Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Mordach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.umigmordy.bip.org.pl

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony BIP: 2003-06-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony BIP: 2020-06-01.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- niektóre treści nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, obrazki, elementy nawigacyjne, odnośniki, listy itp.),
- część dokumentów zamieszczonych na stronie jest nieprzeszukiwalna – są to np. skany dokumentów opublikowane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Wersja mobilna

Stronę serwisu można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palm topy, laptopy, telefony komórkowe.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej drogą elektroniczną na adres sekretariat@mordy.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na ePUAP: 82a7tvlmmq http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/82a7tv1mmq lub pisemnie na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy w Mordach ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 641 54 02.

 

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Mordach dla osób niepełnosprawnych

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy zlokalizowany jest w centrum miasta i składa się z parteru oraz 1 piętra. Do budynku prowadzi wejście od ul. Kilińskiego. Przy schodach prowadzących do wejścia znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych dostępny z poziomu chodnika prowadzący na parter budynku.

[Liczba odsłon: 2484130]

przewiń do góry