SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej . Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN      z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych . Poniższe zasady oceniania dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów Zespołu Oświatowego w Mordach.

 

I. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

 

§ 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)   motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)   dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trud­no­ściach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wycho­wawczej.

 

§ 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów      i rodziców (prawnych opiekunów),

2)   bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie

3)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4)   ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru).

 

§ 3. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu        nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wymagania        te opracowywane są zgodnie z zapisem § 13, ust. 2. Zapisy przedmiotowego systemu oceniania nie mogą być sprzeczne z niniejszym dokumentem.

 

§ 4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania w Szkole, odnotowując ten fakt         w dzienniku lekcyjnym w formie i miejscu określonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, podając szczegółowe kryteria, przewidziane dla danego sprawdzianu.

 

§ 7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedago­gicz­nej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku            do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Wymagania te w formie pisemnej nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły oraz informuje       o nich rodziców ucznia.

 

§ 8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki (sztuki) należy         w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia.

 

§ 9. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się       w ostatnim tygodniu I semestru.

 

§ 10. Na tydzień przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady         pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia (a za jego      pośrednictwem jego rodziców - prawnych opiekunów) w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego) Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach    (w tym niedostatecznych) ustalane są corocznie przez dyrektora szkoły w „Kalendarzu roku szkolnego” i udostępniane na tablicach informacyjnych w szkole.

 

§ 11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 12. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. W przypadku, gdy zajęcia bloku przedmiotowego prowadzi kilku nauczycieli, ocena z tego przedmiotu ustalana jest wspólnie.

 

§ 13. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w następujący sposób:

 

1. klasy I-III szkoły podstawowej:

 

1) Ocenianie bieżące polega na prowadzeniu kart obserwacji ucznia . Każdy wychowawca klas I-III raz w semestrze wypełnia kartę obserwacji i udostępnia ją do wglądu zainteresowanym rodzicom podczas spotkań przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego.

 

2) Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne (końcoworoczne) w klasach I-III polega na wypełnieniu dla każdego ucznia świadectwa opisowego. Każdy wychowawca klas I-III ma obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom śródrocznego (końcoworocznego) świadectwa opisowego podczas półrocznego (rocznego) spotkania z rodzicami. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie” .

 

3) Oprócz kart opisowych nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza itp.).

 

4) Podczas zajęć religii nauczyciele oceniając uczniów stosują skalę stopniową zgodnie     z § 13 ust. 2 pkt. 5.

 

2. klasy od IV wzwyż:

 

1) Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

a) zakres wiadomości i umiejętności,

b) rozumienie materiału naukowego,

c) umiejętności stosowania wiedzy,

d) kultura przekazywania wiadomości.

 

2) Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

a) odpytywanie ustne;

b) sprawdziany pisemne;

c) prace domowe;

d) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;

e) estetyka zeszytu przedmiotowego;

f)  ocena aktywności ucznia podczas zajęć;

g) działalność pozalekcyjna ucznia.

 

3) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.

4) Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych        i końcoworocznych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi           w punkcie 5. Kryteria te opracowuje na piśmie nauczyciel przedmiotu i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy , z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego przedmiotu.

 

5) Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się wg poniższej skali stosując następujące ogólne kryteria oceniania:

 

Stopień

Stopień
wyrażony słownie

Ogólne kryteria ustalania stopni

6

celujący

(cel)

Zakres i jakość wiadomości:

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ

Rozumienie materiału naukowego:

Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi

5

bardzo
dobry

(bdb)

Zakres i jakość wiadomości:

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub semestru); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ

Rozumienie materiału naukowego:

Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania

4

dobry

(db)

Zakres i jakość wiadomości:

Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi

Rozumienie materiału naukowego:

Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany

3

dostateczny

(dst)

Zakres i jakość wiadomości:

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi                                                                                                                

 

Rozumienie materiału naukowego:

Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi

2

dopuszcza­jący

(dop)

Zakres i jakość wiadomości:

Niepełna znajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione

Rozumienie materiału naukowego:

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu

1

niedosta­teczny

(ndst)

Zakres i jakość wiadomości:

Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami

Rozumienie materiału naukowego:

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy

Kultura przekazywania wiadomości:

Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim

 

6) Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego .

7) Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

 

 

§ 14. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 

§ 15.1. Śródroczną ocenę zachowania uczniów od klasy IV wzwyż ustala się według poniższej skali i z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

-           jedynym kryterium jest uzyskana liczba punktów

-           na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 pkt.

-           oceny z zachowania dokonuje się na koniec każdego semestru.

 

 

ZACHOWANIE

Ocenę otrzymuje uczeń, który:

wzorowe

(wz)

Ø        uzyskał 200 punktów i więcej

dobre

(db)

Ø        uzyskał od 150 do 199 pkt.

poprawne

(popr)

Ø        uzyskał od 100 do 149 pkt.

nieodpowiednie

(ndp)

Ø        uzyskał poniżej 100 pkt.

