Zapytanie ofertowe IN.271.27.2019 - Usługi przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".
Numer postępowania: IN.271.27.2019
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 16.12.2019 r. godz. 1400
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe: in.271.27.2019.00_zo_instruktor_szkolen.pdf
2. Zał. 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: in.271.27.2019.01_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis przedmiotu zamówienia (aktywne linki): in.271.27.2019.01_opis_przedmiotu_zamowienia.doc
3. Zał. 2 - Formularz oferty z załącznikami: in.271.27.2019.02_oferta_z_zalacznikami.doc
4. Zał. - Wzory umów: in.271.27.2019.03_wzory_umow.pdf
5. Zawiadomienie o wyborze oferty: in.271.27.2.2019.pdf

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1. „Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przetarg nieograniczony IN.271.25.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2020 roku
Numer postępowania: IN.271.25.2019
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 221.000 euro
Termin składania ofert (zmieniony) : 02.12.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert (zmieniony) : 02.12.2019 r. godz. 10 15 Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_625643-N-2019.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie_540255976-N-2019.pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: 510268359-N-2019.pdf
1. SIWZ: 19.25.00.SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3. Zał. nr 2 - Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia:
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy: 19.25.03.zal3.wzor_umowy.pdf
5. Zał. nr 4 - Formularz ofertowy: 19.25.04.zal4.druk.oferty.doc
6. Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 19.25.05.zal5.Oświadczenie.doc
7. Zał. nr 6 - Wzór wykazu zrealizowanych usług: 19.25.06.zal6.wykaz.usług.doc
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
9. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy
10. Wyjaśnienia z dn. 25.11.2019 r. na wniesione zapytania: 19.25.02.odpowiedzi.z.dnia.25.11.2019.pdf
11. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w dn. 26.11.2019 r.: 19.25.03.zawiadomienie.26.11.2019r.pdf
     SIWZ po zmianie: 19.25.00.SIWZ.zm.26.11.2019.pdf
     Zał. 1 do umowy po zmianie: 19.25.01.zal1.do.umowy.zm.26.11.2019.pdf
12. Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5 Ustawy: 19.25.04.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: 19.25.05.zawiadomienie_o_unieważnieniu.pdf
 
Przetarg nieograniczony IN.271.24.2019 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin
Numer postępowania: IN.271.24.2019
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Próg wartości zamówienia: poniżej 221.000 euro
Termin składania ofert (zmieniony): 29.10.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert (zmieniony): 29.10.2019 r. godz. 10 15
RODO Klauzule informacyjne
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: 607467_n_2019.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540223998_n_2019.20191021113728.pdf
1. SIWZ: 19_24_00_siwz_samochod.pdf
    SIWZ po zmianie dn. 21.101.2019 r.: 19_24_00_siwz_samochod_zmiana.21.10.2019.pdf
2. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: 19_24_01_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie dn. 21.10.2019 r.:
3. Zał. nr 2 - Wzór umowy: 19_24_02_zal2_wzor_umowy.pdf
    Zał. nr 2 Wzór umowy po zmianie dn. 21.10.2019 r.:
4. Zał. nr 3 - Formularz ofertowy: 19_24_03_zal3_druk_oferty.doc
5. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 19_24_04_zal4_oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
6. Zał. nr 5 - Wzór wykazu dostaw: 19_24_05_zal5_wykaz_dostaw.doc
7. Zał. nr 6 - Parametry oferowanego pojazdu: 19_24_06_zal6_parametry_oferowanego_pojazdu.docx
    Zał. nr 6 - Parametry oferowanego pojazdu po zmianie:
8. Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 19_24_07_zal7_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
9. Zmiana treści SIWZ i załączników do SIWZ z dn. 21.10.2019 r.: 24.01.Zmiana_treści_SIWZ.pdf
10. Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5 Ustawy19.24.02.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 19.24.04.zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 510237172.n.2019.pdf
 
Przetarg nieograniczony IN.271.23.2019 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów
Numer postępowania: IN.271.23.2019
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 25.11.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 25.11.2019 r. godz. 10 15 Postępowanie zakończone

