UWAGA:   Dotyczy wyłącznie osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

W oparciu o art.8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U z 2014 r., poz.567), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach informuje, że osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna.

 

Wniosek ten może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy

tj. od 15 maja 2014 r. do 14 września 2014 r., a w przypadku gdy toczy się postępowanie o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dla osoby nad która sprawowana jest opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

 

Zasiłek ten przysługuje:

 

  1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy (tj. do 14 maja 2014 r.), w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr139, poz.992, z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
  1. od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 15 maja 2014 r.), jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

 

            Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 

      1.  opiekun otrzymał specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne;

      2.  inna osoba otrzymała specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie opiekuńcze z tytułu opieki nad tą osobą wymagającą opieki;

      3.  członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.10 (dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego), prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

      4.  opiekun podjął pracę zarobkową uniemożliwiająca stałą opiekę (samo zarejestrowanie się w PUP  jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy nie stanowi przeszkody w uzyskaniu uprawnienia do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna).

      5.  opiekun nabył prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w  przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia pielęgnacyjnego

 

Gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, zasiłek dla opiekuna przysługuje odpowiednio:

- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego

- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich 

  gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Stosowne informacje i druki wniosków o zasiłek dla opiekuna

można uzyskać u pracownika realizującego świadczenia rodzinne

w MGOPS w Mordach, w godz. 8.00-16.00

lub pod nr telefonu 25 641-54-26  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pietrulewicz Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-12 08:56:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Pietrulewicz Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-12 08:56:36
  • Liczba odsłon: 1002
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2007393]

przewiń do góry