Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2007 r.

 

   1. Uchwała Nr IV/18/2007 w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece

       Publicznej w Mordach (zobacz)

   2. Uchwała Nr IV/19/2007 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na

       2007 r. (zobacz)

       - zał. Nr 1 (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2007 r.

 

   1. Uchwała Nr V/20/2007 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na

       2007 rok (zobacz)

       - zał. Nr 1 i 2 (zobacz)

   2. Uchwała Nr V/21/2007 w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka

       Kultury w Mordach (zobacz)

   3. Uchwała Nr V/22/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia

       komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

   4. Uchwała Nr V/23/2007 w sprawie: inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso

       łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości

       (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2007 r.

   

   1. Uchwała Nr VI/24/2007 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i 

       Gminy za rok 2006 (zobacz)

   2. Uchwała Nr VI/25/2007 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2007 

       r. (zobacz)

       - zał. Nr 1 i 2 (zobacz)

       - zał. Nr 3 i 4 (zobacz)

   3. Uchwała Nr VI/26/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie

       własności nieruchomości drogowych (zobacz)

   4. Uchwała Nr VI/27/2007 w sprawie: powiadomienia osób pełniących funkcje publiczne

       o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (zobacz)

   5. Uchwała Nr VI/28/2007 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

       Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

   6. Uchwała Nr VI/29/2007 w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego programu

       gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2007-

       2012" (zobacz)

   7. Uchwała Nr VI/30/2007 w sprawie: zamiaru podziału Miesjko-Gminnego Ośrodka

       Kultury w Mordach (zobacz)

   8. Uchwała Nr VI/31/2007 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie

       (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2007 r.

 

  1. Uchwała Nr VII/32/2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na

      2007 r. (zobacz)

      - zał. 2 -wydatki (zobacz)  

      - zadania inwestycyjne (zobacz)

  2. Uchwała Nr VII/33/2007 w sprawie: przejęcia pojazdów na rzecz Miasta i Gminy

       (zobacz)

  3. Uchwała Nr VII/34/2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej z

      dnia 1 grudnia 2006 r. (zobacz)

  4. Uchwała Nr VII/35/2007 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania "Planu

      Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mordy" (zobacz)

      - sprawozdanie z realizacji Planu (zobacz)

  5. Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

      własności nieruchomości gruntowych (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2007 r.

 

  1. Uchwała Nr VIII/37/2007 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 

      2007r.  (zobacz)

      - zał. nr 1 i 2 (zobacz)

  2. Uchwała Nr VIII/38/2007 w sprawie: upoważnienia burmistrza do przekazania

      uprawnień do zaciągania zobowiązań (zobacz)

  3. Uchwała Nr VIII/39/2007 w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek

      udzielanych przez burmistrza (zobacz)

  4. Uchwała Nr VIII/40/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

      lokalu użytkowego (zobacz)

  5. Uchwała Nr VIII/41/2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/16/2006 Rady Miejskiej w

      Mordach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania

      nauczycieli (zobacz)

  6. Uchwała Nr VIII/42/2007 w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

      stanowiących własność miasta i gminy (zobacz)

  7. Uchwała Nr VIII/43/2007 w sprawie: przekazania Gminie Paprotnia zadania

      zarządzania drogą gminną (zobacz)

  8. Uchwała Nr VIII/44/2007 w sprawie: powołania Zespołu opiniującego kandydatów na

      ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Siedlcach (zobacz)

  9. Uchwała Nr VIII/45/2007 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu

      Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zobacz)

 10. Uchwała Nr VIII/46/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie zadań związanych

       z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta i gminy (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 9 sierpnia 2007 r.

 

   1. Uchwała Nr IX/47/2007 w sprawie: zadań planowanych do realizacji w latach 2008-

       2010 w ramach programów operacyjnych (zobacz)

       - załącznik Nr 1 (wykaz zaadań) (zobacz)

   2. Uchwała Nr IX/48/2007 w sprawie: ustalenia opłaty stałej za korzystanie z usług

       Samorządowego Przedszkola w Mordach (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 października 2007 r.

