Sesja Rady Miejskiej w Mordach nr I z dnia 01 grudnia 2010 r.

- Protokół z posiedzenia (zobacz)

- Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr I/1/10 i I/2/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy Przewodniczącego  (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach nr II z dnia 14 grudnia 2010 r.

- Protokół z posiedzenia (zobacz)

- Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr II/3/10 w sprawie: powołania składów osobowych i liczbowych oraz określenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Mordach (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach nr III z dnia 30 grudnia 2010 r.

- Protokół z posiedzenia (zobacz)

- Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr III/4/2010 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. (zobacz)

Uchwała Nr III/5/2010 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok 2010 (zobacz)

- uzasadnienie do Uchwały

Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na rok 2011 (zobacz)

- tabela nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2011 r. (zobacz)  

- tabela nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2011 r. (zobacz)

- tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2011 r. (nie ujęte w WPI) (zobacz)

- tabela nr 3 - Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2011-2012 (zobacz)

- tabela nr 4 - Wydatki na programy/projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i

  funduszu spójności (zobacz)

- tabela nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. (zobacz)

- Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

  (zobacz)

- Załącznik nr 2 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r. (zobacz)

- Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

  zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. (zobacz)

Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie: wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2011-2019

(zobacz)

- uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

(zobacz)

- Załącznik nr 1 - Wykaz wydatków, które nie wygasają z dniem 31.12.2010 r. (zobacz)

- Załącznik nr 2 - Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z dniem 31.12.2010 r. (zobacz)

Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2011 r. (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach  nr IV z dnia 17 stycznia 2011 r.

- Protokół z posiedzenia (zobacz)

- Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr IV/10/2011 w sprawie: ropatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

Uchwała Nr IV/11/2011 w sprawie: zarządzenia wyborów organów sołectwa (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach nr V z dnia 21 marca 2011 r.

- Protokół z posiedzenia (zobacz)  

- Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr V/12/2011 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na rok 2011 (zobacz)

- Załącznik Nr 1 - dochody (zobacz)

- Załącznik Nr 2 - wydatki (zobacz)

- Tabela 2a - Plan wydatków majątkowych na 2011 r. (nie ujętych w WPI)  (zobacz)

- Załącznik Nr 1 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 r. (zobacz)

- Uzasadnienie do uchwały (zobacz)

Uchwała Nr V/13/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2011-2019 (zobacz)

- Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (zobacz)

Uchwała Nr V/14/2011 w sprawie: inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości (zobacz)

- Załącznik - wykaz sołtysów (zobacz)

Uchwała Nr V/15/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku (zobacz)

Uchwała Nr V/16/2011 w sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej (zobacz)

Uchwała Nr V/17/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektów systemowych dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja Itegracji Społecznej (zobacz)

Uchwała Nr V/18/2011 w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy rzeczowej w postaci posiłków (zobacz)

Uchwała Nr V/19/2011 w sprawie: zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr VI z dnia 11 kwietnia 2011 r.

- protokół z posiedzenia (zobacz)

- Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr VI/20/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego (zobacz)

Uchwała Nr VI/21/2011 w sprawie: przyjęcia "Gminnego Planu usuwania azbestu Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

- załącznik "Gminny Plan Usuwania Azbestu Miasta i Gminy Mordy"

Uchwała Nr VI/22/2011 wsprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy rzeczowej w postaci posiłków (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr VII z dnia 16 maja 2011 r.

- protokół z posiedzenia (zobacz)

- Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr VII/23/2011 w sprawie: ustalenia maksymalnych wysokości pożyczek udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym (zobacz)

Uchwała Nr VII/24/2011 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 r. (zobacz)

- zał. nr 1 - dochody

- zał. nr 2 - wydatki

- zał. nr 2a - plan wydatków majątkowych na 2011 r. (nie ujęte w WPI)

- zał. nr 3 - Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i FS

- zał. nr 4 - przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Uchwała Nr VII/25/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2011-2019 (zobacz)

WPF - zał. nr 1

WPF - zał. nr 1 wydruk różnic

Uchwała Nr VII/26/2011 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mordy na okres 2009-2010" i "Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mordy w latach 2009-2010" (zobacz)

Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mordy za okres 2009-2010

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mordy w latach 2009-2010

Uchwała Nr VII/27/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości zabudowanej na rzecz wieczystego użytkownika (zobacz)

Uchwała Nr VII/28/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego gminy Mordy  (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr VIII z dnia 6 czerwca 2011 r.

- protokół z posiedzenia (zobacz)

- Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr VIII/29/2011 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. (zobacz)

Uchwała Nr VIII/30/2011 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2010 r. (zobacz)

Uchwała Nr VIII/31/2011 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011 (zobacz)

- dochody

- wydatki

- plan wydatków majątkowych (nie ujęte w WPI)

- przychody i rozchody

Uchwała Nr VIII/32/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2011-2019 (zobacz)

- Wieloletnia Prognoza Finansowa

- Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

Uchwała Nr VIII/33/2011 w sprawie: uchwlenia regulaminu ustalającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy (zobacz)

- Regulamin Nauczycielskiego Dodatku Mieszkaniowego

Uchwała Nr VIII/34/2011 w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy w ramach pomocy zdrowotnej oraz sposobu i warunków ich przyznawania (zobacz)

Uchwała Nr VIII/35/2011 w sprawie: trybu i sposobu powływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przecidziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr IX z dnia 28 czerwca 2011 r.

