ZEASzGM/M/05/2006

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER

 OWP/2006/09/26-2436242

Specyfikacja do przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro   w dn 12 października 2006r – dostawa opału do Szkół na terenie Gminy w sezonie grzewczym 2006/2007

 

- szacunkowa ilość opału na sezon grzewczy 2006/2007

Około 60 tys. litrów

Zawartość siarki do 0,5%

Dostawy sukcesywnie do Szkół po zgłoszeniu telefonicznym do 36 godzin

Dostawy do Szkoły Podstawowej w Wojnowie – zbiorniki 4000 litrów

Dostawy do Szkoły Podstawowej w Mordach – zbiorniki 8000 litrów

Okres dostaw od 20 października 2006r do 30 kwietnia 2007r.

 

Oferta winna zawierać;

-- atest (orzeczenie laboratoryjne) na dostarczany olej opałowy

-- cenę brutto za 1 l oleju  opałowego wraz z dowozem

-- oświadczenie, że w przetargu mogą wziąć udział i nie są wykluczeni  na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2, oraz spełniają wymogi art. 22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Kryterium wyboru 100% - CENA!

 

Oferty w zaklejonych, zabezpieczonych i oznaczonych kopertach należy składać w biurze Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Mordy ulica Parkowa 2 ,

08-140 Mordy lub listownie na w/w adres do dnia 12 października 2006r.do godziny1000 . Rozpatrzenie ofert nastąpi 12 października 2006r. o godz.1010.

 

Po wybraniu oferenta zostanie podpisana stosowna umowa w terminie ustawowym

 

ZEASzGM/M/05/2006

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o numerze OWP/2006/09/26-2436242

OFERTA  DOSTAWCY

 

Dane dotyczące oferenta

 

Nazwa ......................................................................................................................................

Siedziba .......................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu .......................................................................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ................................................................

Zamawiający

 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Parkowa 2

tel. 025 6415189   fax 025 6415371

NIP  8211641757

REGON 710388061

 

 

Zobowiązanie oferenta

 

Zobowiązuję się do wykonania zadania pod nazwą

dostawa oleju opałowego do szkół na terenie gminy Mordy w sezonie grzewczym 2006/2007. szacowana ilość około 60 tys. litrów”

 zgodnie obowiązującymi przepisami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

olej opałowy;

Cena netto za 1litr:  ........................................................................................ PLN

Podatek  VAT za 1litr:  ...................................................................................  PLN

Cena brutto za 1litr(z podatkiem VAT): .......................................................... PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………… ).

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniam  warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ).

                                  

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami przetargowymi.

Do dokumentów przetargowych nie wnoszę zastrzeżeń.

 

Oświadczam, że akceptuję proponowaną treści umowy.

 

Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w piśmie akceptującym.

 

 

Wyrażam zgodę na propozycję, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd miejscowy i rzeczowo właściwy dla zamawiającego.

 

 

 

 

 

            ……………………....                                         ……………………………..  

            (miejscowość, data)                                      (pieczęć firmowa oferenta)

 

 

 

                                                                                                

                                                                                          ……………………………...

                                                                                        (podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

U M O W A

 

zawarta w dniu ……………………….. 2006r. pomiędzy Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Mordy zwanym w dalszej części umowy zamawiającym reprezentowanym przez

Andrzej Kicman - dyrektor

a

…………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez

……………………………………………………………………….

zwanym dalej dostawcą o treści następującej;

&1.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy zleca, a dostawca przyjmuje dostarczenie oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Wojnowie i Szkoły Podstawowej w Mordach w sezonie grzewczym 2006/2007.

&2.

Termin dostaw oleju opałowego ustala się od 20.10.2006r do 30.04.2007r

- dostawy sukcesywnie w/g zgłoszeń telefonicznych do 36 godzin.

&3.

Jakość, parametry i cena dostarczonego oleju opałowego musi być zgodna z obowiązującymi normami, złożoną ofertą i SIWZ.

&4.

Ustala się, że w przypadku wątpliwości jakości dostarczonego towaru zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań laboratoryjnych i jeżeli badania potwierdzą wątpliwości dostawca poniesie wszelkie koszty z tym związane.

&5.

Strony ustalają, że terminy zapłaty nastąpią sukcesywnie po dostarczeniu oleju opałowego i wystawieniu faktury przelewem w terminie 14 dni po dostarczeniu faktury.

&6.

Wrazie nie wywiązania się umowy i niedostarceniu oleju opałowego w deklarowanym terminie dostawca poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tego tytułu.

&7.

