Załącznik do Uchwału Nr XVIII/93/2000 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 kwietnia 2000 roku.

 

 

STATUT

ZESPOŁU OŚWIATOWEGO

W MORDACH

UL. KILIŃSKIEGO 13

 

 

 

(tekst ujednolicony i zaktualizowany)

 

 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2006r

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 § 1

 

 Statut Zespołu Oświatowego w Mordach został opracowany przez Radę Pedagogiczną na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami) oraz Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 i 527).

 

 

 § 2

 

1.  Zespół Oświatowy nosi nazwę: Zespół Oświatowy w Mordach. Ilekroć w statucie jest    mowa bez bliższego określenia o zespole należy przez to rozumieć Zespół Oświatowy

w Mordach. W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa w Mordach oraz Samorządowe Przedszkole.

 

 2.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 

a)       przedszkole- należy przez to rozumieć Zespół Oświatowy w  Mordach Samorządowe

           Przedszkole

 b)     szkole – należy przez to rozumieć Zespół Oświatowy Szkoła Podstawowa

            im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach

 

c)     ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty        (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zmianami oraz ustawę z dnia 8 stycznia 1999 r. –      Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. nr 12, poz. 96)

 

d)  Statucie – należy przez to rozumieć Statut  Zespołu Oświatowego w Mordach

 

e)  Dyrektorze Zespołu, Radzie Pedagogicznej, Komitecie Rodzicielskim, Samorządzie    Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole

 

f)  wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece       wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w  Zespole

g)   rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów ucznia

 

h)   organie prowadzącym  Zespół – należy przez to rozumieć  Gminę  Mordy

 

i)     organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad  Zespołem – należy przez to rozumieć   

             Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

 

 § 3

 

 Podstawę prawną działalności szkoły stanowi ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.), wydane do niej przepisy wykonawcze oraz niniejszy Statut.

 

 

 

§ 4

 

1.  Szkoła nosi nazwę:  Zespół Oświatowy  Szkoła Podstawowa

                                      im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach

 

2.  Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Kilińskiego 13  w Mordach.

 

3.      Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach umieszczona jest

pełna nazwa:

 

 

 

4.  Obsługę finansowo-administracyjną  Zespołu zapewnia Zespół  Ekonomiczno-

         Administracyjny Szkół Gminy Mordy z siedzibą przy ulicy Parkowej 2

 

 

§ 5

 

 1.  Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy.

 

2.   Zespół prowadzi roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach pięciogodzinnych

 

3.   Organem prowadzącym szkołę jest  Gmina Mordy, organem sprawującym nadzór       

        pedagogiczny  Kuratorium  Oświaty w Warszawie  Delegatura w Siedlcach.

 

 

§ 6

 

 1. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

 

2. Zespół Oświatowy Szkoła Podstawowa im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach funkcjonuje w formie jednostki budżetowej o której mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

§ 7

 

 

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 8

 

Szkoła posiada własny sztandar,  logo i ceremoniał szkolny.

 

 

§ 9

 

 

1. W Zespole w porozumieniu  z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem     prowadzącym mogą być organizowane klasy profilowane, integracyjne oraz wyrównawcze.

 

 

§ 10

 

 

W Zespole może być prowadzona innowacyjna i eksperymentalna działalność pedagogiczna na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 

§ 11

 

 

Organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci mogą, za zgodą Dyrektora  Zespołu i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, prowadzić w szkole działalność opiekuńczo-wychowawczą w formie zajęć pozalekcyjnych.

 

 

§ 12

 

 1. Zespół przyjmuje słuchaczy szkół wyższych i zakładów kształcenia nauczycieli na     praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem Zespołu
 a zakładem kształcenia nauczycieli czy szkołą wyższą.

 

 2. Zespół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

3. Zespół może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z tytułu wynajmu pomieszczeń
   i udostępniania ogrodzenia na reklamy firmom, instytucjom.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania szkoły

 

 § 13

 

 Szkoła realizując cele i zadania określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie:

 

 1)  jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej uznaje wspomaganie wszechstronnego rozwoju    ucznia

 

2)   umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania

 

3)  prowadzi działania profilaktyczne i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły

 

4) podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

 

 

§ 14

 

 Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

 

 1)  naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem

 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia

 

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści

 

4)  rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.)

 

5)  rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego

 

6)  traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie

 

7)  poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego

 

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

 

 

 

§ 15

 

 Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata poprzez stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności:

 

 1)  planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności

 

2)  skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień

 

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm

 

4)  rozwiązywania problemów w twórczy sposób

 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
     oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

 

6)  odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych
      doświadczeń i nawyków

 

7)  rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań

 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania
     konfliktów i problemów społecznych.

 

 

§ 16

 

 Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, by uczniowie:

 

 1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)

 

2)  rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie

 

3)  mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie

 

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną
z wolnością innych

5)  poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie

 

6)  uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych

 

7)  przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
   i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się

 

8)  kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

 

 

§ 17

 

 

Szkoła zapewnia opiekę uczniom odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości, w szczególności poprzez:

 

 1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia;

 

2) pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem dyżurów;

 

3) przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

4) systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych zagrożeń;

 

5) zapewnienie możliwości korzystania z pomocy logopedy i pedagoga szkolnego.

 

 

 

§ 18

 

 1.  Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 

 1)   Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

2)   Program Wychowawczy Szkoły

 

3)  Szkolny Program Profilaktyki.

 

4)   Wewnątrzszkolny  System Oceniania

 

 

2.  Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:

 

 1)       sale dydaktyczne

 

2)       dwie  pracownie komputerowe z dostępem do Internetu

 

3)       salę gimnastyczną i boisko

 

4)       bibliotekę  wraz z Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 

5)       świetlicę i stołówkę

 

7)       gabinet logopedy

 

8)       gabinet dyrekcji

 

9)       sekretariat

 

10)      szatnię.

 

 

 

 ROZDZIAŁ III

 

Organy szkoły i ich kompetencje

 

 

§ 19

 

 1.       Organami szkoły są:

 

 1)       Dyrektor

 2)       Rada Pedagogiczna

 3)       Samorząd Uczniowski

 4)       Komitet Rodzicielski.

 

 

 

2.  Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski oraz Samorząd Uczniowski działają
 w oparciu o opracowane przez siebie regulaminy, które nie mogą być sprzeczne
 z przepisami prawa oraz zapisami niniejszego Statutu

 

3.  Organy szkoły mają swobodę w działaniu i podejmowaniu decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty oraz wewnętrznymi regulaminami.

 

 

 

 

 

4.  Organy szkoły współpracują ze sobą w zakresie :

 

1)    planowania rozwoju szkoły

 

2)    opracowania organizacji placówki

 

3)     rozwiązywania sytuacji konfliktowych

 

4)     organizacji imprez, uroczystości, konkursów, przetargów i zawodów sportowych

 

5)     opracowania dokumentów regulujących pracę szkoły

 

5.   Bieżące kontakty między organami szkoły odbywają się bezpośrednio lub za pośrednictwem dyrektora zespołu lub osoby specjalnie do tego powołanej.

 

6.   W wypadku spraw, których zakres wykracza poza kompetencje danego organu lub gdy sprawy obejmują kompetencje kilku organów szkoły, wtedy zagadnienia te powinny być omawiane z udziałem reprezentantów zainteresowanych organów szkoły lub na wspólnych posiedzeniach tych organów.

 

7.    Wszelkie sprawy sporne mogące powstać pomiędzy organami szkoły rozwiązuje dyrektor     zespołu poprzez:

 

1)    organizację wspólnych posiedzeń zainteresowanych organów szkoły;

 

2)    przygotowanie przy pomocy radcy prawnego interpretacji prawnej spornego tematu;

 

3)   proponowanie rozwiązań kompromisowych.

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 

§ 20

 

 1.  Dyrektor Zespołu jest przedstawicielem szkoły, reprezentującym ją na zewnątrz.

 

 2.  Dyrektor Zespołu odpowiada za:

 

 1)  dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły

 2)  realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę

 3) tworzenia warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów

 4)  zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym

 5)  zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

 6)  właściwą organizację i przebieg sprawdzianów przeprowadzanych w szkole.

 

 

3.    Do zadań Dyrektora Zespołu związanych z podstawową działalnością szkoły należy w szczególności:

 

 1)  kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły

 

2)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami

 

3)  sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju   psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne

 

4)  sprawowanie kontroli i podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie spełniania     obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły

 

5)  wydawanie zezwoleń na indywidualny tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami

 

6)  występowanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z uzasadnionymi wnioskami
    o przeniesienie ucznia do innej szkoły

 

7)  przewodniczenie Radzie Pedagogicznej Szkoły

 

8) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji

 

9)  wstrzymywanie uchwał, o których mowa w punkcie 8), niezgodnych z przepisami prawa
 i  powiadamianie o tym fakcie organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

10) przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej co najmniej 2 razy w roku szkolnym wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły

 

12) realizowanie zadań związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli

 

13) dokonywanie oceny pracy nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami

 

14) sporządzanie planów nauczania i arkusza organizacji szkoły

 

15) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz planu dyżurów nauczycieli

 

16)  podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, z zachowaniem warunków     określonych odrębnymi przepisami

 

17)  wyrażanie zgody na podjęcie działań w szkole przez stowarzyszenia i organizacje wspierające działalność szkoły

 

18) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami

 

19) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowości wykorzystania druków szkolnych

 

20) organizowanie i kontrolowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi  

      Zespołu

 

21) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie

 

22) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych

 

23) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

 4.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.

