ROZDZIAŁ I

OGÓLNE INFORMACJE

O SZKOLE PODSTAWOWEJ

§ 1

Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim z Filią w Krzymoszach jest szkołą publiczną.

§ 2

Siedziba Szkoły Podstawowej znajduje się w budynku w Radzikowie Wielkim, ul.Szkolna 5, a Filia w Krzymoszach, 08-140 Mordy, woj. Mazowieckie;

§ 3

Szkoła Podstawowa jest prowadzona i utrzymywana przez Gminę Mordy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

§ 4

Cykl trwania nauki w szkole podstawej wynosi 6 lat.

§ 5

Liczba uczniów w szkole określana jest corocznie

w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej.

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 6

Szkoła Podstawowa realizuje cele i zdania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
 2. umożliwia absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 3. uczniom mającym trudności w nauce umożliwia kontynuowanie nauki w gimnazjach z klasami uzawodowionymi lub w hufcach pracy;
 4. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
 5. sprawuje opiekę na d uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 7

Realizacja zdań wynikających z Ustawy wymienionej w § 6 a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ma na celu:

 1. poszanowanie praw rodziców do religijnego wychowania dzieci ;
 2. rozwijanie u uczniów uczuć narodowych i patriotycznych;
 3. zapewnienie ciągłości kultury i tradycji regionu podlaskiego;
 4. udzielanie uczniom pomocy [psychologicznej i pedagogicznej przez Poradnie Wychowawczo-Zawodowe;
 5. umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie - zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 1992 roku.

§ 8

Szkoła Podstawowa wykonuje zadania opiekuńcze poprzez:

 1. zajęcia świetlicowe prowadzone przez nauczycieli pełniących dyżury w świetlicy;
 2. zajęcia prowadzone dla dzieci oczekujących na lekcje oraz na odjazd środka lokomocji dowożącego dzieci i młodzież do gimnazjum;
 3. zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe prowadzone tylko za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek nauczyciela, który po akceptacji dyrektora ponosi odpowiedzialność za ład, porządek i bezpieczeństwo uczniów;

§ 9

Szkoła Podstawowa może sprawować indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.3 i ust.2 pkt.9 Ustawy z dnia 7. września 1991 r.

 

 

§ 10

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą;
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności w miarę możliwości wychowawca prowadzi swój oddział przez cały trzyletni cykl nauczania w szkole.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ICH ZADANIA.

§ 11

 1. Organami Szkoły Podstawowej są:

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Komitet Rodzicielski;
 4. Samorząd Uczniowski.

 

 1. DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

§ 12

Dyrektor Szkoły Podstawowej:

 1. kieruje bieżąca działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje je na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. współpracuje z Rada Pedagogiczna, rodzicami i Samorządem uczniowskim;
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 6. analizuje stan realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły Podstawowej oraz uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej, składa sprawozdanie z ich wykonania;
 7. zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywania zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;
 8. egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość i estetykę szkoły;
 9. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą i majątkiem gimnazjum oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za powierzony im majątek;
 10. systematycznie doskonali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

 

 

§ 13

Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami decyduje w sprawach:

