Sesja Rady Miejskiej w Mordach nr XV z dnia 29 lluty 2012 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej

- Uchwała Nr XV/79/2012 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2012 r. (czytaj)

      - tabele 1, 2, 3, 4.

- Uchwała Nr XV/80/2012 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy

  na lata 2012-2022 (czytaj)

      - Wielolenia Prognoza Finansowa

- Uchwała Nr XV/81/2012 w sprawie: określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych (czytaj)

      - wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

      - wzór deklaracji na podatek rolny

      - wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

      - wzór deklaracji na podatek leśny

- Uchwała Nr XV/82/2012 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

  odprowadzania ścieków (czytaj)

      - tabela taryf

- Uchwała Nr XV/83/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy (czytaj)

- Uchwała Nr XV/84/2012 w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Ogrodniki (czytaj)

- Uchwała Nr XV/85/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektów systemowych dofinansowywanych z

  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Integracji

  Społecznej (czytaj)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XVI z dnia 28 marca 2012 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XVI/86/2012 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2012 r. (czytaj)

  - Tabela Nr 1

  - Tabela Nr 2

  - Tabela Nr 3

  - uzasadnienie do uchwały

- Uchwała Nr XVI/87/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2013 r. (czytaj)

- Uchwała Nr XVI/88/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011

  r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego

  i od nieruchomości (czytaj)

  - załącznik (czytaj)

- Uchwała Nr XVI/89/2012 w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Miasta Mordy wraz z załącznikiem graficznym (czytaj)

- Uchwała Nr XVI/90/2012 w sprawie: zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

  Alkoholowych na 2012 rok. (czytaj)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XVII z dnia 11 maja 2012 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XVII/91/2012 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2012 r. (czytaj)

  - Tabela Nr 1

  - Tabela Nr 2

  - Tabela Nr 3

  - Uzasadnienie do uchwały

- Uchwała Nr XVII/92/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/18/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 stycznia

  2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach (czytaj)

- Uchwała Nr XVII/93/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/21/07 Rady Miesjkiej w Mordach z dnia 1 marca 2007 r.

  w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach (czytaj)

- Uchwała Nr XVII/94/2012 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

  bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy w 2012 r. + program (czytaj)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XVIII z dnia 20 czerwca 2012 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XVIII/95/2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy

  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. (czytaj)

- Uchwała Nr XVIII/96/2012 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

  budżetu za 2011 r. (czytaj)

- Uchwała Nr XVIII/97/2012 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 r. (czytaj) - z tabelami

- Uchwała Nr XVIII/98/2012 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy 

  Mordy na lata 2012-2022 (czytaj)

- Uchwała Nr XVIII/99/2012 w sprawie: zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

  Alkoholowych na 2012 rok (czytaj)

- Uchwała Nr XVIII/100/2012 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w

  miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży (za wyjątkiem piwa) na terenie Miasta i Gminy Mordy (czytaj)

- Uchwaa Nr XVIII/101/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zbuczyn (czytaj)

- Uchwała Nr XVIII/102/2012 w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków

  zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy (czytaj)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XIX z dnia 20 lipca 2012 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XIX/103/2012 w sprawie: zatwierdzenia projektu nr 1/POKL/9.5/2011 pt. "Razem do teatru" (czytaj)

- Uchwała Nr XIX/104/2012 w sprawie:przystąpienia Miasta i Gminy Mordy - Zespół Szkół w Radzikowie Wielkim do

  partnerstwa w realizacji Projektu pod nazwą "Razem do teatru" w ramach konkursu 1/POKL/9.5.2011 Działanie 9.5

  Oddolne inicjatywy edaukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytet IX Rozwój wykszałcenia i kompetencji w

  regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

  Europejskiego Funduszu Społecznego (czytaj)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XX z dnia 5 września 2012 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XX105/2012 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok 2012 (czytaj)

  - dochody - wydatki - limity wydatków inwestycyjnych na lata 2012-2014

  - uzasadnienie do uchwały

- Uchwała Nr XX/106/2012 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego (czytaj)

