Załącznik do Uchwału Nr XVIII/93/2000 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 kwietnia 2000 roku.

Statut

ZESPOŁU OŚWIATOWEGO

W MORDACH

UL. KILIŃSKIEGO 13

 

Zespół Oświatowy w Mordach działa w szczególności w oparciu o:

1) Uchwałę Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 kwietnia 2000 roku.

2)    Ustawę z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity -Dz. U. Nr 67 z 1996, poz. 329 z późń. zm)

3)    Ustawę z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity -Dz. U. Nr 56 z 1997, poz. 357 z późń. zm),

4)    Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21 z 1998, poz. 94 z późń. zm),

5)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz.624 z 2001r.),

6)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.01.2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 13, poz. 110 z 2001 r.),

        7)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z 2001r.)

      8)inne przepisy prawa.

 

 

ROZDZIAŁ I

OGÓLNE INFORMACJE

O ZESPOLE OŚWIATOWYM

§ 1

Zespół oświatowy nosi nazwę: Zespół Oświatowy w Mordach. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o zespole należy przez to rozumieć Zespół Oświatowy w Mordach

§ 2

W skład zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa w Mordach oraz Samorządowe Przedszkole w Mordach.

§ 3

Szkoła Podstawowa, zwana dalej szkołą, wchodząca w skład Zespołu nosi nazwę: Zespół Oświatowy w Mordach. Szkoła Podstawowa im. Waleriana Łukasińskiego.

Przedszkole wchodzące w skład zespołu nosi nazwę: Zespół Oświatowy w Mordach. Samorządowe Przedszkole.

§ 4

Siedzibą Zespołu jest miejscowość Mordy; ulica Kilińskiego 13.

§5

Dyrektorem Zespołu Oświatowego w Mordach jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mordach.

§ 6

Zespół Oświatowy jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Mordy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

§ 7

Obsługę finansowo-administracyjną Zespołu zapewnia Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkól Gminy Mordy

§ 8

Cykl trwania nauki w Szkole Podstawowej wynosi 6 lat.

Świadectwo ukończenia klasy VI jest równoważne ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum.

§ 9

Liczba uczniów w szkole określana jest corocznie w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej.

§ 10

Zespół prowadzi bibliotekę i świetlicę szkolną.

§ 11

1.Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin;

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (z wyłączeniem sobót);

3. Przerwy w pracach przedszkola występują w okresie szkolnych ferii zimowych (jeśli będą dzieci przedszkole pracuje) oraz wakacji letnich w dniach od 1 lipca do 15 sierpnia każdego roku.

 

§ 12

Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z 3 posiłków dziennie z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dziecka.

§ 13

1. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystającego z usług przedszkola uiszczają na rzecz przedszkola opłaty.

 1. opłatę za dzienną stawkę żywieniową określoną przez dyrektora Zespołu;
 2. opłatę stałą w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Mordach

§ 14

Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do zwrotu dziennej stawki żywieniowej z powodu ciągłej usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu przekraczającej 1 dzień.

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą być zwolnieni z opłat wymienionych w ust. 1 przez zarząd Gminy Mordy na wniosek dyrektora zespołu zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zespołu w przypadkach:
 1. trudna sytuacja materialna;
 2. przypadki losowe.

4. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) wnoszą opłaty wymienione w ust. 1 w terminie do 10 każdego miesiąca.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 15

 1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do etapów rozwojowych dziecka:
 1. etap I – klasy I-III szkoły;
 2. etap II – klasy IV-VI szkoły
 1. Integracji wiedzy nauczanej w szkole na różnych etapach kształcenia służy wprowadzenie:
 1. kształcenia zintegrowanego w klasach I-III;
 2. bloków przedmiotowych;
 3. ścieżek edukacyjnych
 1. Nadrzędnym celem i zadaniem szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia.

