Opis projektu: „Rekultywacja   składowiska   odpadów   innych   niż   niebezpieczne   i   

obojętne w   miejscowości   Kolonia   Mordy”

 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy jest położone na działkach o nr ew. 485, 486, 487, 489 w enklawie leśnej przy powiatowej drodze asfaltowej.

Działki zajmują powierzchnię 3,47 ha , z czego:

- powierzchnia czaszy składowiska – 0,5740 ha ,

- powierzchnia składowania – 0,6624 ha ,

- powierzchnia placu do mycia kontenerów – 0,0036 ha ,

- powierzchnia brodzika dezynfekcyjnego – 0,0032 ha ,

- powierzchnia placu do składowania odpadów noszących cechy surowców wtórnych –

   0,030 ha .

     Obecnie po wyznaczeniu obszarów NATURA 2000 (ok. 43 % terenu gminy) projekt realizowany jest w bezpośredniej bliskości obszarów Doliny Liwca i Ostoi Nadliwieckiej.

Wybór lokalizacji składowiska był zgodny z Planem Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mordy, zatwierdzonego Uchwałą nr XXII/98/92 r. Rady Miejskiej w Mordach z dnia 01.08.1992 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Siedleckiego nr 5 poz. 106 z dnia 31.08.1992 r. Dnia 22.07.1996 r. zostało wydane pozwolenie na budowę przez były Urząd Rejonowy w Siedlcach znak: NB 5/7351/9/2/96. Składowisko zostało oddane do eksploatacji w 1997 r. Na składowisku zaprzestano przyjmowania odpadów z dniem   01.02.2011 r.

Na składowisku jest prowadzony monitoring w zakresie badania wód podziemnych, odciekowych, opad atmosferyczny, skład i struktura składowania odpadów, przebieg osiadania powierzchni składowania i stateczności zboczy.

Beneficjent – Miasto i Gmina Mordy posiada Decyzję Starosty Siedleckiego orzekającą wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy, pow. siedlecki, gm. Mordy (znak: RŚ.6237.4.2011) z dnia 11.07.2011 r . oraz projekt „Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów dla gminy Mordy”, będący załącznikiem do w/w decyzji.

Zakres rekultywacji technicznej będzie obejmował:

                 - uzupełnienie obwałowania kwatery składowiska,

               - uformowanie i jednoczesne zagęszczanie wierzchowiny części odpadów,

                - ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych,

                 - uszczelnienie czaszy składowiska,

              - przykrycie terenu rekultywowanego warstwą ziemi urodzajnej.

Rekultywacja biologiczna składowiska ma na celu wprowadzenie na powierzchnię w I etapie roślinności (wysiewu mieszanki traw), która ograniczy szkodliwy wpływ obiektu na środowisko oraz w II etapie wprowadzenie zadrzewień (nasadzenie drzew olszy czarnej i szarej oraz krzewów ozdobnych). W celu uzyskania biologicznej warstwy rekultywacyjnej zostanie rozłożona warstwa glebotwórcza. Dodatkowo z przesuwanej masy ziemi ukształtowany będzie odwadniający rów ziemny (opaskowy) wraz ze zbiornikiem, ogroblowany warstwą gliny 20 cm . Rów i zbiornik ewaporacyjny ma na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wód opadowych do dna składowiska. Zgromadzona woda opadowa będzie wykorzystana do podlewania nasadzeń na powierzchni zrekultywowanej.

Zrekultywowany teren przeznaczony będzie na leśną szkółkę biologiczną. Dzieci i młodzież ze szkół będą tam uczestniczyły w zajęciach praktycznych dotyczących edukacji na temat rekultywacji biologicznej, uprawy i pielęgnacji roślin.