 

 

5. W zakresie, o którym mowa w ust. 4, Dyrektor w szczególności:

 

 1) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

 

2)  powołuje Wicedyrektora Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego oraz określa zakres obowiązków i kompetencji Wicedyrektora

 

3)  decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły

 

4)  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

5) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków.

 

 

 

 Rada Pedagogiczna

 

§ 21

 

 

1.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, działającym w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

 3.  Przewodniczącym Rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

 

 4.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

 

1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Komitet Rodzicielski;

 

2)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

 

3)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Komitet Rodzicielski;

 

4)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

 

5)   uchwalanie Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki, po zaopiniowaniu ich przez Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski.

 

 

 

5.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

1)  organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;

 

2)  projekt planu finansowego szkoły;

 

3)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 

4)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 

5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora.

 

 6) może występować z wnioskiem o odwołanie z funkcji kierowniczej

 

6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły, jego zmian i zapoznaje

    Komitet Rodzicielski.

 

 7.  Rada Pedagogiczna  może wnioskować do Dyrektora Szkoły w sprawach związanych
    z działalnością dydaktyczno-wychowawczą, organizacyjną i finansową szkoły.

 

 

 

8. Rada Pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

Komitet  Rodzicielski

 

§ 22

 

 1.   Komitet Rodzicielski stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły.

 

 2.   Szczegółowe zasady działania oraz tryb wyboru i odwołania  Komitetu Rodzicielskiego określa Regulamin Komitetu Rodzicielskiego, o którym mowa w § 19 ust.2.

 

 3.  Komitet Rodzicielski w szczególności:

 

 1)   występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami     dotyczącymi wszystkich spraw szkoły

 

2)   udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu

 

3)   działa na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej

 

4)   Komitet Rodzicielski może występować do Rady Pedagogicznej  i dyrektora z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności zapewnienia rodzicom rzeczywistego wpływu na działania szkoły, zwłaszcza zaś:

 

a) posiadania znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych szkoły
i poszczególnych klas,

 

b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat postępów uczniów w nauce lub występujących trudności, jak również sposobów eliminowania niepowodzeń szkolnych.

 

c) uzyskiwania pomocy (porad) w zakresie wychowania, kształcenia i zapewnienia opieki dzieciom.

 

d) znajomość regulaminu oceniania , klasyfikowania i promowania oraz kryteriów obowiązujących w szkole przy ocenianiu postępów w nauce uczniów i ustaleniu ocen
z zachowania.

 

5) W celu wspierania działalności Statutowej Szkoły Komitet Rodzicielski gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

6)   Komitet Rodzicielski może wyrażać przekazywać Kuratorowi Oświaty i Organowi prowadzącemu swoją opinię na temat pracy Szkoły zwłaszcza wtedy gdyby opinia tej pracy była niekorzystna

 

7) opiniuje Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyki

 

8) deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu, zgodnie z odrębnymi przepisami

 

9)  na wniosek Dyrektora Zespołu przedstawia swoją opinię dotyczącą pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.

 

4. Rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci.

 

1) Współpraca oparta jest na wspólnych spotkaniach i przedsięwzięciach i może przybierać następujące formy:

 

a)  Zebrania ogólne rodziców stwarzające możliwości przekazania informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

 

b) „Wywiadówki”, czyli zebrania klasowe rodziców na których wychowawca informuje
o aktualnych sprawach klasy i postępach uczniów w nauce.

 

c)  Wizyty domowe wychowawców w domach swych wychowanków, w miarę 
   zaistniałych potrzeb

 

d) Indywidualne kontakty rodziców z wychowawcą klasy /nauczycielem przedmiotu/ poświęcone aktualnej ocenie postępów w nauce lub powstającym trudnościom wychowawczym czy dydaktycznym.

 

e)  Współudział rodziców w organizowaniu części uroczystości i imprez związanych z życiem Szkoły np.: zabawa choinkowa, ukończenie szkoły czy imprezy turystyczne: wycieczki, biwaki.

 

f) Zajęcia otwarte, w których rodzic (rodzice) uczestniczą jako obserwatorzy zajęć
z przedmiotów z których ich dzieci mają kłopoty. Wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie życzenia rodziców uczestniczenia w zajęciach otwartych z wychowawcą (nauczycielem przedmiotu).

 

2) Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski mogą ustalić inne

formy współpracy pod warunkiem, że będzie ona korzystna dla obu stron.

 

3) Ustala się, że ogólne zebrania rodziców odbywają się minimum 1 raz w semestrze (półroczu) natomiast zebrania klasowe „wywiadówki” powinny być organizowane wg potrzeb.

 

Samorząd Uczniowski

 

§ 24

 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły

                       wg  regulaminu.

       

2. Zasady działania, tryb wyboru i odwołania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

 

 

3.  Samorząd Uczniowski, działając w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu, jest współorganizatorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

 

 

4.   Samorząd Uczniowski ma prawo:

 

 1)  przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących przestrzegania praw uczniów

 

2)  redagowania i wydawania gazetki szkolnej

 

3)  wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

4)   gromadzenia środków finansowych dla wspierania realizacji celów statutowych szkoły.

 

 

5.   Samorząd Uczniowski w szczególności:

 

 1) opiniuje Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyki

 

2) na wniosek Dyrektora Zespołu, wyraża swoją opinię na temat pracy ocenianego nauczyciela

 

3) wydaje opinię o uczniu wobec którego wszczęto procedurę przeniesienia do innej szkoły,   w trybie opisanym w § 48 ust. 3.

 

 6. Samorząd Uczniowski w wykonywaniu swoich zadań współdziała z wszystkimi organami szkoły.

 

 

 

 

 

Współpraca między organami szkoły

 

 

§ 25

 

 1. Zasady współdziałania organów Zespołu- szkoły.

 

 

1)  wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia i tolerancji,
z poszanowaniem prawa poszczególnych organów do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji

 

2) rodzice i uczniowie, poprzez swoje reprezentacje: Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski, przedstawiają w formie pisemnej organom szkoły swoje wnioski i opinie

 

3) przedstawione wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a wnioskodawcy otrzymują pisemną informację dotyczącą przebiegu sprawy.

 

 

2.       Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych w Zespole.

 

 1)  konflikty wewnątrzszkolne rozstrzygane są na terenie szkoły lub przedszkola

 

2)    w sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami szkoły, Dyrektor Zespołu stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygania; każdy z organów szkoły ma możliwość obrony swojego stanowiska

 

3) wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do Dyrektora Zespołu skargi
i wnioski w formie pisemnej (w sekretariacie szkoły, pocztą zwykłą lub elektroniczną) lub
w formie ustnej (osobiście lub telefonicznie); Dyrektor Zespołu w ciągu 14 dni informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku lub skargi

 

4) konflikt między uczniem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy

 

5) konflikt między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Zespołu

 

6) w przypadku konfliktu między Dyrektorem Zespołu a Radą Pedagogiczną organem rozstrzygającym jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny

 

7) Dyrektor Zespołu może powołać komisję rozjemczą, w skład której wchodzą w równej liczbie (po 2 osoby) przedstawiciele stron będących w konflikcie

 

8)  w przypadku gdy strony nie zgadzają się z wynikiem postępowania rozstrzygającego, mają prawo odwołać się, w zależności od rodzaju sprawy do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rzecznika Praw  Obywatelskich, Rzecznika Praw  Dziecka lub właściwego sądu.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

Organizacja szkoły

 

 §26

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 

 2.  Liczbę uczniów oddziale określają odrębne przepisy.

 

 

§ 27

 

 1.   Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez:

 

 1)       Wychowanie przedszkolne

 

2)       Kształcenie zintegrowane w klasach I-III, będące łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym.

 

3)       Kształcenie w ramach przedmiotów i bloków przedmiotowych w klasach IV-VI.

 

4)       Wprowadzenie w klasach IV-VI ścieżek edukacyjnych o charakterze wychowawczo-dydaktycznym:

 

a)       edukacji prozdrowotnej

 

b)       edukacji ekologicznej

 

c)       edukacji czytelniczej i medialnej

 

d)       wychowania do życia w społeczeństwie.

 

 

§ 28

 

 

 

Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając w każdym dniu zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi co najmniej 3 godziny.