 

§15.2 Uczeń zdobywa w semestrze punkty dodatnie za zachowania pozytywne, do których zaliczamy:

A.       Udział w konkursach przedmiotowych ( za każdy konkurs)

Ø        Udział w etapie szkolnym                                - 5 pkt.

Ø        Awans do etapu rejonowego                           - 5 pkt.

Ø        Awans do finału etapu rejonowego                 - 30 pkt.

B.       Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych z wyłączeniem sportowych

Ø        Za każdy konkurs                                            - 5 pkt.

C.       Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Ø        Za każdy występ jako reprezentant szkoły     - 5 pkt.

D.       Współudział w organizowaniu imprez szkolnych   - 0 – 20 pkt.

E.       Pomoc kolegom w nauce                                      - 0 – 10 pkt.

F.       Udział w działaniach charytatywnych                     - 0 – 10 pkt.

G.      Pełnienie funkcji w klasie ( za każdą funkcję,

                                      bez dyżurów klasowych )      - 0 – 15 pkt.

H.    Praca społeczna na rzecz szkoły                          - 0 – 15 pkt.

I.     Praca społeczna na rzecz klasy                            - 0 – 10 pkt.

J.     Pełnienie funkcji w klasie                                      -   0 –10 pkt.

K.     Punktualność                                                       - 0 – 10 pkt.

L.    Do dyspozycji wychowawcy klasy                        - 0 – 10 pkt.

M.   Do dyspozycji klasy                                              - 0 – 10 pkt.

N.   Do dyspozycji dyrektora szkoły                             - 0 – 10 pkt.

 

§15.3 Uczeń otrzymuje punkty ujemne w semestrze za zachowania negatywne , do których zaliczamy;

A. Powtarzające się przeszkadzanie na lekcjach           - 5 – 20 pkt.

    B. Niewłaściwy stosunek do nauczycieli

i pracowników szkoły                                                 - 5 – 20 pkt.

    C. częste zapominanie o formach grzecznościowych    - 1 – 5 pkt.

    D. Niewywiązywanie się z   obowiązków szkolnych

         ( lekceważenie dyżurów szkolnych, częsty brak

           pracy domowej itp.)                                                 - 5 – 40 pkt.

      E. Zapominanie o zmianie obuwia                              - 5 – 25 pkt.

      F. Palenie tytoniu                                                        - 10 – 40 pkt.

      G Celowe niszczenie mienia szkoły                           - 10 – 40 pkt.

 

1.        Punkty dodatnie i ujemne przyznaje wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielem.

 

2.        Uczeń kończy semestr z wynikiem „0” punktów za:

Ø        Wyłudzenia

Ø        Kradzieże

Ø        Picie alkoholu

Ø        Posiadanie lub zażywanie narkotyków

Ø        Stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych członków społeczności szkolnej

 

3. Pomocnicze elementy dla wychowawców brane pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania uczniów:

a) stopień pilności i systematyczności w pełnieniu obowiązków szkolnych:

- sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków,

- wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

- systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz przestrze­ga­nie za­sad bezpieczeństwa pracy,

- dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,

- poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły,

b) stopień zaangażowania ucznia na rzecz szkoły, klasy i środowiska społecznego:

- wywiązanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie,

- podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym,

- inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły i śro­do­wiska,

- przejawianie troski o mienie szkoły, własność ogólnonarodową i prywatną,

- umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki,

- umiejętność godzenia nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi,

- udział w pozaszkolnych formach zagospodarowania czasu wolnego uczniów.

c) stopień przestrzegania norm społeczno – moralnych w szkole i poza nią:

- uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,

- sposób postępowania nie naruszający godności własnej i godności innych,

- dbałość o kulturę słowa,

- zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej,

- dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nało­gów,

- dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, ład i estetykę otoczenia.

 

4. Wychowawca klasy ustalający śródroczną lub końcoworoczną ocenę zachowania ucznia ma obowiązek na żądanie przekazać jego rodzicom pisemne uzasadnienie tej oceny.

 

§ 16. W klasach I-III szkoły podstawowej bieżąca, śródroczna i końcoworoczna ocena zachowania jest oceną opisową i umieszczana jest na śródrocznym (końcoworocznym) świadectwie opisowym.

 

§ 17. Końcoworoczną ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie . Ocenę końco­wo­rocz­ną ustala się wg kryteriów przewidzianych dla śródrocznej oceny zachowania.

 

§ 18. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 19. Śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy, uwzglę­dnia­jąc wymienione wcześniej kryteria. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca zobowiązany jest do zebrania informacji o uczniu od uczących go nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych szkoły (sekretariat szkoły), innych uczniów klasy oraz            dostępnych w szkole informacji od: rodziców, mieszkańców miasta i instytucji wspomagających proces wychowania, z którymi współpracuje szkoła.