 

   1.  Uchwała Nr X/49/2007 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2007 r.

        (zobacz)

        - zał. 1 i 2 (zobacz)

   2.  Uchwała Nr X/50/2007 w sprawie: podziału samorządowej instytucji kultury Miejsko-

        Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach (zobacz)

   3.  Uchwała Nr X/51/2007 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej (zobacz)

   4.  Uchwała Nr X/52/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia

        komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

   5.  Uchwała Nr X/53/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych

        stanowiących własność Gminy Mordy (zobacz)

   6.  Uchwała Nr X/54/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

        między Miastem i Gminą Mordy a osobą fizyczną (zobacz)

   7.  Uchwała Nr X/55/2007 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu

        Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2008-2011 (zobacz)

   8.  Uchwała Nr X/56/2007 w sprawie: sprostowania błędy pisarskiego w Uchwale Nr

        XLII/185/06 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 października 2006 r. w sprawie:

        uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy

        (zobacz)

   9.  Uchwała Nr X/57/2007 w sprawie: nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy

        Mordy" (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 listopada 2007 r.

 

   1. Uchwała Nr XI/58/2007 w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w

       wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (zobacz)

   2. Uchwała Nr XI/59/2007 w sprawie: przejęcia pojazdu na rzecz Miasta i Gminy

       (zobacz)

   3. Uchwała Nr XI/60/2007 w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Mordy do

       Stowarzyszenia "Kapituła - Praca - Rozwój" (zobacz)

   4. Uchwała Nr XI/61/2007 w sprawie: wspólnej realizacji zadania pn. "Poprawa

       bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie atrakcyjności miasta Mordy poprzez

       przebudowę jezdni i chodników" i wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia

       pomiędzy Miastem i gminą Mordy i Zarządem Powiatu. (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2007 r.

 

  1.  Uchwała Nr XII/62/2007 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do podstawy

       obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2008 rok. (zobacz)

  2.  Uchwała Nr XII/63/2007 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków i opłat

       lokalnych na 2008 rok. (zobacz)

  3.  Uchwała Nr XII/64/2007 w sprawie: określenia stawek podatku od środków

       transportowych na 2008 rok. (zobacz)

       - zał. nr 1 (zobacz)

       - zał. nr 2 (zobacz)

       - zał. nr 3 (zobacz)

       - zał. nr 4 (zobacz)

       - zał. nr 5 (zobacz)

       - zał. nr 6 (zobacz)

       - zał. nr 7 (zobacz)

  4.  Uchwała Nr XX/65/2007 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2007

       r. (zobacz)  + uzasadnienie do uchwały (zobacz)

       - zał. nr 1  (zobacz)

       - zał. nr 2 (zobacz)

       - zał. nr 3 (zobacz)

       - zał. nr 3a  (zobacz)

       - zał. nr 4 (zobacz)

  5.  Uchwała Nr XII/66/2007 w sprawie: powiadomienia osób pełniących funkcje publiczne

       o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (zobacz)

  6.  Uchwała Nr XII/67/2007 w sprawie: zaciągnięcia kredytu (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2007 r.

 

  1.  Uchwała Nr XIII/68/07 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2007 r.

        (zobacz) + załącznik 1 i 2 (zobacz)

  2.  Uchwała Nr XIII/69/07 w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem

       roku budżetowego (zobacz) + załącznik (zobacz)

  3.  Uchwała Nr XIII/70/07 w sprawie: przejęcia pojazdu na rzecz Miasta i Gminy

       (zobacz)

  4.  Uchwała Nr XIII/71/07 w sprawie: określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

       na 2008 r. (zobacz)

  5.  Uchwała Nr XIII/72/07 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008 r.

        (zobacz) + załączniki (zobacz)

  6.  Uchwałą Nr XIII/73/07 w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki

       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. (zobacz)

 

----- 2008 -----

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2008 r.

 

  1.  Uchwała Nr XIV/74/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia

       zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla

       pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w Mieście i Gminie Mordy

       (zobacz)

  2.  Uchwała Nr XIV/75/08 w sprawie: ustalenia opłat za obiady w stołówkach szkolnych

       (zobacz)

  3.  Uchwała Nr XIV/76/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

       Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2008 r.

 

  1.  Uchwała Nr XV/77/08 w sprawie: podjęcia zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w

       Wojnowie (zobacz)

  2.  Uchwała Nr XV/78/08 w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez

       właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz

       oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie

       Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2008 r.

 

  1.  Uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok

       2008 (zobacz)

  2.  Uchwała Nr XVI/80/08 w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Wojnowie

       (zobacz)

  3.  Uchwała nr XVI/81/08 w sprawie: ustalenia planu sieci oraz określenia granic

       obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy

        (zobacz)

  4. Uchwała nr XVI/82/08 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów

      Społecznych Miasta i Gminy Mordy na lata 2008-2015 (zobacz)

      - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Mordy na lata

        2008-2015 (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2008 r.