 

 

§ 29

 

 

 

Dla uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły, organizowane jest na podstawie orzeczenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nauczanie indywidualne.

 

 

§ 30

 

 

Dyrektor szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, może zezwolić na indywidualny tok nauki na wniosek lub za zgodą rodziców(opiekunów), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

 

§ 31

 

 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

§ 32

 

 

W Dniu Dziecka szkoła poprzez różnorodne zajęcia realizuje następujące cele:

 

1)       integracja zespołów klasowych i społeczności uczniowskiej

 

2)       budowanie tradycji szkolnych

 

3)       propagowanie zdrowego stylu życia

 

4)       kształtowanie umiejętności twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego

 

5)       przedstawianie osiągnięć klasy i szkoły

 

6)       współpraca z rodzicami i środowiskiem.

 

 

 

 § 33

 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zespołu do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz
planu finansowego szkoły.

 

 

 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólna liczbą zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

 

 

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę i nadzorujący.

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

 

 

1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
 i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i zasad higieny pracy.

 

 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział godzin na poszczególne zajęcia zawarte w ramowym planie nauczania . Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

 

 

 

 § 35

 

 

1. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
    prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 

 

 

2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się     prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, z zachowaniem ogólnego
tygodniowego wymiaru zajęć wynikającego z ramowego planu nauczania.

 

 3. W nauczaniu zintegrowanym dopuszcza się możliwość pracy w układzie bezdzwonkowym, z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej.

 

 

 

4. Dyrektor Szkoły corocznie dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego zgodnie zasadami wynikającymi z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

 

 

 

5. Zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone podczas wyjazdów (np. zielone szkoły). Zakres i organizację tych zajęć określa program zielonej szkoły opracowany przez nauczycieli organizujących wyjazd i zatwierdzone przez Dyrektora Zespołu.

 

 

 

6. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne, zgodnie
     z potrzebami uczniów oraz możliwościami szkoły.

 

 

 

7.  Zajęcia nadobowiązkowe oraz koła zainteresowań są zorganizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. Mogą być one opłacane przez rodziców.

 

 

 

8.  Zajęcia nadobowiązkowe i koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. Czas trwania zajęć wynosi 45 lub 60 min.

 

 

9. Uczniowie nieuczęszczający na dobrowolne zajęcia edukacyjne (religia, wychowanie do życia w rodzinie i inne zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym szkoły) w czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej lub czytelni pod opieką pracowników pedagogicznych szkoły. W wypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczniowie ci są zwalniani do domu.

 

 

10. W wypadku odwołania zajęć, uczniowie i rodzice klas I -III są informowani o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem przez wychowawców klas poprzez wpis w  zeszytach,
a uczniowie klas starszych - poprzez ustną informację wychowawcy klasy lub innego nauczyciela. W nagłych wypadkach dzieciom zapewniana jest opieka w świetlicy szkolnej zgodnie z planem zastępstw

 

 

 

 § 36

 

 

1. W szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora, do którego zadań należy w szczególności:

 

 

 

1)       sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

2)       sprawowanie nadzoru nad realizacją przez studentów praktyk pedagogicznych

 

3)       czuwanie nad prawidłową organizacją pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły

 

4)       kierowanie pracą sekretariatu oraz nadzór nad personelem administracyjnym szkoły

 

5)       organizacja i kontrola realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej

 

6)       sporządzanie miesięcznych wykazów przepracowanych przez nauczycieli godzin   ponadwymiarowych

 

7)       kontrola prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania

 

8)       wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom dodatku motywacyjnego lub udzielenie kary oraz sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia.

2.  Wicedyrektor podczas nieobecności Dyrektora Szkoły przejmuje jego obowiązki
i uprawnienia, a w szczególności:

 

 

1)       podejmuje decyzje w sprawach pilnych

 

2)       podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora używając własnej pieczątki imiennej

 

3)       współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami.

 

 

3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Wicedyrektora określa Dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

 

§ 37

 

    1.  Świetlica szkolna

 

 

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy i programie wychowawczym placówki.

     Szczegółowy zakres działań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy, nauczycieli – wychowawców świetlicy określa dyrektor szkoły. Organizacja pracy świetlicy szkolnej uwzględnia podział obowiązków pomiędzy kierownika świetlicy i wychowawców. Kierownik świetlicy sprawuje ponadto nadzór nad pracą stołówki i wraz z wychowawcami odpowiada za ład i porządek w stołówce podczas spożywania posiłków przez uczniów.

 

 

   2. Postanowienia ogólne.

 

 1. Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku dla uczniów naszej szkoły
   a w szczególności otacza opieką uczniów oczekujących do odjazdu autobusu szkolnego.
 2. Świetlica funkcjonuje w godz. 730  - 1500, czyli do chwili odjazdu ostatniej grupy uczniów dowożonych do szkoły
 3. Czas pracy wychowawców świetlicy określa się w pełnych godzinach zegarowych.
 4. Do świetlicy uczęszczają uczniowie:

·        dojeżdżający lub dowożeni do szkoły;

·        mający przerwę w zajęciach wynikających z planu lekcji.

 1. W szczególnych przypadkach świetlica zapewnia opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotu.
 2. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne.

 

    3. Cele i zadania świetlicy.

 

 1. Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną  opiekę wychowawczą.
 2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
  • zapewnienie opieki i pomocy w nauce oraz tworzeniu warunków
   do nauki własnej uczniom oczekującym
  • upowszechnianie zasad kultury osobistej;
  • kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości;
  • propagowanie zasad kultury zdrowotnej
  • pomoc w nauce;
  • organizowanie zajęć według zainteresowań i potrzeb wychowanków;
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz przyczyn niepowodzeń w nauce poprzez kontakt z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów i rodzicami;

 

 

 

 

  4. Organizacja pracy świetlicy.

 

 

1.      Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły, który zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.

2.      Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone są zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym.

3.      Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych liczących do 25 osób.

4.       Świetlica prowadzi następującą dokumentację:

a.       plan pracy opiekuńczo wychowawczej;

b.      miesięczne plany pracy;

c.       dziennik zajęć:

d.      rejestr uczniów dojeżdżających;

e.       rejestr uczniów korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

5.      Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć świetlicowych na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych.

6.      O nieprawidłowym  zachowaniu wychowanków lub częstych nieobecnościach
w świetlicy powiadamia się wychowawcę klasy, rodziców, do której on uczęszcza.

7.      Zgłoszenia dziecka do świetlicy dokonują jego rodzice lub opiekunowie prawni wypełniając kartę zgłoszenia wychowanka do świetlicy na dany rok szkolny jednocześnie określając godziny pobytu dziecka w świetlicy.

8.      Rodzice lub opiekunowie prawni wskazują osoby upoważnione
do odbioru wychowanka ze świetlicy podając ich szczegółowe dane osobowe.

9.      Rodzice jak i osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

10.  Rodzice jak i osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy zobligowani są do odbioru wychowanka ze świetlicy do godz. 1500.

         11.W świetlicy szkolnej zatrudnieni są:

·        kierownik świetlicy;

·        wychowawca świetlicy.

12.Przyjęcie i wypisanie dziecka ze świetlicy dokonuje rodzic lub opiekun prawny na podstawie pisemnego zgłoszenia wychowanka. Karty zgłoszenia należy złożyć do kierownika świetlicy do dnia 30 września.

 

 

 

  5. Zadania i obowiązki nauczycieli wychowawców.

 

·        sporządzanie planu pracy;

·        prowadzenie dziennika zajęć;

·        odpowiedzialność za powierzony sprzęt;

·        współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

·        udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym lub tego potrzebującym:

·        dbałość o bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z autobusu szkolnego uczniów dojeżdżających:

·        dbałość o bezpieczeństwo uczniów w czasie jazdy autobusem szkolnym;

·        dbałość o estetykę świetlicy.

                  zapewnienie opieki dzieciom oczekującym na odjazd autobusem szkolnym

                  zapewnienie opieki podczas dowożenia dzieci do i ze szkoły pod opieką

                      osoby dorosłej

           

 

  6. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy.

 

1.      Uczniowie zapisani na świetlicę mają prawo do:

·  uczestnictwa w  zorganizowanych zajęciach;

·  życzliwego traktowania przez wychowawców świetlicy;

·  swobody wyrażania własnych myśli i przekonań;

·  korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i zabawek  zgromadzonych
w świetlicy;

·   korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji
i pokonywaniu trudności w nauce,

·  rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

 

 1. Uczniowie zapisani na świetlicę są zobowiązani do:

           ·   przestrzegania regulaminu świetlicy:

           ·   dbania o mienie świetlicy oraz ład i porządek w pomieszczeniach;

           ·   kulturalnego zachowywania się w świetlicy;

           ·   dbania o bezpieczeństwo własne i innych;

           ·   życzliwości w stosunku do wychowawców i innych uczniów;

·        zgłaszania każdego wyjścia ze świetlicy wychowawcom;

·        stosowania się do poleceń wychowawców.

