Przetarg nieograniczony - Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - w terminie do 15.06.2018 r.
Numer postępowania: IN.271.27.2017
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 22.12.2017 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 22.12.2017 r. godz. 1015
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_629322-N-2017.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: 27_00_SIWZ_ulice.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: 27_01_Zał1_druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: 27_02_Zał2_Oświadczenie_wykonawcy.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy: 27_03_Zał3_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 4 - Projekt budowlany i wykonawczy w formacie rar i zip: 27_04_Zał4_Projekt_budowlany_i_wykonawczy.rar / 27_04_Zal4_Projekt_budowlany_i_wykonawczy.zip
6. Zał. nr 5 - Przedmiar robót: 27_05_Zał5_Przedmiar__robot_ulice.pdf
7. Zał. nr 6 - STWiORB: 27_06_Zał6_STWiORB_ulice.pdf
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: 27_07_Zał7_wykaz_osób.doc
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: 27_08_Oświadczenie.doc
Informacja w trybie art. 86 ust. 5 z otwarcia ofert: 27.01.Informacja_z_otwarcia.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu: Zawiadomienie_o_unieważnieniu_2017.12.28.pdf


Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka
Numer postępowania: IN.271.26.2017
Procedura: zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 28.11.2017 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 28.11.2017 r. godz. 1015
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie_IN.271.26.2017.pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: Zał1_Formularz_ofertowy.doc
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy: Zał2_Wzór_umowy.pdf
4. Załącznik nr 3 - Mapka poglądowa: Zał3_Mapka_poglądowa.pdf 
5. Odpowiedzi z dn. 22.11.2017 r. na pytania: Odpowiedzi_na_pytania_2017.11.22.pdf
6. Odpowiedzi z dn. 23.11.2017 r. na pytania: Odpowiedzi_na_pytania_2017.11.23.pdf
Informacja z otwarcia ofert: 2017.26.01.Informacja_z_otwarcia.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty: 2017.26.02.Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Mordy w latach 2018-2019
Numer postępowania: IN.271.24.2017

Procedura: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: usługi

Próg wartości zamówienia: poniżej 209.000 euro

Termin składania ofert: 17.11.2017 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 17.11.2017 r. godz. 1015

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_613319-N-2017.pdf

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ_odpady.pdf

1. Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zal1_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

2. Zał. nr 2 - Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem - Zal2_Szczegółowy_wykaz_nieruchomości.xls

3. Zał. nr 3 - Wzór umowy: Zal3_Wzór_umowy.pdf

4. Zał. nr 4 - Formularz ofertowy: Zal4_Druk_oferty.doc

5. Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zal5_Oświadczenie_wykonawcy.doc

6. Zał. nr 6 - Wzór wykazu zrealizowanych usług: Zal6_Wykaz_usług.doc

7. Zał. nr 7 - Wzór wykazu narzędzi: Zal7_Wykaz_narzędzi.doc

8. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: Oświadczenie.doc

9. Wyjaśnienia z dn. 2017.11.15 na wniesione zapytania: 24.01.Odpowiedzi_2017.11.15.pdf

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 z otwarcia ofert:
Informacja_z_otwarcia.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty:
24.03.Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_2017.pdf


Przetarg nieograniczony - Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - w terminie do 15.06.2018 r.
Numer postępowania: IN.271.25.2017
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 27.11.2017 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 27.11.2017 r. godz. 1015
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_614771-N-2017.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ_ulice.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał2_Oświadczenie_wykonawcy.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy: Zał3_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 4 - Projekt budowlany i wykonawczy w formacie rar: Zał4_Projekt.rar  i zip: Zał4Projekt.zip
6. Zał. nr 5 - Przedmiar robót: Zał5_Przedmiar__robot_ulice.pdf
7. Zał. nr 6 - STWiORB: Zał6_STWIORB_ulice.pdf
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: Zał7_Wykaz_osób.doc
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: Zal8
Informacja w trybie art. 86 ust. 5 z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu: Zawiadomienie_o_unieważnieniu_2017.11.29.pdf


Zapytanie ofertowe - (2) Modernizacja pomieszczeń w lokalu Biblioteki w Mordach w celu utworzenia Klubu Senior+
Numer postępowania: IN.271.22.2017
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 06.10.2017 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 06.10.2017 r. godz. 1015
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zapytanie.pdf
2. Załącznik nr 1 - Projekty: Zał1_Projekty.zip
2. Załącznik nr 2 - Przedmiary: Zał2_Przedmiary.zip
3. Załącznik nr 3 - STWIORB: Zał3_STWiORB.pdf
4. Załącznik nr 4 - Formularz oferty: Zał4_Formularz_oferty.doc
5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy: Zał5_Wzór_umowy.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: 2017.22.01.Zawiadomienie_o_unieważnieniu.pdf