 

  1.  Uchwała Nr XVII/83/08 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i

      Gminy Mordy za 2007 r. (zobacz)

  2.  Uchwała Nr XVII/84/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

      Siedleckiemu w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3627W i

      3628W Głuchów - Stara Wieś - Cierpigórz - Zawady do końca miejscowości Zawady o

      długości 5592 mb" (zobacz)

  3.  Uchwała Nr XVII/85/08 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów

       alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (za wyjątkiem piwa) na terenie

       Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

  4.  Uchwała Nr XVII/86/08 w sprawie: przyjęcia Programu Edukacji Ekologicznej Miasta i

       Gminy Mordy (zobacz)

       - zał. 1 "Program Edukacji Ekologicznej Miasta i Gminy Mordy na rok 2008 "

          - szczegółowy opis projektu (zobacz)

       - zał. 2 "Program Edukacji Ekologicznej Miasta i Gminy Mordy na rok 2009"

          - szczegółowy opis projektu (zobacz)

  5.  Uchwała Nr XVII/87/08 w sprawie: przystąpienia do opracowania Lokalnego

       Programu Rewitalizacji Miasta Mordy na lata 2007 - 2013 (zobacz)

  6.  Uchwała Nr XVII/88/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia

       nieruchomości gminnej (zobacz)

  7.  Uchwała Nr XVII/89/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

       (zobacz)

  8.  Uchwała Nr XVII/90/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

       (zobacz)

  9.  Uchwała Nr XVII/91/08 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2008

       rok (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2008 r.

 

  1.  Uchwała Nr XVIII/92/08 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2008  

       rok  (zobacz)

      - załącznik Nr 1 (zobacz)

      - załącznik Nr 2 (zobacz)

      - załączniki Nr 3 i 4 (zobacz)

  2.  Uchwała Nr XVIII/93/08 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu

       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zobacz)

  3.  Uchwała Nr XVIII/94/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu (zobacz)

  4.  Uchwała Nr XVIII/95/08 wsprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości

       Klimonty" (zobacz)

       - "Plan Odnowy Miejscowości Klimonty"

  5.  Uchwała Nr XVIII/96/08 w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości

       Czepielin (zobacz)

       - "Plan Odnowy Miejscowości Czepielin"

  6.  Uchwała Nr XVIII/97/08 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki

       Komunalnej w Mordach (zobacz)

       - Statut ZGK

  7.  Uchwała Nr XVIII/98/08 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na

       rzecz Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

  8.  Uchwała Nr XVIII/99/08 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

       i Gminy Mordy (zobacz)

  9.  Uchwała Nr XVIII/100/08 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na

       inwestycje dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 lipca 2008 r.

 

  1. Uchwała Nr XIX/101/08 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2008 r.

      (zobacz)

  2. Uchwała Nr XIX/102/08 w sprawie: zadań planowanych do realizacji w latach 2009 -

      2011 w ramach programów operacyjnych (zobacz)

      - wykaz zadań planowanych do realizacji

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 września 2008 r.

 

  1. Uchwała Nr XX/103/08 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2008 r.

      (zobacz)

      - załącznik nr 1 (zobacz)

      - załącznik nr 2 (zobacz)

      - załącznik nr 3 (zobacz)

  2. Uchwała Nr XX/104/08 w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg

      powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Siedlce (zobacz)

  3. Uchwała Nr XX/105/08 w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zimowego

      utrzymania dróg powiatowych przez Gminę Mordy (zobacz)

  4. Uchwała Nr XX/106/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

      dotyczącego realizacji projektu "Regionalny pojekt turystyczny Wschodniego

      Mazowsza" (zobacz)

  5. Uchwała Nr XX/107/08 w sprawie: zatwierdzenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji

      Miasta Mordy na lata 2008-2016" (zobacz)

      - "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mordy na lata 2008-2016"

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 16 października 2008 r.

 

  1. Uchwała Nr XXI/108/08 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2008 r.

      (zobacz)

      - załącznik Nr 1 (zobacz)

      - załącznik Nr 2 (zobacz)

  2. Uchwała Nr XXI/109/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

      (zobacz)

  3. Uchwała Nr XXI/110/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

      (zobacz)

  4. Uchwała Nr XXI/111/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

      (zobacz)

  5. Uchwała Nr XXI/112/08 w sprawie: nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy

      Mordy" (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 11 listopada 2008 r.

