OGŁOSZENIE

 

Przetarg nieograniczony nr Gp. 7326/K/01/2005 o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Mordy, Głuchów, Klimonty, Wólka Soseńska, Sosenki Jajki, Ptaszki, Wyczółki i Pieńki został unieważniony w dniu 14.06.2005r. na podstawie art. 93, ust 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający – Miasto i Gmina Mordy może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 

 

            Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Biernaty Średnie, Rudnik, Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodółek i Rogóziec” zostało wybrane:

  „HYDROSERVICE”

Przedsiębiorstwo Robót Technicznych

Sławomir Szulawa

20-134 Lublin

ul. Wiejska 46/1

REGON 430001311            NIP 946-181-33-55

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT): 573 147,06   złotych

(Słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści siedem i 06/100)  

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone było w BZP Nr 86 z dnia 2005.05.04 pozycja 19614 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i   stronie internetowej zamawiającego     www.umigmordy.bip.org.pl

 

Dziękuję za udział w przetargu.

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

 

 

            Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro, na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Biernaty Średnie, Rudnik, Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodółek i Rogóziec” został wybrany:

             Antoni Sikorski

            08-110 Siedlce

            ul. M. Reja 6

z ceną wykonania   4 800,00   złotych

(Słownie: cztery tysiące osiemset złotych)         

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone było na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na   stronie internetowej zamawiającego      www.umigmordy.bip.org.pl

 

Dziękuję za udział w przetargu.

 

 

 

OGŁOSZENIE

            W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Biernaty Średnie, Rudnik, Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodółek i Rogóziec Burmistrz Miasta i Gminy Mordy udzielił zamówienie Panu:

            Antoni Sikorski

            08-110 Siedlce

            ul. M. Reja 6

z wybraną ceną wykonania  4 800,00 PLN.

Data udzielenia zamówienia: 06/07/2005

Liczba otrzymanych ofert – 2.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone było na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na  stronie internetowej zamawiającego     www.umigmordy.bip.org.pl

 

 

OGŁOSZENIE

 

            W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Biernaty Średnie, Rudnik, Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodółek i Rogóziec  Burmistrz Miasta i Gminy Mordy udzielił zamówienie:

            „HYDROSERVICE”

            Przedsiębiorstwo Robót Technicznych

            Sławomir Szumawa

            20-134 Lublin; ul. Wiejska 46/1

z wybraną ceną wykonania  524 878,10 PLN (bez podatku VAT).

Cena wybranej oferty (z podatkiem VAT) wynosi 573 147,06 PLN. 

Oferta z najniższą ceną (bez VAT) 524 878,10 PLN

Oferta z najwyższą ceną (bez VAT) 934 400,28 PLN

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami: sieć wodociągowa o średnicy rur 160 mm – 9680 mb, sieć wodociągowa o średnicy rur 110 mm – 2248 mb, przyłącza wodociągowe 4123 mb / 91 szt.

Wartość szacunkowa zamówienia (bez VAT) 202 289,66 EUR

Data udzielenia zamówienia: 06/07/2005

Liczba otrzymanych ofert – 8.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone było w BZP Nr 86 poz. 19614 z dnia 04/05/2005,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na  stronie internetowej zamawiającego     www.umigmordy.bip.org.pl

                                                                                     Mordy, dnia 22.08.2005 r.

 

Gp. 7326/K/02/05/2005

 

O G Ł O S Z E N I E

 

             Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na wykonawcę projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami we miejscowościach: Mordy, Głuchów, Klimonty, Wólka Soseńska, Sosenki Jajki, Ptaszki, Radzików Wielki, Wyczółki i Pieńki zostało wybrane:

 

GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY WOJEWÓDZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI   I   URZĄDZEŃ WODNYCH   W   WARSZAWIE

GOSPODARSTWO   USŁUG   TECHNICZNYCH   W   SOKOŁOWIE   PODLASKIM

08-300 Sokołów Podlaski

ul. Repkowska 49

REGON 000585584-00031            NIP 823-000-26-04

 

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT): 53 300,00   złotych

(Słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych)         

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone było na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i   stronie internetowej zamawiającego     www.umigmordy.bip.org.pl

 

 

Dziękuję oferentom za udział w przetargu.