§ 16

Szkoła Podstawowa realizuje cele i zdania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
 2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 4. współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci, w tym w przygotowaniu do nauki szkolnej
 5. zapewnia upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

 

 

 

§ 17

Realizacja zdań wynikających z Ustawy wymienionej w § 16, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ma na celu:

 1. poszanowanie praw rodziców do religijnego wychowania dzieci ;
 2. rozwijanie u uczniów uczuć narodowych i patriotycznych;
 3. zapewnienie ciągłości kultury i tradycji regionu podlaskiego;
 4. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez Poradnie Wychowawczo-Zawodowe;
 5. umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie - zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 1992 roku.

§ 18

Szkoła Podstawowa wykonuje zadania opiekuńcze poprzez:

 1. zajęcia świetlicowe prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w świetlicy;
 2. zajęcia prowadzone dla dzieci oczekujących na lekcje oraz na odjazd środka lokomocji dowożącego dzieci i młodzież do gimnazjum;
 3. zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe prowadzone tylko za zgodą dyrektora szkoły ( lub jego zastępcę) na wniosek nauczyciela, który po akceptacji dyrektora (jego zastępcy) ponosi odpowiedzialność za ład, porządek i bezpieczeństwo uczniów;

§ 19

Szkoła Podstawowa sprawuje indywidualna opiekę nad niektórymi uczniami zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.3 i ust.2 pkt.9 Ustawy z dnia 7. września 1991 r.

 

 

§ 20

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą;
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności w miarę możliwości wychowawca prowadzi swój oddział przez cały trzyletni cykl nauczania w szkole.
 3. Zadania nauczycieli wychowawców zawiera „Program wychowawczy szkoły”, który stanowi załącznik NR 1 do niniejszego statutu
 4. Szkoła posiada „Program Profilaktyki”, który stanowi załącznik NR 3 do niniejszego statutu , a cele i zadania w nim zawarte realizowane są w trakcie godzin wychowawczych i innych zajęć edukacyjnych.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZESPOŁU ORAZ ICH ZADANIA.

§ 21

 1. Organami zespołu są:
 1. Dyrektor Zespołu
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Komitet Rodzicielski
 4. Samorząd Uczniowski.

 

 

 

A. DYREKTOR ZESPOŁU

§ 22

Dyrektor zespołu:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem uczniowskim;
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 6. analizuje stan realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły Podstawowej oraz uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej, składa sprawozdanie z ich wykonania;
 7. zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
 8. egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość i estetykę szkoły;
 9. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą i majątkiem szkoły oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za powierzony im majątek;
 10. systematycznie doskonali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

 

 

§ 23

Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami decyduje w sprawach:

 1. Tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. Programów zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, programów ogólnoszkolnych uroczystości, imprez, wycieczek, obozów, środowiskowych zajęć sportowych, obronnych i rekreacyjnych.
 3. Przyjmowania uczniów do szkoły, zmiany przez nich klasy lub oddziału oraz skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady pedagogicznej;
 4. Zwalniania uczniów od zajęć szkolnych na okres dłuższy niż trzy dni;
 5. Wstrzymania wykonania wobec ucznia kary wymierzonej decyzją Rady Pedagogicznej, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie;
 6. Wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 7. Zwoływania posiedzeń rady pedagogicznej;
 8. Zawieszania uchwał Rady pedagogicznej, decyzji Komitetu Rodzicielskiego, organizacji uczniowskich - sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 9. Premiowania pracowników obsługi za pracę;
 10. Przyznawania nagród Dyrektora i sporządzanie wniosków do odznaczeń dla wyróżniających się nauczycieli, wnioskowanie do nagród i wyróżnień kuratoryjnych i ministerialnych dla wyróżniających się nauczycieli;
 11. Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z nauczycielami i wymierzanie im kar porządkowych;
 12. Zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników obsługi i administracji;
 13. Niedopuszczanie pracownika do zajęć w przypadkach wymagających natychmiastowego odsunięcia go od pracy z dziećmi młodzieżą - do czasu podjęcia decyzji przez Kuratora Oświaty;
 14. Określania zakresu czynności i kompetencji osób sprawujących funkcje kierownicze w zespole ( wicedyrektora, kierownika świetlicy);
 15. Ustalanie zakresu czynności pracowników administracyjnych oraz obsługi;
 16. Powierzanie czasowego zastępstwa wicedyrektorowi szkoły a w przypadku jego braku innemu nauczycielowi;

