Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy w roku 2017
Numer postępowania: IN.271.25.2016
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 209.000 euro
Termin składania ofert: 12.12.2016r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert: 12.12.2016r. godz. 1015
Ogłoszenie_nr_358164-2016.pdf
1
. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał1_Opis_przedmiotu_zamówienia.pdf
3. Zał. nr 2 - Szczegółowy wykaz miejscowości i zamieszkałych osób: Zał2_Wykaz_miejscowości_i_mieszkańców.pdf
4. Zał. nr 3 - Baza nieruchomości zamieszkałych: Zał3_Baza_nieruchomości.pdf
5. Zał. nr 4 - Projekt umowy: Zał4_Wzór_umowy.doc
6. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy: Zał5_Druk_oferty.doc
7. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał6_Oświadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy.doc
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu zrealizowanych usług: Zał7_Wykaz_usług.doc
9. Zał. nr 8 - Wzór wykazu narzędzi: Zał8_Wykaz_narzędzi.doc
10. Zał. nr 9 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej: Zał9_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc
11. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ z dn. 05.12.2016r.: Zawiadomienie_IN.271.25.1.2016.MI.pdf
12. SIWZ po modyfikacji z dnia 05.12.2016r.: SIWZ_z_dn_05.12.2016.pdf
13. Informacja dla Wykonawców z otwarcia ofert: Informacja_w_trybie_art_86_ust.5_ustawy.pdf
14. Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_nr_3634_2017.pdf
Uchwały Rady Miejskiej w Mordach:
    1.  Uchwała_nr_XVII_45_2015.pdf
    2.  Uchwała_nr_XXV_149_2016.pdf
    3.  Uchwała_nr_VIII_46_2015.pdf
    4.  Uchwała_nr_XXV_150_2016.pdfZapytanie ofertowe na "Konserwację oświetlenia drogowego na obszarze Miasta i Gminy Mordy w 2017r."
Numer postępowania: IN.271.26.2016
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 29.12.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 29.12.2016r. godz. 10 15
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: IN.26.Zaproszenie_do_składania_ofert.pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: IN.26.Zał1_Druk_oferty.doc
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy: IN.26.Zał2_Wzór_umowy.doc
4. Informacja dla Wykonawców z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
5. Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w latach 2017-2018
Numer postępowania: IN.271.24.2016
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Próg wartości zamówienia: poniżej 209.000 euro
Termin składania ofert: 01.12.2016r. godz. 11 00
Termin otwarcia ofert: 01.12.2016r. godz. 11 15
O głoszenie_o_zamówieniu_nr_350006_2016.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Zestawienie punktów poboru energii: Zał_nr1_Wykaz_PPE.xls
3. Zał. nr 2 - Projekt umowy: Zał_nr2_Projekt_umowy.pdf
4. Zał. nr 3 - Formularz ofertowy: Zał_nr3_Druk_oferty.doc
5. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zał_nr4_Oświadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
6. Zał. nr 5 - Wzór wykazu zrealizowanych dostaw: Zał_nr5_Wykaz_dostaw.doc
7. Zał. nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej: Zał_nr6_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc
8. Odpowiedzi z dn. 28.11.2016r. na wniesione pytania do treści SIWZ: Odpowiedzi_z_dn_2016.11.28.pdf
9. Informacja dla Wykonawców w trybie art. 86 ust. 5 Ustawy z sesji otwarcia ofert: 24.03.informacja_w_trybie_art._86_ust._5.pdf
10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_364891-2016.pdfOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy"
Numer postępowania: IN.271.23.2016
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 209.000 euro
Termin składania ofert: 17.11.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 17.11.2016r. godz. 10 15
Ogłoszenie_o_zamówieniu_nr_339018_2016.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał_nr1_Opis_przedmiotu_zamówienia.pdf
3. Zał. nr 2 - Szczegółowy wykaz miejscowości i zamieszkałych osób: Zał_nr2_Wykaz_miejscowości_i_mieszkanców.pdf
4. Zał. nr 3 - Baza nieruchomości zamieszkałych: Zał_nr3_Baza_nieruchomości.pdf
5. Zał. nr 4 - Projekt umowy: Zał_nr4_Projekt_umowy.pdf
6. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy: Zał_nr5_Druk_oferty.doc
7. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: Zal6_Oświadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust_1.doc
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu zrealizowanych usług: 23_07_zal7_dosiwz_wykaz_uslug.doc
9. Zał. nr 8 - Wzór wykazu narzędzi: 23_08_zal8_dosiwz_wykaz_narzedzi_baza.doc
10. Zał. nr 9 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej: 23_09_zal9_dosiwz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
Uchwały Rady Miejskiej w Mordach:
    1.  Uchwała_nr_XVII_45_2015.pdf
    2.  Uchwała_nr_XXV_149_2016.pdf
    3.  Uchwała_nr_VIII_46_2015.pdf
    4.  Uchwała_nr_XXV_150_2016.pdf
11. Informacja dla Wykonawców z sesji otwarcia ofert: Informacja_w_trybie_art_86_ust_5_ustawy.pdf
12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_unieważnieniu.pdf
Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Mordy"
Numer postępowania: IN.271.22.2016
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 19.09.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 19.09.2016r. godz. 10 20
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie_do_składania_ofert
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: Zał_nr_1_Formularz_oferty_z_załącznikami.doc
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy: Zał_nr_2_Projekt_umowy.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie.pdfZapytanie ofertowe na "Wykonanie i dostawę urn wyborczych dla Miasta i Gminy Mordy"
Numer postępowania: IN.271.20.2016
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 15.09.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 15.09.2016r. godz. 10 15
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie_do_składania_ofert.pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: Zał_nr_1_Druk_oferty.doc
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy: Zał_nr_2_Wzór_umowy.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na "Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Wielgorz"
Numer postępowania: IN.271.21.2016
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 06.09.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 06.09.2016r. godz. 10 15
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie_do_składania_ofert.pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: Zał_nr_1_Druk_oferty.doc
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy: Zał_nr_2_Wzór_umowy.doc
4. Załącznik nr 3 - Przedmiar robót: Zał_nr_3_Przedmiar_robót.pdf
5. Załącznik nr 4 - Mapa sytuacyjna: Zał_nr_4_Mapa_sytuacyjna.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki – Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska oraz remont drogi gminnej nr 360516W Wólka Leśna – Wyczółki w miejscowości Wyczółki
Numer postępowania: IN.271.18.2016
Procedura: przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 09.08.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 09.08.2016r. godz. 10 15
Ogłoszenie_o_zamówieniu_151973-2016 z dnia 22.07.2016.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał_nr_1_Formularz_ofertowy.doc
3. Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Zał_nr_2_Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału.doc
4. Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: Zał_nr_3_Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
5. Zał. nr 4a - Projekt umowy na Część 1 zamówienia: Zał_nr_4a_Wzór_umowy-Część_1.doc
6. Zał. nr 4b - Projekt umowy na Część 2 zamówienia: Zał_nr_4b_Wzór_umowy-Część_2.doc
7. Zał. nr 5 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: Zał_nr_5_STWiOR.pdf
8. Zał. nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej: Zał_nr_6_Wzór_informacji.doc
9. Zał. nr 7a - Przedmiar robót - Część 1 zamówienia: Zał_nr_7a_Przedmiar_robót-Część_nr_1.doc
10. Zał. nr 7b - Przedmiar robót - Część 2 zamówienia: Zał_nr_7b_Przedmiar_robót-Część_nr_2.doc
11. Zał. nr 8a - Szkic sytuacyjny - Część 1 zamówienia: Zał_nr_8a_Szkic-część_ 1.pdf
12. Zał. nr 8b - Szkic sytuacyjny - Część 2 zamówienia: Zał_nr_8b_Szkic-część_2.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 183179_2016.pdf


Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych
Numer postępowania: IN.271.17.2016
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 209.000 euro
Termin składania ofert: 14.07.2016r. godz. 12 00
Termin otwarcia ofert: 14.07.2016r. godz. 12 15
Ogłoszenie o zamówieniu nr 123137-2016.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Druk oferty i wzory załączników do oferty: Druk_oferty_i_wzory_załączników_do_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Projekt umowy: Projekt_umowy.doc
4. Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 178593-2016.pdf


Zapytanie ofertowe na "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach zarządzanych przez Miasto i Gminę Mordy"
Numer postępowania: IN.271.16.2016
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 21.07.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 21.07.2016r. godz. 10 15
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie.pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: Zał_nr_1_Druk_oferty.doc
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy: Zał_nr_2_Projekt_umowy.doc
4 . Zawiadomienie o wyborze oferty - Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy
Numer postępowania: IN.271.15.2016
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 20.06.2016r. godz. 12 00
Termin otwarcia ofert: 20.06.2016r. godz. 12 15
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie.pdf
2. Załącznik nr 1 - Karta programowa: Zał. nr 1 Karta programowa.pdf
3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty: Zał. nr 2 Formularz oferty.doc
4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy: Zał. nr 3 Umowa projekt.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania: Zawiadomienie.pdf