Niniejsza operacja: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o zamówieniu: 618533.N.2019.pdf
1. SIWZ: 19.23.00.SIWZ.Gluchow.pdf
2. Zał. nr 1 - Projekt architektoniczno-budowlany: 19.23.01.zal1.Projekt.architektoniczno.budowlany.pdf
3. Zał. nr 2a - Przedmiar branża budowlana: 19.23.02.zal2a.Przedmiar.branza.budowlana.pdf
4. Zał. nr 2b - Przedmiar branża sanitarna: 19.23.02.zal2b.Przedmiar.branza.sanitarna.pdf
5. Zał. nr 2c - Przedmiar branża elektryczna: 19.23.02.zal2c.Przedmiar.branza.elektryczna.pdf
6. Zał. nr 3a - STWIORB branża budowlana: 19.23.03.zal3a.STWIORB.branza.budowlana.pdf
7. Zał. nr 3b - STWIORB branża sanitarna: 19.23.03.zal3b.STWIORB.branza.sanitarna.pdf
8. Zał. nr 3c - STWIORB branża elektryczna: 19.23.03.zal3c.STWIORB.branza.elektryczna.pdf
9. Zał. nr 4 - Wzór umowy: 19.23.04.zal4.Wzor_umowy.pdf
10. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy: 19.23.05.zal5.Druk_oferty.doc
11. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 19.23.06.zal6.Oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
12. Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 19.23.07.zal7.Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
13. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w dn. 08.11.2019 r.: 19.23.01.zmiana.siwz.pdf
     SIWZ po zmianie: 19.23.00.SIWZ.Gluchow.zm.08.11.2019.pdf
14. Wyjaśnienia z dn. 15.11.2019 r. na wniesione pytania: 19.23.02.Wyjaśnienia.15.11.2019.pdf
15. Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5 Ustawy: 19.23.03.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 19.23.07.Zawiadomienie.o.wyborze.pdf
17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 510275922.N.2019.pdf
 
 
Zapytanie ofertowe IN.271.22.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Remont drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Wielgorz".
Numer postępowania: IN.271.22.2019
Procedura: zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 22.10.2019 r. godz. 1200
Termin otwarcia ofert:  22.10.2019 r. godz. 1215
Postępowanie zakończone
1. Zaproszenie do składania ofert: 2019.22.00.Zapytanie_inspektor_nadzoru.pdf
4. Zawiadomienie o wyborze oferty: 19.22.02.zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
 
Przetarg nieograniczony IN.271.21.2019 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin
Numer postępowania: IN.271.21.2019
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Próg wartości zamówienia: poniżej 221.000 euro
Termin składania ofert: 08.10.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 08.10.2019 r. godz. 10 15 Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: 603771_n_2019.pdf
1. SIWZ: 21_00_siwz_samochod.pdf
2. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: 21_01_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
3. Zał. nr 2 - Wzór umowy: 21_02_zal2_wzor_umowy.pdf
4. Zał. nr 3 - Formularz ofertowy: 21_03_zal3_druk.oferty.doc
5. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 21_04_zal4_oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
6. Zał. nr 5 - Wzór wykazu dostaw: 21_05_zal5_wykaz_dostaw.doc
7. Zał. nr 6 - Parametry oferowanego pojazdu: 21_06_zal6_parametry_oferowanego_pojazdu.docx
8. Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 21_07_zal7_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: 19.21.01.zawiadomienie_o_unieważnieniu.pdf
 
Przetarg nieograniczony IN.271.19.2019 - Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych.

Numer postępowania: IN.271.19.2019
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 221.000 euro
Termin składania ofert: 09.08.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 09.08.2019 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: 581609-N-2019.pdf

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: 19_19_01_zal1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 19_19_02_zal2_Oświadczenie.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy: 19_19_03_zal3_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 3a - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: 19_19_03_zal3a_Umowa_d.o.pdf
6. Zał. nr 4 i nr 5 - Wzór wykazu pojazdów i Wzór wykazu osób: 19_19_04_05_zal4_i_5.doc
7. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 19_19_06_zal6_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc
8. Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5 Ustawy: 19.19.01.informacja_z_sesji_otwarcia.pdf
9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zawiadomienie_o_wyborze_bip.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaogloszenie_510182506_n_2019.pdf
 
Przetarg nieograniczony IN.271.18.2019 - Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km.
Numer postępowania: IN.271.18.2019

Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 26.08.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 26.08.2019 r. godz. 10 15

RODO Klauzule informacyjne

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: 583129-n-2019.pdf

2. Zał. nr 1 - Opis planowanych robót: 19_18_01_zal1_opis_planowanych_robot.pdf
4. Zał. nr 3 - STWiORB: 19_18_03_zal3stwiorb.pdf
5. Zał. nr 4 - Wzór umowy: 19_18_04_zal4_wzor_umowy.pdf
6. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy: 19_18_05_zal5_druk_oferty.doc
7. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 19_18_06_zal6_oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: 19_18_07_zal7_wykaz_osob.doc
9. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 19_18_08_zal8_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
10. Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5 Ustawy19.18.01.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty19.18.04.zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ogloszenie_510186292_n_2019.pdf
 
Przetarg nieograniczony IN.271.17.2019 - Remont drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Wielgorz