 

 

 

 

          

 

   7.  Nagrody i kary wobec wychowanków świetlicy

 

·        Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub klasy;

·        Upomnienie przez wychowawcę świetlicy;

·        Nagana udzielona przez wychowawcę klasy;

·        Nagana udzielona przez dyrektora Zespołu;

·        Obniżenie oceny z zachowania;

·        Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą nagradzane. Rodzaj nagród ustala kierownik świetlicy.

 

 

 

 

 

    § 38

 

8.  Stołówka szkolna

 

1.  W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Zasady korzystania ze stołówki ustala Dyrektor Szkoły.

 

2.   Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły

 

3.  W szczególnych sytuacjach za zgodą Dyrektora Szkoły ze stołówki mogą korzystać uczniowie innych szkół mieszkający w obwodzie szkoły, jeżeli w ich macierzystej szkole nie prowadzona jest stołówka szkolna

 

4.  Stołówka może być prowadzona przez Szkołę lub inny podmiot (w razie konieczności)

 

5.  Prowadzenie stołówki przez inny podmiot wymaga zawarcia umowy pomiędzy tym podmiotem, a dyrektorem Szkoły. Umowa powinna określać cenę posiłków dla uczniów.

 

6.   Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala dyrektor, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie opłat ponoszonych w stołówce prowadzonej przez inny podmiot.

 

7.   Zakres i wysokość zwolnienia ucznia z opłat lub refundacji za posiłki regulują odrębne przepisy.

 

           

 8.  Przy świetlicy szkolnej funkcjonuje stołówka szkolna, w której przygotowywane
      i   wydawane są posiłki:

·        dla uczniów szkoły – 1 posiłek dwudaniowy ( obiad )

·        dla wychowanków przedszkola – 3 posiłki ( 1 śniadanie, obiad
i podwieczorek ).

 

 

 9. Pracownikami stołówki podlegającymi bezpośrednio kierownikowi świetlicy są:

·        szefowa kuchni – 1 osoba;

·        intendent – 1 osoba;

·        pomoc kuchenna – 3 osoby.

 

10. Obiady przygotowywane w stołówce szkolnej są płatne dla uczniów, nauczycieli
 i pracowników administracji i obsługi. Cenę jednego obiadu
w szkole i 3 posiłków w przedszkolu ustala, na podstawie miesięcznych rozliczeń kosztów, komisja w składzie :

·        dyrektor placówki;

·        kierownik świetlicy;

·        intendent

 

Sprawy, dotyczące świetlicy szkolnej, a  nie uregulowane w Statucie rozstrzyga dyrektor Zespołu.

 

Załącznikami do tego działu Statutu są:

 1. Regulamin świetlicy
 2. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.
 3. Regulamin dowożenia uczniów.
 4. Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego.

 

 

  

 

§ 39

 

 

1.   Szkoła posiada bibliotekę, oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Stanowią one pracownię szkolną służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w tym potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

 

 

2.    Z biblioteki i Centrum Multimedialnego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice pod opieką upoważnionego nauczyciela bibliotekarza

 

 

 

3.    Do zadań biblioteki szkolnej należy:

 

 1)   udostępnianie książek i innych źródeł informacji

 

2)    tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania,
       wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego
        posługiwania się technologią informacyjną

 

3)    rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, kształtowanie

        ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych

 

4)    wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się

 

5)    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

         zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania, wspierając

         nauczycieli w realizacji ich programów nauczania

 

6)   gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych

 

7)    pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych

        gromadzonych w szkole

 

 

 

4.   Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 

 

1)    gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych

 

2)    opracowywanie zgromadzonych materiałów

 

3)     prowadzenie  określonej  przepisami dokumentacji bibliotecznej

 

4)   informowanie o zawartości zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie
       fachowej pomocy w korzystaniu z nich

 

5)     prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego

 

6)     organizowanie konkursów czytelniczych  oraz różnych form upowszechniania

          czytelnictwa

 

7)     przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa
         w  poszczególnych klasach.

 

8)   udział w realizacji  programu edukacji czytelniczej i medialnej- zgodnie z obowiązującym

        w szkole programem nauczania

 

 

5)    godziny pracy biblioteki są dostosowane do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów.

 

 6)    organizację pracy biblioteki oraz szczegółowe zasady korzystania z jej zbiorów określa Regulamin Biblioteki o raz Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

7)   sporządzanie projektów  budżetu biblioteki

 

8)   sporządzanie projektów rocznych i długoterminowych planów pracy biblioteki

 

9)   sporządzanie sprawozdań z realizacji  w/w planów

 

10)  opieka nad multimedialnym centrum informacyjnym

 

11)    prowadzenie prac organizacyjno-technicznych:

a) gromadzenie zbiorów

b)ewidencja i opracowywanie zbiorów

c)selekcja zbiorów

d) prowadzenie warsztatu informacyjnego:

- katalog alfabetyczny

-katalog rzeczowy

-kartoteki zagadnieniowej

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 § 40

 

 

 

1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli, logopedę,  oraz pracowników administracji i obsługi.

 

2.    Szkoła może zatrudniać także psychologa i pedagoga.

 

3.    Zasady i warunki zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

 

4.   Zakres czynności pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Zespołu.

 

 

 

 

 

 

§ 41

 

Zadania i obowiązki nauczyciela

 

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

 

 

 

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest szanowanie godności osobistej uczniów, bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

 

 

 

3. Nauczyciel, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka oraz warunki szkoły dostosowuje program nauczania i sposób przekazywania wiedzy do możliwości uczniów.

 

 

 

4.  Nauczyciel udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
     w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

 

 

5.  Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w szczególności poprzez:

 

 1)       realizację programu nauczania

 

2)       stosowanie właściwych metod nauczania

 

3)       ocenianie wspierające rozwój ucznia

 

4)       systematyczne przygotowywanie się do zajęć

 

5)       efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.

 

 6.       Nauczyciel informuje rodziców o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich   uczniów.

 

 7.   Nauczyciel wzbogaca własny warsztat pracy oraz dba o powierzony sprzęt i pomoce        naukowe.

 

 

 

8. Nauczyciel aktualizuje swoją wiedzę oraz pogłębia umiejętności psychologiczno-pedagogiczne.

 

 

 9. Aktywnie uczestniczy w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz zapoznaje się aktualnym stanem prawa oświatowego.

 

 

10. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i opieki nauczyciel:

 

 1)       systematycznie kontroluje pod względem warunków bhp miejsce prowadzenia zajęć

 

2)       usuwa drobne usterki lub zgłasza je Dyrektorowi Zespołu

 

3)       na każdej lekcji kontroluje obecność uczniów

 

4)       pełni dyżur podczas przerw zgodnie z Regulaminem Dyżurów.

 

 

 

 

 

 

§ 42

 

 

Nauczyciel jest odpowiedzialny za:

 

1)       realizację programu nauczania oraz ścieżek edukacyjnych

 

2)       stan warsztatu pracy i powierzonego mu majątku szkoły

 

3)       życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, przerw, organizowanych imprez i wycieczek

 

4)       przestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia lub pracownika, pożaru lub innych zagrożeń.

 

 

 

Zadania wychowawcy

 

§ 43

 

 

1. Dyrektor Zespołu dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej powierza opiekę nad oddziałem na danym etapie edukacji jednemu nauczycielowi – wychowawcy.

 

 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
    a w szczególności:

 

 1)       tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie

 

2)       inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów

 

3)       podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 

 

3.  Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.2:

 

 

1)       otacza indywidualną opieką każdego wychowanka

 

2)       wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 

a)       planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące    zespół uczniowski

 

b)       ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy

 

3)       zapoznaje rodziców i uczniów z zapisami Statutu Szkoły, w tym z obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

 

4)       współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki

 

5)       czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego swoich wychowanków

 

6)       utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 

a)       poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci

 

b)       współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach

 

c)       włączania ich w sprawy klasy i Szkoły.

 

7)       współpracuje z logopedą i pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

8)       informuje rodziców o wszystkich sprawach dotyczących życia szkolnego ucznia, w tym w szczególności o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

9)       organizuje zebrania oraz inne formy spotkań z rodzicami.

 

 

4.  Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa) zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

5.  W celu należytego wypełniania swych zadań każdy wychowawca w ciągu  roku szkolnego zorganizuje przynajmniej trzy spotkania ogólne z rodzicami uczniów i odbędzie przynajmniej dwie wizyty w domach rodzinnych swoich uczniów- w  razie konieczności

 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych w celu szczegółowego rozpoznania potrzeb wychowanków i udzielania im niezbędnej pomocy pedagogicznej
i psychologicznej.

 

7. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:

 

1)  złożenia przez Komitet  Rodzicielski  uzasadnionego wniosku do Dyrektora Zespołu, po sprawdzeniu jego zasadności

 

2)  umotywowanego wniosku nauczyciela wychowawcy.

