2022
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy nr IN.6220.1.2022.JP z dnia 14.12.2022 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego - kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - planowanego na działce o nr ew. 806/1 w miejscowości Wojnów, gmina Mordy. 
Obwieszczenie_IN.6220.1.2022.JP.pdf
 
Informacja Starosty Siedleckiego nr B.6740.5.706.2022.ST z dnia 19.10.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego w zakresie łączności
 
Obwieszczenie
Starosty Siedleckiego o wydaniu w dniu 12.10.2022 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 8/2022 (znak: B.6740.15.5.2022.AP) z dnia 18.05.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje" na terenie gminy Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
Obwieszczenie B.6740.15.5.2022.AP.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 23 września 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. wykonanie przejścia kablowej linii światłowodowej w rurze osłonowej pod dnem rzeki Litewnik w km 7+420, z lokalizacją na działce o numerze 948 w miejscowości Chłopków, gmina Platerów, powiat łosicki; pod dnem rzeki Kałuża w km 7+522, z lokalizacją na działce o numerze 934 w miejscowości Falatycze, gmina Platerów, powiat łosicki oraz pod dnem rzeki Śliza w km 7+216, z lokalizacją na działce o numerze 127 w miejscowości Rogóziec, gmina Mordy, powiat siedlecki.
Obwieszczenie_Dyrektora_LU.ZUZ.2.4210.256.2022.MK.pdf
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Paprotnia z dn. 28.06.2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego pozwalającego na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617W Siedlce-Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla".
Obwieszczenie I.6220.1.2022.pdf
 
Ogłoszenie
Starosty Siedleckiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Czołomyje, gmina Mordy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 358 o pow. 0,02 ha i nr 552 o pow. 0,2991 ha oraz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kolonia Mordy, gmina Mordy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 715 o pow. 0,11 ha poprzez udzielenie Miastu i Gminie Mordy zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Paprotnia z dn. 08.06.2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego pozwalającego na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617W Siedlce-Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla".
Obwieszczenie 1.6220.1.2022.pdf
 
Obwieszczenie
Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji nr 8/2022 z dnia 18.05.2022 r. o wydaniu decyzji nr 8/2022 z dnia 18.05.2022 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje" na terenie gminy Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
Obwieszczenie B.6740.15.5.2022.AP.pdf
 
Zawiadomienie
Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci energetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV, na działkach nr 410 w miejscowości Wyczółki, 85/1, 3, 7/10 w miejscowości Pieńki, 1213, 1403/1, 1027/2 w miejscowości Kolonia Mordy, gm. Mordy
Zawiadomienie.B.6740.5.232.2022.ST.pdf
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Paprotnia z dnia 25.04.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce-Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla"
Obwieszczenie.I.6220.1.2022.pdf
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Suchożebry z dnia 18.03.2022 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działek o nr ewid. 887 oraz 884 w m. Krześlinek, gm. Suchożebry"
Obwieszczenie.GIK.6220.1.2022.MT.pdf
 
Obwieszczenie
Starosty Siedleckiego z dnia 18.03.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje" na terenie gminy Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
Obwieszczenie.B.6740.15.5.2022.AP.pdf
 
2021
 
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WPN-II.6320.4.2021.AA o zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń zmieniających:
1) zarządzenie nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 20 I 4 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB 140002 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3825, z późn. zm.);
2)    zarządzenie nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nad liwiecka PLH 140032 (Dz. Urz. Woj. Maz poz. 3827, z późn. zm.);
3)    zarządzenie nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLBl40009 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3830, z późn. zm.);
4)    zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4572, z późn. zm. i Dz. Urz. Woj. Lube!. poz. 1853, z późn. zm.);
5)    zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Kazuńskie PLHl40048 (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 8156);
6)    zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy PLBl40003 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3720, z późn. zm. i Dz. Urz. Woj. Łódzk. poz. 1660, z późn. zm.).
 
