Sesja Rady Miejskiej Nr XXV z dnia 30 stycznia 2013 r.  

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXV/134/2013 w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mordach 

  (zobacz)

- Uchwała Nr XXV/135/2013 w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania

   mieszkaniowym  zasobem miasta i gminy na lata 2013 - 2013 (zobacz)

   - załącznik

- Uchwała Nr XXV/136/2013 w sprawie: uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na

  terenie miasta i gminy (zobacz)

- Uchwała Nr XXV/137/2013 w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania

  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Mordy 

  i  zagospodarowanie tych odpadów (zobacz)

- Uchwała Nr XXV/138/2013 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanej

   (zobacz) - wzór deklaracji

- Uchwała Nr XXV/139/2013 w sprawie: określenia metody za gospodarowanie odpadami

  komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (zobacz)

- Uchwała Nr XXV/140/2013 w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za

  gospodarowanie odpadami komunalnymi (zobacz)

- Uchwała Nr XXV/141/2013 w sprawie: skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Rady

  Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie

  prowadzonych przez Miiasto i Gminę przedszkoli publicznych (zobacz )

 

Sesja Rady Miejskiej Nr XXVI z dnia 27 lutego 2013 r.

- Protokół z posiedzenia - (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXVI/142/2013 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

  bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy (zobacz z programem)

- Uchwała Nr XXVI/143/2013 w sprawie: wyrażenia (niewyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w

  2014 r. (zobacz)

- Uchwała Nr XXVI/144/2013 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

  przestrzennego gminy Mordy (zobacz)

- Uchwała Nr XXVI/145/2013 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy

  - teren zabudowy produkcyjno-usługowej (zobacz)

- Uchwała Nr XXVI/146/2013 w sprawie: skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na Uchwałę Rady Miesjkiej w

  Mordach z dnia 9 sierpnia 2007 r. Nr IX/48/2007 w sprawie ustalenia opłaty stałej za korzystanie z usług

  Samorządowego Przedszkola w Mordach (zobacz)

- Uchwała Nr XXVI/147/2013 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Mordy dla spółek

  wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (zobacz)

  - wzór wniosku

  - wzór umowy

  - wzór rozliczenia

- Uchwała Nr XXVI/148/2013 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w

  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej Nr XXVII w Mordach z dnia 29 kwietnia 2013 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXVII/149/2013 w sprawie: zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i

  Gminy Mordy"  (zobacz)

- Uchwała Nr XXVII/150/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektów systemowych dofinansowanych z

  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja

  Integracji Społecznej (zobacz)

- Uchwała Nr XXVII/151/2013 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Mordy dla spółek

  wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (zobacz)

  - zał. Nr 1 - wzór wniosku o dotacje

  - zał. Nr 2 - wzór umowy

  - zał. nr 3 - wzór rozliczenia z dotacji

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XXVIII z dnia 29 maja 2013 r.

- Protokół z posiedzenia (czytaj)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXVIII/152/2013 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2013 r. (zobacz)

  - dochody i wydatki

  - przychody i rozchody

  - limity wydatków inwestycyjnych

  - uzasadnienie

- Uchwała Nr XXVIII/153/2013 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata

  2013-2024 (zobacz)

  - załącznik nr 1

  - uzasadnienie

- Uchwała Nr XXVIII/154/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/136/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30

  stycznia 2013 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy

  Mordy" (czytaj)

- Uchwała Nr XXVIII/155/2013 w sprawie: zmiany rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników

  przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego (zobacz)

- Uchwała Nr XXVIII/156/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/137/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30

  stycznia 2013 r. w sprawie poboru i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

  właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy i zagospodarowanie tych odpadów (zobacz)

- Uchwała Nr XXVIII/157/2013 w sprawie: przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i

  Gminy Mordy w latach 2011 - 2012

  - raport

- Uchwała Nr XXVIII/158/2013 w sprawie: uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

  paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2013 - 2028" (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej Nr XXIX z dnia 26 czerwca 2013 r,

- Protokół z posiedzenia (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXIX/159/2013 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy

  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. (zobacz)

- Uchwała Nr XXIX/160/2013 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2013 r. (zobacz)

  - tabeal 1, 2 , 3, uzasadnienie

- Uchwała Nr XXIX/161/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy

  na lata 2013 - 2024 (zobacz)

  - WPF

  - wykaz przedsięwzięć

  - objaśnienia do WPF

- Uchwała Nr XXIX/162/2013 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego (zobacz)

- Uchwała Nr XXIX/163/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność

  Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

- Uchwała Nr XXIX/164/2013 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy,

  warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zobacz)

  - wykaz przystanków

  - zasady korzystania

- Uchwała Nr XXIX/165/2013 w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa wsi Rogóziec (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej Nr XXX z dnia 24 lipca 2013 r.

- Protokół z posiedzenia (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXX/166/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

  odprowadzania ścieków (zobacz)

- Uchwała Nr XXX/167/2013 w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o

  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia

  schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (zobacz)

  - wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie (zobacz)

  - informacja do wniosku (zobacz)

- Uchwała Nr XXX/168/2013 w sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu

  Administracyjnego w Warszawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (zobacz)

 

Sesja nazdwyczajna Nr XXXI z dnia 30 lipca 2013 r.

- Protokół z posiedzenia (zobacz)

 

- Uchwała Nr XXXI/169/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

  odprowadzania ścieków (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej Nr XXXII z dnia 4 września 2013 r.

