XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej - Protokół.XXXVI.2021.pdf

Uchwały z XXXVI sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXXVI/280/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXVI_280.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/279/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXVI_279.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała_nr_XXXVI_278.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/277/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXVI_277.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/276/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXVI_276.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/275/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXVI_275.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/274/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXVI_274.pdf 
 • Uchwała nr XXXVI/273/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r.
  zmieniająca Uchwałę Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXVI_273.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/272/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą ZIELONE GMINY
  Uchwała_nr_XXXVI_272.pdf 
 • Uchwała nr XXXVI/271/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  ustalenia wysokości diety dla sołtysów za udział w naradach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXVI_271.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/270/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach
  Uchwała_nr_XXXVI_270.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/269/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXVI_269.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/268/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035
  Uchwała_nr_XXXVI_268.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXXVI_267.pdf 
 • Uchwała nr XXXVI/266/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035
  Uchwała_nr_XXXVI_266.pdf
 • Uchwała nr XXXVI/265/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy
  Uchwała_nr_XXXVI_265.pdf 
 • Uchwała nr XXXVI/264/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXVI_264.pdf

 

XXXV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 roku.

Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej - Protokół.XXXV.2021.pdf

Uchwały z XXXV sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXXV/263/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Uchwała_nr_XXXV_263.pdf
 • Uchwała nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy”
  Uchwała_nr_XXXV_262.pdf 
 • Uchwała nr XXXV/261/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  sposobu sprawienia pogrzebu
  Uchwała_nr_XXXV_261.pdf
 • Uchwała nr XXXV/260/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXXV_260.pdf 
 • Uchwała nr XXXV/259/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035
  Uchwała_nr_XXXV_259.pdf
 • Uchwała nr XXXV/258/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXXV_258.pdf 
 • Uchwała nr XXXV/257/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXV_257.pdf
 • Uchwała nr XXXV/256/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  Uchwała_nr_XXXV_256.pdf 
 • Uchwała nr XXXV/254/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXV_254.pdf 
 • Uchwała nr XXXV/253/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  powierzenia Gminnej Spółce Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXV_253.pdf
 • Uchwała nr XXXV/252/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXV_252.pdf 
 • Uchwała nr XXXV/251/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
  Uchwała_nr_XXXV_251.pdf
 • Uchwała nr XXXV/250/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
  Uchwała_nr_XXXV_250.pdf 
 • Uchwała nr XXXV/249/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXV_249.pdf
 • Uchwała nr XXXV/248/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
  obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
  Uchwała_nr_XXXV_248.pdf 

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2021 roku.

Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej - Protokół.XXXIV.2021.pdf

Uchwały z XXXIV sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXXIV/247/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXXIV_247.pdf
 • Uchwała nr XXXIV/246/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035
  Uchwała_nr_XXXIV_246.pdf 

 

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 roku.

Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej - Protokół.XXXIII.2021.pdf

Uchwały z XXXIII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXXIII/245/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie
  niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
  Uchwała_nr_XXXIII_245.pdf
 • Uchwała nr XXXIII/244/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie
  utworzenia Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY
  Uchwała_nr_XXXIII_244.pdf 
 • Uchwała nr XXXIII/243/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie
  metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXIII_243.pdf
 • Uchwała nr XXXIII/242/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 r.
  zmieniająca uchwałę Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Uchwała_nr_XXXIII_242.pdf 
 • Uchwała nr XXXIII/241/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXXIII_241.pdf
 • Uchwała nr XXXIII/240/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za 2021 rok z tytułu trwałego zarządu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach
  Uchwała_nr_XXXIII_240.pdf

 

XXXII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej - Protokół.XXXII.2021.pdf

Uchwały z XXXII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXXII/239/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
  przyjęcia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w Mordach i Krzymoszach
  Uchwała_nr_XXXII_239.pdf
 • Uchwała nr XXXII/238/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/210/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2021 - 2025
  Uchwała_nr_XXXII_238.pdf 
 • Uchwała nr XXXII/237/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/209/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXII_237.pdf
 • Uchwała nr XXXII/236/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  zmieniająca uchwałę Nr XXIX/214/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXII_236.pdf 
 • Uchwała nr XXXII/235/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
  likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach
  Uchwała_nr_XXXII_235.pdf
 • Uchwała nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
  określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022
  Uchwała_nr_XXXII_234.pdf
 • Uchwała nr XXXII/233/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
  zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Wólka Biernaty
  Uchwała_nr_XXXII_233.pdf
 • Uchwała nr XXXII/232/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXXII_232.pdf
 • Uchwała nr XXXII/231/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021 - 2035
  Uchwała_nr_XXXII_231.pdf

 

XXXI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 roku.

Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej - Protokół.pdf

Uchwały z XXXI sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXXI/230/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3628W na odcinku Rogóziec - Suchodół Wielki"
  Uchwała_nr_XXXI_230.pdf
 • Uchwała nr XXXI/229/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania z Gminą Zbuczyn w celu realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzymosze (działka nr 599) oraz zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucynów (działka numer 139)"
  Uchwała_nr_XXXI_229.pdf 
 • Uchwała nr XXXI/228/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
  określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  Uchwała_nr_XXXI_228.pdf
 • Uchwała nr XXXI/227/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXI_227.pdf 
 • Uchwała nr XXXI/226/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXI_226.pdf
 • Uchwała nr XXXI/225/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXXI_225.pdf
 • Uchwała nr XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021 - 2035
  Uchwała_nr_XXXI_224.pdf
 • Uchwała nr XXXI/223/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
  udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Uchwała_nr_XXXI_223.pdf
 • Uchwała nr XXXI/222/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2020 rok
  Uchwała_nr_XXXI_222.pdf
 • Uchwała nr XXXI/221/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
  wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXXI_221.pdf 

 

XXX sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 maja 2021 roku.

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej - Protokół.pdf

Uchwały z XXX sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXX/220/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXX_220.pdf
 • Uchwała nr XXX/219/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035
  Uchwała_nr_XXX_219.pdf 

 

XXIX sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej - Protokół.pdf

Uchwały z XXIX sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXIX/218/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem i Gminą Mordy a Gminą Zbuczyn, Gminą Paprotnia oraz Gminą Suchożebry w zakresie realizacji zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Stasin, miejscowości Czuryły oraz miejscowości Krześlinek
  Uchwała_nr_XXIX_218.pdf
 • Uchwała nr XXIX/217/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie
  zmiany Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXIX_217.pdf 
 • Uchwała nr XXIX/216/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie
  zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXIX_216.pdf
 • Uchwała nr XXIX/215/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie
  skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach
  Uchwała_nr_XXIX_215.pdf
 • Uchwała nr XXIX/214/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXIX_214.pdf
 • Uchwała nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035
  Uchwała_nr_XXIX_212.pdf

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 roku.

Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej - Protokół.pdf   Załącznik.pdf

Uchwały z XXVIII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXVIII/211/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
  określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2021
  Uchwała_nr_XXVIII_211.pdf 
 • Uchwała nr XXVIII/210/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
  uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035"
  Uchwała_nr_XXVIII_210.pdf
 • Uchwała nr XXVIII/209/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_XXVIII_209.pdf 
 • Uchwała nr XXVIII/208/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
  rozpatrzenia petycji
  Uchwała_nr_XXVIII_208.pdf
 • Uchwała nr XXVIII/207/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
  rozpatrzenia petycji
  Uchwała_nr_XXVIII_207.pdf
 • Uchwała nr XXVIII/206/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
  ustanowienia pomników przyrody
  Uchwała_nr_XXVIII_206.pdf
 • Uchwała nr XXVIII/205/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXVIII_205.pdf 

 

XXVII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 roku.

Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej - Protokół.pdf

Uchwały z XXVII sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała nr XXVII/202/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze"
  Uchwała_nr_XXVII_202.pdf
 • Uchwała nr XXVII/201/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
  rozpatrzenia petycji
  Uchwała_nr_XXVII_201.pdf
 • Uchwała nr XXVII/200/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
  zmiany uchwały nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Uchwała_nr_XXVII_200.pdf
 • Uchwała nr XXVII/199/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
  przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXVII_199.pdf
 • Uchwała nr XXVII/198/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
  zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2021 rok
  Uchwała_nr_XXVII_198.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-01 12:22:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-29 15:04:49
 • Liczba odsłon: 3121
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494026]

przewiń do góry