Numer postępowania: IN.271.17.2019
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 14.10.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 14.10.2019 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: 602725_n_2019.pdf
    Zmiana SIWZ z dn. 11.10.2019 r.: 19.17.01.zmiana.siwz.pdf
    SIWZ po zmianie omyłki pisarskiej w Części XI pkt 5: 19_17_00.siwz.wielgorz.pdf
2. Zał. nr 1 - Opis planowanych robót: 19_17_01_zal01_opis_planowanych_robot.pdf
5. Zał. nr 4 - Wzór umowy: 19_17_04_zal4_wzor_umowy.pdf
6. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy: 19_17_05_zal5_druk_oferty.doc
7. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 19_17_06_zal6_oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: 19_17_07_zal7_wykaz_osob.doc
9. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 19_17_08_zal8_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
10. Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5 Ustawy: 19.17.02.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
11. Zawiadomienie o wyborze oferty: 19.17.09.zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 51023209-N-2019.pdf
 
Przetarg nieograniczony IN.271.16.2019 - Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych.
Numer postępowania: IN.271.16.2019
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 221.000 euro
Termin składania ofert: 30.07.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 30.07.2019 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: 576262-N-2019.pdf 

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: 19_16_01_zal1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 19_16_02_zal2_Oświadczenie.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy: 19_16_03_zal3_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 3a - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: 19_16_03_zal3a_Umowa_dane.pdf
6. Zał. nr 4 i nr 5 - Wzór wykazu pojazdów i Wzór wykazu osób: 19_16_04_05_zal4_i_5.doc
7. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 19_16_06_zal6_Oświadczenie_o_przynależnosci_do_grupy_kapitałowej.doc
8. Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5: 16.01.informacja_z_sesji_otwarcia.pdf
9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: 19.16.08.zawiadomienie_o_unieważnieniu.pdf
 
Zapytanie ofertowe IN.271.15.2019 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Numer postępowania: IN.271.15.2019
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 24.07.2019 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert:  24.07.2019 r. godz. 1015
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: 19_15_00_Zapytanie_ofertowe.pdf
2. Zał. 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 19_15_01_zal1_Opis_przedmiotu_zamówienia.doc
3. Zał. 2 - Wzór umowy: 19_15_02_zal2_Wzór_umowy.pdf
4. Zał. 3 - Formularz oferty: 19_15_zal3_formularz_oferty.doc
5. Zał. 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków: 19_15_zal4_Oświadczenie.doc
6. Zał. 5 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 19_15_zal5_Zgoda_na_przetwarzanie.doc
7. Odpowiedzi z dn. 19.07.2019 r. na wniesione pytania: 19.15.01.odpowiedzi_na_pytania_2018.07.19.pdf
8. Odpowiedzi z dn. 22.07.2019 r. na wniesione pytania: 19.15.02.odpowiedzi_na_pytania_2018.07.22.pdf
9. Zestawienie złożonych ofert: 19.15.03.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
10. Zawiadomienie o wyborze oferty: 19.15.04.zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1. „Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
 
 
 
Zapytanie ofertowe IN.271.14.2019 - Usługi przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".
Numer postępowania: IN.271.14.2019
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 06.08.2019 r. godz. 1200
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe: in.271.14.2019.00_zo_instruktor_szkolen.pdf
2. Zał. 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: in.271.14.2019.01_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
opis przedmiotu zamówienia (aktywne linki): in.271.14.2019.01_opis_przedmiotu_zamowienia.doc
3. Zał. 2 - Formularz oferty z załącznikami: in.271.14.2019.02_oferta_z_zalacznikami.doc
4. Zał. - Wzory umów: in.271.14.2019.03_wzory_umow.pdf
5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: in.271.14.1.2019.pdf

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1. „Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zapytanie ofertowe IN.271.11.2019 - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy.
Numer postępowania: IN.271.11.2019
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 17.06.2019 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert:  17.06.2019 r. godz. 1015
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: 19_11_00_zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf
5. Zał. 4 - Wzór umowy: 19_11_zal4_wzor_umowy.doc
6. Zał. 5 - Formularz oferty: 19_11_zal5_formularz_oferty.doc
7. Informacja z otwarcia ofert: 19.11.01.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
8. Zawiadomienie o wyborze oferty: 19.11.03.zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
 
Zapytanie ofertowe IN.271.10.2019 - Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej.
Numer postępowania: IN.271.10.2019
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 10.06.2019 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert:  10.06.2019 r. godz. 1015
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: 10.00_Zaproszenie_do składania_ofert.pdf
2. Zał. 1 - Formularz oferty: 10.01_Formularz_oferty.doc
3. Zał. 2 - Projekt umowy: 10.02_Umowa_projekt.pdf
 

Przetarg nieograniczony IN.271.9.2019 - Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze.