 

 

 

 Pedagog i logopeda szkolny

 

§ 44

 

 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z odrębnymi    przepisami.

 

 

 

2. W szkole przyjmuje pedagog szkolny, we czwartki od godziny 12 do 14.00;  wspiera pracę

     dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły, również w inne dni w razie           zachodzących  potrzeb na prośbę nauczyciela, wychowawcy lub Dyrektora Zespołu.

 

3. Do zadań logopedy należy:

 

a) prowadzenie badań logopedycznych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

 

b)diagnozowanie logopedyczne oraz opracowanie indywidualnych programów terapii,

 

c)prowadzenie terapii logopedycznej z dziećmi z klas 0-III, u których stwierdzono wadę wymowy wymagającej korekcji,

 

d)indywidualna lub grupowa praca z uczniem w zależności od rodzaju zaburzenia mowy,

 

e)udzielanie porad rodzicom w celu właściwego ukierunkowania ich pracy z dzieckiem

   w domu,

 

f)wspomaganie  ucznia w usuwaniu trudności w pisaniu i czytaniu,

 

g)prowadzenie dokumentacji badań logopedycznych(karta badania mowy)

   oraz  innej dokumentacji obowiązującej w szkole ( dziennik zajęć logopedycznych)

 

h) doskonalenie warsztatu pracy

 

 

 

Zespoły nauczycielskie

 

§ 45

 

 

1. W szkole tworzone są zespoły nauczycieli, których celem jest koordynacja działań zmierzających do harmonijnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych.

 

 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycieli klas IV-VI.

 

 3. Nauczyciele nauczania zintegrowanego tworzą zespół nauczycieli klas I-III.

 

 4. W szkole, w zależności od potrzeb, tworzone są zespoły problemowo-zadaniowe.

 

 5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Zespołu, na wniosek zespołu. Przedstawia on na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej informacje o pracy zespołu.

 

 

6. Zadania zespołu nauczycieli klas IV-VI :

 

 1)ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie
     w miarę potrzeb

 

2)rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale

 

3)korelacja działań edukacyjnych i wychowawczych, w tym również w zakresie realizacji ścieżek edukacyjnych.

 

7. Zadania zespołu nauczycieli klas I-III :

 

 1)  wybór programu i podręczników dla klas młodszych

 

2)   rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych

 

3)  współpraca w zakresie planowania i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych
     w klasach młodszych.

 

 8. Zadania zespołów problemowo-zadaniowych określa Dyrektor Zespołu.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Uczniowie i rodzice

 

 § 46

 

 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie na I i II etapie kształcenia w zakresie realizacji podstawy programowej zgodnie z ramowym planem nauczania. Szkoła zapewnia bezpłatny udział dzieci w rocznym przygotowaniu przedszkolnym w oddziałach pięciogodzinnych.

 

 

2. Uczniowie klasy szóstej, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły oraz przystąpili do sprawdzianu przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, kontynuują naukę w gimnazjum.

 

 3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 ustawy, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej
na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

 

 

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 5. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.

 

 6.  Do szkoły przyjmowane są:

 

1)  z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

7. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły podejmuje Dyrektor Zespołu.

 

 8. Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.

 

 9. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 

 10. Obowiązek szkolny uczniowie spełniają poprzez uczęszczanie do szkoły.

 

 11.W uzasadnionych przypadkach Dyrektor na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

 

 12. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 13. Na wniosek Dyrektora Zespołu, uczeń może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty                 do innej szkoły.

 

 

 

 

 

 

Prawa i obowiązki uczniów

 

§ 47

 

 1.  Uczniowie mają prawo do:

 

 1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy

            umysłowej

 

2)   poszanowania godności i nietykalności osobistej

 

3)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

 

4)    zachowania tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz poszanowania godności                                                                                         własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

 

5)    zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i celami.

 

6)    uzyskania informacji na temat kryteriów i zasad oceniania, klasyfikowania
         i promowania zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

7)    uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

8)    pomocy w nauce oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej

 

9)    indywidualnego toku nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

10)  uczestniczenia w konkursach, zawodach sportowych i innych imprezach, zgodnie
             ze   swoimi umiejętnościami i możliwościami.

 

11)  swobodnego wyrażania opinii i przekonań dotyczących światopoglądu i religii,
            jeżeli nie narusza to dobra innych osób.

 

12)    przedstawiania Radzie Pedagogicznej, Komitetowi Rodzicielskiemu, Dyrektorowi     Zespołu wniosków  i opinii w sprawach dotyczących szkoły, w tym również spraw
       własnych i kolegów.

 

13)   wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz wypoczynku w soboty i niedziele,                                                       a   w  okresie ferii i przerw świątecznych, bez zadawania pracy domowej.

 

14)   korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych,          biblioteki, świetlicy i stołówki szkolnej.

 

15)   w przypadku trudnej sytuacji materialnej do otrzymania pomocy socjalnej,
      zgodnie z możliwościami szkoły, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

16)   wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz
       zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły.

17)    powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych

         sprawdzianów wiadomości.

18)    odmowy pisania sprawdzianu, jeżeli w tym dniu odbył się już jeden, a w ciągu

          tygodnia trzy  sprawdziany ( za wyjątkiem sprawdzianów OKE).

19)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo.

 

20)   rozwijania zdolności, talentów i zainteresowań.

 

21)   uzyskiwania informacji o swoich postępach i przewidywanych ocenach.

 

22)   wyboru w drodze głosowania tajnego nauczyciela pełniącego rolę opiekuna

         Samorządu Uczniowskiego.

 

23)   wydawania gazetki uczniowskiej  pod opieką  opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

24)   informacji o przysługujących im prawach oraz sposobach postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia.

 

 

2.   Uczeń, który uzna, że jego prawa zostały naruszone postępuje zgodnie z procedurą     zawartą w § 25 (Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych).

 

 

3.   Uczeń może zwrócić się do pedagoga szkolnego, nauczyciela lub wychowawcy, którzy udzielą mu pomocy oraz poinformują o instytucjach udzielających pomocy uczniom, prawa których są naruszane.

 

 

 4.   Uczeń ma obowiązek:

 

1)       dbać o honor i tradycje szkoły, dbania o piękno mowy ojczystej

 

2)       przestrzegać postanowień Statutu Szkoły oraz obowiązujących w szkole regulaminów

 

3)       podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu,
           Rady Pedagogicznej, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz ustaleniom
          Samorządu Uczniowskiego

 

4)       systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych

 

5)       starannie przygotowywać się do zajęć i wykonywać pracę domową

 

6)       uzupełniać braki w wiadomościach spowodowane absencją

 

7)       szanować godność osobistą, dobre imię i własność innych osób

 

8)       przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
           nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

9)       przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w czasie
          wyjść poza szkołę oraz zgłaszać zauważone zagrożenia nauczycielom
           lub dyrekcji szkoły

 

10)    przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o swój wygląd

 

11)    zmieniać w szkole buty na obuwie tekstylne

 

12)    wystrzegać się szkodliwych nałogów

 

13)    dbać o mienie szkoły, utrzymywać czystość i porządek na terenie szkoły

 

14)   naprawiać wyrządzone szkody materialne.

 

15)   uczęszczać regularnie na lekcje, a każdą nieobecność usprawiedliwiać

         u wychowawcy.

 

16)   samodzielnie odrabiać prace domowe , samodzielnie poszerzać wiadomości

          w interesujących  dziedzinach  wiedzy.

 

17)    przestrzegania  zasad BHP i zasad  bezpieczeństwa ruch drogowego

 

 

 

Kary i nagrody

 

 

§ 48

 

1.  Za bardzo dobre zachowanie i wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i środowiska oraz  inne osiągnięcia uczeń może być nagradzany:

 

 

1)       pochwałą ustną nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy- wyróżnienie wobec klasy,

 

2)       pochwałą ustną Dyrektora Zespołu,

 

3)       listem pochwalnym skierowanym do rodziców,

 

4)       dyplomem uznania, nagrodą rzeczową przyznaną przez Dyrektora Zespołu,

 

5)       świadectwem z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej

            bardzo dobra ocena zachowania),

6)       inne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych od

           szczebla powiatowego, wojewódzki i ogólnopolski odnotowuje się na
            świadectwie  szkolnym,

7)       inne wyróżnienia i nagrody ustanowione przez władze oświatowe w/g

             odrębnych zasad,

 

 

 

 

2.  Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia oraz innych postanowień Statutu uczeń może być ukarany w następujący sposób:

 

 

a)       upomnienie indywidualne przez nauczyciela, wychowawcę,

 

b)       upomnienie wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę,

 

c)       nagana wobec klasy przez wychowawcę, dyrektora,

 

d)       nagana wobec Rady Pedagogicznej przez dyrektora,

 

e)       ustne, następnie pisemne powiadomienie rodziców,

 

f)         wezwanie rodziców do szkoły,

 

g)       wyłączenie z imprez klasowych i szkolnych,

 

h)       wyłączenie z udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

 

i)          nagana wobec społeczności szkolnej,

 

j)         przeniesienie do równoległego oddziału,

 

k)      zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz

 

 l)      prace społeczno-użyteczne na rzecz klasy lub szkoły nie naruszające godności

 

          osobistej ucznia

 

3.  Za rażące i wielokrotne naruszanie prawa wewnątrzszkolnego, w szczególności za dopuszczanie się kradzieży, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej zagrażającej zdrowiu lub życiu innych, Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz młodzieżowych organizacji pozaszkolnych, do których uczeń należy, może złożyć wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły oraz powiadomić sąd dla nieletnich. Wychowawca informuje na piśmie rodziców ucznia o wszczętej procedurze przeniesienia ucznia do innej szkoły.