Przetarg nieograniczony - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy
Numer postępowania: IN.271.11.2016
Procedura: przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 06.06.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 06.06.2016r. godz. 10 15
Ogłoszenie o zamówieniu ne 128916-2016 z dnia 20.05.2016 . pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał_nr_1_Formularz_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Zał_nr_2_Wzór_oświadczenia.doc
4. Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: Zał_nr_3_Wzór_oświadczenia.doc
5. Zał. nr 4 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej: Zał_nr_4_Wzór_informacji.doc
6. Zał. nr 5a - Projekt umowy na Część 1 zamówienia: Zał_nr_5a_Wzór_umowy_część1.doc
7. Zał. nr 5b - Projekt umowy na Część 2 zamówienia: Zał_nr_5b_Wzór_umowy_częśc2.doc
8. Zał. nr 6 - Wykaz sołectw z szacunkowymi ilościami: Zał_nr_6_Wykaz_sołectw.doc
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na "Remont mogiły zbiorowej z okresu II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Mordach"
Numer postępowania: IN.271.14.2016
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 08.06.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 08.06.2016r. godz. 10 15
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie do składania ofert.pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: Zał. nr 1 Formularz oferty.doc
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy: Zał. nr 2 Projekt umowy.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Mordy"
Numer postępowania: IN.271.10.2016
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 31.05.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 31.05.2016r. godz. 10 15
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie do składania ofert.pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: Zał. nr 1 Druk oferty.doc
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy: Zał. nr 2 Projekt umowy.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf


Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach
Numer postępowania: IN.271.9.2016
Procedura: przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 25.04.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 25.04.2016r. godz. 10 15
Ogłoszenie o zamówieniu nr 80658-2016 a dnia 07.04.2016r.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał.nr_1_Wzór_formularza_ofertowego.doc
3. Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Zał.nr_2_Wzór_oświadczenia.doc
4. Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: Zał.nr_3_Wzór_oświadczenia.doc
5. Zał. nr 4 - Projekt umowy: Zał.nr_4_Projekt_umowy.doc
6. Zał. nr 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Zał.nr_5_STWiORB.pdf
7. Zał. nr 1 do STWiORB - Projekt zagospodarowania: Zał.nr_1_do_STWiORB.pdf
8. Zał. nr 2 do STWiORB - Dokumentacja fotograficzna: Zał.nr_2_do_STWiORB.rar
9. Zał. nr 6 - Przedmiar robót: Zał.nr_6_Przedmiar_robót.pdf
10. Zał. nr 7  - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej: Zał.nr_7_Wzór_informacji.doc
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzików Wielki, Radzików-Kornica, Mordy, Kolonia Mordy i Wielgorz"
Numer postępowania: IN.271.8.2016
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 24.03.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 24.03.2016r. godz. 10 15
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie.pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: Załącznik_nr_1_Druk_oferty.doc
3. Załączniki nr 2a do 2d - Projekty umów dla zadań od 1 do 4:
Załącznik_nr_2a_umowa_projekt_zadanie_1.doc
Załącznik_nr_2b_umowa_projekt_zadanie_2.doc
Załącznik_nr_2c_umowa_projekt_zadanie_3.doc
Załącznik_nr_2d_umowa_projekt_zadanie_4.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty:  IN.271.8.3_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na "Dostawy tonerów i tuszów do urządzeń drukujących dla Miasta i Gminy Mordy i szkół z terenu Gminy Mordy"
Numer postępowania: IN.271.6.2016
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 21.03.2016r. godz. 12 00
Termin otwarcia ofert: 21.03.2016r. godz. 12 30
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie do składania ofert.pdf
2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zestawienie cenowe: Zestawienie_cenowe_materiałów_eksploatacyjnych.xls
3. Załącznik nr 3 - Formularz oferty: Załącznik_nr_3_druk_oferty_tonery.doc
4. Załącznik nr 4 - Projekt umowy: Załącznik_nr_4_umowa_projekt_tonery.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na "Dostawy artykułów biurowych dla Miasta i Gminy Mordy i szkół z terenu Gminy Mordy"
Numer postępowania: IN.271.5.2016
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 21.03.2016r. godz. 12 00
Termin otwarcia ofert: 21.03.2016r. godz. 12 15
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie do składania ofert .pdf
2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zestawienie cenowe: Zał_nr_2_zestawienie_cenowe_artykułów_biurowych.xls
3. Załącznik nr 3 - Formularz oferty: Załącznik_nr_3_druk_oferty_biurowe.doc
4. Załącznik nr 4 - Projekt umowy: Załącznik_nr_4_umowa_projekt_biurowe.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty : Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na "Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy"
Numer postępowania: IN.271.7.2016
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 17.03.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 17.03.2016r. godz. 10 15
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert:  Zaproszenie_do_składania_ofert.pdf
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty: Zał_1_Druk_oferty.doc
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy: Zał_2_Projekt_umowy.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc


Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzików Wielki, Radzików-Kornica, Mordy, Kolonia Mordy i Wielgorz - Przetarg nieograniczony
Numer postępowania: IN.271.3.2016
Procedura: przetarg nieograniczony
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.225.000 euro
Termin składania ofert: 08.03.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 08.03.2016r. godz. 10 15
Ogłoszenie o zamówieniu nr 17349-2016 z dnia 19.02.2016r.pdf
Dokumenty do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ. pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: Zał._nr_1_Wzór_formularza_ofertowego.doc
3. Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Zał._nr_2_Wzór_oświadczenia_o_spełnieniu_warunków_udziału.doc
4. Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: Zał._nr_3_Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
5. Zał. nr 4a - Projekt umowy na część 1 zamówienia: Zał._nr_4a_wzór_umowy_-_część_nr_1.doc
6. Zał. nr 4b - Projekt umowy na część 2 zamówienia: Zał._nr_4b_wzór_umowy_-_część_nr_2.doc
7. Zał. nr 4c - Projekt umowy na część 3 zamówienia: Zał._nr_4c_wzór_umowy_-_część_nr_3.doc
8. Zał. nr 4d - Projekt umowy na część 4 zamówienia: Zał._nr_4d_wzór_umowy_-_część_nr_4.doc
9. Zał. nr 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Zał._nr_5_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.pdf
10. Zał. nr 6  - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej: Zał._nr_6__Informacja_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc
11. Zał. nr 7a - Projekt budowlano-wykonawczy – opis i rysunki dla części 1: Zał._nr_7a_projekt_budowlano-wykonawczy_część_1.pdf
12. Zał. nr 7b - Projekt budowlano-wykonawczy – opis i rysunki dla części 2: Zał._nr_7b_projekt_budowlano-wykonawczy_część_2.pdf
13. Zał. nr 7c - Projekt budowlano-wykonawczy – opis i rysunki dla części 2 przejście pod drogą wojewódzką: Zał._nr_7c_projekt_budowlano-wykonawczy_część_2.pdf
14. Zał. nr 7d - Projekt budowlano-wykonawczy – opis i rysunki dla części 3: Zal._nr_7d_projekt_budowlano-wykonawczy_część_3.pdf
15. Zał. nr 7e - Projekt budowlano-wykonawczy – opis i rysunki dla części 4: Zał._nr_7e_projekt_budowlano-wykonawczy_część_4.pdf
16. Zał. nr 8a - Przedmiar robót – część nr 1: Zał._nr_8a_przedmiar_część_1.pdf
17. Zał. nr 8b - Przedmiar robót – część nr 2: Zał._nr_8b_przedmiar_część_2.pdf
18. Zał. nr 8c - Przedmiar robót – część nr 3: Zał._nr_8c_przedmiar_część_3.pdf
19. Zał. nr 8d - Przedmiar robót – część nr 4: Zał._nr_8d_przedmiar_częś_4.pdf
20. Zał. nr 9a - Badania geotechniczne: Zał._nr_9a_badania_geotechniczne.pdf
21. Zał. nr 9b - Badania geotechniczne - lokalizacja otworów: Zał._nr_9b_badania_geotechniczne_lokalizacja.zip
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pióry Wielkie"
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 28.01.2016r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 28.01.2016r. godz. 10 15
Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe: Zaproszenie_do_składania_ofert.pdf
2. Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz oferty: Załącznik_nr1_F ormularz_ofertowy.doc
3. Załącznik nr 2 do zapytania - Projekt umowy: Załącznik_nr2_Wzór_umowy.doc
4. Zawiadomienie o wyborze oferty:  Zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe na "Konserwację oświetlenia drogowego na obszarze Miasta i Gminy Mordy" w 2016r.
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 28.12.2015r. godz. 10 00
Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe: Zapytanie_ofertowe_oświetlenie.pdf
2. Załącznik nr 1 do zapytania - Projekt umowy: Zał_1_umowa_oś wietlenie.doc
3. Załącznik nr 2 do zapytania - Formularz oferty: Zał_2_druk_oferty_oświetlenie.doc
4. Zawiadomienie o wyborze oferty: zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe na "Dostawę energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2016r."
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 09.12.2015r. godz. 10 00
Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe: zapytanie_ofertowe.pdf
2. Załącznik nr 1 do zapytania - Wykaz PPE: zał_1_wykaz_ppe.xls
3. Załącznik nr 2 do zapytania - Projekt umowy: zał_2_umowa.doc
4. Załącznik nr 3 do zapytania - Formularz oferty: zał_3_druk_oferty.doc
5. Odpowiedzi z dn. 04.12.2015r. na wniesione zapytania: Odpowiedzi.pdf
6. Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie.pdf

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-31 12:40:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-31 13:27:00
  • Liczba odsłon: 3458
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2493978]

przewiń do góry