OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Miasta i Gminy Mordy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:

1)     zamierzają realizować zadanie na terenie Miasta i Gminy Mordy lub na rzecz jej mieszkańców,

2)     prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3)     dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą posiadającą doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 

A.     Rodzaj wspieranych zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację w roku 2019:

 

I.          PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

(Zorganizowanie obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży)

 

Planowana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Miasta i Gminy Mordy
i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2019 roku wynosi 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

 

II.      PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

(Zorganizowanie zajęć wakacyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży)

 

Planowana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Miasta i Gminy Mordy
i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2019 roku wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

Załączniki:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019. Zarządzenie_w_sprawie_konkursu.pdf

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: Ogłoszenie_otwartego_konkursu_ofert.pdf

Ogłoszenie o naborze członków na członków komisji konkursowej:

Ogłoszenie_o_naborze_członków_komisji_konkursowej.pdf

Formularz zgłoszeniowy: Formularz_zgłoszeniowy.docx

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019:
Zarządzenie_nr_46_20190606105338.pdf


Protokół Komisji Konkursowej z dnia 07.06.2019 r. z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019.

Protokół_z_otwarcia_ofert_07.06.2019.pdf
 

______________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
i patologiom społecznym, adresowanego do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:

1)     zamierzają realizować zadanie na terenie Miasta i Gminy Mordy lub na rzecz jej mieszkańców,

2)     prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3)     dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą posiadającą doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 

A.         Rodzaj wspieranych zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację w roku 2019:

 

I.          PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

(Dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin).

 

Planowana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Miasta i Gminy Mordy
i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2019 roku wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

 

Załączniki:

Zarządzenie wraz z załącznikami: Zarządzenie_20190131154256.pdf

Formularz zgłoszenia wersja edytowalna: Załącznik_do_ogłoszenia_fz.docx


 • Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2019. Zarządzenie 8/2019.pdf
 • Protokół Komisji Konkursowej z dnia 27.02.2019 r. z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2019. Protokół_20190227151424.pdf
 • Zarządzenie nr /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2019.

______________________________________________________________________________________OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym, adresowanego do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:

1)    zamierzają realizować zadanie na terenie Miasta i Gminy Mordy lub na rzecz jej mieszkańców,

2)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3)    dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą posiadającą doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

       Rodzaj wspieranych zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na jego realizację w roku 2019:

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

(Dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin).

 

Planowana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Miasta i Gminy Mordy i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2019 roku wynosi 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert wraz z załącznikami. Zarządzenie_116_20181219.pdf

Formularz zgłoszenia wersja edytowalna: Załącznik_do_ogłoszenia.docx

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert: Unieważnienie_20190114.pdf _____________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Miasta i Gminy Mordy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludno ś ci, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym, adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Wysokość środków publicznych na realizację powyższych zadań określona została na podstawie projektu budżetu Miasta i Gminy Mordy na rok 2018 i wynosi 28 000,00 zł, w tym:

 • na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2 500,00 zł;
 • na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 5 000,00 zł;
 • na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - 2 500,00 zł;
 • na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym - 18 000,00 zł.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Zarządzenie_46_2018.pdf

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszenie_konkurs_2018.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej. Ogłoszenie_o_naborze_2018.pdf


 • Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie:
  powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2018.
  Z_56_20180709083918.pdf
 • Protokół Komisji Konkursowej z dnia 10.07.2018 r.:
  z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2018. Protokol_komisji_konkursowej_oferty_organizacje.pdf
 • Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludno ś ci, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2018. zarzadzenie_rozstrzygniecie_konkursu_ofert.pdf                                                                                                                                                                             

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych.

Termin składania ofert: 25 listopada 2016r. do godz. 15:30

Załączniki:
 • Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w 2016 r.   Zarządzenie_nr_97_2016.pdf

Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej: Zarządzenie_106_2016.pdf

Protokół z dnia 28.11.2016r. z postępowania konkursowego : Protokół_z_dn_28.11.2016.pdf

Zarządzenie nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w 2016 r.
Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie edukacja ekologiczna i działania proekologiczne w 2016 r.
Zarządzenia_nr_108_i_ 109_2016.pdfInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-04 14:37:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-07 14:45:33
 • Liczba odsłon: 1924
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1995179]

przewiń do góry