Numer postępowania: IN.271.9.2019
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 14.06.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 14.06.2019 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_553783_N_2019.pdf

2. Zał. nr 1 - Opis planowanych robót: 19_09_01_zal01_opis_planowanych_robot.pdf
3. Zał. nr 2 - Przedmiar: 19_09_02_zal02_przedmiar_robot.pdf
4. Zał. nr 3 - STWiORB: 19_09_03_zal3_stwiorb.pdf
5. Zał. nr 4 - Wzór umowy: 19_09_04_zal4_wzor_umowy.pdf
6. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy: 19_09_05_zal5_druk_oferty.doc 
7. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 19_09_06_zal6_oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: 19_09_07_zal7_wykaz_osob.doc
9. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 19_09_08_zal8_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
10. Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5 Ustawy: 19.09.01.informacja_z_otwarcia_ofert_a86_u5.pdf
11. Zawiadomienie o wyborze oferty 19.03.Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_20190618151610.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_510131455_n_2019.pdf
 
Przetarg nieograniczony IN.271.7.2019 - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy.
Numer postępowania: IN.271.7.2019
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 16.04.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 16.04.2019 r. godz. 10 15
RODO Klauzule informacyjne
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_531278_n_2019.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia:  07_00_SIWZ_kruszywa.pdf
2. Zał. nr 1 - Wykaz sołectw z ilościami dostaw:  07_01_zal1_wykaz_solectw.pdf
3. Zał. nr 2a - Wzór umowy Część 1:  07_02_zal2a_wzor_umowy_cz1.pdf
4. Zał. nr 2b - Wzór umowy Część 2:  07_02_zal2b_wzor_umowy_cz2.pdf
5. Zał. nr 2c - Wzór umowy Część 3:  07_02_zal2c_wzor_umowy_cz3.pdf
6. Zał. nr 3 - Formularz ofertowy:  07_03_zal3_druk_oferty.doc
7. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1 Ustawy: 07_04_zal4_oswiadczenie.doc
8. Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: 07_05_zal5_oswiadczenie_o_gr_kapitalowej.doc
9. Informacja z sesji otwarcia ofert 19.07.01.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 19.07.07.zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_510091007_N_2019.pdf

 
Zapytanie ofertowe IN.271.5.2019 - Ocena aktualności studium i planów miejscowych sporządzonych na terenie Miasta i Gminy Mordy.
Numer postępowania: IN.271.5.2019
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 07.03.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert:  07.03.2019 r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: in_5_zaproszenie.pdf
2. Zał. 1 - Formularz oferty: IN_5_nr_1_formularz_oferty.doc
3. Zał. 2 - Projekt umowy: IN_5_nr_2_umowa.pdf
4. Informacja z otwarcia ofert: 2019.5.01.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

 
Zapytanie ofertowe IN.271.3.2019 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy.
Numer postępowania: IN.271.3.2019
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 06.03.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert:  06.03.2019 r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: IN.271.3.2019_zaproszenie.pdf
3. Zał. 2 - Projekt umowy: IN.271.3.2019_zal._nr2_wzór_umowy.pdf
4. Mapka poglądowa: in.271.3.2019_mapka.pdf
5. Odpowiedzi na pytania z dn. 27.02.2019 r.:  3.01.odpowiedzi_na_pytania_2019.02.27.pdf
6. Informacja z otwarcia ofert:  2019.3.02.Informacja_z_otwarcia.pdf
 
 
Zapytanie ofertowe IN.271.2.2019 - Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy.
Numer postępowania: IN.271.2.2019
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 23.01.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 23.01.2019 r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: 2_01_Zapytanie_monitorowanie_2019.pdf
4. Odpowiedzi na wniesione pytania: 2_04_odpowiedzi_na_wniesione_pytania.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_20190123110506.pdf
 
 
Zapytanie ofertowe IN.271.1.2019 - Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2019 roku
Numer postępowania: IN.271.1.2019
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 15.01.2019 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 15.01.2019 r. godz. 10 15
Postępowanie zakończone.
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert:  Zapytanie_ofertowe.pdf
2. Zał. 1 - Wykaz punktów PPE: Załącznik_nr_1_zestawienie_punktów_PPE.xls
3. Zał. 2 - Projekt umowy: Załącznik_nr_2_projekt_umowy.pdf
4. Zał. 3 - Formularz oferty: Załącznik_nr_3_druk_oferty.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_unieważnieniu.pdf
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-18 09:46:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-08 09:39:35
  • Liczba odsłon: 2498
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483895]

przewiń do góry