- Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

- Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

- Zarządzenie NR 3/2015 w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej na stanowisku insp. ds. dróg i kultury fizycznej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

- Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.

- Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

- Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.

- Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

- Zarządzenie Nr 8/2105 w sprawie: powołania Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim.

- Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Mordach.

- Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

- Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

- Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego w Mieście i Gminie Mordy.

- Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian  w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.

- Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie: podwyższenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

- Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

- Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie: określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego.

- Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

- Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie: ustalenia kontroli zarządczej na 2015 r.

- Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie: powołania komisji ds. wyłonienia najkorzystniejszej oferty na "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt"


- Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Mordach.

- Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy".

- Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie: określenia zasad korzystania z samochodu służbowego będącego własnością Miasta i Gminy Mordy.


- Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr82/11 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony danych osobowych, dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz o sposobie realizacji podstawowych wymagań technicznych i organizacyjnych jakim odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 100, poz. 1024.


- Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za lokale użytkowe zlokalizowane na parterze w budynku przy ul. Kilińskiego 9 w Mordach oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Radzikowie Wielkim przy ul. Składowej.

- Zarządzenie nr 26/2015 w sprawie: powołania komisji ds. wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym na "Prowadzenie w 2015 r. monitoringu terenu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy"

- Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2014 r.

  - Tabela Nr 1
  - Tabela Nr 2
  - Tabela Nr 3
  - Tabela Nr 4
  - Tabela Nr 5
  - Tabela Nr 6
  - Tabela Nr 7
  - Załącznik Nr 1
  - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2014 r.
  - Sprawozdanie finansowe z wykonania plany przychodów i kosztów M-G Biblioteki Publicznej w Mordach
  - Sprawozdanie finansowe z wykonania planu przychodów i kosztów M-GOK w Mordach
  - Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Mordy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015.

- Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za lokal nr 7 zlokalizowany na parterze w budynku przy Placu Zwycięstwa 3 w Mordach.


- Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie: powołania Komisji do spraw druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

- Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie: ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie na wydatki bieżące.

- Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.


- Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie: wprowadzenia procedury dokonywania oceny dyrektora placówki oświatowej.

- Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w: Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Mordach, Zespole Oświatowym w Mordach, Zespole Szkół w Radzikowie Wielkim.

- Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w m. Krzymosze 40a na działce gruntu 377/11 o pow. 800 m2.

- Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027.

- Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie: ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w Wojnowie składającej się z działek o nr 48/1, 48/2 o łącznej powierzchni 1000 m2

- Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027.

- Zarządzenie nr 39/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.

- Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

- Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

- Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mordach


- Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.

- Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

- Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

- Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie: przekazania pojazdu pożarniczego.

- Zarządzenie NR 47/2015 w sprawie: powołania stałej Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem lub dzierżawę oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Mordy.

- Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pd właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Mordy"

- Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.

- Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

- Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Mordach.

- Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zespołu Oświatowego w Mordach.

- Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim w Mordach.

- Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie: wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach

- Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.

- Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

- Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie miasta Mordy przy ul. 11 Listopada 3, składającego się z części 706 m2 działki nr 2728.

- Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części dachu o pow. 10 m2 zlokalizowanego na budynku po byłej szkole podstawowej w Radzikowie-Stopkach na działce nr 428/1

- Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie miasta Mordy przy ul. Narutowicza składającego się z części 300m2 działki 2442/2.

- Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły.

- Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.


- Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

- Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie:  wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum Nr 1 w Mordach do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności.

- Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół w Radzikowie Wielkim.

- Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r .

- Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

- Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Mordy.

- Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Mordy.

- Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie: ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie udziału w części 1/2 nieruchomości rolno-leśnej o łącznej powierzchni 1,45 ha położonej w miejscowości Stara Wieś.

Nr zarządzenia

Data

treść

Plik do pobrania

70/2015

19.06.2015

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim

      

71/2015

22.06.2015

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mordach

     

72/2016

22.06.2015

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach

     

73/2015

23.06.2015

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 ( z załącznikami)

     

74/2015

23.06.2015

W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. ( z załącznikami)

     

75/2015

24.06.2015

W sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu szkół w Radzikowie Wielkim

     

76/2015

26.06.2015

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 ( z załącznikami

     

77/2015

26.06.2015

W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. ( z załącznikami)

     

78/2015

26.06.2015

W sprawie powołania komisji do weryfikacji kwalifikacji archiwalnej dokumentacji powstałej przed rokiem 2011 w celu wydzielenia dokumentacji.

