- Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 3 lutego 2015 r.
  - protokół z posiedzenia (czytaj)

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr V/12/2015 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2015 r, (czytaj)
  Plan pracy Rady Miejskiej na 2015 r.
- Uchwała Nr V/13/2015 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2015 r. (czytaj)
  - Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu oraz spraw gospodarczych Rady Miejskiej w Mordach na 2015 r.
  - Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Mordach na 2015 r.
- Uchwała Nr V/14/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2015 r. (czytaj)
  - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2015 r.
- Uchwała Nr V/15/2015 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla sołtysów za udział w naradach
  organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (czytaj)
- Uchwała Nr V/16/2015 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Filia w Krzymoszach wchodzącej
  w skład Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim (czytaj)
  - uzasadnienie do uchwały
- Uchwała Nr V/17/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż minia komunalnego Gminy Mordy (czytaj)
  - uzasadnienie do uchwały
- Uchwała Nr V/18/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (czytaj)
  - uzasadnienie do uchwały
- Uchwała Nr V/19/2015 w sprawie: wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Miasta i Gminy Mordy (czytaj)

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2015 r.
- protokół z posiedzenia (czytaj)

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr VI/20/2015 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 r. (czytaj)
- Uchwała Nr VI/21/2015 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
  Gospodarki Wodnej w Warszawie (czytaj)
- Uchwała Nr VI/22/2015 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład
  Gospodarki Komunalnej w Mordach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta i
  Gminy (czytaj)
- Uchwała Nr VI/23/2015 w sprawie: wystąpienia Miasta i Gminy Mordy ze Stowarzyszenia "Kapitał - Praca -
  Rozwój" (czytaj)
- Uchwała Nr VI/24/2015 w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych na 2015 r. (czytaj)
- Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
  2015 r. (czytaj)
- Uchwała Nr VI/26/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach zz dnia 21
  marca  2011 w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego,
  podatków: leśnego i od nieruchomości (czytaj)
- Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
  nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015 r.
  (czytaj)
- Uchwała Nr VI/28/2015 w sprawie: ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
  publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy (czytaj)
- Uchwała Nr VI/29/2015 w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Radzikowie
  Wielkim (czytaj)
- Uchwała Nr VI/30/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w
  Radzikowie Wielkim (czytaj)

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015 r.
- protokół z posiedzenia (czytaj)

Uchwały Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr VII/31/2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji
  zadania pn: "Przebudowa mostu z dojazdami wciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki - Zawady -
  Suchodół Wielki - Wojnów w m. Rogóziec" (czytaj)
- Uchwała Nr VII/32/2015 w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i
  gminy Mordy (czytaj)
- Uchwała Nr VII/33/2015 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2015 r. (czytaj)
  - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
- Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Siedlce (czytaj)
- Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie: zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych na 2015 r. (czytaj)
- Uchwała Nr VII/36/2015 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (czytaj)
- Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 r. (z załącznikami) (czytaj)
- Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i
  Gminy Mordy na lata 2015-2017 (z załącznikami) (czytaj)
- Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form
  doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
  kształcenie nauczycieli w 2015 r. (czytaj)
- Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w
  Zespole Szkół w Radzikowie Wielkim (czytaj)
- Uchwała Nr VII/41/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21
  marca 2011 r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania
  pieniężnego, podatków leśnego i od nieruchomości (czytaj)
- Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie: zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w
  Mordach (czytaj)

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- protokół z posiedzenia (czytaj)

Uchwały Rady Miejskiej:


- Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31  
  marca 2015 r. (czytaj)
- Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i  
  Gminy Mordy na lata 2015 - 2027 (czytaj)
- Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
  Miasta i Gminy Mordy (czytaj)
- Uchwała Nr VIII/46/2015 w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów
  komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i
  zagospodarowania tych odpadów (czytaj)
- Uchwała Nr VIII/47/2015 w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi (czytaj)
- Uchwała Nr VIII/48/2015 w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (czytaj)
- Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
  Mordy (czytaj)
- Uchwała Nr VIII/50/2015 w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Filia w Krzymoszach wchodzącej w skład
  Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim (czytaj)


Sesja nr IX - 28 maja 2015 r

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z sesji nr IX odbytej w dniu 28 maja 2015 r ( czytaj )

Uchwały:

- uchwała nr IX/51/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych i liczbowych oraz określenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Mordach ( czytaj );

- uchwała nr IX/52/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Mordy (czytaj)


Sesja nr 10 z dnia 30 maja 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z sesji nr X odbytej w dniu 30 czerwca 2015 r.( czytaj )

Uchwały Rady Miejskiej:  

Uchwały Rady Miejskiej  z sesji nr X w dniu 30 czerwca 2015 r. ( zobacz )


Sesja  nr 11 (nadzwyczajna) z dnia 24 lipca 2015 r.