- Protokół z posiedzenia (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXXII/170/2013 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2013 r. (zobacz)

  - dochody

  - wydatki

  - limity wydatków inwestycyjnych na lata 2013 - 2015

  - uzasadnienie

- Uchwała Nr XXXII/171/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy

  Mordy na lata 2013 - 2024 (zobacz)

  -  załącznik nr 1 do WPF

  - załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć

  - uzasadnienie

- Uchwała Nr XXXII/172/2013 w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

  Mordach (zobacz)

  Statut.doc

- Uchwała Nr XXXII/173/2013 w sprawie: upoważnienia Komisji Rewizyjnej do kontroli (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej Nr XXXIII z dnia 25 października 2013 r.

- Protokół z posiedzenia (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXXIII/174/2013 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2013 r. (zobacz)

   - dochody

   - wydatki

   - uzasadnienie

- Uchwała Nr XXXIII/175/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy

  Mordy na lata 2013 - 2014 (zobacz)

   - załącznik nr 1

   - uzasadnienie

- Uchwała Nr XXXIII/176/2013 w sprawie: zmiany Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013

  r.  (zobacz)

   - plan wydatków

- Uchwała Nr XXXIII/177/2013 w sprawie: zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

  Problemów Alkoholowych na 2013 r. wraz z planem wydatków  (zobacz)

 - Uchwała Nr XXXIII/178/2013 w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 lipca 

  2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

- Uchwała Nr XXXIII/179/2013 w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/135/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30

  stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i

  Gminy Mordy na lata 2013-2017 (zobacz)

- Uchwała Nr XXXIII/180/2013 w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pt. "Nauka-Rozwój-Sukces" w ramach  

  poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edkuacji oraz

  zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych", Działania 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i

  zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, priorytet IX "Rozwój

  wykształcenia i kompetencji w regionach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zobacz)

- Uchwała Nr XXXIII/181/2013 w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwcyjnych pomników

  przyrody na terenie miasta i gminy Mordy (zobacz)

- Uchwała Nr XXXIII/182/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/173/2013 r. Rady Miejskiej w Mordach z dnia 4

  września 2013 r. w sprawie upoważnienia Komiesji Rewizyjnej do kontroli (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XXXIV z dnia 19 listopada 2013 r.

- Protokół z posiedzenia (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXXIV/183/2013 w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

  się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i

  transportu nieczystości ciekłych (zobacz)

   - wymagania

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XXXV z dnia 5 grudnia 2013 r.

- Protokół z posiedzenia (zobacz) 

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXXIV/184/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy

  Mordy na lata 2013-2024 (zobacz)

   - załącznik nr 1

   - objaśnienia

- Uchwała Nr XXXIV/185/2013 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2013 r. (zobacz)

   - dochody

   - wydatki

   - limity wydatków inwestycyjnych na lata 2013-2015

   - plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

   - uzasadnienie

- Uchwała Nr XXXV/186/2013 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na

  obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2014 r.  (zobacz)

- Uchwała Nr XXXV/187/2013 w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku

  leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

- Uchwała Nr XXXV/188/2013 w sprawie: określenia wyskokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 r.

  (zobacz)

- Uchwała Nr XXXV/189/2013 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. (zobacz)

   - załącznik 1

   - załącznik 2

   - załącznik 3

   - załącznik 4

   - załącznik 5

   - załącznik 6

   - załącznik 7

- Uchwała Nr XXXV/190/2013 w sprawie: wurażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w trybie

  bezprzetargowym (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XXXVI z dnia 30 grudnia 2013 r.

- Protokół z posiedzenia (zobacz)

 

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr XXXVI/191/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2014 - 2025

  (zobacz)

  - załącznik nr 1

  - załącznik nr 2

  - objaśnienia

- Uchwała Nr XXXVI/192/2013 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na rok 2014 ( zobacz)

  - tabela nr 1

  - tabela nr 2

  - tabela nr 3

  - tabela nr 4

  - tabela nr 5

  - tabela nr 6

  - tabela nr 7 (fundusz sołecki)

  - załącznik nr 1

  - załącznik nr 2

- Uchwała Nr XXXVI/193/2013 w sprawie: uchwalenia 3-letniego programu wspierania rodziny na terenie Miasta i

  Gminy Mordy na lata 2014 - 2016 (zobacz)

  - załącznik nr 1 (program)

- Uchwała Nr XXXVI/194/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości mienia

  komunalnego Gminy Mordy zbywanego w trybie bezprzewodowym (zobacz)

- Uchwała Nr XXXVI/195/2013 w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

  Problemów Alkoholowych na 2014 r. (zobacz)

  - załącznik nr 1

- Uchwała Nr XXXVI/196/2013 w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na

  2014 r. (zobacz)

  - załącznik nr 1

- Uchwała Nr XXXVI/197/2013 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

  (zmiana) (zobacz)

- Uchwała Nr XXXVI/198/2013 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

- Uchwała Nr XXXVI/199/2013 w sprawie: ustalenia diet radnych (zobacz)

- Uchwała Nr XXXVI/200/2013 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów za udział w naradach organizowanych

  przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

- Uchwała Nr XXXVI/201/2013 w sprawie: zmiany w sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania

  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i

  zagospodarowania tych odpadów (zobacz)

- Uchwała Nr XXXVI/202/2013 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2013 r. (zobacz)

  - dochody

  - wydatki

  - uzasadnienie

- Uchwała Nr XXXVI/203/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/173/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 4

  września 2013 r. w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do kontroli (zobacz)

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesława Zbieć
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-15 11:50:15
  • Liczba odsłon: 3795
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494169]

przewiń do góry