XV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 

Protokół z XV sesji Rady Miejskiej - Protokół_20200203083543.pdf
 
Uchwały z XV sesji Rady Miejskiej:
 
 
 • Uchwała nr XV/115/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie
  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
  Uchwała_nr_xv_115_20200103122035.pdf
 • Uchwała nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
  określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2019/2020
  Uchwała_nr_xv_114_20200103122157.pdf
 • Uchwała nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie
  przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
  Uchwała_nr_xv_113_20200103122538.pdf
 • Uchwała nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie
  przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
  Uchwała_nr_xv_112_20200103122438.pdf
 
 • Uchwała nr XV/110/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. 
  zmieniająca uchwałę nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy"
  Uchwała_nr_xv_110_20200103121759.pdf
 • Uchwała nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie
  ustalenia wysokości diety dla sołtysów za udział w naradach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_xv_109_20200103121703.pdf
 • Uchwała nr XV/108/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie
  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Uchwała_nr_xv_108_20200103121608.pdf
 
 • Uchwała nr XV/107/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie
  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
  Uchwała_nr_xv_107_20200103121451.pdf
 • Uchwała nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie
  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034
  Uchwała_nr_xv_105_20200103121133.pdf
 
 • Uchwała nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2034
  Uchwała_nr_xv_103_20200103122846.pdf
 • Uchwała nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
  określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
  Uchwała_nr_xv_102_20200103120716.pdf  
 
 

XIV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2019 roku.

 

Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej - Protokół_z_załącznikiem_20200103090239.pdf
 
Uchwały z XIV sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2019 r.
  zmieniająca uchwałę Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów
  Uchwała_nr_101_20191202120719.pdf
 
 • Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie
  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Uchwała_nr_100_20191202120636.pdf
 • Uchwała nr XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie
  wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2020 rok
  Uchwała_nr_99_20191202120310.pdf
 • Uchwała nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie
  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
  Uchwała_nr_98_20191202120208.pdf
 
 • Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie
  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
  Uchwała_nr_97_20191202115945.pdf
 
 • Uchwała nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie
  obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok
  Uchwała_nr_96_20191202115541.pdf
 • Uchwała nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie
  obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok
  Uchwała_nr_95_20191202115358.pdf
 
 • Uchwała nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
  Uchwała_nr_94_20191203150000.pdf  
 • Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2034
  Uchwała_nr_93_20191202123108.pdf
 

XIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 roku.

 

Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej - Protokół_z_sesji_nr_XIII_z_załącznikami_20191211082713.pdf
 
Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. 
  zmieniająca uchwałę Nr XXIX/183/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  uchwala_nr_92_20191031120416.pdf
 • Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
  zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Klimonty
  Uchwała_nr_91_20191031115520.pdf
 • Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą Mordy a osobą fizyczną
  Uchwała_nr_90_20191031115613.pdf
 • Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mordy
  Uchwała_nr_89_20191031115757.pdf
 • Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów
  Uchwał a_nr_88_20191031120456.pdf
 • Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
  uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy"
  Uchwała_nr_87_20191031120543.pdf  
 • Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
  Uchwała_nr_86_20191031120138.pdf

 

XII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 roku.

 

Protokół z XII sesji Rady Miejskiej z załącznikami - Protokół_nr_XII_z_załącznikami_20191203150859.pdf
 
Uchwały z XII sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
  wyboru ławników na kadencję w latach 2020 - 2023
  Uchwała_nr_85_20191002152358.pdf
 • Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy 
  Uchwała_nr_84_20191002152327.pdf
 • Uchwała nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy 
  Uchwała_nr_83_20191002152253.pdf
 • Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r.
  zmieniająca uchwałę Nr XXIX/184/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
  Uchwała_nr_82_20191002152213.pdf
 • Uchwała nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
  uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_81_20191002152104.pdf
 • Uchwała nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zbuczyn w sprawie objęcia mieszkańców Miasta i Gminy Mordy opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowy dom samopomocy, prowadzony przez Gminę Zbuczyn
  Uchwała_nr_80_20191002152027.pdf
   
 • Uchwała nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
  przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Siedleckiego z zakresu dróg powiatowych
  Uchwała_nr_79_20191002151951.pdf
 • Uchwała nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
  Uchwała_nr_78_20191002151655.pdf
 • Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2034
  Uchwała_nr_77_20191002151449.pdf

 

 

 

XI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 sierpnia 2019 roku.

 

Protokół z XI sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_XI_20191004125641.pdf
 
Uchwały z XI sesji Rady Miejskiej:
 • Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok 2019 r.
  uchwala_nr_76_20190823131850.pdf
 • Uchwala Nr XI/75/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2034.
  uchwala_nr_75_20190823131618.pdf
 • Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok 2019.
  uchwala_nr_74_20190823131528.pdf

 

 

X sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 9 sierpnia 2019 roku.

