuowanie nauki w gimnazjach z klasami uzawodowionymi lub w hufcach pracy;
 9. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
 10. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

& 7

Realizacja zadań wynikających z Ustawy wymienionej w & 6 a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ma celu:

 1. poszanowanie praw rodziców do religijnego wychowania dzieci;
 2. rozwijanie u uczniów uczuć narodowych i patriotycznych;
 3. zapewnienie ciągłości kultury i tradycji regionu podlaskiego;
 4. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna;
 5. umożliwienie rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie – zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 1992r.

& 8

Gimnazjum wykonuje zadania opiekuńcze poprzez:

 1. zajęcia świetlicowe prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w świetlicy;
 2. zajęcia prowadzone dla dzieci oczekujących na lekcje oraz na dojazd środka lokomocji dowożącego dzieci i młodzież do gimnazjum.
 3. zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe prowadzone tylko za zgodą dyrektora gimnazjum na wniosek nauczyciela, który po akceptacji dyrektora ponosi odpowiedzialność za ład, porządek i bezpieczeństwo uczniów, opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia;
 4. podczas przerw miedzy lekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni(porządek ,czas i miejsce dyżurów określa dyrektor szkoły),
 5. opiekę nad uczniami przebywającymi w bibliotece sprawuje pracownik biblioteki;
 6. opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę sprawują wyznaczeni nauczyciele.

 

& 9

Gimnazjum sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 3 i ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

& 10

Szczegółowe zasady oceniania w gimnazjum reguluje wewnątrzszkolny system oceniania .

&11

Program wychowawczy szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rodziców i samorządu uczniowskiego.

 1. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą:
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności w miarę możliwości wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania w szkole.

ROZDZIAŁ III

ORGANY

GIMNAZJUM ORAZ ICH ZADANIA

 

& 12

 1. Organami Gimnazjum są:

 1. Dyrektor Gimnazjum,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Komitet Rodzicielski
 4. Samorząd Uczniowski.

 

 1. DYREKTOR GIMNAZJUM

 

& 13

 

Dyrektor Gimnazjum:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim;
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji;
 5. analizuje stan realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego gimnazjum oraz uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej, składa sprawozdanie ich wykonanie;
 6. zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywania zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;
 7. egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość i estetykę gimnazjum;
 8. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą i majątkiem gimnazjum oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za powierzony im majątek;
 9. systematycznie doskonali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

 

 

& 14

Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami decyduje w sprawach;

 1. tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych , przedmiotów nadobowiązkowych;
 2. przydziału godzin nauczania i czynności dodatkowych dla nauczycieli;
 3. programów zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno wyrównawczych, programów ogólnoszkolnych uroczystości, imprez, wycieczek, obozów, środowiskowych zajęć sportowych, obronnych i rekreacyjnych;
 4. przyjmowania uczniów do gimnazjum, zmiany przez nich klasy lub oddziału oraz skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;
 5. zwalniania uczniów od zajęć szkolnych na okres dłuższy niż trzy dni;
 6. wstrzymania wykonania wobec ucznia kary wymierzonej decyzją Rady Pedagogicznej, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie;
 7. wyposażenia gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 8. zwoływania zebrań Rady Pedagogicznej;
 9. zawieszania uchwał Rady Pedagogicznej, decyzji Komitetu Rodzicielskiego, organizacji uczniowskich – sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 10. premiowania pracowników obsługi za pracę;
 11. przyznawania nagród Dyrektora i sporządzania wniosków do odznaczeń dla wyróżniających się nauczycieli, wnioskowanie do nagród i wyróżnień kuratoryjnych i ministerialnych dla wyróżniających się nauczycieli ;
 12. nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z nauczycielami i wymieranie im kar porządkowych;
 13. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników obsługi i administracji;
 14. niedopuszczanie pracownika do zajęć w przypadkach wymagających natychmiastowego odsunięcia go od pracy z dziećmi młodzieżą – do czasu podjęcia decyzji przez Kuratora Oświaty;
 15. ustalanie zakresu czynności pracowników administracyjnych oraz obsługi;
 16. powierzanie czasowego zastępstwa wicedyrektorowi gimnazjum a w przypadku jego braku innemu nauczycielowi.