 

  1. Uchwała Nr XXII/113/08 w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy

      materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i

      Gminy Mordy (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 listopdada 2008 r.

 

  1. Uchwała Nr XXIII/114/08 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia

      komunalnego (zobacz)

  2. Uchwała Nr XXIII/115/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

      dotyczącego realizacji projektu  "Regionalny projekt turystyczny Wschodniego

      Mazowsza" (zobacz)

      - załącznik - Porozumienie

  3. Uchwała Nr XXIII/116/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/195/02 w sprawie

      opłat za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę MIasta i Gminy Mordy, za ścieki

      wprowadzane do kanalizacji i dowożenie na oczyszczalnię oraz składowanie odpadów

      na wysypisku gminnym w Mordach (zobacz)

  4. Uchwała Nr XXIII/117/08 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego

      zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (zobacz) 

  5. Uchwała Nr XXIII/118/08 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.

      "Przebudowa drogi gminnej we wsi Klimonty na odcinku od drogi powiatowej Nr

      3655W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy (granica gminy Olszanka) do drogi gminnej Nr

      35505 Stacja Kolejow Mordy-Wielgorz długości 1300 mb  w ramach Programu

      Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-

      2011" (zobacz)

  6. Uchwała Nr XXIII/119/08 w sprawie: powierzenia Miastu Siedlce prowadzenia

      lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Mordy (zobacz)

      - załącznik - Porozumienie Międzygminne

 

Uchwały Rady Miesjkiej z dnia 2 grudnia 2008 r.

 

  1. Uchwała Nr XXIV/120/08 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do podstawy

      obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2009 r. (zobacz)

  2. Uchwała Nr XXIV/121/08 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków i opłat

      lokalnych na 2009 r. (zobacz)

  3. Uchwała Nr XXIV/122/08 w sprawie: określenia stawek podatku od środków

      transportowych na 2009 r. (wraz z załącznikami) (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

  1. Uchwała Nr XXV/123/08 w sprawie: określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

      (zobacz)

      - załącznik - regulamin

  2. Uchwała Nr XXV/124/08 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2009

      r. (zobacz)

      - załączniki do budżetu

      - wydatki inwestyczyjne

      - zał. Nr 11

  3. Uchwała Nr XXV/125/08 w sparwie: ustalenia wydtków, które nie wygasają z upływem

      roku budżetowego (zobacz)

      - załącznik nr 1

      - załącznik nr 2

  4. Uchwała Nr XXV/126/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/82/08 Rady Miejskiej w

      Mordach z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania

      Problemów Społecznych Miasta i Gminy Mordy na lata 2008-2015 (zobacz)

      - załącznik do SRPS

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2009 r.

 

  1. Uchwała Nr XXVI/127/09 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za

      udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w

      działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych (zobacz)

  2. Uchwała Nr XXVI/128/09 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2009

      r. (zobacz)

      - załącznik nr 1

      - załącznik nr 2

      - załączniki nr 3, 4 , 5

      - załącznik nr 6

      - załącznik nr 7

      - załącznik nr 8

  3. Uchwała Nr XXVI/129/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

      (zobacz)

  4. Uchwała Nr XXVI/130/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy naljmu

      lokalu użytkowego (zobacz)

  5. Uchwała Nr XXVI/131/09 w sprawie: przyjęcia Programu Edukacji Ekologicznej Miasta

      i Gminy Mordy na lata 2009 i 2010 (zobacz)

      - załącznik - program

  6.  Uchwała Nr XXVI/132/09 w sprawie: nadania Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej

       imienia Pani Ireny Ostaszyk (zobacz)

  7. Uchwała Nr XXVI/133/09 w sprawie: zmiany uchwału Nr IV/18/07 Rady Miejskiej w

      Mordach z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie nadania ststutu Miejsko-Gminnej

      Bibliotece Publicznej w Mordach (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2009 r.

 

  1. Uchwała Nr XXVII/134/09 w sprawie: określenia regulaminu wynagradzania

      nauczycieli (zobacz)

      - regulamin

  2. Uchwała Nr XXVII/135/09 w sprawie: określenia zasad przyznawania uczniom

      stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

  3. Uchwała Nr XXVII/136/09 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok

      2009 (zobacz)

      - zał. nr 1 dochody

      - zał. nr 2 wydatki

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2009 r.