 1. tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. programów zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, programów ogólnoszkolnych uroczystości, imprez, wycieczek, obozów, środowiskowych zajęć sportowych, obronnych i rekreacyjnych.
 3. Przyjmowania uczniów do szkoły, zmiany przez nich klasy lub oddziału oraz skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady pedagogicznej;
 4. Zwalniania uczniów od zajęć szkolnych na okres dłuższy niż trzy dni;
 5. Wstrzymania wykonania wobec ucznia kary wymierzonej decyzją Rady Pedagogicznej, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie;
 6. Wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 7. Zwoływania zebrań rady pedagogicznej;
 8. Zawieszania uchwał Rady pedagogicznej, decyzji Komitetu Rodzicielskiego, organizacji uczniowskich - sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 9. Premiowania pracowników obsługi za pracę;
 10. Przyznawania nagród Dyrektora i sporządzanie wniosków do odznaczeń dla wyróżniających się nauczycieli, wnioskowanie do nagród i wyróżnień kuratoryjnych i ministerialnych dla wyróżniających się nauczycieli;
 11. Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z nauczycielami i wymierzanie im kar porządkowych;
 12. Zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników obsługi i administracji;
 13. Niedopuszczanie pracownika do zajęć w przypadkach wymagających natychmiastowego odsunięcia go od pracy z dziećmi młodzieżą - do czasu podjęcia decyzji przez Kuratora Oświaty;
 14. Określania zakresu czynności i kompetencji osób sprawujących funkcje kierownicze w Szkole Podstawowej ( wicedyrektora, kierownika świetlicy);
 15. Ustalanie zakresu czynności pracowników administracyjnych oraz obsługi;
 16. Powierzanie czasowego zastępstwa społecznemu wicedyrektorowi szkoły, a w przypadku jego braku innemu nauczycielowi;

§ 14

Dyrektor w uzgodnieniu z rada pedagogiczną dokonuje podziału:

 1. stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 2. godzin ponadwymiarowch zgodnie z kwalifikacjami i zasadami ustalonymi w Ustawie o systemie oświaty uwzględniając potrzeby szkoły oraz kwalifikacje merytoryczne i zawodowe nauczycieli;

 

§ 15

Dyrektor Szkoły Podstawowej występuje z wnioskami do organu prowadzącego szkołę w sprawach:

 1. zatwierdzania projektu organizacji Szkoły Podstawowej - do dnia 30 kwietnia każdego roku;
 2. zatwierdzania projektów planów rzeczowych i finansowych szkoły w terminie ustalonym przez organ prowadzący;
 3. zwiększania w uzasadnionych przypadkach wymiaru godzin;
 4. dokonania oceny pracy nauczyciela o ile wiąże się to z mianowaniem nauczyciela;
 5. powierzenia nauczycielom mianowanym funkcji kierowniczych w szkole.

§ 16

Dyrektor może powołać zespól kierowniczy, który jest jego organem doradczym ( nie jest organem szkoły)

 

II. RADA PEDAGOGICZNA

§ 17

Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.

§ 18

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły Podstawowej.

§ 19

W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział ( na zaproszenie jej przewodniczącego) zaproszeni goście. Maja oni głos doradczy.

§ 20

Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

§ 21

Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

§ 22

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobre osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej.

§ 23

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. uchwalanie regulaminu własnej działalności;
 2. zatwierdzanie planów pracy Szkoły Podstawowej wnoszonych przez Dyrektora;
 3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 4. podejmowanie uchwał o skreślaniu ucznia z list uczniów Szkoły Podstawowej;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole Podstawowej;

§ 24

Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

 1. arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej;
 2. tygodniowego rozkładu zajęć w Szkole Podstawowej;
 3. decyzji dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Szkoły Podstawowej.

 

 

III. KOMITET RODZICIELSKI

§ 25

W Szkole Podstawowej działa reprezentacja rodziców uczniów zwana dalej "Komitetem Rodzicielskim”:

§ 26

Komitet Rodzicielski działa na podstawie własnego regulaminu.

1. Komitet Rodzicielski jest organem doradczo-opiniującym.

§ 27

Komitet Rodzicielski może występować do rady pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły Podstawowej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

§ 28

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Podstawowej Komitet Rodzicielski gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ( w tym z działalności zarobkowej). Zasady wydatkowania środków Komitetu Rodzicielskiego określa regulamin, o którym mowa w § 26.

§ 29

Dyrektor Szkoły Podstawowej zapewnia warunki do prowadzenia działalności Komitetu Rodzicielskiego.

 

IV. SAMORZĄD SZKOLNY.

§ 30

Samorząd szkolny jest organizacją uczniowską działającą na terenie Szkoły Podstawowej i obejmująca swoją działalnością wszystkich uczniów szkoły.