Zmiana postanowień zawartych w niniejszej umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

&8.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

&9.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

&10.

Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1-ym dla każdej ze stron.

 

            ZAMAWIAJĄCY                                                     DOSTAWCA

 

 

 

 

 

 

**************************************************

ZEASzGM/M/04/2006

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/08/17-519965

 

Specyfikacja do przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro    w dn 08 września 2006r – dostawa opału do Szkół na terenie Gminy w sezonie grzewczym 2006/2007

 

- szacunkowa ilość opału na sezon grzewczy 2006/2007

węgiel kostka ~45 ton       o parametrach 29.000 kJ/kg, MAX pop. 0,5% i siar. 6%

węgiel miał ~65 ton            o parametrach kl. 25/15 w/g PN-82/G-97001-3

- dostawy sukcesywnie w/g poniższego wykazu;

węgiel kostka 29.000 kJ/kg, MAX pop. 0,5% i siar. 6%

                                               WRZESIEŃ 2006r.                             STYCZEŃ 2006r.

S.P. Mordy                                          10 t                                                      ---

S.P. Radzików Wielki               30 t                                                      ---

S.P. Krzymosze                                   5 t

 

węgiel miał   kl. 25/15 w/g PN-82/G-97001-3

                                               WRZESIEŃ 2006r.                             STYCZEŃ 2007r.

Gimnazjum nr 1 w Mordy                     30 t                                                      35 t

 

 

Oferta winna zawierać;

-- atest (orzeczenie laboratoryjne) na dostarczany opał (po 1 sztuce na każdy asortyment)

-- cenę brutto za 1 t opału wraz z dowozem

-- o świadczenie , że w przetargu mogą wziąć udział i nie są wykluczeni   na podstawie   art. 24 ust. 1 i 2, oraz spełniają wymogi art. 22 ust.1   ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Kryterium wyboru 100% - CENA!

 

Oferty w zaklejonych, zabezpieczonych i oznaczonych kopertach należy składać w biurze Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Mordy ulica Parkowa 2 ,

08-140 Mordy lub listownie na w/w adres do dnia 08 września 2006r.do godziny10 00   . Rozpatrzenie ofert nastąpi 08 września 2006r. o godz.10 10 .

 

Po wybraniu oferenta zostanie podpisana stosowna umowa w terminie do 20 września 2006r.

  ----------------------

ZEASzGM/M/04/2006

 

OFERTA   DOSTAWCY

 

Dane dotyczące oferenta

 

Nazwa ......................................................................................................................................

Siedziba .......................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu .......................................................................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ................................................................

Zamawiający

 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Parkowa 2

tel. 025 6415189    fax 025 6415371

NIP   8211641757

REGON 710388061

 

 

Zobowiązanie oferenta

 

Zobowiązuję się do wykonania zadania pod nazwą

dostawa opału (węgiel, miał węglowy) do szkół na terenie gminy Mordy w sezonie grzewczym 2006/2007. szacowane ilości; 45 ton-węgiel kostka, 65 ton-miał węglowy”

  zgodnie obowiązującymi przepisami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

węgiel;

Cena netto za 1tonę :   ........................................................................................ PLN

Podatek   VAT za 1tonę :   ...................................................................................   PLN

Cena brutto za 1tonę(z podatkiem VAT): .......................................................... PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………… ).

Miał węglowy;

Cena netto za 1tonę :   ........................................................................................ PLN

Podatek   VAT za 1tonę :   ...................................................................................   PLN

Cena brutto za 1tonę(z podatkiem VAT): .......................................................... PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………… ).

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniam   warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ).

                                  

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami przetargowymi.

Do dokumentów przetargowych nie wnoszę zastrzeżeń.

 

Oświadczam, że akceptuję proponowaną treści umowy.

 

Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w piśmie akceptującym.

 

 

Wyrażam zgodę na propozycję, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd miejscowy i rzeczowo właściwy dla zamawiającego.

 

 

 

 

 

            ……………………....                                          ……………………………..   

            (miejscowość, data)                                       (pieczęć firmowa oferenta)

 

 

 

                                                                                                

                                                                                          ……………………………...

                                                                                        (podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

U M O W A

 

zawarta w dniu ……………………………r. pomiędzy Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Mordy zwanym w dalszej części umowy zamawiającym reprezentowanym przez

Andrzej Kicman - dyrektor

a

………………………………………………

…………………………………………………

zwanym dalej dostawcą o treści następującej;

 

&1.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy zleca, a dostawca przyjmuje dostarczenie opału do obiektów oświatowych w sezonie grzewczym 2006/2007.

