Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje o rozpoczęciu z dniem 28 października 2021 r. konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Podstawa prawna konsultacji: art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwała Nr XLI/198/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiot konsultacji

Projekt rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Od 28.10.2021 r. do 17.11.2021 r. Uwagi i opinie wniesione po 17.11.2021 r. nie będą rozpatrywane.

3. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach.

W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta i Gminy Mordy.

4. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

5. Formy konsultacji.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-miasto-mordy, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl
  2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
  3. za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mordach ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, z dopiskiem „Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022”

6. Dokumenty

Projekt Programu współpracy i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach https://samorzad.gov.pl/web/gmina-miasto-mordy ,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.

7. Wyniki konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

Załączniki.
1. Projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.
2. Formularz konsultacji.

 

Informacja o wynikach konsultacji nr OA.526.5.2021.AM z dn. 18.11.2021 r.: Informacja.pdf

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-20 14:08:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-19 08:36:29
  • Liczba odsłon: 897
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494040]

przewiń do góry