Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach.


Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach przyjęto Uchwałą Nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 4 września 2013r.

  Uchwała.doc

  Statut.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr X/46/2003

Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 7 sierpnia 2003 roku

 

 

 

S T A T U T

M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y

S P O Ł E C Z N E J

w M o r d a c h

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach, zwany dalej “Ośrodkiem” działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r o pomocy społecznej ( Dz.U z 1998 r, Nr 64 poz.414 - z późniejszymi zmianami ).

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591 - z późniejszymi zmianami ).

3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Dz.U z 2003 r, Nr 15, poz.148 - z późniejszymi zmianami).

4. Statutu Miasta i Gminy Mordy.

5. Niniejszego Statutu.

§ 2

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Mordy.

2. Działalność statutowa Ośrodka finansowana jest z budżetu miasta i gminy, a w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa.

3. W celu pełniejszego zaspakajania potrzeb ludności, Ośrodek może pozyskiwać środki pozabudżetowe dla uzupełnienia działalności statutowej.

4. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren miasta i gminy Mordy.

5. Siedzibą Ośrodka jest miasto Mordy.

II. Cel i przedmiot działania.

§ 3

Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie możliwie szerokich i dostępnych świadczeń pomocy społecznej,

w szczególności poprzez:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

2) diagnozowanie i ocenę potrzeb jednostek, grup i środowisk wymagających interwencji socjalnej,

3) występowanie, wnioskowanie i pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na świadczenia,

4) organizowanie i udzielanie świadczeń pomocy społecznej w formie pieniężnej, rzeczowej i usługach,

5) współpracę z organami Miasta i Gminy, pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy, radnymi i  samorządami mieszkańców oraz innymi jednostkami i organizacjami w sprawie rozpoznania i zaspokojenia potrzeb socjalnych.

 

§ 4

1. Ośrodek realizuje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a w szczególności:

1) zadania własne gminy - a w szczególności:

 1. prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym,
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i przyznawanie pomocy rzeczowej oraz inne zadania
 3. wynikające z rozeznanych potrzeb gminy;

2) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym - a w szczególności:

 1. wsparcie w udzielaniu schronienia, udzielanie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 2. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 3. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 4. świadczenie pracy socjalnej,
 5. sprawienie pogrzebu;

3) zadania zlecone gminie - a w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych, okresowych gwarantowanych, okresowych specjalnych, okresowych i jednorazowych macierzyńskich,
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za uprawnione osoby,
 3. realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw po zapewnieniu odpowiednich środków.

2. Przy realizacji zadań zleconych Ośrodek współdziała z merytorycznym wydziałem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

III. Zarządzanie i organizacja.

§ 5

1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. Rozlicza się z przychodów i rozchodów z budżetem miasta i gminy.

2. Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy.

3. Kierownik Ośrodka zarządza i reprezentuje go na zewnątrz w oparciu o zasady określone w Statucie, i tak:

 1. gospodaruje mieniem Ośrodka,
 2. podejmuje decyzje administracyjne w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego zgodnie z zapisami odpowiednich ustaw, w tym ustawy o pomocy społecznej, w ramach upoważnienia Rady Miejskiej,
 3. ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację budżetu i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 4. ponosi odpowiedzialność za środki i materiały będące na wyposażeniu Ośrodka,
 5. ponosi odpowiedzialność za opracowanie, w oparciu o posiadane środki, projektu założeń budżetu,
 6. podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka,
 7. ustala zasady obiegu dokumentów w Ośrodku z zapewnieniem sprawności ich obiegu,
 8. odpowiada za sprawność sprzętu i odpowiednie warunki pracy podległych pracowników w ramach będących do dyspozycji Ośrodka środków i warunków lokalowych,
 9. opracowuje i przedkłada organom Miasta i Gminy i komisjom Rady Miejskiej informacje, sprawozdania i wnioski dotyczące realizacji zadań przez Ośrodek, problemów pomocy społecznej, potrzeb finansowych, materiałowych, organizacyjnych i lokalowych
 10. współdziała z radnymi, samorządami mieszkańców, jednostkami oświatowymi i wychowawczymi oraz organizacjami społecznymi w sprawie rozpoznania i sposobu zaspakajania potrzeb osób wyma- gających pomocy,
 11. zapewnia realizację przez Ośrodek wniosków i uchwał Rady Miejskiej i jej komisji,
 12. sprawuje nadzór nad opracowaniem materiałów do projektów planów, analiz ekonomicznych i społecznych, informacji i sprawozdań z zakresu działania Ośrodka i opracowuje te materiały.