 

 

§ 24

Dyrektor w uzgodnieniu z radą pedagogiczną dokonuje podziału:

 1. stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 2. godzin ponadwymiarowch zgodnie z kwalifikacjami i zasadami ustalonymi w Ustawie o systemie oświaty uwzględniając potrzeby szkoły oraz kwalifikacje merytoryczne i zawodowe nauczycieli;

§ 25

Dyrektor zespołu występuje z wnioskami do organu prowadzącego szkołę w sprawach:

 1. zatwierdzania projektu organizacji Szkoły Podstawowej i Przedszkola - do dnia 30 kwietnia każdego roku;
 2. zatwierdzania projektów planów rzeczowych i finansowych szkoły i przedszkola w terminie ustalonym przez organ prowadzący;
 3. zwiększania w uzasadnionych przypadkach wymiaru godzin;
 4. dokonania oceny pracy nauczyciela o ile wiąże się to z mianowaniem nauczyciela;
 5. powierzenia nauczycielom mianowanym funkcji kierowniczych w szkole.

§ 26

Dyrektor może powołać zespól kierowniczy, który jest jego organem doradczym ( nie jest organem zespołu)

§ 27

W zespole jest utworzone stanowisko wicedyrektora.

§ 28

Wicedyrektora zespołu oraz kierownika świetlicy powołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego;

§ 29

Osoby, którym powierzono stanowiska określone w § 18 wykonują zadania zgodnie z ustalonym w statucie zespołu podziałem kompetencji.

§ 30

Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez Dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej.

 

B. RADA PEDAGOGICZNA

§ 31

Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.

§ 32

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

§ 33

W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział ( na zaproszenie jej przewodniczącego) zaproszeni goście. Mają oni glos doradczy.

 

§ 34

Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

§ 35

Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności a jej posiedzenia są protokołowane.

§ 36

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobre osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników zespołu

§ 37

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. uchwalanie regulaminu własnej działalności;
 2. zatwierdzanie planów pracy zespołu wnoszonych przez Dyrektora;
 3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 4. podejmowanie uchwał o skreślaniu ucznia z list uczniów Szkoły Podstawowej;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole Podstawowej i przedszkola;

§ 38

Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

 1. arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowe i przedszkola;
 2. tygodniowego rozkładu zajęć w Szkole Podstawowej;
 3. decyzji dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Szkoły Podstawowej.

 

 

 

 

 

C. KOMITET RODZICIELSKI

§ 39

W zespole działa komitet rodzicielski, która stanowi samorządną reprezentację rodziców, uczniów i wychowanków zespołu

§ 40

Komitet rodzicielski działa na podstawie własnego regulaminu , który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

1. Komitet rodzicielski jest organem doradczo-opiniujacym.

§ 41

Komitet rodzicielski może występować do rady pedagogicznej lub Dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

§ 42

W celu wspierania działalności statutowej zespołu Komitet rodzicielski gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ( w tym z działalności zarobkowej). Zasady wydatkowania środków Komitetu Rodzicielskiego określa regulamin, o którym mowa w § 40.

§ 43

Dyrektor zespołu zapewnia warunki do prowadzenia działalności Komitetu Rodzicielskiego

 

D. SAMORZĄD SZKOLNY.

§ 44

Samorząd szkolny jest organizacją uczniowską działającą na terenie Szkoły Podstawowej i obejmująca swoją działalnością wszystkich uczniów szkoły.

 

§ 45

Samorząd szkolny:

 1. kształtuje współodpowiedzialność za prace, wygląd i opinię o Szkole Podstawowej;
 2. rozwija aktywność społeczną, samokontrolę, samoocenę i samodyscyplinę uczniów;
 3. wdraża uczniów do samodzielnego, zespołowego działania na rzecz szkoły.