 

Protokół z X sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_X_20191004125714.pdf
 
Uchwały z X sesji Rady Miejskiej:
 • Uchwała Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji i kandydatach na ławników
  uchwala_nr_73_20190819102200.pdf
 • Uchwała Nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 r.
  uchwala_nr_72_20190819102025.pdf
 • Uchwała Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 09 sierpnia 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2030
  uchwala_nr_71_20190819101846.pdf
 • Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  uchwala_nr_70_20190819100959.pdf
 • Uchwała Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3639W droga (Stok Lacki - Olszanka) - Modrzew - droga (Zbuczyn - Kosny) od 0+000 do km 3+305 o długości ponad 3,305 km"
  uchwala_nr_69_20190819100912.pdf
 • Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3671W Krzymosze - Radzików-Kornica - droga (Stok Lacki - Olszanka) w obrębie miejscowości Radzików-Stopki i Radzików-Kornica na odcinkach: od km 2+670 do km 3+903, od km 3+928 do km 4+085, od km 4+810 do km 5+275, od km 5+555 do km 5+782 om łącznej długości 2,082 km"
  uchwala_nr_68_20190819100732.pdf
   

 

 

IX sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 czerwca 2019 roku.

 

Protokół z IX sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_IX_20191004125758.pdf
 
Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
  oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mordy
  Uchwała_nr_67_20190702133545.pdf
 • Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
  Uchwała_nr_65_20190702142149.pdf
 • Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2030
  Uchwała_nr_64_20190702141559.pdf
 • Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
  udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
  Uchwała_nr_63_20190702141250.pdf
 • Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
  Uchwała_nr_62_20190702141157.pdf
 • Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
  wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_61_20190702111725.pdf
 

 

VIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 roku.

 

Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej - Protokół_VIII_2019.pdf
 
Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 r. 
  zmieniająca uchwałę Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które będzie przyznawane dofinansowanie w roku 2019
  Uchwała_60_20190603100741.pdf
 • Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 r.
  zmieniająca uchwałę Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
  Uchwała_59_20190603100710.pdf    
 • Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
  ustanowienia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_58_20190603100629.pdf
 • Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
  Uchwała_57_20190603090254.pdf
 • Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2030
  Uchwała_56_20190603100404.pdf

VII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 roku.

 

Protokół z VII sesji Rady Miejskiej - Protokół_20190531105031.pdf
 
Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mordy
  uchwala_nr_55_20190507153454.pdf  
 • Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia granic ich obwodów
  Uchwała_nr_54_20190507153402.pdf   
 • Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które będzie przyznawane dofinansowanie w roku 2019.
  Uchwała_nr_53_20190507153318.pdf  
 • Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
  Uchwała_nr_52_20190507153050.pdf  
 • Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2030
  Uchwała_nr_51_20190507152841.pdf   
 • Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
  Uchwała_nr_50_20190507152738.pdf  
 • Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3631W Pruszynek-Stok Ruski-Mordy w miejscowościach Stok Ruski i Kolonia Mordy na odcinkach od km 4+121 do 4+290 oraz od km 4+780 do km 8+421 o długości 3,810 km
  Uchwała_nr_49_20190507152645.pdf  
 • Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn-Czuryły-Krzymosze-Wyczółki na odcinkach od granicy z gminą Zbuczyn do drogi wojewódzkiej nr 698 od km 7+900 do km 9+612 i od km 10+050 do km 12+254 oraz od km 12+346 do km 12+900 o długości 4,470 km"
  Uchwała_nr_48_20190507152610.pdf
   

 

VI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 roku.

 

Protokół z VI sesji Rady Miejskiej - Protokół_20190507152512.pdf
 
Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mordy
  Uchwala_nr_47_20190402075655.pdf
 • Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2019 r.
  Uchwala_nr_46_20190402075810.pdf
 • Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwalę Nr XXIX/183/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Uchwala_nr_45_20190402075949.pdf
 • Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mordach
  Uchwala_nr_44_20190402080022.pdf
 • Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
  Uchwala_nr_43_20190402080111.pdf
   

 

V sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku.

Protokół z V sesji Rady Miejskiej - Protokół_20190402075303.pdf
 
Uchwały z V sesji Rady Miejskiej:
 
 
 • Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
  Uchwała_nr_42_20190225133836.pdf
 • Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2030
  Uchwała_nr_41_20190225140445.pdf
 • Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
  zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości za inkaso
  Uchwała_nr_40_20190225133710.pdf
 • Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Uchwała_nr_39_20190225133640.pdf
 • Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
  wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy
  Uchwała_nr_38_20190225133622.pdf
 • Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku
  zmieniająca uchwałę Nr XXIX/183/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017r . w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Uchwała_nr_37_20190225133600.pdf
 • Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku
  zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  Uchwała_nr_36_20190225133533.pdf
 • Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Mordy na lata 2019-2026
  Uchwała_nr_35_20190225132202.pdf
 • Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
  upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_34_20190225143701.pdf
 • Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
  zmiany Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Uchwała_nr_33_20190225131838.pdf
 • Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
  przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2019 rok
  Uchwała_nr_32_20190225131808.pdf
 • Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2019 rok
  Uchwała_nr_31_20190225131713.pdf
 • Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_30_20190225131632.pdf
 

IV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 stycznia 2019 roku.

 
Protokół z IV sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_IV_20190225140829.pdf
 
Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej:
 
 
 • Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie
  wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_29_20190123120317.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-23 13:39:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 14:34:09
 • Liczba odsłon: 3627
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484093]

przewiń do góry