Przetarg nieograniczony - Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim
Numer postępowania: IN.271.23.2017
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 09.11.2017 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 09.11.2017 r. godz. 1015
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_606540-N-2017.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał2_Oświadczenie_art.25a_ust.1.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy: Zał3_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 4 - Projekt budowlany i wykonawczy w formacie rar: Zał4_Projekt.rar  i zip: Zał4_Projekt.zip
6. Zał. nr 5 - Przedmiar robót: Zał5_Przedmiar_robót.pdf
7. Zał. nr 6 - STWiORB: Zał6_STWIORB.pdf
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: Zał7_Wykaz_osób.doc
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: Oświadczenie.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_unieważnieniu_2017.11.10.pdf


Zapytanie ofertowe - Modernizacja pomieszczeń w lokalu Biblioteki w Mordach w celu utworzenia Klubu Senior+
Numer postępowania: IN.271.21.2017
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 29.09.2017 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 29.09.2017 r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zapytanie_ofertowe.pdf
2. Załącznik nr 1 - Projekty: Zał1_projekty.zip
2. Załącznik nr 2 - Przedmiary: Zał2_przedmiary.zip
3. Załącznik nr 3 - STWIORB: Zał3_STWiORB.pdf
4. Załącznik nr 4 - Formularz oferty: Zał4_Formularz_oferty.doc
5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy: Zał5_Wzór_umowy.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_unieważnieniu.pdf


Przetarg nieograniczony - Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim
Numer postępowania: IN.271.20.2017
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 21.09.2017 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 21.09.2017 r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_583748-N-2017.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał2_Oświadczenie_z_art._25a_ust._1.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy: Zał3_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 4 - Projekt budowlany i wykonawczy w formacie rar: Zał4_Projekt.rar i zip: Zał4_Projekt.zip
6. Zał. nr 5 - Przedmiar robót: Zał5_Przedmiar_robót.pdf
7. Zał. nr 6 - STWiORB: Zał6_STWIORB.pdf
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: Zał7_Wykaz_osób.doc
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: Oświadczenie.doc
9. Wyjaśnienia z dn. 14.09.2017 r. na wniesione pytania do treści SIWZ: Wyjaśnienia_2017.09.14.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_unieważnieniu.pdf


Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2023 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii.
Numer postępowania: IN.271.18.2017
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 31.08.2017 r. do godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 31.08.2017 r. o godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składani ofert - zapytanie_ofertowe.pdf
2. Formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik_nr_1.pdf
3. Wykaz wykonanych usług -  załącznik_nr_2.pdf
4. Wzór umowy - załącznik_nr_3.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie.pdf


Przetarg nieograniczony - Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy
Numer postępowania: IN.271.14.2017
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 11.08.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 11.08.2017r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_559549-N-2017.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał2_Oświadczenie_z_art.25a_ust.1.doc
4. Zał. nr 3a - Wzór umowy - Zadanie A: Zał3a_Wzór_umowy_A.pdf
5. Zał. nr 3b - Wzór umowy - Zadanie B: Zał3b_Wzór_umowy_B.pdf
6. Zał. nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał4_Opis_przedmiotu_zamówienia.pdf
7. Zał. nr 5 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: Zał5_Wykaz_osób.doc
8. Odpowiedzi na wniesione pytania z dnia 07.08.2017 r.: Odpowiedzi_na_pytania_2017.08.07.pdf
Informacja w trybie art. 86 ust. 5 z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia.pdf
9. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: Oświadczenie.doc
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_www.pdf


Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostoje
Numer postępowania: IN.271.17.2017
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 16.08.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 16.08.2017r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zapytanie_ofertowe.pdf
2. Przedmiar: Zał1_Przedmiar.pdf
3. STWIORB: Zał2_STWIORB.pdf i Kopia_mapy.pdf
4. Załącznik nr 3 - Formularz oferty: Zał3_Formularz_oferty.doc
5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy: Zał4_Wzór_umowy.pdf


Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki dz. ewid. nr 705 i 705/1 w miejscowości Wielgorz oraz dz. ewid. nr 499/1 i 291 w miejscowości Klimonty na odcinku od km 1+683 do km 3+809 o długości 2,126 km, na odcinku od km 4+445 do km 4+983 o długości 0,538 km o łącznej długości 2,664 km.
Numer postępowania: IN.271.15.2017
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 08.08.2017 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 08.08.2017 r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_556794-N-2017.pdf
Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia: Ogłoszenie_500005594-N-2017.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał2_Oświadczenie_z_art.25a_ust.1.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy: Zał3_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 4 - Przedmiar robót: Zał4_Przedmiar_robot.pdf
6. Zał. nr 5 - STWiORB: Zał5_STWIORB.pdf
7. Zał. nr 6 - Wyrys z mapy (szkic sytuacyjny): Zał6_Wyrys_z_mapy.pdf
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: Zał7_Wykaz_osób.doc
Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 : Informacja_z_otwarcia.pdf
9. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: Oświadczenie.doc
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Zapytanie ofertowe - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie
Numer postępowania: IN.271.13-1.2017
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 09.08.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 09.08.2017r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert:  Zapytanie_ilość_żwiru.pdf
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty: Zał.2.Formularz_oferty.doc
3. Załącznik nr 3a - Wzór umowy (dostawy żwiru z rozplanowaniem): Zał3.Wzór_umowy.doc
4. Zawiadomienie o zmianie zapytania: Zawiadomienie_o_zmianie_zapytania.pdf
5. Zaproszenie po zmianie z dnia 03.08.2017 r. : Zapytanie_żwir_po_zmianie.pdf
6. Załącznik nr 2 - Formularz oferty po zmianie z dnia 03.08.2017 r. : Zał.2.Formularz_oferty_po_zmianie.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu: 13-1.02.2017.Zawiadomienie_o_unieważnieniu.pdf


Przetarg nieograniczony - Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych
Numer postępowania: IN.271.16.2017
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 209.000 euro
Termin składania ofert: 31.07.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 31.07.2017r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_556358_N_2017.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał1_druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał2_Oświadczenie_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy: Zał3_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 4 i nr 5 - Wzór wykazu pojazdów i Wzór wykazu osób: Zał4_i_Zał5_Wykazy.doc
Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp: Informacja_art.86_ust.5.pdf
6. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: Oświadczenie.doc
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy
Numer postępowania: IN.271.11.2017
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 03.07.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 03.07.2017r. godz. 10 15
Postępowanie rozstrzygnięte
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_o_zamówieniu_533437-N-2017.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał2_Oświadczenia_art.25a.ust.1.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy:  Zał3_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 4 - Przedmiar robót: Zał4_Przedmiar.pdf
6. Zał. nr 5 - STWiORB: Zał5_STWIORB.pdf
7. Zał. nr 6 - Wyrys z mapy (szkic sytuacyjny): Zał6_Mapa_ewidencyjna.pdf
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: Zał7_Wykaz_osób.doc
Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp: 11.01.informacja_w_trybie_art._86.pdf
9. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: Oświadczenie.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Zapytanie ofertowe - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy
Numer postępowania: IN.271.13.2017
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 12.07.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 12.07.2017r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert:  Zaproszenie i Zał_1_wykaz sołectw.pdf
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty: Zał_2_Formularz_oferty.doc
3. Załącznik nr 3a - Wzór umowy (dostawy żwiru z rozplanowaniem): Zał_3a_Wzór_umowy_cz1.pdf
4. Załącznik nr 3b - Wzór umowy (dostawy tłucznia z rozplantowaniem): Zał_3b_Wzór_umowy_cz2.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu (część 1 zamówienia) i wyborze oferty (część 2 zamówienia): Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyczółki oraz przy budowie sieci wodociągowej w m. Radzików-Stopki.
Numer postępowania: IN.271.12.2017
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 05.07.2017r. godz. 12 00
Termin otwarcia ofert: 05.07.2017r. godz. 12 15
Postępowanie rozstrzygnięte
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert:  Zapytanie_ofertowe_inspektor_nadzoru.pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: Zał1_Formularz_oferty.doc
3. Załącznik nr 2a - Wzór umowy - Część 1: Zał2a_Umowa_projekt_zadanie_1.pdf
4. Załącznik nr 2b - Wzór umowy - Część 2: Zał2b_Umowa_projekt_zadanie_2.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki
Numer postępowania: IN.271.8.2017
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 22.06.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 22.06.2017r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_nr_527624_N_2017.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał2_Oświadczenie_art.25a_ust.1.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy:  Zał3_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 4 - Przedmiar robót: Zał4_Przedmiar_robót.pdf
6. Zał. nr 5 - STWiORB: Zał5_STWIORB.pdf
7. Zał. nr 6 - Wyrys z mapy (szkic sytuacyjny): Zał6_szkic.pdf
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: Zał7_Wykaz_osób.doc
9. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: Zał8_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc
Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp: 8.02.Informacja_w_trybie_art.86_ust.5.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia oraz remont drogi gminnej w miejscowości Ostoje
Numer postępowania: IN.271.9.2017
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 26.06.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 26.06.2017r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_nr_527803_N_2017.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał2_Oświadczenie_art.25a_ust._1.doc
Część 1
4. Zał. nr 3a - Wzór umowy: Zał3a_Wzór_umowy_Czepielin-Kolonia.pdf
5. Zał. nr 4a - Przedmiar robót: Zał4a_Przedmiar_Czepielin-Kolonia.pdf
6. Zał. nr 6a - Szkic sytuacyjny: Zał6a_Szkic_Czepielin-Kolonia.pdf
Część 2
4. Zał. nr 3b - Wzór umowy:  Zał3b_Wzór_umowy_Ostoje.pdf
5. Zał. nr 4b - Przedmiar robót: Zał4b_Przedmiar_Ostoje.pdf
6. Zał. nr 6b - Szkic sytuacyjny: Zał6b_Szkic_Ostoje.pdf
7. Zał. nr 5 - STWiORB: STWIORB.pdf
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: Zał7_Wykaz_osób.doc
9. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: Zał8_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc
Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp : Informacja.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyn, gm. Siedlce oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki
Numer postępowania: IN.271.6.2017
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 14.06.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 14.06.2017r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_519943-N-2017.pdf  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie_89781-2017.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał2_Oświadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
Część 1
4. Zał. nr 3a - Wzór umowy:  Zał3a_Wzór_umowy_kanalizacja.pdf
5. Zał. nr 4a - Projekt budowlano-wykonawczy: Zał4a_Projekt_budowlany_siec_kanalizacyjna.zip
6. Zał. nr 5a - Przedmiar robót - sieć: Zał5a_Przedmiar_robót_-_kanalizacja.pdf
6. Zał. nr 5aa - Przedmiar robót - przyłącza: Zał5aa_Przedmiar_robót_-_przyłącza_kanalizacyjne.pdf
7. Zał. nr 6a - STWiORB: Zał6a_STWiORB-kanalizacja.zip
Część 2
4. Zał. nr 3b - Wzór umowy:  Zał3b_Wzór_umowy_wodociąg.pdf
5. Zał. nr 4b - Projekt budowlano-wykonawczy: Zał4b_Projekt_budowlany_siec_wodociągowa.zip
6. Zał. nr 5b - Przedmiar robót: Zał5b_Przedmiar_robót_-_wodociąg.pdf
7. Zał. nr 6b - STWiORB: Zał6b_STWiORB-wodociąg.pdf
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: Zał7_Wykaz_osób.doc
9. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: Zał8_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc
10. Odpowiedzi z dn. 07.06.2017r. na wniesione pytania: Odpowiedzi_na_pytania_2017.06.07.pdf
11. Zmodyfikowany Zał. nr 3a - Wzór umowy: Wzór_umowy_kanalizacja_poprawiony.pdf
12. Zmodyfikowany Zał. nr 3b - Wzór umowy:  Wzór_umowy_wodociąg_poprawiony.pdf
Informacja z otwarcia ofert w trybie art.86 ust.5: IN.271.6.2.2017.Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty: IN.271.6.6.Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_www.pdf