§ 46

Do zadań samorządu szkolnego należy:

 1. Nakłanianie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych;
 2. Prezentowanie dyrekcji zespołu i Radzie pedagogicznej problemów i opinii związanych z nauką, kulturą, sportem, rekreacją i innymi formami działalności szkolnej;
 3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce;
 4. Inspirowanie do działalności społeczno-użytecznej w środowisku szkolnym a także do dbania o sprzęt i pomoce szkolne.
 5. Rozstrzyganie konfliktów bądź kwestii spornych w ramach uprawnień samorządu lub też zgłaszanie ich dyrekcji zespołu albo Radzie pedagogicznej;
 6. Kultywowanie tradycji Szkoły Podstawowej - dbanie o jego dobre imię;
 7. Współpraca z innymi szkołami i zakładami działającymi na terenie gminy.

§ 47

Samorząd Szkolny ma prawo do:

 1. wyrażania własnych opinii na forum szkoły poprzez redagowanie gazetek szkolnych (ściennych lub innych);
 2. uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 3. wyrażania opinii w sprawie wewnętrznego regulaminu Szkoły Podstawowej;
 4. opiniowania ocen pracy nauczycieli;

§ 48

Dyrektor zespołu i rada pedagogiczna ma obowiązek:

 1. zapewnić warunki materialne i lokalowe dla działalności samorządu;
 2. udzielać pomocy przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu prac samorządu;
 3. powoływać opiekuna samorządu szkolnego spośród nauczycieli wybranych w głosowaniu powszechnym prze ogół uczniów;
 4. zajmować stanowisko wobec opinii i wniosków samorządu szkolnego i informowanie go o własnych decyzjach wobec zgłoszonych problemów;
 5. oceniać prace samorządu szkolnego oraz jego opiekuna na posiedzeniach Rady w obecności przedstawicieli samorządu szkolnego.

§ 49

Opiekunem samorządu szkolnego jest nauczyciel wybrany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym. Do zadań opiekuna samorządu szkolnego należy:

 1. informowanie dzieci i młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich;
 2. nadzór nad prawidłową gospodarką finansowa i materialna samorządu szkolnego;
 3. zapewnienie w porozumieniu z dyrektorem zespołu niezbędnych warunków dla funkcjonowania samorządu;
 4. inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem uczniowskim;
 5. składanie semestralnych sprawozdań z działalności samorządu na posiedzeniach rady;

§ 50

Samorząd szkolny może prowadzić działalność zarobkową na terenie szkoły. Fundusze samorządu szkolnego są tworzone z:

 1. dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej;
 2. dochodów uzyskanych z dyskotek i innych imprez rozrywkowych;
 3. sklepiku uczniowskiego;
 4. działalności wydawniczej.

Środki finansowe samorządu szkolnego wykorzystywane są na zakup sprzętu szkolnego i nagród dla uczniów wzorowo pracujących w samorządzie oraz na działalność statutową.

§ 51

Uwagi ogólne:

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej tworzą samorząd szkolny a uczniowie każdej klasy samorząd klasowy;
 2. Najwyższą władzą samorządu szkolnego bądź klasowego jest zebranie członków.
 3. Członkowie Rady Samorządu Klasowego są wybierani w głosowaniu według ordynacji wyborczej ustalonej przed głosowaniem przez samorząd klasy .
 4. Członkowie rady Samorządu Szkolnego są wybierani poprzez głosowanie tajne, równe i obowiązkowe przez wszystkich uczniów.
 5. Skład Rady Szkolnej ustalony jest w regulaminie Samorządu szkolnego.
 6. Inicjatywy Samorządu szkolnego są konsultowane z dyrekcją zespołu lub Radą Pedagogiczną.

 

 

 

E. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ZESPOŁU

§ 52

Organy zespołu współdziałają we wszystkich sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Formami współdziałania są:

 1. Wspólne opracowywanie planów pracy szkoły i uwzględnianie w nich wniosków zgłaszanych przez poszczególne organy zespołu;
 2. Cykliczne omawianie i aktualizacja planów pracy szkoły na zebraniach rodziców, samorządu szkolnego i posiedzeniach rady pedagogicznej ;
 3. Zapoznawanie Rodziców i uczniów z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów według aktualnych przepisów;

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 53

Zespół Oświatowy jest placówką oświatowo -wychowawczą kształcąca dzieci i młodzież.. Szkoła realizuje programy zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz programy autorskie nauczycieli.

