XLVII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej - Protokół.XLVII.2022.pdf

Uchwały z XLVI sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XLVII/347/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie
  wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XLVII_347.pdf
 • Uchwała nr XLVII/346/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie
  zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
  Uchwała_nr_XLVII_346.pdf
 • Uchwała nr XLVII/345/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie
  zmiany uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów
  Uchwała_nr_XLVII_345.pdf
 • Uchwała nr XLVII/344/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie
  przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2023 rok
  Uchwała_nr_XLVII_344.pdf
 • Uchwała nr XLVII/343/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2023 rok
  Uchwała_nr_XLVI_343.pdf
 • Uchwała nr XLVII/342/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie
  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mordach na 2023 rok
  Uchwała_nr_XLVII_342.pdf
 • Uchwała nr XLVII/341/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie
  przyjęcia stanowiska popierającego petycję dotyczącą naprawy programu ochrony powietrza
  Uchwała_nr_XLVII_341.pdf
 • Uchwała budżetowa na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach nr XLVII/340/2022  z dnia 30 grudnia 2022 r.
  Uchwała_nr_XLVII_340.pdf
 • Uchwała nr XLVII/339/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie
  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039
  Uchwała_nr_XLVII_339.pdf
 • Uchwała nr XLVII/338/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XLVII_338.pdf
 • Uchwała nr XLVII/337/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2039
  Uchwała_nr_XLVII_337.pdf

 

XLVI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 roku.

Protokół z XLVI sesji Rady Miejskiej - Protokół.XLVI.2022.pdf

Uchwały z XLVI sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XLVI/336/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie
  określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)
  Uchwała_nr_XLVI_336.pdf
 • Uchwała nr XLVI/334/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie
  metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, a także w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XLVI_334.pdf
 • Uchwała nr XLVI/333/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie
  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  Uchwała_nr_XLVI_333.pdf
 • Uchwała nr XLVI/332/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Uchwała_nr_XLVI_332.pdf
 • Uchwała nr XLVI/331/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie
  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
  Uchwała_nr_XLVI_331.pdf
 • Uchwała nr XLVI/330/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie
  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
  Uchwała_nr_XLVI_330.pdf
 • Uchwała nr XLVI/329/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r.
  obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok
  Uchwała_nr_XLVI_329.pdf
 • Uchwała nr XLVI/328/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie
  obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok
  Uchwała_nr_XLVI_328.pdf
 • Uchwała nr XLVI/327/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie
  wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2023 rok
  Uchwała_nr_XLVI_327.pdf
 • Uchwała nr XLVI/326/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XLVI_326.pdf
 • Uchwała nr XLVI/325/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2039
  Uchwała_nr_XLVI_325.pdf

 

XLV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2022 roku.

Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej - Protokół.XLV.2022.pdf

Uchwały z XLV sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XLV/324/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2022 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XLV_324.pdf
 • Uchwała nr XLV/323/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XLV_323.pdf
 • Uchwała nr XLV/322/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2039
  Uchwała_nr_XLV_322.pdf
 • Uchwała nr XLV/321/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie
  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. „Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy (ul. 3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót”
  Uchwała_nr_XLV_321.pdf
 • Uchwała nr XLV/320/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie
  zmiany Uchwały Nr XLIV/316/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XLV_320.pdf

 

XLIV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 roku.

Protokół z XLIV sesji Rady Miejskiej - Protokół.XLIV.2022.pdf

Uchwały z XLIV sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XLIV/319/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie
  zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/184/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
  Uchwała_nr_XLIV_319.pdf
 • Uchwała nr XLIV/318/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r.
  zmieniająca uchwałę Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XLIV_318.pdf
 • Uchwała nr XLIV/317/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie
  rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
  Uchwała_nr_XLIV_317.pdf
 • Uchwała nr XLIV/316/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XLIV_316.pdf
 • Uchwała nr XLIV/315/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2039
  Uchwała_nr_XLIV_315.pdf

 

XLIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej - Protokół.XLIII.2022.pdf

Uchwały z XLIII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XLIII/314/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie
  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
  Uchwała_nr_XLIII_314.pdf
 • Uchwała nr XLIII/313/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie
  określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2022 /2023
  Uchwała_nr_XLIII_313.pdf
 • Uchwała nr XLIII/312/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie
  przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2026
  Uchwała_nr_XLIII_312.pdf
 • Uchwała nr XLIII/311/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XLIII_311.pdf
 • Uchwała nr XLIII/310/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2039
  Uchwała_nr_XLIII_310.pdf

 

XLII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 roku.

Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej - Protokół.XLII.2022.pdf

Uchwały z XLII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XLII/309/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie
  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Uchwała_nr_XLII_309.pdf
 • Uchwała nr XLII/308/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie
  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu
  Uchwała_nr_XLII_308.pdf
 • Uchwała nr XLII/307/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XLII_307.pdf
 • Uchwała nr XLII/306/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035
  Uchwała_nr_XLII_306.pdf
 • Uchwała nr XLII/305/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie
  udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Uchwała_nr_XLII_305.pdf
 • Uchwała nr XLII/304/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
  Uchwała_nr_XLII_304.pdf
 • Uchwała nr XLII/303/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie
  wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XLII_303.pdf

 

XLI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 maja 2022 roku.

Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej - Protokół.XLI.2022.pdf

Uchwały z XLI sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XLI/302/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XLI_302.pdf
 • Uchwała nr XLI/301/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035
  Uchwała_nr_XLI_301.pdf

 

XL sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Protokół z XL sesji Rady Miejskiej - Protokół.XL.2022.pdf

Uchwały z XL sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XL/300/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie
  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XL_300.pdf
 • Uchwała nr XL/300/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie
  rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich
  Uchwała_nr_XL_299.pdf
 • Uchwała nr XL/298/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XL_298.pdf
 • Uchwała nr XL/297/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035
  Uchwała_nr_XL_297.pdf

 

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 roku.

Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej - Protokół.XXXIX.2022.pdf

Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXXIX/296/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie
  przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022 - 2024
  Uchwała_nr_XXXIX_296.pdf
 • Uchwała nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r.
  zmieniająca Uchwałę Nr LI/304/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach
  Uchwała_nr_XXXIX_295.pdf
 • Uchwała nr XXXIX/294/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie
  przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY
  Uchwała_nr_XXXIX_294.pdf
 • Uchwała nr XXXIX/293/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie
  określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2022
  Uchwała_nr_XXXIX_293.pdf
 • Uchwała nr XXXIX/292/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r.
  zmieniająca uchwałę Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXIX_292.pdf
 • Uchwała nr XXXIX/291/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie
  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2022 r.
  Uchwała_nr_XXXIX_291.pdf
 • Uchwała nr XXXIX/290/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXIX_290.pdf
 • Uchwała nr XXXIX/289/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035
  Uchwała_nr_XXXIX_289.pdf

 

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 roku.

Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej - Protokół.XXXVIII.2022.pdf

Uchwały z XXXVIII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXXVIII/288/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie
  przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY
  Uchwała_nr_XXXVIII_288.pdf
 • Uchwała nr XXXVIII/287/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXVIII_287.pdf
 • Uchwała nr XXXVIII/286/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie
  rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”ochronnych”, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA
  Uchwała_nr_XXXVIII_286.pdf
 • Uchwała nr XXXVIII/285/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie
  zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXVIII_285.pdf
 • Uchwała nr XXXVIII/284/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXVIII_284.pdf
 • Uchwała nr XXXVIII/283/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035
  Uchwała_nr_XXXVIII_283.pdf

 

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2022 roku.

Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej - Protokół.XXXVII.2022.pdf

Uchwały z XXXVII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXXVII/282/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie
  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
  Uchwała_nr_XXXVII_282.pdf
 • Uchwała nr XXXVII/281/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXVII_281.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-14 11:51:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 15:52:25
 • Liczba odsłon: 1199
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1995213]

przewiń do góry