- Uchwała Nr XX/107/2012 w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu systemowego pn. "Uczymy bez barier" w

  ramach Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Dzałania 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i

  zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczony w systemie oświaty, Priorytet IX "Rozwój

  wykształcenia i kompetencji w regionach" w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze

  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (czytaj)

 

Sesja Rady Miejskiej Nr XXI z dnia 17 października 2012 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXI/108/2012 w sprawie: szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania

  na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Mordy oraz jej

  jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić

  będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (czytaj)

- Uchwała Nr XXI/109/2012 w sprawie: zmiany Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

  (czytaj)

- Uchwała Nr XXI/110/2012 w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach (czytaj)

- Uchwała Nr XXI/111/2012 w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach (czytaj)

- Uchwała Nr XXI/112/2012 w sprawie: udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych Miasta i Gminy Mordy

  (czytaj)

- Uchwała Nr XXI/113/2012 w sprawie: podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej (czytaj)

- Uchwała Nr XXI/114/2012 w sprawie: upoważnienia Komisji Rewizyjnej do kontroli (czytaj)

 

Sesja Rady Miejskiej Nr XXII z dnia 20 listopada 2012 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXII/115/2012 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok 2012 (czytaj)

- Uchwała Nr XXII/116/2012 w sprawie: zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

  Problemów Alkoholowych na 2012 r. (czytaj)

- Uchwała Nr XXII/117/2012 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na

  obszarze miasta i gminy Mordy na 2013 r. (czytaj)

- Uchwała Nr XXII/118/2012 w sprawie: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowana

  jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze miasta i gminy Mordy na 2013 r. (czytaj)

- Uchwała Nr XXII/119/2012 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 r. (czytaj)

- Uchwała Nr XXII/120/2012 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. (czytaj)

  - zał. nr 1

  - zał. nr 2

  - zał. nr 3

  - zał. nr 4

  - zał. nr 5

  - zał. nr 6

  - zał. nr 7

- Uchwała Nr XXII/121/2012 w sprawie: ustalenia wyskokości diety dla sołtysów za udział w naradach

  organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (czytaj

 

Sesja Rady Miejskiej Nr XXIII z dnia 18 grudnia 2012 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXIII/122/2012 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok (czytaj)

  - uzasadnienie do uchwały

- Uchwała Nr XXIII/123/2012 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy

  Mordy na lata 2012 - 2022 (czytaj)

- Uchwała Nr XXIII/124/2012 w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy Mordy na lata 2013 - 2015

  (czytaj)

- Uchwała Nr XXIII/125/2012 w sprawie: podziału Miasta i Gminy Mordy na obwody głosowania i ustalenia ich

  numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (czytaj)

- Uchwała Nr XXIII/126/2012 w sprawie: zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

  Problemów Alkoholowych na 2012 rok (czytaj)

- Uchwała Nr XXIII/127/2012 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

  zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2013 - 2017 (czytaj)

 

Sesja Rady Miejskiej Nr XXIV z dnia 28 grudnia 2012 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXIV/128/2012 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na rok 2013 (czytaj)

  - tabela nr 1 - dochody budżetu na 2013 r.

  - tabela nr 2 - wydatku budżetu na 2013 r.

  - tabela nr 3 - limity wydatków inwestycyjnych na lata 2013-2015 

  - tabela nr 4 - przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

    - załącznik nr 1 - dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom nienależącym do sektora

      finansów publicznych

    - załącznik nr 2 - plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

    - załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

      innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

    - załącznik nr 4 - plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w

      2013 r.

- Uchwałą Nr XXIV/129/2012 w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013

  r. (czytaj)

   - program

- Uchwała Nr XXIV/130/2012 w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

  Problemów Alkoholowych na 2013 r. (czytaj)

   - program

- Uchwała Nr XXIV/131/2012 w sprawie: złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów

  publicznych (czytaj)

- Uchwała Nr XXIV/132/2012 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2012 r. (czytaj)

- Uchwała Nr XXIV/133/2012 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata

  2013-2024 (czytaj)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesława Zbieć
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-05 10:35:19
  • Liczba odsłon: 3042
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484129]

przewiń do góry