 

4.  Uczeń lub jego Rodzice  (prawni opiekunowie) mają  prawo odwołania się od otrzymanej kary poprzez złożenie pisemnego odwołania do Dyrektora Zespołu. Może to uczynić za pośrednictwem wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego, lub rodzica . Rodzic, prawny opiekun lub uczeń ma prawo odwołać się od wymierzonej kary poprzez wychowawcę do dyrektora zespołu w ciągu 7 dni od daty ukarania. Dyrektor powołuje komisję składzie Dyrektor (jego zastępca), przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Komitetu Rodzicielskiego w celu rozpatrzenia odwołania. Decyzja Komisji jest ostateczna.

 

 5.  Dyrektor Zespołu może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kary, jeśli uczeń uzyska

  poręczenie nauczyciela, wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego lub rady

  klasowej rodziców.

6.   Po rozpatrzeniu odwołania uczeń otrzymuje pisemną decyzję o podtrzymaniu kary lub jej anulowaniu.

 

7.  Wychowawca  informuje ustnie lub na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia

 o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

Rodzice

 

§ 49

 

1. Rodzice mają prawo do:

 

 1) zapoznania się z zapisami Statutu Szkoły

 

2) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły oraz danej klasy, do której uczęszcza ich dziecko poprzez uczestnictwo w zebraniach ogółu rodziców, zebraniach klasowych, indywidualne kontakty oraz udział w zajęciach otwartych, imprezach artystycznych i wycieczkach.

 

3) uzyskania informacji na temat kryteriów i zasad oceniania, klasyfikowania i promowania zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

 

4) uzyskania w indywidualnej rozmowie z wychowawcą i nauczycielem uczącym rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce

 

5) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci

 

6) uczestniczenia w planowaniu i organizowaniu życia klasy i szkoły.

 

 2. Rodzice mogą mieć wpływ na zmianę wychowawcy, jeżeli złożą na piśmie do Dyrektora Zespołu uzasadniony wniosek, który będzie wyrażał wolę więcej niż połowy rodziców uczniów danej klasy.

 

 

3.       Rodzice zobowiązani są do:

 

 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, z wyjątkiem przypadku kiedy dziecko realizuje obowiązek szkolny poza szkołą

 

3)  zapewnienia dziecku warunków umożliwiających mu przygotowanie się do zajęć szkolnych

 

4) uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy lub ustalenia terminu indywidualnego spotkania z wychowawcą

 

5) współpracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły w celu osiągnięcia wspólnych celów edukacyjnych i wychowawczych

 

6) naprawiania szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko lub pokrycia kosztów naprawy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 ROZDZIAŁ VII

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 § 50

 

 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7września 2004r.  r w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 ). Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Organizacja pracy przedszkola

 

1. Przedszkole Samorządowe w Mordach z siedzibą przy ul. 11 – ego Listopada 3 jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Radę Miasta i Gminy Mordy.

 

2. Nazwa  Zespół Oświatowy w Mordach Przedszkole Samorządowe
    przy ul. 11 –ego Listopada 3 jest używana w pełnym brzmieniu.

 

3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

 

4. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

5. Przedszkole Samorządowe w Mordach używa stempla podłużnego o wzorze:

 

 

 

§ 51

 

Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:

a) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

b) prowadzi działania opiekuńczo – wychowawczo –  dydaktyczne dla dzieci od 3 do 6 lat: dziecko któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może  uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy          10 lat;

c) prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, respektując obowiązujące w tym względzie przepisy oraz prawo dzieci 6-letnich do rocznego przygotowania przedszkolnego;

d) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

e) zapewnia każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju;

f) prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 52

 

 

Działalność przedszkola finansowana jest przez:

 

1. Radę Miasta i Gminy w Mordach, w formie dotacji,

 

2. Rodziców lub opiekunów prawnych w formie opłat stałych za pobyt dziecka                                                    w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ IX

 

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 53

 

1. Cele i zadania przedszkola wynikają z przepisów prawa, w szczególności obejmują:

           

Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

 

 • Prowadzenie obserwacji dziecka,
 • Diagnozowanie i dokumentowanie pracy z dzieckiem,
 • Wnioskowanie do poradni specjalistycznych o zdiagnozowanie dziecka,
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim. Przedszkole na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka lub za ich zgodą wnioskuje do poradni o zdiagnozowanie dziecka. Następnie zgodnie z opinią i wskazówkami specjalistów podejmuje działania w formie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

Zgodnie z potrzebami przedszkole może nawiązać współpracę z innymi instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

 

2. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:

 

 • Integrowanie dzieci niepełnosprawnych ze sprawnymi rówieśnikami,
 • Zapewnienie dzieciom najkorzystniejszych warunków rozwojowych, poczucia stabilizacji, bezpieczeństwa i akceptacji,
 • Włączanie dzieci do wielostronnych, intensywnych działań, przeżywania                            i poznawania otaczającego świata,
 • Przedszkole przyjmuje dzieci niepełnosprawne. Przyjmujemy dzieci z różnymi zaburzeniami w rozwoju i opóźnieniem rozwojowym w zakresie percepcji mowy, motoryki, mikrodefektami rozwojowymi, z wadami narządu ruchu z problemami emocjonalnymi. Zgodę na przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do grupy wyraża nauczycielka. Przedszkole przyjmuje takie dzieci od 4 roku życia, po zapoznaniu się          z opinią specjalistyczną na temat niepełnosprawności dziecka i zgodą specjalistów na przebywanie dziecka w przedszkolu.

 

3. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

 

·        Organizowanie zajęć z religii na życzenie rodziców w grupach dzieci sześcioletnich. Zajęcia trwają przez 30 minut dwa razy w tygodniu. Przedszkole korzysta                              z programów zatwierdzonych przez władze kościelne. Nauczyciela katechetę wizytuje wizytator kościelny, metodycznie hospituje również dyrektor. Przedszkole umożliwia kontakt rodziców z nauczycielem religii na terenie placówki.

 

§ 54

 

 Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:

 

1. Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka         i przedszkola.

 

 1. Planowanie pracy ukierunkowane na indywidualny rozwój dziecka.
 2. Organizowanie zajęć edukacyjnych związanych z realizacją indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Dobieranie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb dziecka.
 4. Przekazywanie rodzicom informacji i wskazówek o indywidualnym rozwoju dziecka.
 5. Uzgadnianie z rodzicami kierunków pracy edukacyjnej.

 

Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest

w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, nauczyciel ma prawo wyboru programu pomocniczego oraz prawo opracowania własnego programu. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza Minister właściwy do spraw oświaty                               i wychowania. Program może być dopuszczony do użytku przedszkolnego, jeżeli uzyskał pozytywne opinie rzeczoznawców wskazanych przez Ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest                                w planach rocznych i planach pracy na jeden miesiąc w poszczególnych oddziałach przedszkolnych.

 

 

 

 

 

 

§ 55

 

1.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku i możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,  a szczególności:

a)  Zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz poza terenem placówki. Nauczyciele zatrudnieni w grupach ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci od chwili przyprowadzenia ich przez rodziców do sali zajęć, do chwili ich odebrania. Dziecko oprócz rodziców może odebrać również osoba pisemnie przez nich upoważniona. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest prowadzenie przez nauczyciela oddziału dziecięcego przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

b)  Zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, zabawy oraz ze wskazówkami psychologii rozwojowej. Prozdrowotne warunki wychowania i nauczania dostosowane są do możliwości psychofizycznych dzieci. Wszystkie ćwiczenia i zabawy ruchowe powinny być prowadzone ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie bezpieczeństwa. Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do organizowania zajęć i zabaw na powietrzu, w miarę warunków atmosferycznych dzieci powinny przebywać z nauczycielem codziennie na świeżym powietrzu. Podczas wyjścia w teren zapewnia się jednego opiekuna na 15 dzieci.

c)  Przedszkole organizuje wycieczki, których celem jest wspomaganie realizacji treści programowych w danej grupie wiekowej, rozwijanie zainteresowań dzieci danymi treściami, nauczanie poprzez przeżywanie i zdobywanie nowych doświadczeń, integracja zespołu. Nauczycielka odpowiedzialna jest za przygotowanie, termin i miejsce wycieczki. Jedna z nauczycielek jest kierownikiem wycieczki. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są wszyscy opiekunowie. Dyrektor przed wycieczką zatwierdza kartę wycieczki, którą sporządza kierownik wycieczki. Przed wycieczką rodzice podpisują pisemną zgodę na udział dziecka w wyjeździe. Zabrania się prowadzenia wycieczki podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, wichury, deszczu, mrozu powyżej 10C. oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych dla małych dzieci. Nie wolno wychodzić        z dziećmi na ślizgawki i lodowiska na stawach, rzekach i jeziorach. W wycieczce nie mogą brać udziału dzieci, ci do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. Dzieci niepełnosprawne mogą brać udział w wycieczkach, muszą mieć jednak zapewnione warunki odpowiednie do swoich specyficznych potrzeb. Przed każdym wyjściem                z dziećmi z przedszkola nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan ilościowy dzieci.

d). Przedszkole udziela wskazówek i porad rodzicom, w miarę możliwości i potrzeb.