     

79/2015

03.07.2015

W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Radzikowie Wielkim

     

80/2015

06.07.2015

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim

     

81/2015

13.07.2015

W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych Pióry Wielkie”

     

82/2015

24.07.2015

W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. ( z załącznikami)

     

83/2015

30.07.2015

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015

-tabela  nr 1

-  tabela nr 3;

- uzasadnienie

     

     

     

      

84/2015

30.07.2015

W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r.

 

-  załączniki

     

     

85/2015

30.07.2015

W sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu sytemu EZD

     

86/2015

04.08.2015

W sprawie obniżenia wartości nieruchomości mienia komunalnego gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży

     

87/2015

08.08.2015

W sprawie skrócenia czasu pracy

     

           88/2015

           12.08.2015

W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

- załącznik - regulamin

- załącznik - schemat organizacyjny

      

                            

89/2015

12.08.2015

W sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2015

Tabela nr 1  

tabela nr 2

tabela_nr_3_do_zarzadzenia_nr_89_2015.pdf

tabela_nr_4_do_zarzadzenia_nr_89_2015.pdf

tabela_nr_5_do_zarzadzenia_nr_89_2015__.pdf

tabela_nr_6_do_zarzadzenia_nr_89_2015.pdf

tabela_nr_7_-_fundusz_solecki_na_2015_rok.pdf

informacja_opisowa_ipol.2015r.pdf

dotacje_udzielone.pdf

mgok_20150820111720.pdf

biblioteka_20150820111829.pdf

 

90/2015

13.08.2015

W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa kolektorów słonecznych”

   

91/2015

14.08.2015

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum ogólnokrajowego
  

92/2015

14.08.2015

W sprawie zmian w planach finansowych  jednostek budżetowych

  

93/2015

17.08.2015

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pióry Wielkie”

  

94/2015

17.08.2015

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Mordach

  

  116/2015

  23.09.2015

  W sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych, nabytych w ramach projektu "Moja przyszłość"

 

117/2015

 24.09.2015

  W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

 

118/2015
28.09.2015
sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  30 lipca 2015r. w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
119/2015

  29.09.2015

  W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

 

120/2015

  29.09.2015

W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 

 

121/2015

  30.09.2015

  W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy

 

122/2015

02.10.2015 

  W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok

 

123/2015

  02.10.2015

  W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 

 


Nr 95/2015

21.08.2015

W sprawie planu kont dla projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

Nr 96/2015

31.08.2015 r.

W sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach

 

Nr 97/2015

31.08.2014

W sprawie ustalenia minimalnej stawki za wynajem budynku drewnianego po byłej szkole znajdującego się  w Krzymoszach

 

Nr 98/2015

31.08.2015 r

W sprawie powołania „komisji przetargowej” do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin Kolonia

 

Nr 99/2015

31.08.2015

W sprawie zamian w planach jednostek budżetowych                                              

 

    nr 100/2015

31.08.2015  

    W sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Miasta i Gminy Mordy

- załącznik nr 2;

- załącznik nr 3
- załącznik nr 4;
- załącznik nr 5


 

Nr 101/2015

31.08.2015

W sprawie wyrażenia zgody na przejęcie budynku murowanego po byłej szkole w Krzymoszach

 

Nr 102/2015

2.09.2015

W sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2016 rok

 

Nr 103/2015

2.09.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r

 

Nr 104/2015

2.09.2015

W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

 

Nr 105/2015

3.09.2015

W sprawie wprowadzenia zmian w składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 6 w Wojnowie

 

Nr 106/2015

4.09.2015

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach

 

107/2015

4.09.2015

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach

 

Nr 108/2015

04.09.2015

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach

 

Nr 109/2015

14.09.2015

W sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki za wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy położonego w Stoku Ruskim

 

Nr 110/2015

14.09.2015

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego

 

Nr 111/2015

14.09.2015

W sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki za wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy  w Krzymoszach

 

Nr 112/2015

16.09.2015

W sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Nr 113/2015

16.09.2015

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach

 

Nr 114/2015

17.09.2015

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnych dla przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy  

 

Nr 115/2015

22.09.2015

W sprawie obniżenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy  przeznaczonej do sprzedaży  w drodze przetargu nieograniczonego

 

  Nr 124/2015

   02.10.2015

sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

   

Nr
125/2015


14.10.2015
W sprawie wprowadzenia zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mordach, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

  

zarządzenie_nr_125_2015.pdf

Nr
126/2015


16.10.2015
W sprawie wprowadzenia zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Mordach, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