 

& 15

Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje podziału:

 1. stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 2. godzin ponadwymiarowych zgodnie z kwalifikacjami i zasadami ustalonymi Ustawie o systemie oświaty uwzględniając potrzeby gimnazjum oraz kwalifikacje merytoryczne i zawodowe nauczycieli.

 

& 16

Dyrektor Gimnazjum występuje z wnioskiem do organu prowadzącego gimnazjum w sprawach:

 1. zatwierdzenia projektu organizacji gimnazjum – do dnia 30 kwietnia każdego roku;
 2. zatwierdzania projektów planów rzeczowych i finansowych gimnazjum w terminie ustalonym przez organ prowadzący;
 3. dokonania oceny pracy nauczyciela o ile wiąże się to z awansem nauczyciela;
 4. powierzenia nauczycielom mianowanym lub dyplomowanym funkcji kierowniczych w gimnazjum.

 

& 17

Dyrektor może powołać zespół kierowniczy, który jest jego organem doradczym (nie jest organem gimnazjum).

 

& 18

 

W gimnazjum może być utworzone stanowisko wicedyrektora po spełnieniu wymogów określonych w Ramowym Statucie Gimnazjum (& 15) – tj. po osiągnięciu przez gimnazjum docelowo 12 oddziałów.

& 19

 

Wicedyrektora gimnazjum i kierownika świetlic powołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.

& 120

Osoby, którym powierzono stanowiska określone w & 18 wykonują zadania zgodnie z ustalonym w statucie gimnazjum podziałem kompetencji.

& 21

Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez Dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno – gospodarczej.

II. RADA PEDAGOGICZNA

& 22

Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.

& 23

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor gimnazjum.

& 24

W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział ( na zaproszenie jej przewodniczącego) zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

& 25

Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

& 26

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności a jej posiedzenia są protokołowane.

& 27

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobra osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

& 28

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. uchwalanie regulaminu własnej działalności;
 2. zatwierdzanie planów pracy gimnazjum wnoszonych przez Dyrektora;
 3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 4. podejmowanie uchwał o skreślaniu ucznia z list uczniów gimnazjum;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum.

& 29

Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

 1. arkusz organizacyjnego gimnazjum;
 2. tygodniowego rozkładu zajęć w gimnazjum;
 3. decyzji dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność gimnazjum.
 4. nagród i wyróżnień dla nauczycieli o które wnioskuje dyrektor szkoły.

&30

Rada Pedagogiczna może wnioskować o :

 1. organizację zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowy po uprzednim zapoznaniu się z opinią Samorządu Uczniowskiego w przypadku zajęć opłacanych przez rodziców również z opinią rodziców;
 2. badanie i dokonanie oceny działalności szkoły;

&31

Rada Pedagogiczna typuje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

 

III. KOMITET RODZICIELSKI

 

& 32

W gimnazjum działa reprezentacja rodziców uczniów zwana dalej „ Komitetem Rodzicielskim”.

& 33

Komitet Rodzicielski działa na podstawie własnego regulaminu.

Komitet Rodzicielski jest organem doradczo – opiniującym.

& 34

Komitet Rodzicielski może występować do rady pedagogicznej lub Dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum.

& 35

W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Komitet Rodzicielski gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ( w tym działalności zarobkowej). Zasady wydatkowania środków Komitetu Rodzicielskiego określa regulamin, o którym mowa w & 30.

& 36

Dyrektor Gimnazjum zapewnia warunki do prowadzenia działalności Komitetu Rodzicielskiego.

IV. SAMORZĄD SZKOLNY

 

& 38

Samorząd szkolny jest organizacją uczniowską działającą na terenie gimnazjum i obejmując swoją działalnością wszystkich uczniów gimnazjum.

& 39

Samorząd szkolny:

 1. kształtuje współodpowiedzialność za pracę, wygląd i opinię gimnazjum;
 2. rozwija aktywność społeczną, samokontrolę, samoocenę i samodyscyplinę uczniów;
 3. wdraża uczniów do samodzielnego, zespołowego działania na rzecz gimnazjum.