 

§ 20.  Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna . Rada pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował trybu przewidzianego w niniejszym systemie oceniania.

 

§ 21. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel na piśmie informuje wychowawcę oraz dyrektora szkoły podczas posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Wychowawca powiadamia      o powyższym ucznia i jego rodziców z początkiem nowego semestru.

 

§ 22. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych.

 

1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego.

 

2. Jako karkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą    na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób systematyczny      i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów            do systematycznej nauki – zakończoną wystawieniem oceny. Dla kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia.

 

3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi,      że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku      do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu powinni zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.

 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;

b) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;

c) na życzenie rodziców, za pośrednictwem ucznia, nauczyciel wykonuje odpłatną kserokopię sprawdzianu i udostępnia ją rodzicom na stałe, odnotowując na oryginale pracy pisemnej fakt przekazania kopii.

 

5. Klasy I-III szkoły podstawowej:

1) Częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów.

2) Sprawdziany pisemne są zapowiadane w klasach I-III z przynajmniej 2 dniowym          wyprzedzeniem.

3) Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu w kolorze czerwonym błędów i zakończone jest komentarzem nauczyciela.

 

6. Klasy od IV wzwyż:

1) Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

2) Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą,          to      powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel - na wniosek ucznia - ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie ww. sprawdzianu.

3) Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni        od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia.

4) Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.

5) Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.      W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów.

6) Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane.

7) Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego).

7. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:

a) bardzo dobry           - 91 - 100% maks. liczby punktów,

b) dobry                    - 75 -    90% maks. liczby punktów,

c) dostateczny                    - 50 -    74% maks. liczby punktów,

d) dopuszczający           - 40 -    49% maks. liczby punktów,  

e) niedostateczny           -    0 -    39% maks. liczby punktów.

 

Każdy sprawdzian powinien zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia         co najmniej 91% punktów przewidzianych w sprawdzianie.

 

§ 23. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego nie może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

 

§ 24. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

 

§ 25. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa,          innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej,          pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy.

 

§ 26. Wskazane jest prowadzenie przez nauczycieli klas od IV wzwyż kart obserwacji ucznia lub klasy, umożliwiających notowanie nabytych umiejętności czy zdobytej wiedzy. Fakt prowadzenia karty obserwacji podany jest do wiadomości uczniów i ich rodziców. Karta przechowywana jest w dzienniku lekcyjnym lub innym miejscu, wskazanym przez dyrektora szkoły      i może stanowić źródło informacji dla wychowawcy podczas spotkań z rodzicami uczniów.

 

§ 27. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).

 

§ 28. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.

 

§ 29. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, informatyka i wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne wpisywane są           do dziennika w kolorze czerwonym.

 

 

 

 

§ 30. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną jeżeli przedmiot odbywa się:

-           1 raz w tygodniu z min.3 ocen;

-           2 razy w tygodniu z min.4ocen;

-           3 razy w tygodniu z min. 5 ocen

-           4 i więcej razy w tygodniu z min. 6 ocen

 

§ 31. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

§ 32. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie składa uczeń lub jego rodzice do Dyrektora Szkoły.

 

§ 33. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub      na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę   na egzamin klasyfikacyjny.

 

§ 34. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

§ 35. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, zwany egzaminatorem,             w obecności innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu. Egzaminator przygotowuje zestaw egzaminacyjny przewidujący otrzymanie każdego stopnia zgodnie z podanymi uczniom wymaganiami edukacyjnymi.

 

§ 36. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w poniższych terminach:

a) egzamin klasyfikacyjny za I półrocze przeprowadza się w terminie 2 miesięcy od daty        posiedzenia klasyfikacyjnego;

b) egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

§ 37. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 38. O terminie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator informuje Dyrektora Szkoły. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się i przechowuje protokół wg wzoru               i w miejscu ustalonym przez Dyrektora Szkoły. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku         egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i można ją poprawić tylko w wyniku egzaminu      poprawkowego.

 

§ 39. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski z funkcjonowania szkolnego systemu oceniania. Uwagi zgłaszane do dyrektora Szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców są podstawą do dokonywania analizy i zmian w niniejszym dokumencie.

 

§ 40. Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedgogicznej.

 

§ 41. Szkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

II. OCENIANIE ZEWNĘTRZNE

Ocenianie zewnętrzne realizowane jest w formie sprawdzianów po klasie VI szkoły podstawowej.

Dopuszcza się również sprawdzanie wiedzy i umiejętności na podstawie testów zewnętrznych         w klasach III i V przynajmniej raz w roku.

Zasady przeprowadzania tych sprawdzianów reguluje Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami uczniów.

 

 

Szkolny system oceniania został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 września 2000r .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michałowski Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-16 23:17:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Michałowski Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-16 23:17:42
  • Liczba odsłon: 1672
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494051]

przewiń do góry