§ 31

Samorząd szkolny:

 1. kształtuje współodpowiedzialność za prace, wygląd i opinię o Szkole Podstawowej;
 2. rozwija aktywność społeczną, samokontrolę, samoocenę i samodyscyplinę uczniów;
 3. wdraża uczniów do samodzielnego, zespołowego działania na rzecz szkoły.

§ 32

Do zadań samorządu szkolnego należy:

 1. nakłanianie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych;
 2. prezentowanie dyrekcji Szkoły Podstawowej i Radzie pedagogicznej problemów i opinii związanych z nauką, kulturą, sportem, rekreacją i innymi formami działalności szkolnej;
 3. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce;
 4. inspirowanie do działalności społeczno-użytecznej w środowisku szkolnym a także do dbania o sprzęt i pomoce szkolne.
 5. Rozstrzyganie konfliktów bądź kwestii spornych w ramach uprawnień samorządu lub też zgłaszanie ich dyrekcji szkoły albo Radzie pedagogicznej;
 6. Kultywowanie tradycji Szkoły Podstawowej - dbanie o jej dobre imię;
 7. Współpraca z innymi szkołami i zakładami działającymi na terenie gminy.

 

§ 33

Samorząd Szkolny ma prawo do:

 1. wyrażania własnych opinii na forum szkoły poprzez redagowanie gazetek szkolnych (ściennych lub innych);
 2. uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 3. wyrażania opinii w sprawie wewnętrznego regulaminu Szkoły Podstawowej;
 4. opiniowania ocen pracy nauczycieli;

§ 34

Dyrektor Szkoły Podstawowej i rada pedagogiczna ma obowiązek:

 1. zapewnić warunki materialne i lokalowe dla działalności samorządu;
 2. udzielać pomocy przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu prac samorządu;
 3. powoływać opiekuna samorządu szkolnego spośród nauczycieli wybranych w głosowaniu powszechnym prze ogół uczniów;
 4. zajmować stanowisko wobec opinii i wniosków samorządu szkolnego i informowanie go o własnych decyzjach wobec zgłoszonych problemów;
 5. oceniać prace samorządu szkolnego oraz jego opiekuna na posiedzeniach Rady w obecności przedstawicieli samorządu szkolnego.

§ 35

Opiekunem samorządu szkolnego jest nauczyciel wybrany przez ogól uczniów w głosowaniu tajnym. Do zadań opiekuna samorządu szkolnego należy:

 1. informowanie dzieci i młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich;
 2. nadzór nad prawidłową gospodarką finansowa i materialna samorządu szkolnego;
 3. zapewnienie w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej niezbędnych warunków dla funkcjonowania samorządu;
 4. inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem uczniowskim;
 5. składanie semestralnych sprawozdań z działalności samorządu na posiedzeniach rady;

§ 36

Samorząd szkolny może prowadzić działalność zarobkową na terenie szkoły. Fundusze samorządu szkolnego są tworzone z:

 1. dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej;
 2. dochodów uzyskanych z dyskotek i innych imprez rozrywkowych;
 3. sklepiku uczniowskiego;
 4. działalności wydawniczej.

Środki finansowe samorządu szkolnego są wykorzystywane na zakup sprzętu szkolnego i nagród dla uczniów wzorowo pracujących w samorządzie oraz na działalność statutową.

§ 37

Uwagi ogólne:

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej tworzą samorząd szkolny a uczniowie każdej klasy samorząd klasowy;
 2. Najwyższą władzą samorządu szkolnego bądź klasowego jest zebranie członków.
 3. Członkowie Rady Samorządu Klasowego są wybierani w głosowaniu według ordynacji wyborczej ustalonej przed głosowaniem przez samorząd klasy .
 4. Członkowie rady Samorządu Szkolnego są wybierani poprzez głosowanie tajne, równe i obowiązkowe przez wszystkich uczniów.
 5. Skład Rady Szkolnej ustalony jest w regulaminie Samorządu szkolnego.
 6. Inicjatywy Samorządu szkolnego są konsultowane z Dyrekcją Szkoły Podstawowej lub Radą Pedagogiczną.