§ 54

Organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy.

§ 55

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły Podstawowej opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.

§ 56

W arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 57

Arkusz organizacji Szkoły Podstawowej zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

§ 58

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej dyrektor zespołu z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 59

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Podstawowej jest oddział.
 2. Odział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.3;
 1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziale liczącym powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.3 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.
 3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 60

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 61

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, Zespół Oświatowy tworzy świetlicę
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Zespół Oświatowy zapewnia uczniom możliwość korzystania z posiłków w świetlicy.

§ 62

 1. W Szkole Podstawowej funkcjonuje biblioteka szkolna.
 2. Godziny otwarcia biblioteki określa Dyrektor zespołu.
 3. W bibliotece pracuje nauczyciel- bibliotekarz. Zasady obsady etatowej określają odrębne przepisy.
 4. Nauczyciel - bibliotekarz prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów, organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły.

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW ZESPOŁU

§ 63

 1. Nauczycieli i pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnia i zwalnia dyrektor zespołu
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w Szkole Podstawowej, które są ustalone w przepisach MEN-u.

 

§ 64

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
 2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:
 1. nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie gdy uczniowie są powierzeni jego opiece: podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych;
 2. nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki;
 3. zadaniem nauczyciela jest zapoznanie uczniów z przepisami BHP w jego pracowni ;
 4. nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, kierując się posiadaną wiedzą, wykorzystując dostępne w szkole środki do jego realizacji;
 5. nauczyciel dba o środki i pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny oraz skłania uczniów do podobnej postawy;
 6. nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 7. nauczyciel powinien być bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów;
 8. nauczyciel udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom;
 9. nauczyciel doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom swojej wiedzy merytorycznej.

§ 65

Zadaniem nauczyciela - wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtowania atmosfery pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów;
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

§ 66

Wychowawca klasy uzgadnia z nauczycielami przedmiotów i koordynuje ich działania wychowawcze wobec uczniów a w szczególności wobec tych, którym potrzebna jest indywidualizacja pomocy i opieki lub indywidualny program rozwoju.

§ 67

Wychowawca klasy utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów poznając warunki domowe i potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swych wychowanków, organizuje pomoc rodzicom w ich trudnościach wychowawczych z dziećmi, włącza rodziców w problemy życia klasy i szkoły;

§ 68

Wychowawca klasy jest powiernikiem spraw uczniów

§ 69

Obowiązkiem wychowawcy klasy jest:

 1. organizowanie spotkań z rodzicami - minimum 3 spotkania w roku szkolnym - dotyczących analizy osiągniętych przez wychowanków wyników w nauce i zachowaniu;
 2. indywidualne spotkania z rodzicami uczniów;
 3. wybór trójki klasowej rodziców reprezentującej rodziców całej grupy w Komitecie Rodzicielskim
 4. stosowanie wobec wychowanków różnych form opieki i podejmowania działań na rzecz poprawy warunków materialnych uczniów
 5. organizacja uroczystości klasowych i szkolnych.

 

 

§ 70

Pracownikami świetlicy są :

 1. kierownik i wychowawca (y);
 2. intendentka;
 3. kucharki.

§ 71

Kierownik świetlicy odpowiada za pracę:

 1. wychowawcy;
 2. intendentki;
 3. kucharek

i podlega bezpośrednio dyrektorowi zespołu oraz składa semestralne sprawozdania z pracy świetlicy na radzie pedagogicznej;

§ 72

Pozostałe zadania nauczycieli i pracowników świetlicy szkolnej określa ich zakres czynności.

§ 73

Zadania nauczyciela bibliotekarza określone są w jego zakresie czynności.