 

- protokół z posiedzenia (zobacz)

Uchwała Nr IX/36/2011 w sprawie: określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (zobacz)

- Regulamin (zobacz)

Uchwała Nr IX/37/2011 w sprawie:  uchwalenia regulaminu ustalającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy  (zobacz)

- Regulamin (zobacz)

Uchwała Nr IX/38/2011 w sprawie: powołania Zespołu do wyborów ławników (zobacz)

Uchwała Nr IX/39/2011 w sprawie: uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr X z dnia 31 sierpnia 2011 r.

 

- protokół z posiedzenia (zobacz)

Uchwała Nr X/40/2011 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok (zobacz)

- tabela 2a

- tabela 3

- uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr X/41/2011 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2011-2019 (zobacz)

- uzasadnienie do uchwały

Uchwałą Nr X/42/2011 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego (zobacz)

Uchwała Nr X/43/2011 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy przedszkoli publicznych (zobacz)

Uchwała Nr X/44/2011 w sprawie: uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

Uchwała Nr X/45/2011 w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

Uchwała Nr X/46/2011 w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o ławnikach (zobacz)

Uchwała Nr X/47/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy (zobacz)

Uchwała Nr x/48/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy w trybie bezprzetargowym (zobacz)

Uchwała Nr X/49/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły zlokalizowanej na działce nr 428/1 o pow. 0,8000 ha w Radzikowie Stopkach stanowiącej własność Gminy Mordy (zobacz)

Uchwała Nr X/50/2011 w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok (zobacz)

- Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Uchwała Nr x/51/2011 w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XI z dnia 27 września 2011 r.

 

- protokół z posiedzenia (zobacz)

Uchwała Nr XI/52/2011 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 r. (zobacz)

- dochody i wydatki

- wydatki majątkowe nie ujęte w WPI

Uchwała Nr XI/53/2011 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na latat 2011-2019 (zobacz)

- uzasadnienie do WPF

Uchwała Nr XI/54/2011 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015 (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XII z dnia 8 listopada 2011 r.

 

- protokół z posiedzenia (zobacz)

Uchwała Nr XII/55/2011 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 r. (zobacz)

- uzasadnienie

- dochody i wydatki

Uchwała Nr XII/56/2011 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2011 - 2019 (zobacz)

- uzasadnienie

Uchwała XII/57/2011 w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

Uchwała Nr XII/58/2011 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy na 2012 r. (zobacz)

Uchwała Nr XII/59/2011 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 r. (zobacz)

Uchwała Nr XII/60/2011 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. (zobacz)

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3

- załącznik 4

- załącznik 5

- załącznik 6

- załącznik 7

Uchwała Nr XII/61/2011 w sprawie: obniżenia ceny skupu drewana do podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012 r. (zobacz)

Uchwała Nr XII/62/2011 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

Uchwała Nr XII/63/2011 w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochroony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

Uchwała Nr XII/64/2011 w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (zobacz)

Uchwała Nr XII/65/2011 w sprawie: zmiany Miejsko-Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XIII z dnia 6 grudnia 2011 r.

 

- protokół z posiedzenia (zobacz)

Uchwała Nr XIII/66/2011 w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Olędy (zobacz)

Uchwała Nr XIII/67/2011 w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. (zobacz)  - program

Uchwała Nr XIII/68/2011 w sprawie: przyujęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok (zobacz)

Uchwała Nr XIII/69/2011 w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Mordy a Miastem Siedlce dotyczącego powierzenia wykonywania zadań miasta i gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Mordy (zobacz)

- porozumienie międzygminne

Uchwała Nr XIII/70/2011 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 r. (zobacz)

 

Sesja Rady Miejskiej w Mordach Nr XIV z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

- protokół z posiedzenia (zobacz)

Uchwała Nr XIV/71/2011 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2012 r. (zobacz) - uzasadnienie douchwały

- tabela nr 1 - dochody budżetu gminy na 2012 r.

- tabela nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2012 r.

- tabela nr 3 - limity wydatków inwestycyjnych na lata 2012-2014

- tabela nr 4 - przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

- załącznik nr 1 - dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

- załącznik nr 2 - plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 r.

- załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.

- załącznik nr 4 - plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 r.

Uchwała Nr XIV/72/2011 w sprawie: wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2012-2022 (zobacz)  - uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XIV/73/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (zobacz)

Uchwała Nr XIV/74/2011 w sprawie: rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zobacz)

Uchwała Nr XIV/75/2011 w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy w części dotyczącej wsi Ostoje i Wojnów (zobacz)

Uchwała Nr XIV/76/2011 w sprawie: udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zobacz)

Uchwała Nr XIV/77/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 01.12.2006 r. (zobacz)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-22 12:26:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-05 14:03:40
  • Liczba odsłon: 3238
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495042]

przewiń do góry