 

 

 

V. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 38

Organy Szkoły Podstawowej współdziałają we wszystkich sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Formami współdziałania są:

 1. Wspólne opracowywanie planów pracy szkoły i uwzględnianie w nich wniosków zgłaszanych przez poszczególne organy gimnazjum;
 2. Cykliczne omawianie i aktualizacja planów pracy szkoły na zebraniach rodziców, samorządu szkolnego i posiedzeniach rady pedagogicznej ;
 3. Zapoznawanie Rodziców i uczniów z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów według aktualnych przepisów;

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

§ 39

Szkoła Podstawowa jest placówką oświatowo -wychowawczą kształcąca dzieci i młodzież od klasy I do III włącznie. Szkoła realizuje programy zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz programy autorskie nauczycieli.

§ 40

Organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy.

§ 41

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły Podstawowej opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.

§ 42

W arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 43

Arkusz organizacji Szkoły Podstawowej zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

§ 44

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 45

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Podstawowej jest oddział.
 2. Odział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.3;

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziale liczącym powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.3 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkoły Podstawowej.
 3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 46

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 47

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, Szkoła Podstawowa tworzy świetlicę. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 2. Szkoła Podstawowa zapewnia uczniom możliwość korzystania z posiłków w świetlicy.

§ 48

 1. W Szkole Podstawowej funkcjonuje biblioteka szkolna. Dopuszcza się możliwość utworzenia wspólnej biblioteki z filią biblioteki wiejskiej.
 2. Godziny otwarcia biblioteki określa Dyrektor Szkoły Podstawowej.
 3. W bibliotece pracuje nauczyciel- bibliotekarz. Zasady obsady etatowej określają odrębne przepisy.
 4. Nauczyciel - bibliotekarz prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów, organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły.

 

ROZDZIAŁ VI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

§ 49

 1. Nauczycieli i pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Szkole Podstawowej są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w tego typu szkole, które są ustalone w przepisach MENiS-u.

§ 50

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
 2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

 1. nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie gdy uczniowie są powierzeni jego opiece: podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych;
 2. nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki;
 3. zadaniem nauczyciela jest zapoznanie uczniów z przepisami BHP w jego pracowni ;
 4. nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, kierując się posiadaną wiedzą, wykorzystując dostępne Szkole Podstawowej środki do jego realizacji;
 5. nauczyciel dba o środki i pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny oraz skłania uczniów do podobnej postawy;
 6. nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 7. nauczyciel powinien być bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów;
 8. nauczyciel udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom;
 9. nauczyciel doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom swojej wiedzy merytorycznej.

§ 51

Zadaniem nauczyciela - wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtowania atmosfery pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów;
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

§ 52

Wychowawca klasy uzgadnia z nauczycielami przedmiotów i koordynuje ich działania wychowawcze wobec uczniów a w szczególności wobec tych, którym potrzebna jest indywidualizacja pomocy i opieki lub indywidualny program rozwoju.

§ 53

Wychowawca klasy utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów poznając warunki domowe i potrzeby opiekuńczo-wychowawcze swych wychowanków, organizuje pomoc rodzicom w ich trudnościach wychowawczych z dziećmi, włącza rodziców w problemy życia klasy i szkoły;

§ 54

Wychowawca klasy jest powiernikiem spraw uczniów

§ 55

Obowiązkiem wychowawcy klasy jest:

 1. organizowanie spotkań z rodzicami - minimum 3 spotkania w roku szkolnym - dotyczących analizy osiągniętych przez wychowanków wyników w nauce i zachowaniu;
 2. indywidualne spotkania z rodzicami uczniów;
 3. wybór trójki klasowej rodziców reprezentującej rodziców całej grupy w Komitecie Rodzicielskim;
 4. stosowanie wobec wychowanków różnych form opieki i podejmowania działań na rzecz poprawy warunków materialnych uczniów
 5. organizacja uroczystości klasowych i szkolnych.