 

&2.

Termin dostaw opału ustala się od 21.09.2006r do 31.03.2007r

do poszczególnych jednostek w następujących ilościach;

- dostawy sukcesywnie w/g poniższego wykazu; po uzgodnieniu telefonicznym

węgiel kostka 29.000 kJ/kg, MAX pop. 0,5% i siar. 6%

                                               WRZESIEŃ 2006r.                             STYCZEŃ 2007r.

S.P. Mordy                                          10 t                                                      --- t

S.P. Radzików Wielki               30 t                                                     --- t

S.P. Krzymosze                                     5 t

 

węgiel miał kl. 25/15 w/g PN-82/G-97001-3

                                               WRZESIEŃ 2006r.                             STYCZEŃ 2007r.

Gimnazjum nr 1 w Mordy                     30 t                                                      35 t

 

 

&3.

Jakość, parametry i cena dostarczonego opału musi być zgodna ze złożoną ofertą.

 

&4.

Ustala się, że w przypadku wątpliwości jakości dostarczonego towaru zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań laboratoryjnych i jeżeli badania potwierdzą wątpliwości dostawca poniesie wszelkie koszty z tym związane.

 

&5.

Strony ustalają, że terminy zapłaty nastąpią sukcesywnie po dostarczeniu opału do poszczególnych jednostek i wystawieniu faktur przelewem w terminie zgodnie ze złożoną ofertą.

 

&6.

Zmiana postanowień zawartych w niniejszej umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

 

 

 

&7.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

&8.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

 

&9.

Umowę niniejszą sporządzono w 2-uch jednobrzmiących egzemplarzach po 1-ym dla każdej ze stron.

 

            ZAMAWIAJĄCY                                                      DOSTAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Gminy Mordy ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu marki Autosan H9-21, rok produkcji 1984, nr rej. WSI H250 stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Mordy.(w zarządzie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Mordy) W/w środek trwały wolny jest od obciążeń i nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań.

 

Cena wywoławcza środka trwałego wynosi    7.000,00 zł. brutto. (siedem tysięcy)

 

Oferty w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach należy złożyć w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Mordy ul. Parkowa 2 najpóźniej do dnia 31.07.2006 r. włącznie, do godziny 8.30

 

  Oferta winna zawierać:

 

a/imię, nazwisko i adres oferenta   lub nazwę firmy oraz jej siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna oraz datę sporządzenia oferty ,

b//oferowaną cenę   oraz oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 700,00 zł. słownie: siedemset złotych na konto Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Mordy BS Łosice o/Mordy 92 8038 0007 0042 2671 2000 0130 w terminie do dnia 28.07.2006 r. włącznie. Dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty.

 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31 lipca 2006 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mordy.

 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy   przysługuje   prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. O wyborze oferty decyduje najwyższa cena uzyskana w przetargu.  

 

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu.

 

W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

  Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Bliższych informacji udziela dyrektor ZEASzGm Mordy codziennie w godz. pracy 8ºº-16ºº lub tel.(025) 6 41 51 89 lub 604558017.

W/W środek trwały można oglądać w dniach 27-28 lipiec 2006r w godzinach 9.00-12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Gminy Mordy ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż silnika autobusu marki Autosan stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Mordy.(w zarządzie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Mordy) W/w środek trwały wolny jest od obciążeń i nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań.

 

Cena wywoławcza środka trwałego wynosi    5.000,00 zł. brutto. (pięć tysięcy)

 

Oferty w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach należy złożyć w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Mordy ul. Parkowa 2 najpóźniej do dnia 31.07.2006 r. włącznie, do godziny 8.30

 

  Oferta winna zawierać:

 

a/imię, nazwisko i adres oferenta   lub nazwę firmy oraz jej siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna oraz datę sporządzenia oferty ,

b//oferowaną cenę   oraz oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł. słownie: pięćset złotych na konto Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Mordy BS Łosice o/Mordy 92 8038 0007 0042 2671 2000 0130 w terminie do dnia 28.07.2006 r. włącznie. Dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty.

 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31 lipca 2006 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mordy.

 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy   przysługuje   prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. O wyborze oferty decyduje najwyższa cena uzyskana w przetargu.  

 

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu.

 

W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

  Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Bliższych informacji udziela dyrektor ZEASzGm Mordy codziennie w godz. pracy 8ºº-16ºº lub tel.(025) 6 41 51 89 lub 604558017.

W/W środek trwały można oglądać w dniach 27-28 lipiec 2006r w godzinach 9.00-12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

*************************************************************

 

Składanie następnych wniosków na stypendium socjalne do 15 września 2006r.

