Przetarg nieograniczony(licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Radzikowie-Stopkach
Przedmiot: sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Radzikowie-Stopkach,
                  stanowiącej własność Gminy Mordy, ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00076351/8
                  oznaczonej jako działka niezabudowana nr 337

Procedura: przetarg ustny
Miejsce licytacji: Sala konferencyjna, Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, Mordy
Termin licytacji: 05.12.2016r. godz. 11 00 
Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie_o_przetargu.pdf
2. Regulamin przetargu: Regulamin.pdf
3. Informacja o wyniku przetargu: Informacja.pdfRokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 42 o pow. 0,0602 ha położonej w Siedlcach przy ul. Brzozowej 8

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
zaprasza wszystkich zainteresowanych do rokowań w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 42 o pow. 0,0602 ha położonej w Siedlcach przy ul. Brzozowej 8 .
Termin rokowań: 30 września 2016r. godz. 11:00 .
Miejsce rokowań: siedziba Urzędu Miasta i Gminy Mordy, Mordy, ul. Kilińskiego 9, sala narad.
Szczegółowe warunki dotyczące rokowań: Zaproszenie do rokowań.pdf
Informacja o wyniku rokowań: Informacja o wyniku rokowań.pdf


Przetarg nieograniczony(licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych położonych w Radzikowie-Stopkach
Przedmiot: sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych położonych w Radzikowie-Stopkach,
                  ujawnionych w księdze wieczystej Nr SI1S/00076351/8 oznaczonych jako
                  działka niezabudowana nr 401/1 i działka niezabudowana nr 337

Procedura: przetarg ustny - dwie licytacje
Miejsce licytacji: Sala konferencyjna, Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, Mordy
Termin licytacji: licytacja pierwsza - 27.07.2016r. godz. 11 00  - działka nr 401/1 o pow. 0,08 ha
                         licytacja druga       - 27.07.2016r. godz. 11 30  - działka nr 337 o pow. 0,19 ha
Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie_o_przetargu.pdf
2. Regulamin licytacji pierwszej (działka nr 401/1): Regulamin_licytacji_dz.401_1.pdf
2. Regulamin licytacji drugiej (działka nr 337): Regulamin_licytacji_dz.337.pdf
3. Wzór oświadczenia uczestnika: Wzór_oświadczenia.doc
Informacja o wynikach przetargu: Informacja_dz. 401/1.pdf 
                                                      Informacja_dz. 337.pdf


Przetarg ustny ograniczony (licytacja) dotyczący zbycia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Kolonii Mordy
Procedura: przetarg ustny - licytacja
Miejsce licytacji: Sala konferencyjna, Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, Mordy
Termin licytacji: 15.07.2016r. godz. 10 00 
Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie.pdf
2. Regulamin przetargu: Regulamin przetargu.pdf
3. Wzór oświadczenia o nabywanej nieruchomości:  Oświadczenie_o_gospodarowaniu_do_300_ha.doc
4. Wzór oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych: Oświadczenie_o_posiadaniu_kwalifikacji_rolniczych.doc
5. Wzór oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego: Oświadczenie_o_osobistym_prowadzeniu_gospodarstwa_rolnego.doc
6. Wzór oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych: Oświadczenie_o_łącznej_powierzchni_użytków_rolnych.doc
Informacja o wynikach przetargu: Informacja.pdf


Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ul. Brzozowej 8

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORDY

ogłasza

przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8 , ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/000 11906 / 1 , będącej własnością GMINY MORDY, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działk a n r 42 o pow. 0,0602 ha, obręb 83

cena wywoławcza 1 50 000 , zł, brutto (w tym 23% podatek VAT )

- wadium 15 000,00 zł,

- postąpienie minimalne 1 500,00 zł,

Nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych (las, Zalew i rzeka Muchawka). Na działce znajdują się zniszczone betonowe fundamenty domu - bez wartości rynkowej, do rozbiórki. Pełne media dostępne z ul. Brzozowej i z terenów przyległych, (miejska sieć wodociągowa, miejska sieć kanalizacyjna, miejska sieć gazowa, miejska sieć c.o., sieć telefoniczna i sieć elektroenergetyczna).

W okolicy (na osiedlu wielorodzinnym i wzdłuż ul. Warszawskiej) znajdują się obiekty użyteczności publicznej: poczta, oddziały banków, pętla i przystanki autobusowe , punkty handlowe i   usługowe.

            Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9 w sali konferencyjnej w dniu 31 maja 2016r. o godz. 11:00.

Pierwszy przetarg zorganizowany w dniu 17 lipca 2015r. z ceną wywoławczą 182 347,50 zł., drugi przetarg zorganizowany w dniu 22 września 2015r. z ceną wywoławczą 170 000,00 zł., trzeci przetarg zorganizowany  w dniu 20 listopada 2015r. z ceną wywoławczą 155 000 zł. i czwarty zorganizowany w dniu 01 marca 2016r. zakończyły się wynikami negatywnymi, z uwagi na to, że nikt nie wpłacił wadium w określonym terminie.

Dla obszaru, na którym znajdują się w/w działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru przyjęto kierunek zagospodarowania określony jako teren mieszkaniowo-usługowy.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na konto Urzędu Miasta i Gminy Mordy w BS Łosice o/Mordy 75 8038 0007 0042 2756 2000 0050 najpóźniej w dni u 27 maja 201 6 r.
(data wpływu na konto).

   Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
    W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
   Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 20 1 4r., poz.   1 380 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
   Burmistrz Miasta i Gminy Mordy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

   Burmistrz Miasta i Gminy Mordy może odwołać przetarg z ważnej przyczyny podając informację o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu podając przyczynę jego odwołania.

 
Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.


    Dodatkowych informacji udziela pracowni k Urzędu Miasta i Gminy Mordy pok. Nr 7,
tel. (25)
641-54-02 w.42 .


Regulamin przetargu: Regulamin_przetargu.pdf

Informacja o wyniku przetargu: Informacja_o_wyniku_przetargu_2016.05.31.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-31 13:42:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-02 15:46:15
  • Liczba odsłon: 1445
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494000]

przewiń do góry