STATUT

 

ZAKŁADU GOSPODARKI

KOMUNALNEJ W MORDACH

 

 

 

&1

Statut określa zasady działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach zwanego dalej „ Zakładem”, jego zakres zadań , organizację wewnętrzną i zasady gospodarki finansowej.

 

 

&2

Zakład działa na podstawie Uchwały NR XXVIII / 153 / 97 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 1997 r.

 

 

&3

Zakład jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, działającą w formie zakładu

budżetowego ; prowadzi własną obsługę finansowo – księgową i rozlicza się z budżetem gminy.

 

 

&4

Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Zarząd Gminy.

 

 

&5

Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej mieści się w Mordach przy ulicy Parkowej 2.

 

 

&6

1. Zakład używa pieczątki podłużnej z napisem:

ZAKŁAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ

08 – 140 Mordy, ul. Parkowa 2

NIP 821-13-13-906

2. Zakład w znakowaniu pism używa symbolu „ZGK”.

 

 

&7

Dla zapewnienia funkcjonowania zakładu ustala się następujące stanowiska pracy:

 1. Dyrektor Zakładu
 2. Główny księgowy
 3. Pracownicy obsługi

 

 

&8

Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.

 

&9

Głównego księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Zakładu.

 

 

&10

 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym ustalanie wynagrodzenia dla dyrektora Zakładu dokonuje Przewodniczący Zarządu Gminy.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym ustalanie wynagrodzenia dla głównego księgowego i pozostałych pracowników ustala dyrektor Zakładu.

 

 

 

 

 

&11

Podstawowe zadania Zakładu to eksploatacja:

 1. stacji uzdatniania wody

2) oczyszczalni ścieków 3) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 4) przepompowni pośrednich ścieków komunalnych 5) wysypiska odpadów komunalnych.

Pozostałe zadania związane są z :

 1. całorocznym oczyszczaniem miasta
 2. konserwacją zieleni
 3. wywozem nieczystości płynnych
 4. świadczeniem drobnych usług remontowych i przewozowych w ramach możliwości

wynikających z posiadanego sprzętu i wyposażenia

5) zimowym utrzymaniem placów i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Mordy

6) zwalczaniem gołoledzi na placach i drogach gminnych w obrębie miasta Mordy

7) utrzymaniem czystości w bezodpływowym szalecie miejskim.

 

 

&12

 

Do zadań dyrektora Zakładu należy:

1) kierowanie całokształtem działalności Zakładu i dbałość o właściwe warunki pracy 2) realizowanie zadań wynikających z &11 Statutu 3) składanie sprawozdań z działalności Zakładu 4) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.

 

 

&13

Dyrektor Zakładu jest kierownikiem Zakładu w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

 

 

&14

Bezpośrednim przełożonym dyrektora jest Przewodniczący Zarządu Gminy.

 

 

 

 

&15

Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania zakładu pochodzą z jego działalności oraz dotacji z budżetu gminy.

 

 

&16

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przyjętym do jego uchwalenia.

 

 

 

Akty związane :

 1. Uchwała Nr XXIII/123/2000 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 października 2000 r w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach
 2. Uchwała Nr XXXII/177/2001 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 października 2001 r w sprawie zmiany w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach.
 3. Uchwała Nr XXXVII/194/2002 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 7 lutego 2002 r w sprawie zmiany w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 11:04:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30 11:04:47
 • Liczba odsłon: 1996
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1995117]

przewiń do góry