R.602.1.2011                                                                                         Mordy, dnia  02 marca  2011r.

 

 

                                                                 O G Ł O S Z E N I E

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Mordy działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu  „Gminnego Planu Usuwania Azbestu  Miasto i Gmina Mordy”.

            Zgodnie z art. 54 ust 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

            W związku z powyższym informuję, że można składać uwagi  i  wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania .

Uwagi  i wnioski mogą być wnoszone:

-w formie pisemnej na adres : Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9   08-140

 Mordy

-ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9  , pokój nr 8

 w  godzinach 8,00 – 16,00.

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres: ug_mordy@pro.onet.pl

w terminie do dnia 23 marca 2011r.

(uwagi i wnioski  złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia).

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Mordy.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Dokumentacja postępowania, na którą składa się:

-projekt „Gminnego Planu Usuwania Azbestu Miasto i Gmina Mordy”

-„ Prognoza oddziaływania na środowisko Gminnego Planu Usuwania Azbestu Miasto i

  Gmina Mordy”

-opinia z dnia 22.02.2011r., znak: WOOŚ-I.410.74.2011.JD wydana przez Regionalną

 Dyrekcję  Ochrony Środowiska w Warszawie’

-opinia sanitarna z dnia 16.02.2011r., znak: ZNS.7113-115-1/11.PA wydana przez

 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie,

jest wyłożona do wglądu w dniach od 02 marca 2011r. do dnia 23 marca 2011r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach  pokój nr 8 w godzinach  8,00-16,00 oraz na stronie  WWW.umigmordy.bip.org.pl

 

 

Otrzymują:

1.      Tablica ogłoszeń , bip.mordy.pl

2.      a/a.

 

Załączniki:

1. Gminny Plan usuwania azbestu na terenie miasta i gminy Mordy

    a) załącznik - inwentaryzacja

2. Prognoza oddziaływania PUA

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-02 15:22:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-02 15:22:38
  • Liczba odsłon: 1168
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2000614]

przewiń do góry