 

 

 

                                                                                  Mordy, dnia 24.08.2005 r.

 

 

Gp. 7326/G/01/04/2005

     

  O G Ł O S Z E N I E

 

              Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na wykonawcę projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami we miejscowościach: Mordy, Głuchów, Wojnów, Stara Wieś, Kolonia Mordy i Stok Ruski zostało wybrane:

 

GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY WOJEWÓDZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI   I   URZĄDZEŃ WODNYCH   W   WARSZAWIE

GOSPODARSTWO   USŁUG   TECHNICZNYCH   W   SOKOŁOWIE   PODLASKIM

08-300 Sokołów Podlaski

ul. Repkowska 49

REGON 000585584-00031            NIP 823-000-26-04

 

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT): 49 980,00   złotych

(Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych)        

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone było na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i   stronie internetowej zamawiającego     www.umigmordy.bip.org.pl

  Dziękuję oferentom za udział w przetargu.

                                              

                                                                                     Mordy, dnia 06.09.2005 r.

Gp. 7326/K/02/08/2005

O G Ł O S Z E N I E

            Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro, udzielił zamówienie na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Mordy, Głuchów, Klimonty, Wólka Soseńska, Sosenki Jajki, Ptaszki, Radzików Wielki, Wyczółki i Pieńki Firmie:

 

GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY WOJEWÓDZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI   I   URZĄDZEŃ WODNYCH   W   WARSZAWIE

GOSPODARSTWO   USŁUG   TECHNICZNYCH   W   SOKOŁOWIE   PODLASKIM

08-300 Sokołów Podlaski

ul. Repkowska 49

REGON 000585584-00031            NIP 823-000-26-04

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT): 53 300,00   złotych

(Słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych)         

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone było na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i   stronie internetowej zamawiającego     www.umigmordy.bip.org.pl

 

 

                                                                                 Mordy, dnia 06.09.2005 r.

Gp. 7326/G/01/06/2005

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro, udzielił zamówienie na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami we miejscowościach: Mordy, Głuchów, Wojnów, Stara Wieś, Kolonia Mordy i Stok Ruski Firmie:

 

GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY WOJEWÓDZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI   I   URZĄDZEŃ WODNYCH   W   WARSZAWIE

GOSPODARSTWO   USŁUG   TECHNICZNYCH   W   SOKOŁOWIE   PODLASKIM

08-300 Sokołów Podlaski

ul. Repkowska 49

REGON 000585584-00031            NIP 823-000-26-04

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT): 49 980,00   złotych

(Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych)        

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone było na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i   stronie internetowej zamawiającego     www.umigmordy.bip.org.pl

 

 


Rzeczpospolita Polska
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

FORMULARZ ZP-250

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy

Konstańczuk Leszek

Adres

Kod pocztowy

ul. Kilińskiego 9

08-140

Miejscowość

Województwo

Mordy

mazowieckie

Telefon

Faks

 

 

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

16271562@pro.onet.pl

UG_Mordy@pro.onet.pl


CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

Tak


Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr 143 poz. 33835 z dnia 12/07/2005


WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)

893545.52 EUR

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi


II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony

II.3) NOMENKLATURA

 

II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień    

II.3.2) Inna nomenklatura


 

(CPV)

 

Główny przedmiot

45.23.13.00-8

 

Dodatkowe przedmioty

45.23.21.00-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Budowa sieci wodociagowej z przyłączami we wsiach: Wyczółki, Leśniczówka, Krzymosze, Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Kornica, Radzików Oczki, Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Pióry Pytki oraz pompowni strefowej w Wyczółkach

II.5) KRÓTKI OPIS

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur o średnicach: 225 mm - 12169 mb, 160 mm - 7808 mb i 110 mm - 11931 mb oraz przyłączy wodociągowych z rur PE o średnicach 40 mm, 50 mm i 63 mm w ilości 270 szt o łącznej długości 10673 mb i pompowni strefowej w ilości 1 szt.

