Program Edukacji Ekologicznej

Miasta i Gminy Mordy

 

Wstęp

Rozwój cywilizacji powoduje coraz większe i często nieodwracalne zmiany w środowisku przyrodniczym na Ziemi. Odbija się to niekorzystnie na życiu organizmów roślinnych i zwierzęcych, tym i ludzi. Wiele niekorzystnych konsekwencji działalności człowieka można wyeliminować lub uniknąć. Jest to możliwe między innymi dzięki kształceniu pro środowiskowemu społeczeństwa. Rozwijanie go miałoby korzystny wpływ na kształtowanie ich świadomości ekologicznej a co za tym idzie - kultury ekologicznej. Dynamiczny rozwój samorządności w Polsce, członkostwo jej w grupie krajów Unii Europejskiej, motywuje do szerokiego włączania obywateli w procesy planowania kierunków rozwoju. Nieodzownym elementem aktywizowania wspólnoty lokalnej jest podwyższanie jej wiedzy dotyczącej zasad zrównoważonego rozwoju czyli mądrego i wrażliwego dostrzegania problemów wszystkich mieszkańców środowiska, sztuki porozumiewania się, dogadywania, współpracy, samoorganizacji, brania spraw w swoje ręce i podejmowania odpowiedzialności za siebie i za innych.

Podobno chcąc zmienić świat, powinno się najpierw zacząć od siebie. Trudno jednak nie być posądzanym o puste deklaracje ekologicznych intencji, jeśli swoich codziennych zachowań nie podda się krytycznej ocenie z punktu widzenia wpływu na środowisko. I odwrotnie, jeśli samemu nie zadba się, by uniknąć szkodliwych wpływów zatrutego środowiska. Najpierw trzeba sobie zdać sprawę, że z kroków małych sumują się czyny wielkie i że dopiero właśnie powszechność pewnych nawyków i zachowań powoduje dostrzegalne efekty.

Zasadniczym celem edukacji ekologicznej jest umożliwienie mieszkańcom miasta i gminy rozwinięcia praktycznych umiejętności, podejmowania decyzji, które przyczynią się do korzystnego stanu środowiska, zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Wszyscy mieszkańcy w tym samym stopniu powinni mieć rozwiniętą świadomość ekologiczną, co zdolność podejmowania konkretnych działań mających na celu ochronę środowiska. Powinno to się wyrażać w stylu życia jak i w konkretnych działaniach. Codziennie więc musimy dokonywać wyboru pomiędzy umiarem a niegospodarnością czy rozbuchaną konsumpcją, pomiędzy komfortem doraźnym a myśleniem, by wystarczyło Ziemi na później na dalsze lata, na dalsze pokolenia.

 

I. Cele Programu Edukacji Ekologicznej

1. Zainteresowanie mieszkańców miasta i gminy problematyką ochrony środowiska.

2. Wyjaśnienie skutków ingerencji człowieka w środowisko.

3. Umożliwienie zdobycia wiedzy, systemu wartości, zaangażowania i umiejętności

potrzebnych w działaniach na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

4. Wskazywanie działań przyjaznych środowisku (" Sprzątanie Świata" , "Dzień Ziemi" segregacja odpadów”.

5. Akcentowanie wpływu środowiska na organizm ludzki .

6. Poznanie form ochrony powietrza, wody, lasów, roślin i zwierząt.

7. Ukazywanie elementów i cech środowiska lokalnego.

8. Wyjaśnienie konieczności ochrony przyrody.

9. Ocenianie stanu środowiska.

10. Kształtowanie nawyku dbania o środowisko.

11. Wyposażenie ucznia w umiejętności obserwacji własnego środowiska oraz zmian zachodzących pod wpływem działalności człowieka.

12. Podnoszenie świadomości uczniów i ich ciekawości związanej ze środowiskiem oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów dotyczących środowiska.

13. Podnoszenie kultury ekologicznej środowiska rodzinnego, szkolnego

najbliższego otoczenia.

14. Budzenie szacunku do przyrody.

 

II. Obszary programu.

1. Kategoria plastyczna pod hasłem" SOS dla Ziemi - jej przyszłość w twoich rękach

2. Kategoria muzyczna pod hasłem" Pięknie i zdrowo żyć ".

3. Kategoria pod hasłem - konkursy "Wiedza ekologiczna i przyrodnicza".

4. Kategoria teatralna- wypowiadanie się w artystycznych środkach wyrazu pod

hasłem "Przyroda w twoich rękach".

5. Kategoria fotograficzna pod hasłem" Ekologia wokół nas".

6. Kategoria ekologiczna pod hasłem "Najładniejsza posesja miasta i gminy, piękna zagroda wiejska gminy Mordy.

7. Zbiórka makulatury, puszek aluminium w placówkach szkolnych.

8. Zakup śmietniczek do odpadów i lokalizacja ich przy placówkach oświatowych.

 

III. Uczestnicy programu .

1. Dzieci przedszkolne.

2. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. 3. Mieszkańcy miasta i gminy.

IV. Formy realizacji programu

1. Praca na rzecz środowiska: udział w akcji" Sprzątanie Świata" " Dzień Ziemi" , segregacja odpadów, zbiórka surowców wtórnych - makulatury i puszek, aluminium.

2. Wycieczki po najbliższej okolicy oraz wyjazdy na" Ścieżki ekologiczne".

3. Zabawy i gry ekologiczne.

4. Wykłady, szkolenia, projekcje filmów o tematyce ekologicznej z wykorzystaniem Internetu .

5. Udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych gminnych.

V. Realizatorzy programu

1. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.

2. Nauczyciele.

3. Pracownicy MGOK w Mordach. 4. Radni i sołtysi wsi.

 

VI. Baza realizacji programu

 

1. Klaso-pracownie w szkołach.

2. Sala widowiskowa w MGOK w Mordach.

3. Sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy

 

VII. Zamierzenia co do poprawy bazy realizacji programu

l. Doposażenie bazy lokalowej oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji programu.

   1) doposażenie klaso-pracowni w szkołach.

   2) zakup rzutników, aparatów fotograficznych.

2. Program będzie realizowany w przypadku pozyskania środków z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-19 15:01:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-19 15:01:52
  • Liczba odsłon: 2105
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2493979]

przewiń do góry