 

  1. Uchwała Nr XXVIII/137/09 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i

      Gminy Mordy za rok 2008 (zobacz)

  2. Uchwała Nr XXVIII/138/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/60/07 Rady Miejskiej w

      Mordach z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Mordy do

      Stowarzyszenia "kapitał-Praca-Rozwój" (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2009 r.

 

  1. Uchwała Nr XXIX/139/09 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok

      2009 (zobacz)

      - zał. nr 1 dochody

      - zał. nr 2 wydatki

      - zał. nr 3 limity wydatków inwestycyjnych

  2. Uchwała Nr XXIX/140/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr X/57/09 Rady Miejskiej w

      Mordach z dnia 10 października 2007 r. (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2009 r.

 

  1. Uchwała Nr XXX/141/09 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok

      2009 (zobacz)

      - zał. nr 1 dochody

      - zał. nr 2 wydatki

      - zał. nr 3 limit wydatków inwestycyjnych

  2. Uchwała Nr XXX/142/09 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu

      Ochrony Środowiska (zobacz)

  3. Uchwała Nr XXX/143/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/190/2006 Rady

      Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad

      umarzania należności pieniężnych Miasta i Gminy Mordy oraz jednostek

      organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy z tytułu należności pieniężnych do których nie

      stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych

      należności a także wskazania organów do tego uprawnionych (zobacz)

  4. Uchwała Nr XXX/144/09 w sprawie: ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez

      Miasto i Gminę Mordy oraz zbywania, zamian, obciąźania i wydzierżawiania

      nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Mordy na okres powyżej 3 lat

      (zobacz)

  5. Uchwała Nr XXX/145/09 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania "planu

      Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mordy" za lata 2007-2008 i "Raportu z

      Programu Ochrony Środowiska" za lata 2007-2008 (zobacz)

      - Plan GO dla Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

      - Raport z POŚ (zobacz)

  6. Uchwała Nr XXX/146/09 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu

      Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zobacz)

  7. Uchwała Nr XXX/147?09 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 sirepnia 2009 r.

 

  1. Uchwała Nr XXXI/148/09 w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Mordy

      (zobacz)

      - zał. Nr 1 (zobacz)

  2. Uchwała Nr XXXI/149/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/133/2000 Rady

      Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2000 r. w sprawie odznaki honorowej

      "Zasłużony dla Miasta i Gminy Mordy" (zobacz)

  3. Uchwała Nr XXXI/150/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

      (zobacz)

  4. Uchwała Nr XXXI/151/09 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod

      nazwą "Remont drogi gminnej Nr 360506 Olędy-Krynki-Hołubla na odcinku od drogi

      powiatowej Nr 3626W Mordy-Paprotnia o długości 1225 mb" w ramach Wieloletniego

      Programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 września 2009 r.

 

  1. Uchwała Nr XXXII/152/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/147/09 Rady Miejskiej

      w Mordach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w

      Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

      (zobacz)

  2. Uchwała Nr XXXII/153/09 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok

      2009 (zobacz)

  3. Uchwała Nr XXXII/154/09 w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania z zakresu

      zimowego utrzymania dróg powiatowych przez gminę Mordy (zobacz)

  4. Uchwała Nr XXXII/155/09 w sprawie: zaciągnięcia kredytu (zobacz)

  5. Uchwała Nr XXXII/156/09 w sprawie: umorzenia wierzytelności należności

      pieniężnych (zobacz)

  6. Uchwała Nr XXXII/157/09 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.

      "Remont drogi gminnej Olędy-Krynki-Hołubla długości 2525 mb, od drogi powiatowej

      Nr 3626W Mordy-Paprotnia do drogi powiatowej Nr 3617W Siedlce-Korczew na

      odcinkach: Olędy-Krynki Nr 360506W do granicy miasta i gminy Mordy długości 1225

      mb, Olędy-Krynki 360606W od granicy miasta i gminy Mordy długości 1300 mb,

      remont skrzyżowania drogi gminnej Nr 360606 Olędy-Krynki-Hołubla z drogą

      powiatową Nr 3617W Siedlce-Korczew w miejscowości Hołubla" (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2009 r.

