III sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Protokół z III sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_iii_20190225140721.pdf
 
Uchwały z III sesji Rady Miejskiej:
 
 
 • Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok
  Uchwała_nr_28_20190107095911.pdf
 • Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
  przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
  Uchwała_nr_27_20190107095827.pdf
 • Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
  przyjęcia Miejsko-Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
  Uchwała_nr_26_20190107095741.pdf
 • Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
  zmiany uchwały Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  Uchwała_nr_25_20190107095703.pdf
 • Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_24_20190111102721.pdf

 • Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
  Uchwała_nr_23_20190107095331.pdf

 • Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania   
  Uchwała_nr_22_20190107095257.pdf
 • Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
  podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Uchwała_nr_21_20190107095222.pdf
 • Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
  zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Uchwała_nr_20_20190107095152.pdf
 • Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Uchwała_nr_19_20190107095111.pdf
 • Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
  Uchwała_nr_18_20190107095027.pdf  
 • Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
  uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
  Uchwała_nr_17_20190107093635.pdf
 • Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019 -2030
  Uchwała_nr_16_20190107094704.pdf
 • Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
  Uchwała_nr_15_20190107100712.pdf
 • Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018 - 2030
  Uchwała_nr_14_20190107094137.pdf
 
 

II sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 roku.

Protokół z II sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_2_20181231095753.pdf
 
Uchwały z II sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Uchwala_13_20181206131411.pdf

 • Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  Uchwala_12_20181206131342.pdf
 • Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
  ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach
  Uchwala_11_20181206131317.pdf
 • Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
  powołania Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Uchwala_10_20181206131253.pdf
 • Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
  powołania składów osobowych i liczbowych oraz określenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Mordach
  Uchwala_9_20181206131223.pdf
 • Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
  zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
  Uchwala_8_20181206133641.pdf
 • Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
  wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2019 rok.
  Uchwala_7_20181206130603.pdf
 • Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
  określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
  Uchwala_6_20181206130523.pdf
 • Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
  Uchwala_5_20181206130450.pdf
 • Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
  obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
  Uchwala_4_20181206130424.pdf
 • Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
  obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
  Uchwala_3_20181206130401.pdf   
 
 

I sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 listopada 2018 roku.

Protokół z I sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_1_20181231095927.pdf
 
Uchwały z I sesji Rady Miejskiej:
 

 • Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie 
  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mordach
  Uchwała_2_20181123141900.pdf
 • Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie 
  wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mordach
  Uchwała_1_20181123141843.pdf
 
 

LII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 października 2018 roku.

Protokół z LII sesji Rady Miejskiej - Protokół_LII_20181120085004.pdf

 

Uchwały z LII sesji Rady Miejskiej:
 

 • Uchwała Nr LII/312/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 października 2018 roku w sprawie 
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
  Uchwala_312_20181122132510.pdf
 • Uchwała Nr LII/311/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 października 2018 roku w sprawie 
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030
  uchwala_311_20181122133110.pdf
 • Uchwała Nr LII/310/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 października 2018 roku w sprawie
  przekazania projektu "regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy" do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
  Uchwała_310_20181026104117.pdf
 • Uchwała Nr LII/309/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 października 2018 roku w sprawie 
  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach
  Uchwała_309_20181026104030.pdf
 • Uchwała Nr LII/308/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 października 2018 roku w sprawie 
  zmiany uchwały XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek oświatowych Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_308_20181026103939.pdf
 
 

LI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 roku.

Protokół z LI sesji Rady Miejskiej - Protokół_LI_20181120084809.pdf

 

Uchwały z LI sesji Rady Miejskiej:
 

 • Uchwała Nr LI/307/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie 
  zmiany Statutu Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_307_20181003114509.pdf
 • Uchwała Nr LI/306/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie 
  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
  Uchwała_306_20181003114542.pdf
 • Uchwała Nr LI/305/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 roku  
  zmieniająca uchwałę XXI/111/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki publicznej w Mordach
  Uchwała_305_20181003114419.pdf
 • Uchwała Nr LI/304/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie 
  uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach
  Uchwała_304_20181003114320.pdf
 • Uchwała Nr LI/303/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie 
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok 
  Uchwała_303_20181003114140.pdf
 • Uchwała Nr LI/302/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie 
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030
  Uchwała_302_20181002091324.pdf
 
 
 

L sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Protokół z L sesji Rady Miejskiej - Protokół_L_20181026103843.pdf

 

Uchwały z L sesji Rady Miejskiej:
 

 • Uchwała Nr L/301/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie 
  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Mordy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  Uchwała_301_20180828.pdf
 • Uchwała Nr L/300/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie 
  określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_300_20180828.pdf
 • Uchwała Nr L/299/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie 
  zmieniająca uchwałę Nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 4 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach
  Uchwała_299_20180828.pdf
 • Uchwała Nr L/298/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie 
  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
  Uchwała_298_20180828.pdf
 • Uchwała Nr L/297/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie 
  zmiany Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2018 rok
  Uchwała_297_20180828.pdf
 • Uchwała Nr L/296/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie 
  zmian w budżecie Miasta i Gminy mordy na 2018 rok
  Uchwała_296_20180828.pdf
 
 

XLIX sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 lipca 2018 roku.