 

 

§ 56

 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                 w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 

2.  Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25, zwiększenie tej liczby                                          z jednoczesnym zachowaniem normy powierzchni 2,4 m x 2 na jedno dziecko może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

 

3.  Dyrektor Zespołu powierza poszczególne oddziały opiece:

 

a)  jednej nauczycielce w przypadku dzieci realizujących podstawę programową                          ( nieodpłatnie );

b)  dwóm nauczycielkom w przypadku dzieci z pobytem odpłatnym.

 

 

§ 57

 

1.   Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora Zespołu. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

2.  W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 

a)  czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę dzieci,

 

b)  liczbę pracowników przedszkola,

 

c)  ogólna liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

3.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem stałych godzin wypoczynku, jedzenia, czasu tworzenia sytuacji edukacyjnych, kierowanych przez dziecko dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

4.   Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest                                       w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

 

§ 59

 

1.  Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 75.

2.  W przedszkolu łącznie są 3 oddziały

grupa dzieci 3-4-5 – letnich – lokalizacja w budynku przy ulicy 11 – tego  Listopada 3,

dwa oddziały dzieci 6 – letnich – lokalizacja w budynku Szkoły Podstawowej   

3.   Oddziały Przedszkola są zlokalizowane w różnych miejscach, a organ prowadzący  zapewnia dyrektorowi Zespołu warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

4.  Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

a.  szatnie,

b.  łazienki dla dzieci i personelu.

c.  4 sale 

5.  Dzieci maja możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na powietrzu.

 

 

 

 

 

§ 60

 

 

1.  Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (wakacje   zgodnie z organizacją roku szkolnego).

 

2.  Przedszkole pracuje w godzinach 7.00 – 16.00 (tj. 9 godzin).

 

3.  Dzieci 6-letnie realizują podstawę programową (nieodpłatnie ) dziesięć miesięcy w ciągu roku z zachowaniem ferii.

 

 

4. Czas trwania zajęć: Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.

 

 

§ 61

 

1.      Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dyrektor Zespołu opracowuje ramowy rozkład dnia pracy Przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny.

2.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ( nauczyciele ), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia umożliwiający efektywną realizację miesięcznego planu pracy.

3.      Plan pracy, o którym mowa w ust. 2 sporządza nauczyciel (nauczyciele) dla powierzonego mu oddziału na każdy miesiąc roku szkolnego.

4.      Miesięczny plan pracy dla każdego oddziału zatwierdza dyrektor Zespołu do 29 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji danego planu.

 

 

ROZDZIAŁ X

 

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

 

§ 62

 

1.W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

 

 

§ 63

 

1. Zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku                  przedszkolnym zgodnie z art.9 Karty Nauczyciela.

 

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczą  zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego                                i odpowiada za jakość tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

§ 64

 

1. Do podstawowych zadań nauczycieli przedszkola należy:

 

a)  współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania                         i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 

b) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość,

 

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 

d)  współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne,

 

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola              i poza nim (wycieczki, spacery),

 

f) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,

 

g) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

 

h) dbałość o warsztat pracy – gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

 

i) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych (aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego),

 

j) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                          i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy nauczyciel prowadzi dziennik zajęć pracy w przedszkolu, w którym dokumentuje swoją pracę z dziećmi w danym roku

szkolnym. Do dziennika wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu, oraz odnotowuje się obecność dzieci. Do 28 dnia miesiąca nauczyciel dołącza do dziennika założenia swojej pracy na następny miesiąc. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem,

 

k) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

 

l)  realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Zespołu, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

 

 

 

 

§ 65

 

1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każde dziecko i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

 

a) poznania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka,

 

b) ustalenia form pracy w działaniach wychowawczych dziecka,

 

c) włączanie ich w działalność przedszkola.

 

 

§ 66

 

1. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest w szczególności do:

 

a) spełniania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci poleconych przez nauczycielkę oraz wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

 

b) pomagania w przygotowaniu sprzętu i zabawek do zajęć i zabaw

 

c) wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora Zespołu, wynikających             z organizacji pracy przedszkola.

 

§ 67

 

1. Woźna oddziałowa obowiązana jest do:

 

a) utrzymania czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

 

b) dbania o swoją odzież ochronną,

 

c) pomagania nauczycielce przy ubraniu dzieci przed wyjściem na spacer i po spacerze,

 

d) brania udziału w wycieczkach,

 

e) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora Zespołu, wynikających             z organizacji pracy Przedszkola,

 

f) Szczegółowy zakres obowiązków woźnej  znajduje się w teczce akt osobowych.

 

§ 68

 

1. Stosunek pracy pracowników obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI

 

 

Zasady rekrutacji wychowanków

 

 

§ 69

 

1. Przedszkole przyjmuje dzieci od 3 do 5 lat ( na pobyt odpłatny ) przyznając priorytet dzieciom 5 letnim.

 

2. Przedszkole przyjmuje dzieci 6 – letnie realizujące podstawę programową.

 

 

§ 70

 

1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

 

a) rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w Przedszkolu obowiązani są złożyć                w sekretariacie Zespołu wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do dnia 30 kwietnia;

b)  w przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza ilość miejsc, dyrektor Zespołu powołuje komisję kwalifikacyjną  w okresie od 1 do 15 maja, w skład której wchodzą:

1.            dyrektor Zespołu,

2.            2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

3.            2 członków  Komitetu Rodzicielskiego

   c)  do 30 maja wywieszenie w miejscu dostępnym zainteresowanym, imiennych wykazów dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola oraz o terminie składania  odwołań.

 

2. Komisja działa na podstawie regulaminu, decyzje komisji kwalifikacyjnej są protokołowane.

 

3. Rodzice nieprzyjętych dzieci mają możliwość odwołania się w ciągu 7 dni od decyzji do      organu prowadzącego.

 

§ 71

 

Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola na pobyt odpłatny:

 

1.w pierwszej kolejności przyjmowane są:

 

a)  dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

b)  dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

c)  dzieci z rodzin zastępczych,

d)  dzieci z rodzin wielodzietnych,

e)  dzieci rodziców pracujących zawodowo, dając pierwszeństwo w przypadku podobnych    warunków dzieciom nauczycieli na podstawie odrębnych przepisów,

f)  rodzeństwo dzieci już uczęszczających

 

2. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor Zespołu.

 

§ 72

 

1. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:

 

1)                  nie zgłoszenia się dziecka przyjętego po raz pierwszy do Przedszkola bez usprawiedliwienia po upływie 14 dni,

2)                 nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej  1 miesiąc,

3)                 nieterminowego wnoszenia opłat przez rodziców dziecka,

4)                  zatajenia przez rodziców zgłaszających dziecko do Przedszkola jego niepełnosprawności lub zaburzeń emocjonalno społecznych,

5)                 powtarzających się napadów agresji wychowanka, w wyniku których pokrzywdzone są inne dzieci ( zagrożone jest ich zdrowie i bezpieczeństwo), a jego rodzice nie wykazują zainteresowania i chęci współpracy z Przedszkolem,

6)                  skreślenie dziecka z listy Przedszkola nie zwalnia rodziców z obowiązku   uregulowania należnej zaległości.

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

 

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 

§ 73

 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole dotyczące wychowania, nauczania i opieki             w zakresie 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego są nieodpłatne.

Czas przeznaczony na realizowanie podstawy programowej ustala się
w godzinach 7:30 do 13:00.

 

2. Wysokość i zasady ustalania opłat stałych za świadczenia udzielane przez Przedszkole dla dzieci 3-4-5 - letnich reguluje bieżąca uchwała Rady Miasta i Gminy Mordy.