§ 74

W zespole są zatrudnieni pracownicy administracyjni : sekretarz zespołu oraz pracownicy obsługi. Ich liczbę w przeliczeniu na etaty określa projekt organizacji Szkoły Podstawowej i przedszkola. Zadania pracowników administracyjnych i obsługi ujęte są w zakresie ich czynności.

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 75

 1. Rekrutacja uczniów do Szkoły Podstawowej odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie ewidencji dzieci przekazanej przez organ prowadzący;
 2. Dzieci i młodzież spoza obwodu szkoły przyjmowane są na podstawie podań rodziców o ile pozwalają na to warunki lokalowe szkoły;

§ 76

Obowiązkowi nauki w Szkole Podstawowej podlegają uczniowie obwodu szkoły, którzy ukończyli ,bądź ukończą w danym roku kalendarzowym 7 rok życia i podlegają obowiązkowi do ukończenia 6 klasy Szkoły Podstawowej.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą na prośbę rodziców (prawnych opiekunów dziecka);

§ 77

Uczeń Szkoły Podstawowej ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. korzystanie ze stałej i doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym;
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych o ile nie narusza to dobra osobistego innych osób.
 6. Rozwijania zainteresowań zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań;
 7. Sprawiedliwego i obiektywnego oceniania posiadanej wiedzy;
 8. Szczegółowe zasady oceniania uczniów zawarte są w „Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zespołu Oświatowego w Mordach” , który stanowi załącznik NR 2 do niniejszego statutu.
 9. Pomocy zorganizowanej przez szkołę w przypadku trudności w nauce;
 10. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność w organizacjach uczniowskich i samorządowych

§ 78

Obowiązkiem ucznia jest:

 1. przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie szkoły;
 2. uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijać zainteresowania i zdolności;
 3. dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej tradycje;
 4. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury i współżycia społecznego;
 5. szanować, chronić pracę własną i innych;
 6. chronić własne życie i zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów;
 7. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności;
 8. dbać o ład porządek i higienę osobistą oraz o wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne.

§ 79

Nagrody i kary:

 1. Za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce uczeń może otrzymywać wyróżnienia i nagrody:
 1. pochwałę dyrektora zespołu;
 2. list pochwalny dyrektora zespołu i wychowawcy klasy do rodziców;
 3. nagrodę rzeczową;
 4. dyplom uznania;
 5. inne formy nagród, np. wycieczka itp.
 6. Adnotacja na świadectwie szkolnym szczególnych osiągnięć.
 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły i lekceważenie obowiązków ucznia uczeń może być ukarany:
 1. upomnieniem wychowawcy klasy;
 2. upomnieniem lub nagana dyrektora zespołu;
 3. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców;
 4. przeniesieniem do klasy równoległej;
 5. przeniesieniem do innej Szkoły Podstawowe za postępowanie wywierające negatywny wpływ na rówieśników;
 6. w przypadkach rażącego naruszania regulaminu szkoły uczeń może być czasowo zawieszony w czynnościach ucznia.
 7. Kary nie powinny naruszać godności osobistej ucznia.

3. Odwołanie się od kary:

Uczeń ma prawo odwołania się od zastosowanej kary za pośrednictwem samorządu klasowego lub osobiście do wychowawcy klasy,

 1. ma prawo odwołać się za pośrednictwem samorządu uczniowskiego do dyrektora szkoły,
 2. dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kary, jeśli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela, wychowawcy, samorządu uczniowskiego lub rady klasowej, rodziców.

Rozdział VII

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA

§ 80

Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjęcia innych dodatkowych zadań (np. integracja)

§ 81

 1. Na terenie przedszkola dzieci mają zapewnioną stałą opiekę ze strony nauczycieli i pracowników obsługi
 2. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych sprawują opiekę nad wychowankami w czasie trwania zajęć;
 3. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy dyrektor zespołu zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa.
 4. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo, po złożeniu pisemnego upoważnienia.

§ 82

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący zespół na wniosek dyrektora zespołu i Rady rodziców.
 2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntowych porządków wewnątrz i zewnątrz przedszkola.