§ 57

Dyrektor Szkoły odpowiada za pracę:

 1. nauczycieli
 2. pracowników obsługi
 3. palaczy

§ 58

Zadania nauczycieli i pracowników obsługi szkolnej określa ich zakres czynności.

§ 59

Zadania nauczyciela bibliotekarza określone są w jego zakresie czynności.

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 60

 1. Rekrutacja uczniów do Szkoły Podstawowej odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie ewidencji dzieci przekazanej przez organ prowadzący;
 2. Dzieci i młodzież spoza obwodu szkoły przyjmowane są na podstawie podań rodziców o ile pozwalają na to warunki lokalowe szkoły;

§ 61

Obowiązkowi nauki w Szkole Podstawowej podlegają uczniowie obwodu szkoły, którzy ukończyli, bądź ukończą w danym roku kalendarzowym 7 lat.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły Podstawowej może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkoła na prośbę rodziców (prawnych opiekunów dziecka);
 2. Na pisemną prośbę rodziców dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na rozpoczęcie nauki od 6 roku życia;

§ 62

Uczeń Szkoły Podstawowej ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. korzystanie ze stałej i doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym;
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoł a także światopoglądowych i religijnych o ile nie narusza to dobra osobistego innych osób.
 6. Rozwijania zainteresowań zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań;
 7. Sprawiedliwego i obiektywnego oceniania posiadanej wiedzy;
 8. Pomocy zorganizowanej przez szkołę w przypadku trudności w nauce;
 9. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność w organizacjach uczniowskich i samorządowych

§ 63

Obowiązkiem ucznia jest:

 1. przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie szkoły;
 2. uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijać zainteresowania i zdolności;
 3. dbać o honor szkoły, godnie je reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jego tradycje;
 4. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły zachowywać się zgodnie z zasadami kultury i współżycia społecznego;
 5. szanować, chronić pracę własną i innych;
 6. chronić własne życie i zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów;
 7. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności;
 8. dbać o ład porządek i higienę osobistą oraz o wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne.

§ 64

Nagrody i kary:

 1. Za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce uczeń może otrzymywać wyróżnienia i nagrody:

 1. pochwałę dyrektora szkoły;
 2. list pochwalny dyrektora szkoły i wychowawcy klasy do rodziców;
 3. nagrodę rzeczową;
 4. dyplom uznania;
 5. inne formy nagród, np. wycieczka itp.
 6. Adnotacja na świadectwie szkolnym szczególnych osiągnięć.

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły i lekceważenie obowiązków ucznia uczeń może być ukarany:

 1. upomnieniem wychowawcy klasy;
 2. upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły;
 3. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców;
 4. przeniesieniem do klasy równoległej;
 5. przeniesieniem do innej szkoł za postępowanie wywierające negatywny wpływ na rówieśników;
 6. w przypadkach rażącego naruszania regulaminu szkoły uczeń może być czasowo zawieszony w czynnościach ucznia.

Kary nie powinny naruszać godności osobistej ucznia.

 1. Szkoła Podstawowa powiadamia rodziców (prawnych opiekunów ucznia) pisemnie o zastosowaniu wobec ucznia kary regulaminowej.

§ 65

Nagrody i kary wymienione w paragrafie 64 są stosowane na podstawie decyzji Rady pedagogicznej, za wyjątkiem kar i nagród pozostających w kompetencji wychowawcy klasy.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 66

1.Szkoła Podstawowa używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o treści: ".

 

 

 

......................................................."

2.Prace kancelarii szkolnej prowadzi Dyrektor Szkoły

 

§ 67

Szkoła Podstawowa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 68

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego oraz Samorządu Szkolnego, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Zestaw Programów, regulamin pracy, regulamin wynagradzania i premiowania są załącznikami do niniejszego Statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-08 14:03:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-08 14:03:02
 • Liczba odsłon: 2072
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494130]

przewiń do góry