 

   1. Uchwała Nr XXXIII/158/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z

       Powiatem Siedleckim w sprawie przebudowy chodnika w mieście Mordy (zobacz)

   2. Uchwałą Nr XXXIII/159/ w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok

       2009 (zobacz)

       - załącznik nr 1

       - załącznik nr 2

       - załącznik nr 3

   3. Uchwała Nr XXXIII/160/09 w sprawie: określenia stawek podatku od środków

       transportowych na rok 2010 (zobacz)

       - Załączniki (tabele) 1 - 7 spakowane (zobacz)

   4. Uchwałą Nr XXXIII/161/09 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków i opłat

       lokalnych na 2010 rok (zobacz)

   5. Uchwała Nr XXXIII/162/09 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla

       zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie

       Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

    6. Uchwała Nr XXXIII/163/09 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i

        Gminy Mordy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka o nazwie Mazowiecko-

        Podlaskie Stowarzyszenie Rybackie (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2009 r.

 

    1. Uchwała Nr XXXIV/164/09 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na

        2009 r. (zobacz)

        - zał. nr 1 dochody (zobacz)

        - zał. nr 2  wydatki (zobacz)

    2. Uchwała Nr XXXIV/165/09 w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i

        Gminy Mordy (zobacz) 

    3. Uchwałą Nr XXXIV/166/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia działek stanowiących

        drogi publiczne będące własnością Powiatu Siedleckiego na rzecz Gminy Mordy

        (zobacz) 

    4. Uchwała Nr XXXIV/167/09 w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu

        Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok (zobacz)

    5. Uchwała Nr XXXIV/168/09 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie

        wygasają z upływem roku budżetowego (zobacz)

        - załącznik nr 1 (zobacz)

        - załącznik nr 2 (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

   1. Uchwała Budżetowa na rok 2010 Nr XXXV/169/09  (zobacz)

       - załączniki (dochody-przychody-wydatki) - tabele

       - załącznik nr 1 (dotacje)

       - załącznik nr 2a - wydatki nie ujęte w WPI (zobacz) 

       - załącznik nr 3 - limity wydatków inwestycyjnech (zobacz)

       - załącznik nr 3a - Plan przychodów i kosztów rachunku dochodów (zobacz)

       - załącznik nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków

         pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2010 r.

 

   1. Uchwała Nr XXXVI/170/10 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok

       2010 (zobacz)

       - załącznik nr 1 (dochody) (zobacz) 

       - załącznik nr 2 (wydatki) (zobacz)

   2. Uchwała Nr XXXVI/171/10 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim

       Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zobacz)

   3. Uchwała Nr XXXVI/172/10 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia

       komunalnego (zobacz)

   4. Uchwała Nr XXXVI/173/10 w sprawie: ropatrzenia skargi na działalność Burmistrza

       Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2010 r.

 

  1. Uchwała Nr XXXVII/174/10 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na

      rok 2010 (zobacz)

      - zał. nr 1 (zobacz)

      - zał. nr 2 (zobacz)

      - zał. nr 3 (zobacz)

      - zał. nr 4 (zobacz)

      - zał. nr 5 (zobacz)

  2. Uchwała Nr XXXVII/175/10 w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011

      (zobacz)

  3. Uchwała Nr XXXVII/176/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/26/07 Rady Miejskiej w

      Mordach z dnia 20 kwietnia 2007 r. (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

  1. Uchwała Nr XXXVIII/177/10 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i

      Gminy Mordy za rok 2009 (zobacz)

  2. Uchwała Nr XXXVIII/178/10 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok

      2010 (zobacz)

      - zał. nr 1, 2, uzasadnienie

  3. Uchwała Nr XXXVIII/179/10 w sprawie: wyrażenia zgodny na sprzedaż mienia

      komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

  4. Uchwała Nr XXXVIII/180/10 w sprawie: wyrażenia zgodny na sprzedaż mienia

      komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

  5. Uchwała Nr XXXVIII/181/10 w sprawie: wyrażenia zgodny na sprzedaż mienia

      komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

  6. Uchwała Nr XXXVIII/182/10 w sprawie: wyrażenia zgodny na sprzedaż mienia

      komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

  7. Uchwała Nr XXXVIII/183/10 w sprawie: wyrażenia zgodny na sprzedaż mienia

      komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

  8. Uchwała Nr XXXVIII/184/10 w sprawie: wyrażenia zgodny na sprzedaż mienia

      komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

  9. Uchwała Nr XXXVIII/185/10 w sprawie: wyrażenia zgodny na sprzedaż mienia

      komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

  10. Uchwła Nr XXXVIII/186/10 w sprawie: zmiany studium uwarunkowań

        zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy (zobacz)

  11. Uchwała Nr XXXVIII/187/10 w sprawie: przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad

        dzieckiem i rodziną na terenie Miasta i Gminy Mordy na lata 2010-2015 (zobacz)

        - zał. System profilaktyki

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2010 r.