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z sesji XI odbytej w dniu 24 lipca 2015 roku ( czytaj)

Uchwały Rady Miejskiej z sesji odbytej w dniu 24 lipca 2015 roku:

 1. Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 lipca 2015 r.w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach z dnia 12 czerwca 2015 r. na uchwałę Nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy - czytaj ;
 2. UCHWAŁA Nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy”. - czytaj ;
 3. Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok - czytaj;

XII sesja  z dnia 14 sierpnia 2015 roku

Protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Mordach  odbytej w dniu 14 sierpnia 2015 r ( czytaj )

Uchwała NR XII/63/2015  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok ( czytaj)XIII sesja z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 31 sierpnia 2015 roku (czytaj)

Uchwały Rady Miejskiej z sesji odbytej w dniu 31 sierpnia  2015 roku:

 • Uchwała Nr XIII/64/15  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły zlokalizowanej na działce nr 335 w Krzymoszach  ( zobacz) ;

 • Uchwała Nr XIII/65/15  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 roku  w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy ( zobacz )

 • Uchwała Nr XIII/66/15  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 roku  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Radzikowie Wielkim ( czytaj) ;

 • Uchwała Nr XIII/67/15  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 roku  w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy ( czytaj) ;

 • Uchwała Nr XIII/68/15  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 roku  w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mordach (czytaj) ;

 • Uchwała Nr XIII/69/15  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 roku  w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników (czytaj) ;

 • Uchwała Nr XIII/70/15  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 roku  w sprawie w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok 2015 (czytaj) ;

 • Uchwała Nr XIII/71/15  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2015-2027 ( czytaj) ;

 • Uchwała Nr XIII/72/15  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 roku  w sprawie odwołania  Skarbnika Gminy Mordy ( czytaj) ;

 • Uchwała Nr XIII/73/15  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 roku  w sprawie powołania  Skarbnika Gminy Mordy ( czytaj)


XIV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 września 2015 roku.

Protokół z XIV  sesji Rady Miejskiej (czytaj);
Uchwały  z XIV sesji Rady Miejskiej :

 • Uchwała nr XIV/74/2015  o zmianie uchwały nr VIII/48/2015   z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. (czytaj)

 • Uchwała nr XIV/75/2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok (czytaj)

 • Uchwała nr XIV/76/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2015-2027 ( czytaj)

XV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2015 roku.

Protokół z XV sesji Rady Miejskiej - (czytaj)  

Uchwały z XV sesji Rady Miejskiej: 

 • Uchwała NR XV/77/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania   Narkomanii na 2015 rok. (czytaj)

 • Uchwała NR XV/78/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. (czytaj)

 • Uchwała NR XV/79/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. (czytaj)

 • Uchwała NR XV/80/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. ( czytaj)

 • Uchwała NR XV/81/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. (czytaj)

 • Uchwała NR XV/82/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. (czytaj)

 • Uchwała NR XV/83/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. (czytaj)

 • Uchwała NR XV/84/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. (czytaj)


XVI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku.

Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej - (czytaj)


Uchwały z XVI sesji Rady Miejskiej: 

 • Uchwała NR XVI/85/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka" w partnerstwie z Powiatem Siedleckim (czytaj)

 • Uchwała NR XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok (czytaj)
  Tekst uchwały Nr XVI/86/2015 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 08 grudnia 2015r., poz. 10185 (U chwała_nr_XVI_86_2015.pdf)


 • Uchwała NR XVI/87/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 - z załącznikami (czytaj)

 • Uchwała NR XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2016 rok (czytaj)

 • Uchwała NR XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok (czytaj)
  Tekst uchwały Nr XVI/89/2015 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 08 grudnia 2015r., poz. 10188 (U chwała_nr_XVI_89_2015.pdf)


 • Uchwała NR XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok (czytaj)
  Tekst uchwały Nr XVI/90/2015 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 08 grudnia 2015r., poz. 10189 (U chwała_nr_XVI_90_2015.pdf)

 • Uchwała NR XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mordy - z uzasadnieniem (czytaj)

 • Uchwała NR XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - z załączonym Rocznym Programem Współpracy (czytaj)
 • Uchwała NR XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek oświatowych Miasta i Gminy Mordy - z załącznikiem (czytaj)

 • Uchwała NR XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - z załącznikami (czytaj)

 • Uchwała NR XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy" (czytaj) , Plan gospodarki niskoemisyjnej (Załącznik - PGN)


XVII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej - Protokół z XVII sesji.pdf


Uchwały z XVII sesji Rady Miejskiej: 

 • Uchwała NR XVII/96/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zawarcia porozumień z Powiatem Siedleckim dotyczących współdziałania Powiatu Siedleckiego oraz Miasta i Gminy Mordy w zakresie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego w ramach lokalnej infrastruktury drogowej (czytaj)

 • Uchwała NR XVII/97/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok z załącznikami (czytaj)

 • Uchwała NR XVII/98/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025 z załącznikami (czytaj)
   
 • Uchwała NR XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok z załącznikami (czytaj)
  Tekst uchwały Nr XVII/99/2015 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 stycznia 2016r., poz. 784 (U chwała n r XVII 99 2015.pdf)  
   
 • Uchwała NR XVII/100/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z załącznikami (czytaj)

 • Uchwała NR XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/235/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2014 r. dotyczącej zatwierdzenia " Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2014-2020 " z załącznikami (czytaj)

 • Uchwała NR XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z uzasadnieniem (czytaj)

 • Uchwała NR XVII/103/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok z załącznikami (czytaj)

 • Uchwała NR XVII/104/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok z załącznikami (czytaj)

 • Uchwała NR XVII/105/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok z załącznikami (czytaj)

 • Uchwała NR XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum (czytaj)
  Tekst uchwały Nr XVII/106/2015 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 12 stycznia 2016r., poz. 277 (Uchwała_nr_XVII_106_2015.pdf )


 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Nasiłowska-Osik
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-08 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-13 09:17:05
 • Liczba odsłon: 3508
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483974]

przewiń do góry