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

II.1) UDZIELENIE I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Oznaczenie oferty częściowej 0

Nr części: 1

 

Nazwa wykonawcy

 

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSTAL

 

Adres

Kod pocztowy

ul. Ustronna 7

08-300

Miejscowość

Województwo

Sokołów Podlaski

mazowieckie

Telefon

Faks

025 7877715

025 7877715

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

 

 


III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)

Cena
2243691,54
Oferta z najniższą ceną 2243691,54 / oferta z najwyższą ceną
5997986,50
Waluta PLN

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Data
21/09/2005

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

3 

 

                                              

                                                                                 

OGŁOSZENIE

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, udzielił zamówienie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wyczółki, Leśniczówka, Krzymosze, Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Kornica, Radzików Oczki, Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Pióry Pytki oraz pompowni strefowej w Wyczółkach” oferentowi:

            Antoni Sikorski

            08-110 Siedlce

            ul. M. Reja 6

z ceną wykonania 14 850,00   złotych

(Słownie: czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych)      

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone było na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na   stronie internetowej zamawiającego      www.umigmordy.bip.org.pl

 

 

 

 

 

           

 

                                                                                 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, udzielił zamówienie na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody z podłączeniem dwóch studni głębinowych w miejscowości Stasin oferentowi:

 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji   „PROJEKTOR”

08-110 Siedlce

ul. Okrężna 55

Tel./fax    025 6339144

REGON   710484936            NIP 821-108-13-82

 

z ceną wykonania (brutto z podatkiem VAT):   39 833,00   złotych

(Słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złotych)            

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone było na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i   stronie internetowej zamawiającego     www.umigmordy.bip.org.pl

 

 

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia

Mordy:

część I – Zadanie I – Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Stara Wieś i część Głuchowa.

część II – Zadanie II – Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Stara Wieś i część Głuchowa.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia oraz cena.

Część I

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSTAL

08-300 Sokołów Podlaski

ul. Ustronna 7

tel. / fax.   025 7877715

Cena (z podatkiem VAT):   379 819,58 PLN

Część II

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSTAL

08-300 Sokołów Podlaski

ul. Ustronna 7

tel. / fax.   025 7877715

Cena (z podatkiem VAT):   110 496,78 PLN

 


----- 2008 -----

 

- Wyjaśnienia do przetargu na wykonanie zamówienia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej

  w Mordach przy ul. Narutowicza" (zobacz)

 

----- 2009 -----

- Opisy i rysunki do przetargu na budowę stacji uzdatniania wody w m. Czepielin i sieci

  wodociągowej w m. Czepielin i Czepielin Kololnia do przetargu Nr 28820 - 2009.

  - budynek technologiczny

   1, 2, 3, 4,  

  - zbiornik magazynowy na wodę uzdatnioną

  - zasilanie elektryczne

  - projekt systemu wizualizacji danych

    Technologia

  - plan zagospodarowania

  - projekt sieci wodociągowej

  - schemat technologiczny

  - SUW

  - opis zbiorowy

  - opis elektryczny

  - opis monitoring

 

- Budynek SUW

- Technologia SUW

- Zbiornik wody uzdatnionej

- Zbiornik na wody popłuczne

- SUW - branża elektryczna

- Linia SN

- Stacja Trafo

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące w/w przetargu:

- informacja o studni do wykonania (zobacz)

- wyjaśnienie nr 2 do przedmiaru robót (zobacz)

- wyjaśnienie nr 3 do przetargu (zobacz)

- wyjaśnienie nr 4 do przetargu (zobacz)
----- 2010 -----

 

 

                Ogłoszenie o  rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i oczyszczalnią ścieków, sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyczółki” (zobacz).

 

Informacja o wezwaniu oferenta do przedłużenia terminu związania ofertą (zobacz)

 

 

 

----- 2011 -----

 

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pt . "Remont i wyposażenie świetlicy oraz 

  zagospodarowanie centrum wsi Klimonty " (zobacz)           

 

----- 2012 -----

 

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia polegające na zaprojektowaniu, montażu i uruchomieniu przydomowych

   biologicznych oczyszczalni ścieków ... (zobacz)


----2015-------

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na   wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pióry Wielkie - gr. gm. Zbuczyn II etap  ( zobacz)  ;

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Mordy (zobacz)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia - roboty budowlane (zobacz)

    

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-15 11:58:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-13 09:26:19
  • Liczba odsłon: 3063
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495050]

przewiń do góry