 

 

§ 83

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w przedszkolu w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora zespołu najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku
 2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący zespół w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów. Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólna liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący zespół.

§ 84

 1. W oddziałach przedszkolnych dzieci zgrupowane są według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. według potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. W przypadku małej liczby dzieci 6-letnich dopuszcza się tworzenie oddziałów obejmujących także dzieci młodsze.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków nie powinna przekraczać 15, w tym 2-3 niepełnosprawnych.

 

 

§ 85

 1. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci 6-letnie, dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, dzieci z rodzin zastępczych.
 2. Na podstawie odrębnych przepisów, dzieciom nauczycieli przy równych z innymi dziećmi warunkach, przysługuje prawo pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola.
 3. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie kart zgłoszeń.
 4. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor zespołu.
 5. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu do przedszkola decyduje komisja kwalifikacyjna.
 6. Komisję kwalifikacyjną na okres roku szkolnego powołuje dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zespołu.
 7. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
 1. dyrektor zespołu jako przewodniczący komisji;
 2. dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej,
 3. dwóch przedstawicieli rady rodziców.

Komisja pracuje przy obecności co najmniej 3 członków

 1. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są protokołowane. Protokół powinien zawierać skład i listę obecności członków komisji oraz wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Protokół łącznie z wszystkimi kartami zgłoszenia dzieci przechowywane są przez okres nie krótszy niż 3 lata.
 2. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej służy odwołanie do Zarządu Gminy w Mordach
 3. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku według następującego harmonogramu:
 1. od 1 do 30 maja – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń;
 2. od 1 do 15 czerwca – rozpatrywanie kart zgłoszeń przez dyrektora zespołu bądź komisję kwalifikacyjną;
 3. od 15 do 30 czerwca - wywieszenie w miejscu dostępnym zainteresowanym, imiennych wykazów dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informacji o terminie składania odwołania do zarządu Gminy Mordy;
 1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego odbywa się na podstawie wyżej podanych zasad.

§ 86

 1. W przedszkolu praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu wybranego z aktualnie obowiązującego zestawu programów wychowania w przedszkolu.
 2. Organizację pracy w ciągu dnia w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora zespołu w porozumieniu z rada pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

§ 87

 1. Do przedszkola uczęszczają w zasadzie dzieci w wieku 3-6 lat.
 2. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
 3. Dziecko w wieku 6 lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. Realizacja tego uprawnienia jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Odmowa tego uprawnienia następuje w drodze decyzji.

§ 88

 1. Rada pedagogiczna zespołu może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora zespołu do skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadku:
 1. na prośbę rodzica (opiekuna prawnego) dziecka;
 2. nieusprawiedliwionej ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej przez okres 1 miesiąca, po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych) co najmniej dwa tygodnie przed podjęciem uchwały przez radę pedagogiczną;
 3. nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola do dnia 15 września;
 4. w przypadku nie wnoszenia opłaty stałej przez okres 2 miesięcy.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 89

Postanowienia niniejszego Statutu i załączników dotyczą wszystkich oddziałów w zespole.

§ 90

 1. Zespół używa stempli z napisem: Zespół Oświatowy w Mordach im. Waleriana Łukasińskiego i Szkoła Podstawowa im. Waleriana Łukasińskiego
 2. Szkoła posiada pieczęć urzędową metalową okrągłą z wizerunkiem orła w koronie pośrodku i nazwą w otoku: Szkoła Podstawowa im Waleriana Łukasińskiego w Mordach.

§ 91

Szkoła posiada własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.

§ 92

 1. Zespół Oświatowy prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach

 

 

§ 93

Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem i jego ewentualnymi zmianami wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Zespołu.

§ 94

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 roku.

 

 

Załączniki do Statutu:

 1. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
 2. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
 3. PROGRAM PROFILAKTYKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-08 13:55:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-13 10:53:40
 • Liczba odsłon: 2475
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2493944]

przewiń do góry