Zapytanie ofertowe - Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej z okresu II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Mordach
Numer postępowania: IN.271.10.2017
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 14.06.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 14.06.2017r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie.pdf
2. Załączniki nr 2 i nr 1 - Wzór umowy i formularz oferty: Wzór umowy i formularza oferty.doc
Zawiadomienie o wyorze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze.pdf


Przetarg nieograniczony - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów
Numer postępowania: IN.271.5.2017
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 13.06.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 13.06.2017r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_519717-N-2017.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał2_Oświadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy:  Zał3_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 4 - Projekt budowlany: Zał4_Projekt_budowlany.pdf
6. Zał. nr 5 - Przedmiar robót: Zał5_Przedmiar_robót.pdf
7. Zał. nr 6 - STWiORB: Zał6_STWiORB.pdf
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: Zał7_Wykaz_osób.doc
9. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: Zał8_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc
Informacja z otwarcia ofert w trybie art.86 ust.5: Informacja_z_otwarcia_ofert_13.06.2017.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_IN.271.5.2.2017.pdf


Zapytanie ofertowe - "Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej z okresu II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Mordach"
Numer postępowania: IN.271.4.2017
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 05.06.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2017r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie.pdf
2. Załączniki nr 2 i nr 1 - Wzór umowy i formularz oferty: Wzór umowy i formularz oferty.doc
3. Zawiadomienie o unieważnieniu: Zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe - Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy
Numer postępowania: IN.271.1.2017
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 15.03.2017r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 15.03.2017r. godz. 10 15
Postępowanie rozstrzygnięte
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert:  Zaproszenie_do_składania_ofert.pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: Zał_1_Formularz_oferty.doc
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy: Zał_2_Wzór_umowy.pdf
4. Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-22 15:24:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 09:53:20
  • Liczba odsłon: 2609
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495075]

przewiń do góry