  

zarządzenie_nr_126_2015.pdf

Nr
127/2015
22.10.2015
W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok.   zarządzenie_nr_127_2015.pdf
Nr
128/2015
22.10.2015
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
zarządzenie_nr_128_2015.pdf
Nr
129/2015
29.10.2015
W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok. zarządzenie_nr_129_2015.pdf
Nr
130/2015
29.10.2015
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
zarządzenie_nr_130_2015.pdf
Nr
131/2015
02.11.2015
W sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego. zarządzenie_nr_131_2015.pdf
Nr
132/2015
02.11.2015
W sprawie powołania komisji likwidacyjnej. zarządzenie_nr_132_2015.pdf
Nr
133/2015
04.11.2015
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. zarządzenie_nr_133_2015.pdf
Nr
134/2015
05.11.2015
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 201r rok.   Zarządzenie_nr_134_2015.pdf

Nr
135/2015
05.11.2015
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_135_2015.pdf

Nr
136/2015
09.11.2015
W sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
Zarządzenie_nr_136_2015.pdf

Nr
137/2015
12.11.2015
W sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025
Zarządzenie_nr_137_2015.pdf
załączniki:  
Załącznik_1_do_uchwały.pdf
Załącznik_2_do_uchwały.pdf
Załącznik_3_do_uchwały.pdf

Nr
138/2015
12.11.2015
W sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 
Zarządzenie_nr_138_2015.pdf
załączniki:
Projekt_uchwały_budżetowej_na2016.pdf  
Załącznik_nr_1_i_2_do_uchwały.pdf
Tabela_1_do_uchwały.pdf
Tabela_2_do_uchwały.pdf
Tabela_3_do_uchwały.pdf
Tabela_4_do_uchwały.pdf
Tabele_5_i_6_do_uchwały.pdf
Tabela_7_do_uchwały.pdf
Uzasadnienie_do_uchwały.pdf

Nr
139/2015
20.11.2015
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie_nr_139_2015.pdf
Nr
140/2015
23.11.2015
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok Zarządzenie_nr_140_2015.pdf
Tabela_1_do_zarządzenia.pdf
Tabela_2_do_zarządzenia.pdf
Uzasadnienie.pdf
Nr
141/2015
23.11.2015
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych. Zarządzenie_nr_141_2015.pdf
Załączniki_do_zarządzenia.pdf
Nr
142/2015
02.12.2015
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach. Zarządzenie_nr_142_2015.pdf
Załączniki_do_zarządzenia.pdf
Nr
143/2015
01.12.2015
W sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2016. Zarządzenie_nr_ 143_2015.pdf
Załączniki_do_zarządzenia.pdf
Uzasadnienie.pdf
Nr
144/2015
02.12.2015
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzeniu egzaminu ze służby przygotowawczej.
Zarządzenie_nr_144_2015.pdf
Nr
145/2015
02.12.2015
W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok. Zarządzenie_nr_145_2015.pdf z załącznikami i uzasadnieniem
Nr
146/2015
02.12.2015
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych. Zarządzenie_nr_146_2015.pdf z załącznikiem
Nr
147/2015
07.12.2015
W sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Zarządzenie_nr_147_2015.pdf
Nr
148/2015
14.12.2015
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych dla przeprowadzeniu naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy.
Zarządzenie_nr_148_2015.pdf

Nr
149/2015
14.12.2015
W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok. Zarządzenie_nr_149_2015.pdf z załącznikami i uzasadnieniem
Nr
150/2015
14.12.2015
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych. Zarządzenie_nr_150_2015.pdf z załącznikami
Nr
151/2015
15.12.2015
W sprawie przeprowadzenia spisu z natury, powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego. 
Zarządzenie_nr_151_2015.pdf

Nr
152/2015
29.12.2015
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych. Zarządzenie_nr_152_2015.pdf z załącznikami
Nr
153/2015
30.12.2015
W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok. Zarządzenie_nr_153_2015.pdf z załącznikami i uzasadnieniem
Nr
154/2015
30.12.2015
W sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych. Zarządzenie_nr_154_2015.pdf z załącznikami
Nr
155/2015
31.12.2015
W sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych. Zarządzenie_nr_155_2015.pdf z załącznikami
Nr
156/2015
31.12.2015
W sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy. Zarządzenie_nr_156_2015.pdf z załącznikami


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-16 12:35:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10 14:42:53
  • Liczba odsłon: 2237
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2004510]

przewiń do góry