 

Cel projektu

Celem bezpośrednim projektu jest:

 • zamknięcie i wykonanie rekultywacji wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy

Cele pośrednie jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

 • ograniczenie negatywnego wpływu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na środowisko naturalne,

 • przywrócenie gruntów wykorzystywanych pod wysypisko do użytków pokrytych szatą roślinną,

 • ograniczenie zanieczyszczeń przedostających do gleby i wód,

 • ochrona i poprawa środowiska naturalnego Obszaru Doliny Liwca - Natura 2000,

 • ochrona, minimalizacja czy likwidacja ryzyka zanieczyszczenia środowiska obszaru nadbużańskiego,

 • ochrona i waloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy Mordy, Mazowsza i kraju,

 • wzrost   atrakcyjności terenów sprzyjających rozwojowi turystyki oraz agroturystyki dla inwestorów lokalnych i zamiejscowych,

 • wzrost ilości turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających region, ożywienie gospodarcze,

 • podniesienie standardu i jakości życia mieszkańców lokalnej społeczności.

  Cele pośrednie jakie zostaną osiągnięte po zrealizowaniu Projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy”.     wskazują, że Projekt ten przyczynia się do realizacji:

  Celu głównego

  Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego

  oraz

  Celów szczegółowych

  - ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz  

  przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom,

  - zachowanie bioróżnorodności.

  określonych w Priorytecie IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

  Projekt bezpośrednio wpisuje się w Cel działania 4.2. Ochrona powierzchni ziemi   Priorytetu IV. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013: zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko, jak również rekultywacja zdegradowanych terenów.

  Wykonanie Projektu przyczyni się do realizacji celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I ZWIĘKSZANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA.

   

  Wykonanie

              W dniu 23.10.2012 r. Beneficjent – Miasto i Gmina Mordy złożył wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

              Po dokonaniu uzupełnień oraz ocenie formalnej, strategicznej i merytorycznej wniosek, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2013 r., został zatwierdzony do dofinansowania.

  W dniu 30 czerwca 2013 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Rekultywacja   składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w   miejscowości Kolonia Mordy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Mordy.

  W I kwartale 2014 r. zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie Projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż   niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy”. Po rozstrzygnięciu przetargów wartość Projektu zmniejszyła się do kwoty 153 399,45 złotych. Dofinansowanie Projektu ze środków EFRR wynosi obecnie 130 389,53 złotych.

  W dniu 24.03.2014 r. Miasto i Gmina Mordy zawarła umowę z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą: KOM-TRANS Usługi Transportowo-Koparkowo-Budowlane Piotr Saletra z siedzibą Barcza 49, 26-001 Masłów na wykonanie zadania pod nazwą: „Rekultywacja   składowiska   odpadów   innych   niż   niebezpieczne   i  obojętne w   miejscowości   Kolonia   Mordy”.  

  W dniu 24.04.2014 r. Beneficjent – Miasto i Gmina Mordy zawarł z Województwem Mazowieckim Aneks o zmniejszeniu wartości i dofinansowania Projektu.

  W dniu 20.06.2014r. dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: „Rekultywacja   składowiska   odpadów   innych   niż   niebezpieczne   i  obojętne w   miejscowości   Kolonia   Mordy”.  

  W m-cu lipcu 2014 r. Beneficjent złożył wniosek o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

  Okres realizacji Projektu od 22.06.2011 r. do 12.11.2014 r.

   

   

  Informacje   źródłowe   na   temat   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa   Mazowieckiego   2007-2013   znajdują   się   na stronie:   www.mazowia.eu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                              dla   rozwoju   Mazowsza

   

   

  Rekultywacja   składowiska   odpadów   innych   niż   niebezpieczne

  i obojętne w   miejscowości   Kolonia   Mordy”

   

   

  Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

   

   

  Inwestycja zrealizowana w okresie: 22.06.2011 - 12.11.2014

  Beneficjent:   Miasto   i   Gmina   Mordy

   

  ___________________________________________________________________________

  „Projekt   współfinansowany   przez   Unię   Europejską   ze  środków   Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego   w   ramach    Regionalnego   Programu   Operacyjnego  Województwa   Mazowieckiego   2007- 2013”

   

   

   

   

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leszek Konstańczuk
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-24 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-19 14:05:52
 • Liczba odsłon: 954
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1995224]

przewiń do góry