& 40

Do zadań samorządu szkolnego należy:

 1. nakłanianie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych;
 2. prezentowanie dyrekcji gimnazjum i Radzie Pedagogicznej problemów i opinii związanych z nauką, kulturą, sportem, rekreacją i innymi formami działalności szkolnej;
 3. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce;
 4. inspirowanie do działalności społeczno – użytecznej w środowisku szkolnym, a także do dbania o sprzęt i pomoce szkolne;
 5. rozstrzyganie konfliktów bądź kwestii spornych w ramach uprawnień samorządu lub też zgłaszania ich dyrekcji gimnazjum albo Radzie Pedagogicznej;
 6. kultywowanie tradycji gimnazjum - dbanie o jego dobre imię;
 7. współpraca z innymi szkołami i zakładami działającymi na terenie gminy.

 

& 41

Samorząd Szkolny ma prawo do:

 1. wyrażania własnych opinii na forum gimnazjum poprzez redagowanie gazetek szkolnych (ściennych lub innych);
 2. uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 3. wyrażania opinii w sprawie wewnętrznego regulaminu gimnazjum;
 4. opiniowania ocen pracy nauczycieli.

& 42

Dyrektor Gimnazjum i rada pedagogiczna ma obowiązek:

 1. zapewnić warunki materialne i lokalowe dla działalności samorządu;
 2. udzielać pomocy przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu prac samorządu;
 3. powoływać opiekuna samorządu szkolnego spośród nauczycieli wybranych w głosowaniu powszechnym przez ogół uczniów;
 4. zajmować stanowisko wobec opinii i wniosków samorządu szkolnego i informowanie go o własnych decyzjach wobec zgłoszonych problemów;
 5. oceniać prace samorządu szkolnego oraz jego opiekuna na posiedzeniach Rady Pedagogicznej w obecności przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

& 43

Opiekunem Samorządu szkolnego jest nauczyciel wybrany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym. Do zadań opiekuna samorządu szkolnego należy:

 1. informowanie dzieci i młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich ;
 2. nadzór nad prawidłową gospodarką finansową i materialną Samorządu Uczniowskiego;
 3. zapewnienie w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum niezbędnych warunków dla funkcjonowania samorządu;
 4. inspirowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem Uczniowskim;
 5. składanie semestralnych sprawozdań z działalności samorządu na posiedzeniach rady.

 

& 44

Samorząd Szkolny może prowadzić działalność zarobkową na terenie gimnazjum. Fundusze samorządu szkolnego są tworzone z:

 1. dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej;
 2. dochodów uzyskanych z dyskotek i innych imprez rozrywkowych;
 3. sklepiku uczniowskiego;
 4. działalności wydawniczej.

Środki finansowe samorządu szkolnego zdeponowane są na rachunku bankowym i wykorzystywane na zakup sprzętu szkolnego i nagród dla uczniów wzorowo pracujących w samorządzie oraz na działalność statutową.

& 45

Uwagi ogólne:

 1. uczniowie gimnazjum tworzą samorząd szkolny, a uczniowie każdej klasy samorząd klasowy;
 2. najwyższą władzą samorządu szkolnego bądź klasowego jest zebranie członków;
 3. członkowie rady samorządu klasowego są wybierani w głosowaniu według ordynacji wyborczej ustalonej przed głosowaniem przez samorząd klasy (gimnazjum);
 4. członkowie rady samorządu szkolnego są wybierani poprzez głosowanie tajne, równe i obowiązkowe przez wszystkich uczniów;
 5. skład rady szkolnej ustalony jest w regulaminie Samorządu Szkolnego;
 6. inicjatywy Samorządu Szkolnego są konsultowane z dyrekcją gimnazjum lub Radą Pedagogiczną.