 

 1. Uchwała Nr XXXIX/188/10 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010

     r. (zobacz)

     - załącznik nr 1

     - załącznik nr 2

     - załącznik nr 3

     - załącznik nr 4

 2. Uchwała Nr XXXIX/189/10 w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego (zobacz)

 3. Uchwała Nr XXXIX/190/10 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy

     Mordy (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2010 r.

 

  1. Uchwała Nr XL/191/10 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 r. (zobacz) 

     - załącznik nr 1

     - załącznik nr 2

     - załącznik nr 3

     - załącznik nr 4

     - załącznik nr 5

  2. Uchwała Nr XL/192/10 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i

      gminy Mordy za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia

      informacji o przepiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury (zobacz)

      - załącznik nr 1 ( uzasadnienie )

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia  27 sierpnia 2010 r.

 

  1. Uchwała Nr XLI/193/10 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 r. (zobacz)

      - załącznik nr 1 , uzasadnienie

  2. Uchwała Nr XLI/194/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mordy

      (zobacz)

  3. Uchwała Nr XLI/195/10 w sprawie: zatwierdzenia projektu nr 2/PKOL/7.3./2009 pt. "Ja, Ty, My" (zobacz)

  4. Uchwała Nr XLI/196/10 w sprawie: określenia zasad i  rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

      dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli,

      którym powierzono stanowiska kierownicze (zobacz)

  5. Uchwała Nr XLI/197/10 w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o

      uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

      nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wraz z załącznikami)

      (zobacz)      

  6. Uchwała Nr XLI/198/10 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami

      pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działąlności pożytku publicznego i o

      wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

      organizacji (zobacz)

  7. Uchwała Nr XLI/199/10 w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań

      publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (wraz z załącznikami) (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 października 2010 r.

 

  1. Uchwała Nr XLII/200/10 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 r. (zobacz)

  2. Uchwała Nr XLII/201/10 w sprawie: przyjęcia "Planu odnowy miasta Mordy" (zobacz)

  3. Uchwała Nr XLII/202/10 w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miasta Mordy" (zobacz)

  4. Uchwała Nr XLII/203/10 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego (zobacz)

  5. Uchwała Nr XLII/204/10 w sprawie: zman w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2010 r.

 

  1. Uchwała Nr XLIII/205/10 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na

      obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2011 r. (zobacz)

  2. Uchwała Nr XLIII/206/10 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 r. (zobacz)

  3. Uchwała Nr XLIII/207/10 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 (zobacz)

      - załącznik nr 1

      - załącznik nr 2

      - załącznik nr 3

      - załącznik nr 4

      - załącznik nr 5

      - załącznik nr 6

      - załącznik nr 7

  4. Uchwała Nr XLIII/208/10 w sprawie: obniżenia ceny skupu drewna do podstawy obliczenia podatku leśnego na

      obszarze Miasta i Gminy Mordy na rok 2011 (zobacz)

  5. Uchwała Nr XLIII/209/10 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 r. (zobacz)

  6. Uchwała Nr XLIII/210/10 w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy Miesjscowości Wyczółki" (zobacz)

      - Plan Odnowy miejscowości Wyczółki

  7. Uchwała Nr XLIII/211/10 w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Planu usuwania azbestu z terenu

      miasta i gminy Mordy (zobacz)

  8. Uchwała Nr XLIII/212/10 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do korzystania przez sołectwo wsi

      Suchodołek nieruchomości mienia komunalnego gminy Mordy (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2010 r.

 

  1. Uchwała Nr XLIV/213/10 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 r. (zobacz)

      - załącznik nr 1

      - załącznik nr 2

  2. Uchwała Nr XLIV/214/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miescowości Radzików Wielki" (zobacz)

      - Plan odnowy miejscowości Radzików Wielki

  3. Uchwała Nr XLIV/215/10 o przystąpieniu do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy

      (zobacz)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-09 10:25:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-22 12:19:22
  • Liczba odsłon: 4689
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484047]

przewiń do góry