Protokół z XLIX sesji Rady Miejskiej - Protokół_XLIX_z_sesji_20181003114020.pdf

 

Uchwały z XLIX sesji Rady Miejskiej:
 

 • Uchwała Nr XLIX/295/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie 
  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu
  uchwala_295_20180725.pdf
 • Uchwała Nr XLIX/294/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie 
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
  Uchwała_294_20180725.pdf
 • Uchwała Nr XLIX/293/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie 
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030
  Uchwała_293_20180725.pdf
 
 

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 lipca 2018 roku.

Protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej - Protokół_XLVIII_20180830101448.pdf

 

Uchwały z XLVIII sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała Nr XLVII/290/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie
  zmiany Uchwały nr XLIII/270/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Mordy na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej.
  Uchwała_292_20180709.pdf

 • Uchwała Nr XLVIII/291/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
  Uchwała_291_20180709.pdf
 
 

XLVII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 roku.

Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej - Protokół_XLII_20180830101534.pdf

 

Uchwały z XLVII sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała Nr XLVII/290/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie
  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_290_20180629145635.pdf

 • Uchwała Nr XLVII/289/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie
  określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_289_20180629145616.pdf
 • Uchwała Nr XLVII/288/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie
  określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Mordy publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym 
  Uchwała_288_20180629145525.pdf

 • Uchwała Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie
  określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_287_20180629145437.pdf

 • Uchwała Nr XLVII/286/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie
  ustanowienia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_286_20180629145401.pdf
 • Uchwała Nr XLVII/285/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030
  Uchwała_285_20180629145226.pdf
 • Uchwała Nr XLVII/284/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok 
  Uchwała_284_20180629145042.pdf
 • Uchwała Nr XLVII/283/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie
  udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  Uchwała_283_20180629145006.pdf
 • Uchwała Nr XLVII/282/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. 
  Uchwała_282_20180629144947.pdf

 
 

XLVI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 czerwca 2018 roku.

Protokół z XLVI sesji Rady Miejskiej - Protokół_XLVI_20180629144512.pdf

 

Uchwały z XLVI sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała Nr XLVI/281/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 czerwca 2018 rokuw sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
  Uchwała_281_2018.pdf

 • Uchwała Nr XLVI/280/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie
  udzielenia pomocy Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Rzadzików Wielki - Szydłówka - Olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km"
  Uchwała_280_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLVI/279/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie
  udzielenia pomocy Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy - Klimonty - Ptaszki - Bejdy - Próchenki na odcinku Mordy-Klimonty od km 0+500 do km 1+500 oraz od km 1+900 do km 2+900 o długości 2,0 km"
  Uchwała_279_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLVI/278/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 czerwca 2018 roku
  udzielenia pomocy Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy - Klimonty - Ptaszki - Bejdy - Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska o długości od km 5+430 do km 5+930 o długości 0,5 km" 
  Uchwała_278_2018.pdf

 • Uchwała Nr XLVI/277/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie
  udzielenia pomocy Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy - Klimonty - Ptaszki - Bejdy - Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0,83 km"
  Uchwała_277_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLVI/276/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 czerwca 2018 roku
  zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Uchwała_276_2018.pdf

 

 

XLV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 kwietnia 2018 roku.

Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_XLV.pdf

 

Uchwały z XLV sesji Rady Miejskiej:

 

 • Uchwała Nr XLV/275/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie
  zmiany Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  Uchwała_275_2018.pdf

 • Uchwała Nr XLV/274/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030
  Uchwała_274_2018.pdf

 • Uchwała Nr XLV/273/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
  Uchwała_273_2018.pdf

 

 

XLIV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 kwietnia 2018 roku.

Protokół z XLIV sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_XLIV.pdf

 

Uchwały z XLIV sesji Rady Miejskiej:

 

 • Uchwała Nr XLIV/272/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
  Uchwała_272_2018.pdf

 

XLIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 roku.

Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_XLIII.pdf

 

Uchwały z XLIII sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała Nr XLIII/271/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
  podziału Miasta i Gminy Mordy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Uchwała_271_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLIII/270/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
  podziału Miasta i Gminy Mordy na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej
  Uchwała_270_2018.pdf

 • Uchwała Nr XLIII/269/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
  wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy
  Uchwała_269_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLIII/268/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy na 2018 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
  Uchwała_268_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLIII/267/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
  zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Miasta i Gminy Mordy, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Mordy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
  Uchwała_267_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
  dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Uchwała_266_2018.pdf

 • Uchwała Nr XLIII/265/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030
  Uchwała_265_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLIII/264/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
  Uchwała_264_2018.pdf

 

 

XLII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 roku.

Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_XLII.pdf

 

Uchwały z XLII sesji Rady Miejskiej:
 
 • Uchwała Nr XLII/263/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030
  Uchwała_nr_263_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLII/262/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie
  uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2022"
  Uchwała_nr_262_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLII/261/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie
  przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2023"
  Uchwała_nr_261_2018.pdf
  Program_Ochrony_Środowiska_Załącznik_do_uchwały.pdf
 • Uchwała Nr XLII/260/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie
  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
  Uchwała_nr_260_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLII/259/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
  Uchwała_nr_259_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLII/258/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie
  wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach
  Uchwała_nr_258_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLII/257/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie
  zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  Uchwała_nr_257_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLII/256/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2018 rok
  Uchwała_nr_256_2018.pdf
 • Uchwała Nr XLII/255/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie
  przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2018 rok
  Uchwała_nr_255_2018.pdf


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-05 15:14:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-25 14:47:27
 • Liczba odsłon: 4177
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2493939]

przewiń do góry