 

3. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych przez dyrektora Zespołu i podanych do wcześniejszej wiadomości rodziców:

- opłata za dzienną stawkę żywieniową określoną przez  dyrektora Zespołu,

- opłatę stałą w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Mordach

 

 

§ 74

 

1. Zasada korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat przez rodziców dzieci                 uzależniona jest od ilości dni i godzin pobytu w przedszkolu. Ustalana będzie przez dyrektora Zespołu z uwzględnieniem kosztów realizacji racji żywieniowych, odpowiadających normom fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci od 3 do 6 roku życia (Ministerstwo Zdrowia). Koszt związany z wyżywieniem dzieci pokrywają rodzice (cena uwzględnia koszt surowca tzw. „wsad do kotła”) i jest uzależniony od aktualnych cen produktów żywnościowych.

 

2. Zwolnień z opłat udzielanych przez przedszkole dokonuje dyrektor Zespołu
w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole na wyraźną prośbę rodziców. Opłaty za wyżywienie zwolnionych dzieci pokrywa opieka społeczna, w przypadku spełnienia kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej.

 

 

§ 75

 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do zwrotu dziennej stawki żywieniowej
z powodu ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu przekraczającej jeden dzień.

 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą być zwolnieni z opłaty wymienionej  w § 66              ust.3  przez Zarząd Gminy Mordy na wniosek dyrektora Zespołu zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w przypadkach:

 • trudna sytuacja materialna,
 • przypadki losowe.

 

 

ROZDZIAŁ XIII

 

Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 76

 

1. Dziecko ma prawo do :

 

1)    akceptacji takim jakim jest

2)    szacunku i poszanowania godności osobistej

3)    życzliwego i podmiotowego traktowania

4)    do radości i zabawy oraz wyboru towarzyszy zabawy

5)    indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju

6)    spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje

7)    aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy

8)    swobodnego wyrażania myśli, opinii, sądów

9)    badania, eksperymentowania błędów i poszukiwań

10)  doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa)

11)  spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi

12)  różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia

13)  snu i wypoczynku

14)  nauki i regulowania własnych potrzeb

15)  zdrowego jedzenia

16)  do obrony przed krzywdą ze strony rówieśników, jak też dorosłych

17)  posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.

 

§ 77

 

 1. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do Przedszkola jest:

 

1)    współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii

2)    szanowanie siebie i odrębności każdego kolegi

3)    przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych wspólnie z kolegami i nauczycielem

4)    przestrzeganie wartości powszechnie uznanych takich między innymi jak: miłość,                   szacunek, godność, prawda, dobro, piękno,

5)    szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości,

6)    uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

7)    przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

8)    kulturalnego zwracania się do innych, używania form grzecznościowych,

9)    zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIV

 

Prawa i obowiązki rodziców

§ 78

1. Rodzice mają prawo do:

 

1)     znajomości zadań wynikających z programu rozwoju przedszkola, rocznego planu pracy oraz planów miesięcznych realizowanych w danym oddziale,

2)     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

3)     uzyskiwania pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka                          i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,

4)     wyboru rodzaju zajęć dodatkowych, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty                             proponowanej przez Przedszkole oraz zaproponowania innych zajęć. Ich realizacja regulowana jest ilością zgłoszonych dzieci, warunkami lokalowymi Przedszkola                i zasadą zachowania umiaru, tak by nie obciążać nadmiernie dziecka.

5)     aktywnego włączania się w życie przedszkola, współtworzenia go,

6)     współuczestniczenia w edukacji prowadzonej przez Przedszkole dla  rodziców:                   w konsultacjach indywidualnych, zebraniach, spotkaniach, imprezach itp.

7)     traktowania ich jako partnerów w realizowaniu zadań wychowawczo – dydaktycznych         i opiekuńczych,

8)     życzliwej atmosfery, zrozumienia, a przede wszystkim dyskrecji podczas kontaktów              z nauczycielami i dyrektorem,

9)      wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola,

10)   zgłaszania swoich życzeń i uwag Dyrektorowi Zespołu,

11)   rodzice, jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego  imieniu do Dyrektora Zespołu, Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub Rzecznika Praw Ucznia w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.

 

§ 79

 

1. Komitet Rodzicielski dzieci uczęszczających do Przedszkola wchodzi w skład Komitetu Rodzicielskiego funkcjonującego przy Zespole Oświatowym.

 

§ 80

 

 

1. Obowiązkiem rodziców jest:

 

1)      przyprowadzanie dziecka do Przedszkola i przekazywanie dyżurującej nauczycielce; od tego momentu do chwili przekazania dziecka rodzicom, za wychowanka odpowiada nauczyciel ( Przedszkole ),

2)     odbieranie dziecka z Przedszkola do godz. 16.00; do odbioru dziecka rodzice mogą upoważnić ( na piśmie ) inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych
z ukończonym 18 rokiem życia,

3)     terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez Organ Prowadzący,

4)     przyprowadzanie do Przedszkola zdrowego dziecka,

5)     przestrzeganie regulaminu Przedszkola, zamieszczonego w kąciku dla rodziców,

6)     zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na tablicach ogłoszeń i w kąciku dla rodziców,

7)     współdziałanie z Przedszkolem w realizacji jego zadań,

8)     wychowywanie dziecka w rodzinie w atmosferze miłości, szacunku, zrozumienia;

9)     troszczenie się o zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka, jego harmonijny rozwój, przygotowanie go do życia w społeczeństwie.

 

 

§ 81

 

1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego i określanie drogi indywidualnego rozwoju dziecka.

 

2. Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola, rodzice mogą otrzymywać listy pochwalne od dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego.

 

§ 82

 

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a) zebranie ogólne i grupowe,

b) konsultacje i rozmowy indywidualne,

c) kąciki dla rodziców,

d) zajęcia otwarte,

e) uroczystości przedszkolne.

2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusje na tematy wychowawcze tzw. zebrania grupowe i ogólne są organizowane przynajmniej 2 razy w roku szkolnym na wniosek rodziców, dyrektora, nauczycieli.

 

 

Rozdział XV

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

 § 83

Ostatecznej interpretacji zapisów Statutu dokonuje Dyrektor Zespołu.

 

§ 84

 

 1. W celu zapoznania społeczności szkolnej i przedszkolnej z postanowieniami Statutu:

 

 1)  wychowawca klasy omawia z uczniami na godzinie wychowawczej poszczególne zapisy Statutu, uwzględniając możliwości percepcyjne uczniów,

 

2) wychowawca na zebraniu klasowym, oddziału w Przedszkolu przedstawia rodzicom zapisy Statutu oraz informuje o miejscu jego udostępnienia,

 

3) nauczyciele i inni pracownicy Zespołu samodzielnie zapoznają się ze Statutem Zespołu.

 

 

2. Statut znajduje się u Dyrektora Zespołu. Kopie Statutu udostępniane są w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej zespołu.

 

 

 

3. Statut Zespołu obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców (opiekunów), nauczycieli i innych pracowników zespołu.

 

 

§ 85

 

 Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

§ 86

 

 

 

Statut ujednolicony wchodzi w życie z  dniem  05 grudnia 2006r

Uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

5 grudnia 2006r

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienia prawne i ogólne

 

Zespół – Szkoła Podstawowa i Przedszkole działa na podstawie:

a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329            z późniejszymi zmianami).

b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela – tekst jednolity

(Dz. U. z 2002r. Nr 118, poz.112 z późniejszymi zmianami).

c) Ustawa z dnia 19 lutego 2004r. o systemie informacji oświatowej

(Dz. U. Nr 49, poz. 543).

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego        i kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 210 z 2003r., poz. 2041).

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. nr 146 z 2003r. poz. 1416).

f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

(Dz. U.  nr 26 z 2004r. poz.232 z późniejszymi zmianami).

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004r.                   w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i ekspertyz (Dz. U. Nr 89 poz. 845 z 2004r.).

h) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23            z 2002r. poz. 225).

i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania                  (Dz. U. Nr 107 z 2003r. poz. 1003).

j) Uchwała Nr…………………..Rady Miasta i Gminy Mordy w sprawie ustalania obowiązkowej opłaty za świadczenia w przedszkolu.

k) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz.69 z 2003r.).

l) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sporty z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych przedszkolach (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z 2002r.).

ł) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczyciela nie mającego wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz.1288 z2002r.).

m) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 z 2002r.).

n) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (Dz. U. Nr 82, poz. 744         z 2002r.).

o) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne przedszkola i szkoły (Dz. U. Nr 56, poz.506 z 2002r.).

p) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 września 2001r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia wychowawczo – dydaktyczne (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 1093.).

r) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powołania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 10.).

s) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 14 kwietnia 1992r.        w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii

w szkołach publicznych i przedszkolach (Dz. U. Nr 36 z 1992r. poz. 155.).

t) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30 czerwca 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii         (Dz. U. Nr 67 z 1999r. poz. 753.).

u) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 23 poz.193 z 2003r.).

w) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania pozwolenia (Dz. U. Nr 25 z 2004r. poz. 220.).

z) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 51          z 2002r. poz. 458.).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chacińska Dorota
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-16 08:54:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Chacińska Dorota
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-16 08:54:50
 • Liczba odsłon: 1819
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494135]

przewiń do góry