 

 

§ 6

1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracownicze;

a) Kierownik Ośrodka

b) Główny księgowy Ośrodka

c) Pracownicy socjalni

d) Opiekunki domowe

2. Istnieje możliwość - w razie potrzeb i możliwości finansowych - stałego lub okresowego zatrudnienia specjalistów i konsultantów do pracy z poszczególnymi środowiskami.

3. Ilość zatrudnionych osób wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej i możliwości finansowych ośrodka.

4. Zasady wynagradzania i kwalifikacji pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

§ 7

1. Organizację pracy Ośrodka, a zwłaszcza zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników ustala Kierownik Ośrodka.

2. Kierownik kieruje i sprawuje nadzór na Ośrodkiem jako jednostką organizacyjną Miasta i Gminy, a w szczególności:

 1. jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Ośrodka,
 2. koordynuje pracę pracowników, w tym ustanawia rejony opiekuńcze,
 3. nadzoruje dyscyplinę pracy i wszystkie sprawy wynikające ze stosunku pracy,
 4. określa przedmiot i dokonuje kontroli wewnętrznej poszczególnych grup pracowników,
 5. prowadzi korespondencję z osobami i jednostkami,
 6. w razie konieczności upoważnia pracowników Ośrodka do podpisywania korespondencji oraz występuje do Rady Miejskiej o upoważnienie pracownika do podpisywania decyzji z zakresu pomocy społecznej.
 7. współdziała ze szkołami i innymi placówkami w celu racjonalnego i oszczędnego organizowania pomocy dzieciom w formie posiłków szkolnych i zakupu artykułów szkolnych,
 8. zatwierdza do wypłaty wszystkie rachunki i faktury,
 9. podpisuje czeki bankowe, przelewy i akceptuje inkasa,
 10. nadzoruje rozliczenie przeprowadzonych inwentaryzacji w Ośrodku.

§ 8

Do podejmowania czynności przekraczających zakres ustalony statutem potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta i Gminy.

IV. Majątek i gospodarka fiansowa Ośrodka.

§ 9

1. Za majątek Ośrodka odpowiada Kierownik.

2. Ośrodek mieści się w pomieszczeniach wskazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

3. W skład majątku Ośrodka wchodzą urządzenia i wyposażenie biurowe zakupione z budżetu Ośrodka oraz przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w tym m.in.:

 1. komputer z drukarką
 2. maszyny do pisania
 3. meble i podstawowe wyposażenie biurowe

 

§ 10

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską w Mordach.

2. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi.

3. Finanse Ośrodka pochodzą :

a) ze środków własnych miasta i gminy Mordy,

b) ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego

c) z subwencji, darowizn i innych środków specjalnych gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym.

4. Środki określone:

 1. - w pkt. 3 a - przekazywane są przez Miasto i Gminę na rachunek Ośrodka w ratach miesięcznych, a w wypadku uzyskania zgody Burmistrza Miasta i Gminy, w wielkości zgodnej ze złożonym zapotrzebowaniem przez Ośrodek,
 2. w pkt. 3 b - przekazywane są na rachunek w miesięcznych ratach, w wysokości otrzymywanej przez Miasto i Gminę raty dotacji

§ 11

Do składania oświadczeń w imieniu Ośrodka w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz dysponowania środkami finansowymi wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób, którymi są Kierownik oraz Główny Księgowy lub inne osoby imiennie upoważnione przez Kierownika.

V. Postanowienia końcowe.

§ 12

Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 14

Dokonywanie wszelkich zmian w statucie odbywa się w trybie określonym dla jego nadania.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-10-06 15:57:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-15 12:03:24
 • Liczba odsłon: 2182
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483951]

przewiń do góry