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami (miasto Mordy):
Protokół.pdf
 
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami (gmina Mordy):
Protokół.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 29 października 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych Miastu i Gminie Mordy na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego z własnych studni głębinowych, na odprowadzenie ścieków popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Czepielinie oraz na wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z gminnej oczyszczalni ścieków, na rzecz Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Sp. z o.o.
Obwieszczenie.LU.ZUZ.2.4211.29.2021.MK.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 25 października 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Liwiec, w km 139+166 oraz km 129+616 i rzeki Ciek B w km 2+428 przewodów w rurociągach osłonowych tj. kablowej linii światłowodowej HDPE  Ø100/6,3 mm.
Obwieszczenie.LU.ZUZ.2.4210.310.2021.MN.pdf
 
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 października 2021 r. o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów zarządzeń zmieniających:
Zarządzenie nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002
Zarządzenie nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032
Zarządzenie nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLB140009
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Kazuńskie PLH140048
Obwieszczenie.RDOŚ.pdf
 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy: Prognoza_miasto_Mordy.pdf
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mordach w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy: Projekt_uchwały_miasto_Mordy.pdf
Uzasadnienie do uchwały: Uzasadnienie_miasto_Mordy.pdf
 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy: Prognoza_gmina_Mordy.pdf
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mordach w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy: Projekt_uchwały_gmina_Mordy.pdf
Uzasadnienie do uchwały: Uzasadnienie_gmina_Mordy.pdf
 
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy
Obwieszczenie.IN.M.6722.1.2021 miasto Mordy.pdf
 
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy
Obwieszczenie.IN.G.6722.1.2021 gmina Mordy.pdf
 
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 27 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Liwiec, w km 139+166 oraz km 129+616 i rzeki Ciek B w km 2+428 przewodów w rurociągach osłonowych tj. kablowej linii światłowodowej HDPE ø100/6,3 mm, (działka numer: 719, obręb Szydłówka, gmina Olszanka, powiat łosicki i 206, obręb Ostoje, gmina Mordy, powiat siedlecki, 761, obręb Wielgorz, gmina Mordy, powiat siedlecki, 1014, obręb Klimonty, gmina Mordy, powiat siedlecki).
Obwieszczenie_Dyrektora_LU.ZUZ.2.4210.310.2021.MN.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 27 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z gminnej oczyszczalni ścieków, położonej na działkach nr 977/2 i 979/3, obręb 0007 Kolonia Mordy, poprzez wylot kanalizacyjny do rowu melioracyjnego nr R-57, a następnie do wód - rzeki Kanał Mordy w km 9+141, z lokalizacją na działce nr 889, obręb 0007 Kolonia Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
Obwieszczenie_Dyrektora_LU.ZUZ.2.4210.82.2021.CJ.pdf
 
Obwieszczenie
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z fermy drobiu zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 515/57 i 515/53 w m. Leśniczówka, gm. Mordy, pow. siedlecki
Obwieszczenie_Dyrektora_RZGW_20210125083603.pdf
 
2019
 
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy
Obwieszczenie_miasto_20191127083841.pdf
 
 
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy
Obwieszczenie_gmina_20191127083712.pdf

 

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przyjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego pśrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie_marszałek__20180801122036.pdf

 
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powiadomienia poszkodowanych producentów rolnych, u których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, o terminie składania wniosków o oszacowanie szkód
Obwieszczenie_20180625123008.pdf
Wniosek o oszacowanie szkód:
Załącznik_nr_1_do_regulaminu_-_wniosek_o_oszacowanie_szkód.doc
 
 
Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19.01.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2023"
Obwieszczenie.pdf


Ogłoszenie
Starosty Siedleckiego z dnia 08.03.2017r. o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w miejscowości Mordy, gm. Mordy - dz. nr ew. 1626/3, 2378, 2379
Ogłoszenie.pdf  


Obwieszczenie
Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
Obwieszczenie.pdf
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-02 07:55:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-14 14:33:17
  • Liczba odsłon: 6630
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2007341]

przewiń do góry