I N F O R M A C J A

dotycząca   ZGŁASZANIA    KANDYDATÓW    NA    ŁAWNIKÓW

  DO   SĄDU OKRĘGOWEGO i   SĄDU   REJONOWEGO W SIEDLCACH

   w kadencji 2016– 2019

 

W związku z upływem z końcem 2015 roku obecnej kadencji ławników w sądach powszechnych,   Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach pismem z dnia 18 maja 2015 r. poinformował, że Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach ustaliło, iż Rada Miejska                   w MORDACH winna wybrać na kadencję 2016 – 2019 łącznie 5 ławników , z tego 3 ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i 2 ławników do Sądu Rejonowego                   w Siedlcach, w tym 1 do orzekania w zakresie prawa pracy.

 

Ł awnikiem może być osoba, która :

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończyła 30 lat,

4)      jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)      nie przekroczyła 70 lat,

6)      jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania   sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Mordach kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2015 roku.

 

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów na ławników są :

-    prezesi właściwych sądów,

-    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

-    co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta i gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

 

Zgłoszenia kandydata na ławnika , dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się:

1.       informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2.       oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3.       oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.       zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5.       dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  Wymienione powyżej dokumenty winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczna lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można pobrać w Urzędzie Miasta             i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9 lub pobrać ze strony   www.ms.gov.pl.

 

           

 

         Zgłoszenia kandydatów na ławników składać należy w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9 piętro I, pokój nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

 

 

            Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po dniu 30 czerwca 2015 roku, a także zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych określonych powyżej, Rada Miejska pozostawi bez dalszego biegu.

            Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów.

 

 

                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Mordy

Jan Ługowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Nasiłowska-Osik
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-20 11:08:19
  • Liczba odsłon: 1404
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494205]

przewiń do góry