 

 

 

 

V. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

ORGANÓW GIMNAZJUM

& 46

 

Organy Gimnazjum współdziałają we wszystkich sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Formami współdziałania są:

 1. wspólne opracowywanie planów pracy Gimnazjum i uwzględnienie w nich wniosków poszczególne organy Gimnazjum;
 2. cykliczne omawianie i aktualizacja planów pracy Gimnazjum na zebraniach rodziców, samorządu szkolnego i posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 3. zapoznawanie Rodziców i uczniów z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów według aktualnych przepisów.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

& 47

Gimnazjum jest placówką światowo – wychowawczą kształcącą dzieci i młodzież od klasy I do III włącznie. Gimnazjum realizuje programy zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz programy autorskie nauczycieli.

& 48

Organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy.

& 49

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.

& 50

W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

& 51

Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.

& 52

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

& 53

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.
 2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 3;
 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziale liczącym powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.3 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum.
 5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

 

& 54

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

& 55

 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do Gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia Gimnazjum w normalnym trybie, można tworzyć oddziały przysposabiające do zawodu.
 2. Dyrektor Gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
 4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych na podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
 5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w Gimnazjum albo poza nim na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ogólnego lub przedsiębiorcą.

& 56

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w Gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, Gimnazjum tworzy świetlicę.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość korzystania z posiłków w świetlicy Szkoły Podstawowej.

 

& 57

 1. W Gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna.
 2. Godziny otwarcia biblioteki określa Dyrektor Gimnazjum.
 3. W bibliotece nauczyciel – bibliotekarz. Zasady obsady etatowej określają odrębne przepisy.
 4. Nauczyciel – bibliotekarz prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów, organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie Gimnazjum.

ROZDZIAŁ VI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH

PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM

 

& 58

 1. Nauczycieli i pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnia i zwalnia dyrektor Gimnazjum.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Gimnazjum są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w Gimnazjum, które są ustalone w przepisach MEN-u.

 

& 59

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
 2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

 • Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie gdy uczniowie są powierzeni jego opiece: podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych;
 • Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki;
 • Zadaniem nauczyciela jest zapoznanie uczniów z przepisami BHP w jego pracowni;
 • Nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, kierując się posiadaną wiedzą, wykorzystując dostępne Gimnazjum środki do jego realizacji;
 • Nauczyciel dba o środki i pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny oraz skłania uczniów do podobnej postawy;
 • Nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 • Nauczyciel powinien być bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów;
 • Nauczyciel udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom;
 • Nauczyciel doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom swojej wiedzy merytorycznej.

 

& 60

Zadaniem nauczyciela – wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności;

 1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtowania atmosfery pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów;
 2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 

 

 

& 61

 

Wychowawca klasy uzgadnia z nauczycielami przedmiotów i koordynuje ich działania wychowawcze wobec uczniów, a w szczególności wobec tych, którym potrzebna jest indywidualizacja pomocy i opieki lub indywidualny program rozwoju.

& 62

Wychowawca klasy utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów poznając warunki domowe i potrzeby opiekuńczo – wychowawcze swych wychowanków, organizuje pomoc rodzicom w ich trudnościach wychowawczych z dziećmi włącz rodziców w problemy życia klasy i Gimnazjum.

 

 

 

& 63

Wychowawca klasy jest powiernikiem spraw uczniów.

& 64

Obowiązkiem wychowawcy klasy jest:

 1. Organizowanie spotkań z rodzicami – minimum 3 spotkania w roku szkolnym – dotyczących analizy osiągniętych przez wychowanków wyników w nauce i zachowaniu;
 2. Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów;
 3. Wybór trójki klasowej rodziców reprezentującej rodziców całej grupy w Komitecie Rodzicielskim;
 4. Stosowanie wobec wychowanków różnych form opieki i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków materialnych uczniów.;
 5. Organizacja uroczystości klasowych i szkolnych.

& 65

Pracownikiem świetlicy jest wychowawca świetlicy, który podlega bezpośrednio dyrektorowi Gimnazjum oraz składa semestralne sprawozdania z pracy świetlicy na Radzie Pedagogicznej.

& 66

Pozostałe zadania nauczycieli i pracowników świetlicy szkolnej określa ich zakres czynności.