Wzór wniosku na stypendium na rok szkolny 2006/2007

 

 

Nazwa podmiotu przyznającego stypendium szkolne:

         Burmistrz Miasta i Gminy

                     MORDY

Adres: 08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

ZA OKRES OD.......................... DO....................................

 

 

1. Dane osoby wnioskującej

 

 

Imię i nazwisko

PESEL

Miejsce zamieszkania

telefon

 

 

2. Wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego dla następujących uczniów:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania ucznia

Nazwa szkoły

Adres szkoły

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Świadoma (y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

 

1)       moja rodzina składa się z ................

      osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowych;

 

L.p.

Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków gospodarstwa domowego wyniosły w m-cu poprzedzającym złożenie wniosku;

 

L.p.

Miejsce pracy - nauki

Źródło dochodu

Wysokość dochodu netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)       posiadam       nie posiadam (niepotrzebne skreślić) gospodarstwo rolne o powierzchni ...........................   ha przeliczeniowych X 194,00zł =   …………………….. zł.

 

3)   pobieram        nie pobieram (niepotrzebne skreślić)   stypendium (jakie) .............................

 

     przyznane przez...................................................................................................................

 

w wysokości ....................................... zł.

 

4) Otrzymuję świadczenia socjalne w wysokości ………………………….. zł.

w tym:

-          dodatek mieszkaniowy w wysokości ................................. zł.

 

-          świadczenia rodzinne w wysokości   ................................... zł.

 

5) Inne dochody netto nie wymienione powyżej …………………….. zł.

 

6) Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wynosi .........................................zł.

 

7) Średni miesięczny dochód na jedną osobę w moim gospodarstwie domowym   (zgodnie z załączonymi zaświadczeniami o wysokości dochodów w rodzinie, odcinkami renty lub

emerytury oraz   ustaloną wysokością dochodu z gospodarstwa rolnego) wynosi...................zł.

 

słownie   zł. ..................................................................................................................................

 

 

                                          ................................................................................

                                         podpis rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia/ słuchacza

 

4 . Spełnianie kryteriów zawartych w Art. 90d, ust. 1   ustawy o systemie oświaty (w odpowiednim miejscu wstawić X ) potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami

a) Rodzina ma   niskie dochody na osobę

(nie więcej niż 316 zł netto na osobę)

Tak

Nie

b) W rodzinie występuje bezrobocie

Tak

Nie

 

 

 

 

c) W rodzinie występuje niepełnosprawność

Tak

Nie

d) W rodzinie występuje ciężka lub długotrwała choroba

Tak

Nie

 

 

 

 

e) W rodzinie występuje wielodzietność

Tak

Nie

f) W rodzinie występuje brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

Tak

Nie

 

 

 

 

g) W rodzinie występuje alkoholizm lub narkomania

Tak

Nie

h) Rodzina jest niepełna

Tak

Nie

 

 

 

 

5 . Wnioskowana forma pomocy (w odpowiednim miejscu wstawić X )

a) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych

Tak

Nie

b) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

Tak

Nie

 

 

 

 

c) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach wykraczających poza ramowy plan nauczania

Tak

Nie

d) Pokrycie kosztów zakupu podręczników

Tak

Nie

 

 

 

 

e) Pokrycie innych   kosztów o charakterze edukacyjnym (dojazdy)

Tak

Nie

f) Świadczenie pieniężne

Tak

Nie

 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do stypendium szkolnego zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący stypendia szkolne .

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.)

 

 

                                            ................................................................................

                                         podpis rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia/ słuchacza

 

 

  Załączniki   (w odpowiednim miejscu wstawić X )

a) zaświadczenie o dochodach ojca

Tak

Nie

b) zaświadczenie o dochodach matki

Tak

Nie

 

 

 

 

c) zaświadczenie o bezrobociu z Powiatowego Urzędu Pracy

Tak

Nie

d) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń

z OPS

Tak

Nie

 

 

 

 

e) zaświadczenie o dochodach rolniczych

Tak

Nie

f) zaświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w pkt 4, lit. c – h (wymienić je poniżej)

Tak

Nie

 

 

 

 

 

Zaświadczenie o .........................................................................................................................................................

 

Zaświadczenie o .........................................................................................................................................................

 

Zaświadczenie o .........................................................................................................................................................

Inne załączniki;

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kicman Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-28 14:40:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Kicman Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-26 11:23:24
  • Liczba odsłon: 4013
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483876]

przewiń do góry