Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą  - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kolonia Mordy.

Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Nr 58/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie: ustalenia planu kontroli zarządczej na 2014 r.

Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie: powołania komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" w celu komisyjnego wybrakowania dokumentów kwalifikujących się do zniszczenia, których upłynęły terminy przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie: regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.


Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych .

Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za wynajem świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w m. Klimonty 43A na działce gruntu nr 688 o pow. 600 m2.

Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za wynajem świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w m. Krzymosze 40A na działce gruntu 377/11 o pow. 800 m2.

Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w m. Wyczółki 11 na działce gruntu nr 534/1 o pow. 9551 m2.

Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk oraz określenia regulaminu konkursu.

Zarządzenie nr 15/2014 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach oraz określenia regulaminu konkursu.

Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach i dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk

Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę terenu po pojemniki na odzież używaną.

Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r .

Zarządzenie nr 19/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonanie budżetu miasta i gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2013 r.

Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczenia dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego.

Zarządzenie nr 24/2014 w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę terenu pod pojemniki na odzież używaną.

Zarządzenie nr 25/2014 w sprawie: ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w zamian za dzień przypadający 3 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 26/2014 w sprawie: powołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.


Zarządzenie nr 27/2014 w sprawie: powołania dyrektora  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk

Zarządzenie nr 28/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 29/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr 30/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 31/2014 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - dyrektora Gospodarki Komunalnej w Mordach.

Zarządzenie nr 32/2014 w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie miasta Mordy, przy ul. 11 Listopada 3, składającej się z części działki nr 2728 o pow. 0,0706 ha.

Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie: ustalenia stawki czynszu za najem 3 m2 powierzchni części holu głównego znajdującego się na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 9.

Zarządzenie nr 34/2014 w sprawie: powierzenia spraw Sekretarzowi Miasta i Gminy Mordy.

Zarządzenie nr 35/2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta i Gminy Mordy".

Zarządzenie nr 36/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2014 r.

Zarządzenie nr 37/2014 w sprawie: zmian w planach jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 38/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2014 r.

Zarządzenie nr 39/2014 w sprawie: zmian w planach jednostek budżetowych

Zarządzenie nr 40/2014 w sprawie: zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i gminy Mordy.

Zarządzenie nr 41/2014 w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę terenu pod pojemniki na odzież używaną

Zarządzenie nr 42/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie nr 43/2014 w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mordach.

Zarządzenie nr 44/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na najem świetlicy wiejskiej w Krzymoszach.

Zarządzenie nr 45/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2014 r.


Zarządzenie nr 46/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 47/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 48/2014 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 49/2014 w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w m. Krzymosze 40a na działce gruntu 377/11 o pow. 800 m2.


Zarządzenie nr 50/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2014 r.

Zarządzenie nr 51 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 52/2014 w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenia otwarcia ofert z zapytania ofertowego na wykonywanie zadań dot. wysypiska i unieszkodliwiania odpadów.

Zarządzenie nr 53/2014 w sprawie: powołania komisji w celu dokonania odbioru zadania pn. "modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pióry Wielkie - gr. gm. Zbuczyn I etap".

Zarządzenie nr 54/2014 w sprawie: powołania komisji w celu dokonania odbioru zadania pn. "Remont remizy strażackiej w m. Wielgorz"

Zarządzenie nr 55/2014 w sprawie: powołania komisji w celu dokonania odbioru zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krzymosze".

Zarządzenie nr 56/2014 w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

Zarządzenie nr 57/2014 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 58/2014 w sprawie: powołania komisji w celu dokonania odbioru zadania pn. Remont dachu na budynku OSP w Mordach przy ul. Parkowej

Zarządzenie nr 59/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr 60/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie nr 61/2014 w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru i udziału w projekcie pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"

Zarządzenie nr 62/2014 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w mieście i gminie Mordy.

Zarządzenie nr 63/2014 w sprawie: powołania komisji w celu dokonania odbioru zadania pn. Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy

Zarządzenie nr 64/2014 w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2015 r.

Zarządzenie nr 65/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 66/2014 w sprawie: planu kont dla projektu  finansowanego ze środków WFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie 67/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.


Zarządzenie nr 68/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie nr 69/2014 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr 70/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr 71/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych budżetowych

Zarządzenie nr 72/2014 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia otwarcia ofert z zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. Unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta i gminy Mordy.

Zarządzenie nr 73/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 74/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr 75/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie nr 76/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr 77/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie nr 78/2014 w sprawie: ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mordy w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 listopada 2014 r.

Zarządzenie nr 79/2014 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.


Zarządzenie nr 80/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr 81/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 82/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego.

Zarządzenie nr 83/2014 w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Mordy.

Zarządzenie nr 84/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 85/2014 w sprawie: powołania zespołów do dokonania korekty składów kart do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie nr 86/2014 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2015-2027.

Zarządzenie nr 87/2014 w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta i gminy Mordy na 2015 r.

Zarządzenie nr 88/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr 89/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.


Zarządzenie nr 90/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr 91/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 92/2014 w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej.

Zarządzenie nr 93/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr 94/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie nr 95/2014 w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za wydzierżawienie części o pow. 140 m2 działki gruntu nr 1898 i działki 1899 o pow. 376 m2 położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Mordach.

Zarządzenie nr 96/2014 w sprawie: ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie działki gruntu nr 2000 o pow. 234 m2 położonej przy Placu Zwycięstwa 6 w Mordach.

Zarządzenie nr 97/2014 w sprawie: ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie działki gruntu nr 49 o pow. 1100 m2 położonej w miejscowości Wojnów.

Zarządzenie nr 98/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego.

Zarządzenie nr 99/2014 w sprawie: ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części o pow. 817 m2 działki gruntu nr 1898 położonej przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Mordach.

Zarządzenie nr 100/2014 w sprawie: zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Zarządzenie nr 101/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 102/2014 w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

Zarządzenie nr 103/2014 w sprawie: wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

Zarządzenie nr 104/2014 w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 105/2014 w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.

Zarządzenie nr 106/2014 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 107/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr 108/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 109/2014 w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2027.

Zarządzenie nr 110/2014 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr 111/2014 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-04 14:25:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-24 14:48:06
  • Liczba odsłon: 2246
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484098]

przewiń do góry