& 67

Zadania nauczyciela – bibliotekarz określone są w jego zakresie czynności.

& 68

W Gimnazjum są zatrudnieni pracownicy administracji: sekretarz szkoły oraz pracownicy obsługi Ich liczbę w przeliczeniu na etaty określa projekt organizacji Gimnazjum. Zadania pracowników administracyjnych i obsługi ujęte są w zakresie ich czynności.

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

 

& 69

 1. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie ewidencji dzieci przekazanej przez organ prowadzący.
 2. Dzieci i młodzież spoza obwodu szkoły przyjmowane są na podstawie podań rodziców o ile pozwalają na to warunki lokalowe Gimnazjum.

& 70

Obowiązkowi nauki w Gimnazjum podlegają uczniowie obwodu szkoły, którzy ukończyli 6 klasę szkoły podstawowej a nie przekroczyli 18 roku życia.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Gimnazjum może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą na prośbę rodziców (prawnych opiekunów dziecka).
 2. Uczeń spełniający obowiązek szkolny w formie wymienionej w pkt.1, może otrzymać świadectwo ukończenia Gimnazjum na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

& 71

Uczeń Gimnazjum ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
 3. Korzystanie ze stałej i doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych o ile nie narusza to dobra osobistego innych osób.
 5. Rozwijania zainteresowań zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań.
 6. Życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym.
 7. Sprawiedliwego i obiektywnego oceniania posiadanej wiedzy.
 8. Pomocy zorganizowanej przez Gimnazjum w przypadku trudności w nauce.
 9. Wpływania na życie Gimnazjum poprzez działalność w organizacjach uczniowskich i samorządowych.

 

&72

Obowiązkiem ucznia jest:

 1. Przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie gimnazjum.
 2. Uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijać zainteresowania i zdolności.
 3. Dbać o honor Gimnazjum, godnie je reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jego tradycje.
 4. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury i współżycia społecznego.
 5. Szanować, chronić pracę własną i innych.
 6. Chronić własne życie i zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów.
 7. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności.
 8. Dbać o ład porządek i higienę osobistą oraz o wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne.

 

& 73

Nagrody i karu:

 1. Za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce uczeń może otrzymywać wyróżnienia i nagrody.

 • Pochwałę dyrektora Gimnazjum,
 • List pochwalny dyrektora Gimnazjum i wychowawcy klasy do rodziców
 • Nagrodę rzeczową
 • Dyplom uznania
 • Inne formy nagród, np. wycieczka itp.
 • Adnotacja na świadectwie szkolnym szczególnych osiągnięć.

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły i lekceważenie obowiązków ucznia uczeń może być ukarany;

 • Upomnieniem wychowawcy klasy;
 • Upomnieniem lub nagana dyrektora Gimnazjum;
 • Ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców;
 • Przeniesieniem do klasy równoległej;
 • Przeniesieniem do innego Gimnazjum za postępowanie wywierające negatywny wpływ na rówieśników;
 • W przypadkach rażącego naruszania regulaminu szkoły uczeń może być czasowo zawieszony w czynnościach ucznia lub skreślony z listy uczniów.

Kary nie powinny naruszać godności osobistej ucznia.

 1. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić, gdy uczeń ukończył 18 lat.
 2. Gimnazjum powiadamia rodziców (prawnych opiekunów ucznia) pisemnie o zastosowaniu wobec ucznia kary regulaminowej.

& 74

Nagrody i kary wymienione w paragrafie 71 są stosowane na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej, z wyjątkiem kar i nagród pozostających w kompetencji wychowawcy klasy.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

& 75

 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o treści; „Gimnazjum Nr 1 w Mordach.
 2. Prace kancelarii szkolnej prowadzi sekretarz szkoły.

& 76

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

& 77

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego oraz Samorządu Szkolnego będą załącznikami do niniejszego Statutu po opracowaniu tych dokumentów przez organy do tego powołane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 12:59:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30 12:59:51
 • Liczba odsłon: 2170
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484016]

przewiń do góry